بازدیدها: 4417

پژوهشگران بخش تحقیقات جنگل

رئیس بخش

نام و نام خانوادگی :مهدی پورهاشمی

مدرک / رشته :دکتری
مرتبه علمی :دانشیار
جایگاه سازمانی :رئیس بخش تحقیقات جنگل
حوزه فعالیت: جنگل‌شناسی جنگل‌های شاخه‌زاد
ایمیل: pourhashemi@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

سایر اعضا

نام و نام خانوادگی :خسرو ثاقب‌طالبی

مدرک / رشته :دکتري
مرتبه علمی :استاد پژوهش
جایگاه سازمانی :عضو هیات علمی
حوزه فعالیت: جنگل‌شناسي و اکولوژي جنگل
ایمیل: saghebtalebi@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :محمد متینی‌ ‏زاده

مدرک / رشته :دکتری
مرتبه علمی :دانشیار
جایگاه سازمانی :عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت: بیولوژی خاک
ایمیل: matini@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :سید موسی صادقی

مدرک / رشته :دکتری
مرتبه علمی :استادیار
جایگاه سازمانی :عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت: اکولوژی جنگل، تنوع زیستی و جنگل کاری
ایمیل: mosavi@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :رضا اخوان

مدرک / رشته :دکتری
مرتبه علمی :دانشیار
جایگاه سازمانی :عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت: زیست‌سنجی و مدل‌سازی
ایمیل: akhavan@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :مریم تیموری

مدرک / رشته :دکتری
مرتبه علمی :استادیار
جایگاه سازمانی :عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت: میکروبیولوژی خاک
ایمیل: mteimouri@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :پژمان پرهیزکار

مدرک / رشته :دکتری
مرتبه علمی :استادیار
جایگاه سازمانی :عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت: جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل
ایمیل: parhizkar@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :فرحناز رشیدی

مدرک / رشته :دکتری
مرتبه علمی :استادیار
جایگاه سازمانی :عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت: جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
ایمیل: rashidi@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :محمود بیات

مدرک / رشته :دکتری
مرتبه علمی :استادیار
جایگاه سازمانی :عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت: زیست‌سنجی و مدل‌سازی
ایمیل: mbayat@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :سعیده اسکندری

مدرک / رشته :دکتری
مرتبه علمی :استادیار
جایگاه سازمانی :عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت: مدیریت جنگل، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
ایمیل: s.eskandari@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :ابوالفضل جعفری

مدرک / رشته :دکتری
مرتبه علمی :استادیار
جایگاه سازمانی :عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت: مدیریت جنگل
ایمیل: jaafari@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :مجید حسنی

مدرک / رشته :کارشناس ارشد
مرتبه علمی :محقق غیر هیات علمی
جایگاه سازمانی :پژوهشگر
حوزه فعالیت: جنگل‌شناسی و مدیریت جنگل
ایمیل: hassani@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :محمد حسین صادق‌زاده حلاج

مدرک / رشته : دکتری
مرتبه علمی :محقق علمی
جایگاه سازمانی :پژوهشگر
حوزه فعالیت: جنگل‌کاری و نهالستان‌های جنگلی
ایمیل: sadeqzade@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :طاهره علی زاده

مدرک / رشته :دکتری علوم زیستی جنگل
مرتبه علمی :کارشناس
جایگاه سازمانی :پژوهشگر
حوزه فعالیت: بیولوژی خاک
ایمیل: talizadeh@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :الهام نوری

مدرک / رشته :دکتری
مرتبه علمی :کارشناس
جایگاه سازمانی :پژوهشگر
حوزه فعالیت: بیولوژی خاک
ایمیل: nouri@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :هومن روانبخش

مرتبه علمی :استادیار پژوهش
جایگاه سازمانی :عضو هیات علمی
حوزه فعالیت: اکولوژی جنگل ناحیه رویشی ایران- تورانی ، پوشش گیاهی و تنوع زیستی
ایمیل: h.ravanbakhsh@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

بازنشستگان بخش

نام و نام خانوادگی :مصطفی جعفری

مدرک / رشته :دکتری
مرتبه علمی :دانشيار
جایگاه سازمانی :مشاور در برنامه‌های تغییر اقلیم
حوزه فعالیت: تغییر اقلیم و مدیریت جنگل
ایمیل: mostafajafari@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :احمد رحمانی

مدرک / رشته :دکتری
مرتبه علمی :دانشیار
جایگاه سازمانی :مشاور در تدوین راهبردها برای مدیریت محیط‌های طبیعی ایران
حوزه فعالیت: حاصل‌خیزی خاک و تغذیه گیاه
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :حسین سردابی

مدرک / رشته :دکتری
مرتبه علمی :دانشیار
جایگاه سازمانی :-
حوزه فعالیت: خاک‌شناسی
ایمیل: sardabihossein@gmail.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :هاشم کنشلو

مدرک / رشته :دکتری
مرتبه علمی : استادیار
جایگاه سازمانی :مشاور در اجرای طرح‌های جنگل‌کاری
حوزه فعالیت: جنگل‌کاری
ایمیل: hkeneshlo@yahoo.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :علی اقتصادی

مدرک / رشته :دکتری
مرتبه علمی :استادیار
جایگاه سازمانی :عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت: مهندسی جنگل
ایمیل: eghtsadi@yahoo.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :خسرو میرآخورلو

مدرک / رشته : کارشناسی ارشد
مرتبه علمی :مربی پژوهش
جایگاه سازمانی :عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت: سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS)
ایمیل: khosrowm40@gmail.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :مصطفی خوشنویس

مدرک / رشته :کارشناسی ارشد
مرتبه علمی :مربی
جایگاه سازمانی :-
حوزه فعالیت: جنگل کاری و تولید نهال
ایمیل: khoshnevis_mostafa@yahoo.com
سامانه علم سنجی CV