رویش

صفحه نخست » رویش

حضور رئیس کمیته علمی ستاد نهضت مردمی تولید و کاشت یک میلیارد اصله درخت در برنامه تلویزیونی رویش

این برنامه به صورت زنده از شبکه آموزش سیما (برنامه رویش) با حضور آقای دکتر علی علیزاده علی ...
شبکه عصبی مصنوعی در تعیین رویش جنگل

هوش مصنوعی و کاربرد آن در منابع طبیعی

محمود بیات عضو هیئت علمی بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور   تاکنون، تعاریف گوناگونی ...