بازدیدها: 776

بخش تحقیقات حفاظت و حمایت

پروژه های بخش تحقیقات حفاظت و حمایت

ردیف عنوان پروژه مجری واحد اجرا دوره اجرا
۱ بررسی گسترش وشنا سا ئی آفا ت وبیما ریها ی درختا ن صنوبر(spp populus) بمنظورتعیین نحوه مبا رزه با آنها (فا قد شنا سنا مه ) بیژن خیال ستادموسسه ۱۳۴۹-۱۳۵۱
۲ شنا سا ئی علفها ی هرز نها لستا نها ی جنگلی ومبا رزه شیمیا ئی با آنها پرویز طاهریان ستادموسسه ۱۳۶۵-۱۳۶۸
۳ بررسی بیواكولوژی سوسك چوبخوارصنوبردرآذربا یجا نغربی غلامعلی اكبرزاده آذربایجانغربی ۱۳۷۲-۱۳۷۳
۴ بررسی تكمیلی بیولوژی وشنا سا یی دشمنا ن طبیعی پروانه برگخواربنه Ocneria وبررسی وامكا ن تولیدانبوه مهم ترین عوامل ۰۰ نادر قائمی فارس ۱۳۷۱-۱۳۷۳
۵ مطا لعه بیواكولوژی وعوامل طبیعی كنترل كننده جمعیت جوانه خواركا ج درشما ل كشور محمود محمدی ستادموسسه ۱۳۷۱-۱۳۷۳
۶ بررسی بیولوژی برگخوارسفیدبلوطودشمنا ن طبیعی كنترل كننده آن درمنطقه با غ ملك خوزستا ن مهرداد محمدخان‌مظفری خوزستان ۱۳۷۱-۱۳۷۳
۷ بررسی میكوفلوربذرتا غ واثبا ت بیما ریزایی عوامل قا رچی پا توژن محمد حاجیان‌شهری خراسان رضوی ۱۳۷۲-۱۳۷۳
۸ بررسی تكمیلی بیولوژی برگخوارگزنده بلوط وشنا سا یی عوامل كنترل كننده آن درمنطقه یا سوج سعادت مظفری كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۷۲-۱۳۷۳
۹ طرح بررسی سوسك چوبخوارصنوبروتعیین دشمنا ن طبیعی وزما ن منا سب مبا رزه با آن دركرج (col:Buprestidae)pall Picta Melanophila مهری باب‌المراد ستادموسسه ۱۳۷۱-۱۳۷۳
۱۰ مقا یسه روشها ی مبا رزه شیمیا یی ومیكروبی وهورمونی علیه ملخ كوها ن دار تا غ دراستا ن اصفها ن وحیدرضا منیری اصفهان ۱۳۷۲-۱۳۷۳
۱۱ طرح شنا سا یی وتعیین كا نونها ی آلودگی وبررسی بیولوژی گونه ها ی سس مها جم روی درختا ن بلوطا ستا ن لرستا ن سعید نظری لرستان ۱۳۷۲-۱۳۷۳
۱۲ بررسی بیولوژی سوسك بذرخوارجا شیروشنا سا یی دشمنا ن طبیعی وشیوه ها ی مبا رز -ه علیه این آفت دریا سوج سعادت مظفری كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۷۲-۱۳۷۴
۱۳ شنا سا یی دشمنا ن طبیعی و بررسی روشها ی كنترل پروانه بذرخوارتا غ ۰ مهدی شمس‌زاده یزد ۱۳۷۲-۱۳۷۴
۱۴ بررسی بیولوژیك شپشك كا ج وشنا سا یی دشمنا ن طبیعی آن دراستا ن تهران رسول امید ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۷۴
۱۵ بررسی روش مبا رزه شیمیا یی با علفها ی هرزدرنها لستا نها ی جنگلی قرق محمدعلی دری گلستان ۱۳۷۳-۱۳۷۴
۱۶ جمع آوری فون آفا ت نها لستا نها ی خوزستا ن وبررسی كنترل آنها محمدحسن عصاره خوزستان ۱۳۷۳-۱۳۷۴
۱۷ بررسی بیولوژی قارچ رنگین كمان و اثرات آن روی چوب راش محمدرضا عارفی‌پور ستادموسسه ۱۳۷۱-۱۳۷۴
۱۸ بررسی آزما یشگا هی بیولوژی (Hym:Encyrtidae)sp Qoencyrtus پا رازیتوئیدتخم پروانه برگخواربنه terebinthina 000Qcneria قدرت اله صباحی فارس ۱۳۷۳-۱۳۷۴
۱۹ واكنش علف‌های هرز نسبت به علف‌كش‌های قابل مصرف درخاك در شرایط نهالستان‌های جنگلی سعید پورنجف مازندران ۱۳۷۳-۱۳۷۴
۲۰ مطالعه فنولوژی علف‌های هرز در نهالستان‌های پایین‌بند پاسند سعید پورنجف مازندران ۱۳۷۳-۱۳۷۴
۲۱ بررسی میزان كارآیی B.t.K تولیدی سازمان پژوهشهای صنعتی ایران ومحصول تجاری Biolep در كنترل برگخوار بنه در استان فارس ابراهیم عزیزخانی ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۲۲ بررسی بیواكولوژی شته راش محمد الازمنی گلستان ۱۳۷۲-۱۳۷۵
۲۳ بررسی فون موریا نه ها درگیا ها ن مرتعی ودرختی طرح جنا ت ونحوه مبا رزه بیولوژی تا آنها درشهرستا ن قم زهیر باقری قم ۱۳۷۳-۱۳۷۵
۲۴ جمع آوری و شناسایی فون حشرات صنوبر در تبریز و نهالستانهای قوریگل بستان آباد علی اصغر دردایی القلند‌یس آذربایجانشرقی ۱۳۷۳-۱۳۷۵
۲۵ بررسی بیولوژیكی پروانه گا لزای صنوبروشنا سا یی دشمنا ن طبیعی آن دراستا ن گیلان منصور صالحی گیلان ۱۳۷۳-۱۳۷۵
۲۶ بررسی تكمیلی برگخوارسفیدبلوطوشنا سا یی عوامل كنترل كننده طبیعی آن در یا سوج با توجه بر دیا نیزم جمعیت -كهگیلویه وبویراحمد سعادت مظفری كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۷۲-۱۳۷۵
۲۷ بررسی وشناسایی فون حشرات درختان غیر مثمراستان تهران- جمع‌آوری و شناسایی فون حشرات جنگلها ومراتع استان تهران علی اصغر لشكری تهران ۱۳۷۳-۱۳۷۵
۲۸ شنا سا یی عوامل موثردركا هش جمعیت حشره پسیل گزوبررسی امكا ن احیا منا طق گزخیز احمدرضا فقیه اصفهان ۱۳۷۱-۱۳۷۵
۲۹ جمع آوری ,بررسی وشنا سا یی فون حشرات تیپها ی گیا هی درمنه ,اسكنبیل پده درمنا طق كویری استا ن اصفها ن احمدرضا فقیه اصفهان ۱۳۷۲-۱۳۷۵
۳۰ جمع آوری آفا ت برگخوارپده وشنا سا یی عوامل كنترل كننده طبیعی آنها در استا ن خوزستا ن مهرداد محمدخان‌مظفری خوزستان ۱۳۷۲-۱۳۷۵
۳۱ جمع آوری وشنا سا یی فون حشرات بخش ها ی هوایی پسته ها ی جنگلی دراستا ن خراسا ن محمد حاجیان‌شهری خراسان رضوی ۱۳۷۳-۱۳۷۵
۳۲ جداسا زی وشنا سا یی قا رچها ی همراه با پوسیدگی ریشه وازپا افتا دگی خزانه ها ی درختا ن جنگلی درخوزستا ن عبا س كا ویا ن پی خوزستان ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۳۳ بررسی بیولوژی Prorophora albidogivella و شناسایی و تعیین میزان كارایی دشمنان طبیعی و تعیین زمان مناسب مبارزه با آفت مهدی شمس‌زاده یزد ۱۳۷۳-۱۳۷۵
۳۴ جمع‌آوری, بررسی, شناسایی فون حشرات جوامع جنگلهای بلوط استان لرستان مجید توكلی لرستان ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۳۵ جمع آوری وشنا سا ئی فون حشرات وكنه ها ی با دامكا ریها ی دیم درشهرستا نها ی اسفراین ,سبزوار,كا شمر سیدعلی‌اصغر كلانتری خراسان رضوی ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۳۶ بررسی بیولوژی زنجره Delabola flava Psalmocharias دراستا ن تهران (تلو) علی اصغر لشكری تهران ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۳۷ بررسی خصوصیا ت بیواكولوژیكی وبهترین راه مبا رزه با جا نورموذی بنا م تشی یا چوله به اسم علمی indica hysetrixدرجنگل ها ی بنه وكلحونگ محمد سلیمانی كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۳۸ جمع آوری وشنا سا یی فون حشرات جنگلها ی گرگا ن ودشت - میرمرسل احمدی گلستان ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۳۹ بررسی تكمیلی فون حشرات جوامع جنگلی استا ن فا رس حسن آل‌منصور فارس ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۴۰ جمع آوری ,بررسی وشنا سا یی فون حشرات جنگلها ومراتع استا ن كهكیلویه و بویراحمد سعادت مظفری كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۴۱ بررسی آفا ت مهم فندق درمنطقه الموت رضا سلحشوریان قزوین ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۴۲ جمع آوری و شناسایی آفات جنگلهای بنه در استان كرمان محمد خیراندیش كرمان ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۴۳ جمع آوری و شناسایی فون حشرات مراتع همدان علیرضا رجبی‌مظهر همدان ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۴۴ جمع آوری وشنا سا یی حشرات صنوبردراستا ن اصفها ن احمدرضا فقیه اصفهان ۱۳۷۳-۱۳۷۶
۴۵ بررسی بیما ریها ی مهم فندق درمنطقه الموت سیدرضا رزازهاشمی قزوین ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۴۶ بررسی امكا ن مبا رزه بیولوژیكی دارواشها منصور نیكبخت كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۴۷ جمع آوری، بررسی و شناسایی فون حشرات جنگلها و مراتع استان آذربایجانشرقی (جامعه جنگلهای بلوط) بهمن صدقیان آذربایجانشرقی ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۴۸ مطا لعه بیولوژی و تغییرات جمعیت شته رازیا نه foeniculi Hyadaphis (hom.Aphididae)ودشمنا ن طبیعی آن روی رازیا نه موسی خا نی ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۴۹ بررسی بیولوژی سوسك بذرخواركهورsp Pachymerusوشنا سا یی دشمنا ن طبیعی آن دراهوازوحومه مهرداد محمدخان‌مظفری خوزستان ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۵۰ بررسی بیولوژی بیما ری سفیدك پودری تا غ دراستا ن خراسا ن محمد حاجیان‌شهری خراسان رضوی ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۵۱ شنا سا یی قا رچها ی اكتومیكورایزن سوزنی برگا ن در استا ن گیلان محمدرضا عارفی‌پور گیلان ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۵۲ بررسی و مطالعه فون حشرات گالزای بلوط و امكان بهره‌برداری بیشتر از این گالها در استان لرستان فاطمه پیروزی لرستان ۱۳۷۲-۱۳۷۷
۵۳ بررسی فون نما تدها ی جنگلها ومراتع منطقه قزوین سیدرضا رزازهاشمی قزوین ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۵۴ بررسی آفا ت صنوبر در استا ن مركزی علی سجادی مركزی ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۵۵ شنا سا یی و بررسی بیولوژی مغزخوار با دام كوهی و شنا سا یی دشمنا ن طبیعی آن در یزد احمد رعیت‌ركن‌آبادی یزد ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۵۶ بررسی بیولوژی سنك صنوبر(Tingidae Het.) sp Monosteria دركرج مهری باب‌المراد ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۵۷ فون شته ها ی پهن برگا ن مهم جنگلها ی ما زندران (راش ,ممرز,بلوط,توسكا ,افرا ومعرفی پا رازیتوئیدها ی انها محمدرضا بابایی مازندران ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۵۸ شناسا یی و بررسی بیولوژی گونه غا لب بذرخوار آكاسیاها وروشها ی كنترل‌آنها در استان هرمزگان حمید دبیری هرمزگان ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۵۹ جمع آوری شنا سا یی و بررسی فون حشرات جوامع جنگلها ومراتع قم زهیر باقری قم ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۶۰ بررسی میكوفلور فندق در جنگل فندقلواردبیل و امكا ن بیماریزایی آنها در روی فندق وتا ثیرتعدادی ازسموم قا رچ كش برروی قا رچها ی بیما ری زای فندق مهدی داوری اردبیل ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۶۱ بررسی اثرقا رچها ی عا مل لكه قیری بر روی گونه ها ی مختلف افرای بومی جنگلها ی شما ل كشور علی برهانی مازندران ۱۳۷۳-۱۳۷۸
۶۲ بررسی علل خشكیدگی گونه های مهم درختی در جنوب بلوچستان مهدی افروزیان سیستان (مرکز زابل) ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۶۳ جمع آوری و شنا سا یی و بررسی فون حشرات جوامع جنگلها و مراتع استا ن سیستا ن و بلوچستا ن (طرح ملی ) مهدی افروزیان سیستان (مرکز زابل) ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۶۴ بررسی عوامل كنترل‌كننده طبیعی و تعیین راه‌های مبارزه با پروانه قیچ دراستان سمنان حمید ساكنین‌چلاو سمنان ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۶۵ شنا سا یی قا رچها ی میكوریزوتعیین جمعیت آلودگی ریشه وریزوسفردرختا ن پسته جنگلی استا ن خراسا ن محمد حاجیان‌شهری خراسان رضوی ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۶۶ بررسی بیولوژی كنه گالزای برگ گردو در استان همدان و امكان كنترل آن محمد خانجانی همدان ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۶۷ زیست شنا سی وپراكندگی ۱۸۴۲ cast (dc)terebinthi pileolaria عا مل زنگ بنه دراستا ن فا رس حبیب‌اله حمزه‌زرقانی فارس ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۶۸ بررسی اثرمتقا بل نما تدمولدزخم ریشه وقا رچ فوزاریوم روی میزان رشدنها لها ی افراگونه پلت درمنطقه بهشهراستا ن ما زندران علی برهانی مازندران ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۶۹ جمع آوری و شنا سا یی علفها ی هرز نها لستا نها و خزانه ها ی منا بع طبیعی استا ن سیستا ن و بلوچستا ن عبدالعلی میرفتح الهی سیستان (مرکز زابل) ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۷۰ جمع آوری و بررسی فون حشرات درختان و درختچه‌های جنگلی استان بوشهر ابراهیم ملایی بوشهر ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۷۱ بررسی تا ثیر با رانها ی اسیدی بر پوشش گیا هی جنگلها ی دست كا شت استا ن تهران پژمان رودگرمی تهران ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۷۲ شنا سا یی بیما ریها ی قا رچی اندامها ی هوایی درختا ن و درختچه ها ی جنگلی ارسبا ران غلامحسن توانایی‌باسمنج آذربایجانشرقی ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۷۳ بررسی و شنا سا یی سفیدكها ی حقیقی گیا ها ن مرتعی استا ن لرستا ن كرم سپهوند لرستان ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۷۴ جمع آوری و شنا سا یی فون نما تدها ی مضر گیا هی در نها لستا نها ی استا ن ما زندران علی برهانی مازندران ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۷۵ بررسی فون جوندگا ن تعیین گونه غا لب وتعیین اكتوپا رازیتها ی آنها در تا غزارها ی شهرستا ن زواره دراستا ن اصفها ن وحیدرضا منیری اصفهان ۱۳۷۷-۱۳۷۸
۷۶ بررسی و شناسایی قارچهای خاكزی بیماریزا در جنگلكاریهای انواع كاج و سرو استان فارس حبیب‌اله حمزه‌زرقانی فارس ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۷۷ بررسی بیولوژی ودشمنا ن طبیعی سوسك برگخوار GALLERUCELLA برروی درختا ن توسكا میرمرسل احمدی گلستان ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۷۸ بررسی و بیولوژی سنک صنوبر(Monosteria discoidalis) و عوامل طبیعی كنترل‌كننده این آفات در استان اصفهان مرتضی جعفری اصفهان ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۷۹ جمع آوری و شنا سا یی فون جوندگا ن عرصه جنگلها ومراتع استا ن لرستا ن و راهها ی كنترل آنها مصطفی مریدی لرستان ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۸۰ بررسی بیولوژی قا رچ عا مل بیما ری آنتراكنوز گردودر منطقه قزوین سیدرضا رزازهاشمی قزوین ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۸۱ بررسی بیولوژی سرخرطومی میوه بلوط و شناسایی دشمنان طبیعی آن در جنگلهای ارسباران بهمن صدقیان آذربایجانشرقی ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۸۲ جمع آوری و بررسی و شنا سا یی فون حشرات جا معه جنگلها ی استا ن اردبیل داود علیقلی‌زاده اردبیل ۱۳۷۴-۱۳۷۹
۸۳ مطالعه زیست شناسی مگس میوه كنار Corpomyia vesuiana costa و شناسایی دشمنان طبیعی آن در استان بوشهر ناصر فرار بوشهر ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۸۴ جمع‌آوری و شناسایی علفهای هرز نهالستانهای جنگلی استان فارس و بررسی خسارات نسبی آنها سیدحسن سعادتی فارس ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۸۵ بررسی بیولوژی زنبور گا ل حلزونی بلوط (boyssoni Andrias)درجنگلها ی بلوط در منطقه قزوین و جمع آوری وشنا سا یی دشمنا ن طبیعی رضا سلحشوریان قزوین ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۸۶ بررسی اكولوژی لیسه زالزالك padellus aHyponomeutaش نا سا ئی دشمنا ن طبیعی این آفت در منطقه یا سوج شیرزاد راد كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۸۷ بررسی مقاومت نسبی گونه ها ی اكالیپتوس به بیماری خشكیدگی سرشاخه و زوال ناشی از قارچ mangiferae nattrassia در خوزستان سیدعلی نجات‌سالاری ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۸۸ جمع آوری شنا سا یی و بررسی فون حشرات جوامع جنگلها ومراتع استا ن هرمزگا ن حمید دبیری هرمزگان ۱۳۷۵-۱۳۷۹
۸۹ بررسی زیست شناسی و شیوه‌های كنترل طبیعی پروانه دم قهوه‌ای درجنگلهای ارسباران مصطفی نیكدل آذربایجانشرقی ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۹۰ شنا سا ئی وبررسی بیولوژی شته تبریزی (populeum Pterocomma) تعیین كا رآیی پا رازیتوئیدها ی آن محمدرضا بابایی مازندران ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۹۱ بررسی میزان خسا رت وتراكم جمعیت سرخرطومی برگخوارصنوبرPlatimycterus: (COL:Curculionidae)Fst. marmoratusروی ۱۰كلن مختلف دراستا ن گیلا ن منصور صالحی گیلان ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۹۲ جمع آوری و شنا سا یی فون حشرات جنگلها ومراتع ما زندران حسن بریمانی‌ورندی مازندران ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۹۳ بیولوژی كفشدوزك (Col:Coccinellidae)conglobata Oenopiaدرشرایط آزما یشگا هی زهرا مجیب حق قدم ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۹۴ مطالعه بیولوژی سوسك چوبخوارصنوبر(Aeolesthes sarta Solsky) در استان تهران محمدابراهیم فرآشیانی ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۹۵ تعیین میزان حسا سیت ارقا م مختلف صنوبر به پروانه گا لزادرخزانه -گیلان ۰ منصور صالحی گیلان ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۹۶ بررسی بیولوژی وشنا سا یی عوامل طبیعی كنترل كننده بذرخوارتا غ دراستا ن اصفها ن احمدرضا سیف‌الهی‌صرآبادی اصفهان ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۹۷ شنا سا یی ,بررسی بیولوژی وكا رآیی مهمترین دشمنا ن طبیعی كنترل كننده آفا ت درعرصه جنگلها ۰ محمود محمدی ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۹۸ بررسی فونستیك مگسهای خا نواده سیرفیده (syrphidae) و مطالعه بیولوژی گونه غالب در جنگلها و مراتع غرب و شمال غربی خراسان سیدعلی‌اصغر كلانتری خراسان رضوی ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۹۹ شنا سا یی و بررسی بیولوژی بذر خوار قیچ دراستا ن یزد احمد رعیت‌ركن‌آبادی یزد ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۰۰ جمع آوری و شنا سا یی فون حشرات جوامع و مراتع استا ن سمنا ن حمید ساكنین‌چلاو سمنان ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۰۱ بررسی فون كنگر و مطالعه بیولوژی گونه غالب آن شیرزاد راد كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۰۲ بررسی فون كنه ها ی اندامها ی هوائی درتوده ها ی راش -ممرزاستا ن ما زندران حسن بریمانی‌ورندی مازندران ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۰۳ جمع آوری و شناسایی دشمنان طبیعی و دینامیك جمعیت پروانه جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana) در استان فارس حبیب‌اله حمزه‌زرقانی فارس ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۰۴ تعیین تراكم رستنی ها ی مزاحم در عرصه جنگلكا ریها ی شما ل كشور و شنا سا یی عوامل بیولوژیك موثر در مدیریت كنترل آنها محمود محمدی ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۰۵ بررسی زیست شنا سی وتعیین پراكنش كا نونها ی آلودگی دارواش كوتا ه درجنگلها ی ارس البرزشرقی محمد الازمنی گلستان ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۰۶ بررسی راهها ی تولیدانبوه (ENcyrtidae HYM) masii Ooencyrtus زنبور پا رازیتوئیدپروانه برگخواربنه (Lymantridae Lep: )cneriaterebina حسن عسگری ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۰۷ بررسی علل خشكیدگی نها ل درعرصه ها ی جنگلكا ری شده كرم سپهوند لرستان ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۰۸ بررسی خصوصیا ت مرفولوژی و بیولوژی پروانه میوه خوار بلوطLaspeyresia) -fagiglandana) دراستا ن كهگیلویه وبویراحمد محمد جمشیدی كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۱۰۹ بررسی اتیولوژی پوسیدگی ریشه و برگ گیا هچه نها لها ی درختا ن جنگلی در استا ن هرمزگا ن فریبا كامیاب هرمزگان ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۱۰ شنا سا یی آفا ت بذرخواردرختا ن كهورایرانی ومطا لعه بیولوژی گونه غا لب آن دراستا ن هرمزگا ن الهام شریفی هرمزگان ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۱۱ جمع آوری وشنا سا یی فون حشرات گیا ها ن دارویی كشور حمید یارمند ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۸۱
۱۱۲ جمع آوری و شنا سا یی قا رچها ی ما كروسكوپی جنگل واز سعیدعلی موسی‌زاده مازندران ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۱۱۳ بررسی آما ری آلودگی درختا ن كا ج به پروانه جوانه خواردراستا ن گیلان منصور صالحی گیلان ۱۳۸۱-۱۳۸۱
۱۱۴ بررسی و شنا سا یی قا رچها ی بیما ری زای هوازاد بنه و با دام در استا ن هرمزگا ن ۰ فریبا كامیاب هرمزگان ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۱۵ شناسایی و بررسی بیولوژی پروانه چوبخوار تاغ در استا ن یزد مهدی شمس‌زاده یزد ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۱۱۶ بررسی بیولوژی ملخ با دمجا نی وتعیین بهترین نحوه مبا رزه با آن درمراتع استا ن چها رمحا ل وبختیا ری فرشاد حقیقیان‌قهفرخی چهارمحال‌بختیاری ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۱۷ جمع آوری و شنا سا یی فون حشرات جنگلها ومراتع قزوین علی زرنگار قزوین ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۱۱۸ شناسایی و مطالعه بیولوژی پروانه برگخوار كنار و شناسایی و تعیین كارایی دشمنان طبیعی آن در استان بوشهر ناصر فرار بوشهر ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۱۹ بررسی پوسیدگی ها ی قا رچی چوب راش orientalis fagus در جنگلها ی شما ل كشور محمدرضا عارفی‌پور ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۸۲
۱۲۰ بررسی شنا سا یی وزیست شنا سی پروانه گا لزای گزوعوامل كنترل كننده آن در استا ن قم علی رضایی قم ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۲۱ بررسی بیولوژی وتا ثیردشمنا ن شته سبزوشته خا لدارگردودرمنطقه استا ن قزوین اصغر محمد بیگی قزوین ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۲۲ مدیریت آفا ت گیا ه صنعتی بنه رسول امید ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۲
۱۲۳ ارزیا بی وتعیین كا رایی دشمنا ن طبیعی پروانه برگخواربلوط (coll wiltshirie Leucoma )وتغییرات جمعیت آن درفا رس حسن آل‌منصور فارس ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۲۴ بررسی وشنا سا یی عوامل قا رچی مرگ گیا هچه وپوسیدگی ریشه نها لها درنها لستا نها ی استا ن یزد سیدكاظم صباغ‌شرف‌آبادی یزد ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۲۵ ارزیابی تاثیر باكتری B.Tحشره‌كش دیفلوبنزرون دركنترل پروانه برگخوار كنار هرمزگان الهام شریفی هرمزگان ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۲۶ بررسی بیولوژی وشنا سا یی دشمنا ن طبیعی سوسكها ی برگخوارصنوبردر استا ن اصفها ن مرتضی جعفری اصفهان ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۲۷ مدیریت كنترل سوسك چوبخوارشا خك بلندصنوبر Solsky sarta Aeolesthes محمدابراهیم فرآشیانی ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۲۸ بررسی بیولوژی وكا رایی مگس (Diptera:Tachinidae) murina pales پا رازیتوئیدآفت پروانه برگخواركنا ر posica Thiacidasاستا ن بوشهر ناصر فرار بوشهر ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۲۹ شنا سا یی تكمیلی ,پراكنش وكا رآیی دشمنا ن طبیعی پروانه برگخواردم قهوه ای بلوطدرجنگلها ی ارسبا ران (melania Porthesia) مصطفی نیكدل آذربایجانشرقی ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۳۰ شنا سا ئی عوامل بیما ری زای قا رچی حراوچندل درنها لستا ن وعرصه وتعیین اثر دوقا رچكش بنومیل وما نكوزب برروی آنها فریبا كامیاب هرمزگان ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۳۱ بررسی امكا ن استقرارقا رچ دنبلان (SP Terfezia)درایستگا ه ما رگون منصور نیكبخت كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۱۳۲ بررسی بیولوژی پسیل زبان گنجشك، و شناسائی دشمنان طبیعی آن در استان همدان علیرضا رجبی‌مظهر همدان ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۳۳ شناسایی فون بندپایان صنوبر و بررسی عوامل كنترل كننده و دشمنان طبیعی آن در استان زنجان جواد تاراسی زنجان ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۳۴ ارزیا بی عوامل موثردرتولیدوفرمولاسیون قا رچ bassiana Beauveria و(Zimm.)lecanii Verticillium حسن عسگری ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۱۳۵ ارزیا بی بیما ریگری bassiana Beauveria بر روی ملخ Uvarovistia دراستا ن قزوین اصغر محمد بیگی قزوین ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۱۳۶ مطا لعه بیولوژی وتعیین كا رایی عوامل كنترل كننده بیولوژیك آفا ت جنگلها و مراتع حسن عسگری ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۳
۱۳۷ مدیریت آفات وبیماریهای درختان‌صنوبر سیدابراهیم صادقی ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۳
۱۳۸ ارزیا بی آزما یشگا هی حشره كشها ی بیوراشنا ل علیه لارو Aeolesthes sarta روی رژیم غذایی مصنوعی محمدابراهیم فرآشیانی ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۳۹ جمع آوری بررسی و شنا سا یی فون حشرات جنگلها ومراتع كشور(وتكمیل موزه ) حمید یارمند ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۸۳
۱۴۰ بررسی بیولوژی مگس meridionalis Sarcophilaپا رازیتوئیدملخ با دمجا نی دراستا ن چها رمحا ل وبختیا ری فرشاد حقیقیان‌قهفرخی چهارمحال‌بختیاری ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۱۴۱ شنا سا یی فون با ل ریشكداران Thysanoptera درجنگلها ومراتع خوزستا ن سعید باقری خوزستان ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۴۲ بررسی نقش علفها ی هرزنها لستا نها ی صنوبردرنوسا نا ت جمعیت آفا ت مهم آن دراستا ن گیلا ن پریسا محمدپور گیلان ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۴۳ بررسی بیولوژی گونه غا لب برگخوارحراوشنا سا یی دشمنا ن طبیعی وتعیین كا رایی آنها دراستا ن هرمزگا ن محسن باوقارزعیمی هرمزگان ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۱۴۴ بررسی بیولوژی دوگونه قا رچ graminus taurica,Blumeria Leveillulaبه عنوان دوگونه غا لب عا مل سفیدك حقیقی درگیا ها ن مرتعی وتعیین عوامل موثردر. كرم سپهوند لرستان ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۱۴۵ شنا سا یی نما تدها ی انگلی گیا ها ن دارویی رایج استا ن قزوین سیدرضا رزازهاشمی قزوین ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۴۶ كنترل بیولوژیكی قا رچها ی خاكزادوعوامل بیماریزای نهالها درنهالستانها درختان جنگلی بوسیله گونه ها ی تریكودرما وگلی وكلا دیوم درایران سیدعلی نجات‌سالاری ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۳
۱۴۷ مدیریت آفا ت دراكوسیستم ها ی شهری محمود محمدی ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۳
۱۴۸ مقا یسه چندحشره كش برای كنترل ملخ با ل كوتا ه بلوط obesa Esfandiari سعید باقری خوزستان ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۱۴۹ بررسی بیولوژی وشنا سا یی دشمنا ن طبیعی سرخرطومی برگخوارصنوبر )Fst. marmoratus Platimycterusدراستا ن گیلا ن منصور صالحی گیلان ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۱۵۰ بررسی بیولوژی آفت چوبخواربا دام كوهی وشنا سا یی دشمنا ن طبیعی آن دراستا ن كهگیلویه وبویراحمد محمد محرابی كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۵۱ بررسی بیولوژی وشناسائی دشمنان طبیعی سوسك شاخك بلندسیا ه درجنگلهای استان گلستان میرمرسل احمدی گلستان ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۱۵۲ بررسی و تعیین میزان خسارت آفات درختان ودرختچه‌های (غیرمثمر) استان هرمزگان محسن باوقارزعیمی هرمزگان ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۱۵۳ جمع آوری وشنا سا یی زنبورها ی تریكوگراما درجنگلها ی شما ل كشورتكثیرآنها بعنوان عوامل كنترل بیولوژیك آفا ت رسول امید ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۵۴ مطا لعه ,جمع آوری وشنا سا یی حشرات گا لزای بلوطودشمنا ن طبیعی آنها در جنگلها ی بلوطا ستا ن ك ۰ب سعادت مظفری كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۱۵۵ بررسی مقا ومت كلنها ی صنوبربه شته مومی صنوبرpasserinii Phloeomyzus دراستا ن مركزی زهرا رفیعی مركزی ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۱۵۶ جمع آوری وشنا سا یی حشرات گا لزاودشمنا ن طبیعی آنها روی درختا ن بلوط در استا ن ما زندران حسن بریمانی‌ورندی مازندران ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۱۵۷ بررسی بیولوژی دو گونه از پروانه‌های برگخوار بلوط Ephesia nymphagoga و Catocala nymphagogaو شناسایی دشمنان طبیعی آنها در استان لرستان مجید توكلی لرستان ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۱۵۸ مدیریت كنترل تلفیقی آفا ت وبیما ری ها ی گونه ها وكلنها ی مختلف صنوبردر استا ن همدان علیرضا رجبی‌مظهر همدان ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۱۵۹ جمع آوری وشنا سا یی حشرات گا لزای بلوطودشمنا ن طبیعی آنها درجنگلها ی بلوط استا ن قزوین رضا سلحشوریان قزوین ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۱۶۰ شنا سا یی پا توژن ها ی با كتریا یی وقا رچی صنوبردراستا ن گیلا ن علی علیزاده‌‌علی‌آبادی ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۱۶۱ بررسی میزان آلودگی ژنوتیپ ها ی گل محمدی ((Rosa Domascena. Mill.)به چها ر آفت مهم آن سیدابراهیم صادقی ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۱۶۲ جمع آوری وشنا سا یی ملخها درجنگلها ومراتع استا ن تهران وحیدرضا منیری ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۶۳ بررسی مقا ومت وحسا سیت كلنها ی صنوبربه آفا ت مهم چوبخوارصنوبردراستا ن مركزی زهرا رفیعی مركزی ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۱۶۴ جمع آوری وشنا سا یی حشرات گا لزاودشمنا ن طبیعی آنها روی درختا ن بلوط دراستا ن آذربا یجا ن غربی محمدرضا زرگران آذربایجانغربی ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۱۶۵ جمع آوری وشنا سا یی فون زنبورها ی با لا خا نواده Apoideaدرایران علی زرنگار قزوین ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۶۶ بررسی مقاومت و حساسیت گونه‌ها و كلن‌های صنوبر به آفات مهم صنوبر در استان خراسان سیدعلی‌اصغر كلانتری خراسان رضوی ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۱۶۷ جمع آوری وشنا سا یی حشرات گا لزای بلوطودشمنا ن طبیعی آنها درجنگلها و جنگلكا ریها ی بلوط نوارمرزی زاگرس سیدرضا گلستانه بوشهر ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۱۶۸ شنا سا یی زنبورها ی گا لزای بلوطوتعیین پراكنش وانبوهی آنها درجنگلها ی ارسبا ران علی اصغر دردایی القلند‌یس آذربایجانشرقی ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۱۶۹ جمع آوری ,بررسی و شنا سا یی فون حشرات ومراتع استا ن ایلام بابك قرالی ایلام ۱۳۷۶-۱۳۸۴
۱۷۰ جمع آوری وشنا سا یی حشرات گا لزای بلوطودشمنا ن طبیعی آنها روی درختا ن ودرختچه ها ی جنگلی استا ن اردبیل داود علیقلی‌زاده اردبیل ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۱۷۱ جمع آوری ,شنا سا یی وتعیین پراكنش فون بندپا یا ن صنوبردراستا ن كرما نشا ه شهلا باقری‌متین كرمانشاه ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۱۷۲ بررسی میزان مقا ومت گونه ها و كلن ها ی بومی و غیر بومی صنوبر در مقابل سنك صنوبر در كرج مهری باب‌المراد ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۷۳ مدیریت تلفیقی آفات و بیماریهای گونه‌ها و ارقام مختلف صنوبر موجود در كشور سیدابراهیم صادقی ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۵
۱۷۴ ارزیا بی با سیلوس تورنژینسیس (فرآورده B,t.H)روی ابریشم با ف وپروانه برگخوارسفید بلوط(ما زندران ) محمدرضا بابایی مازندران ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۱۷۵ ارزیابی باسیلوس تورنژینسیس (فرآورده B,t.H) روی ابریشم باف و پروانه برگخوار سفید بلوط (كهگیلویه و بویراحمد) شیرزاد راد كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۱۷۶ بررسی امكا ن استفا ده ازقا رچ var.acridum anisopliae Metarhizium روی ملخ كوها ندارتا غ درشرایط آزما یشگا هی وطبیعی حیدر ولی زاده قم ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۱۷۷ طرح جمع آوری و شنا سا یی حشرات گا لزای بلوطو دشمنا ن طبیعی آنها درجنگلها ی بلوط در استا نها ی لرستا ن , كردستا ن و كرما نشا ه ۰ مجید توكلی لرستان ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۱۷۸ بررسی مقا ومت وحسا سیت گونه ها وكلن ها ی صنوبربه آفا ت مهم صنوبردراستا ن آذربا یجا ن غربی محمدرضا زرگران آذربایجانغربی ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۱۷۹ بررسی پراكنش و تعیین شدت خسارت پروانه سفید درختان ( cunea Hyphantria) روی گونه‌های جنگلی میزبان در استان گیلان محمود محمدی ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۱۸۰ ج مع آوری وشنا سا یی حشرات گا لزای بلوطودشمنا ن طبیعی آنها درجنگلها و جنگلكا ریها ی بلوطا ستا ن گیلان منصور صالحی گیلان ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۱۸۱ بررسی وشنا سا یی آفا ت وبیما ریها ی صنوبردراستا ن كهگیلویه وبویراحمد سعادت مظفری كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۸۱-۱۳۸۵
۱۸۲ جمع آوری و شناسایی حشرات گالزای بلوط و دشمنان طبیعی آنها در كشور سیدابراهیم صادقی ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۱۸۳ جمع آوری , بررسی و شنا سا یی فون حشرات جوامع جنگلها و مراتع استا ن كردستا ن مصطفی منصورقاضی كردستان ۱۳۷۶-۱۳۸۵
۱۸۴ ارزیا بی با سیلوس تورنژینسیس (فرآورده B,t.H)روی ابریشم با ف وپروانه برگخوارسفید بلوط(گیلان ) منصور صالحی گیلان ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۱۸۵ مدیریت تلفیقی كنترل آفات گونه‌ها و ارقام مختلف صنوبر بومی وغیربومی در استان چهارمحال و بختیاری فرشاد حقیقیان‌قهفرخی چهارمحال‌بختیاری ۱۳۸۱-۱۳۸۵
۱۸۶ بررسی بیولوژی قارچ Microsphaera alphitoides عامل بیماری سفیدك‌پودری بلوط (Quercus petraea) در جنگل‌های ارسباران غلامحسن توانایی‌باسمنج آذربایجانشرقی ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۱۸۷ بررسی تا ثیربا سیلوس تورنژینسیس (B.thuringiensis)برروی لارو پروانه دم قهوه ای جنگلها ی بلوط استا ن قزوین علی زرنگار قزوین ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۱۸۸ ارزیابی باسیلوس تورنژینسیس (فرآورده B,t.H) روی ابریشم باف و پروانه برگخوار سفید بلوط (آذربایجان شرقی) بهمن صدقیان آذربایجانشرقی ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۱۸۹ تعیین جدول زندگی ودینا میك جمعیت پروانه دم قهوه ای بلوطدرجنگلها ی ارسبا ران مصطفی نیكدل آذربایجانشرقی ۱۳۸۱-۱۳۸۵
۱۹۰ شناسایی ‌قارچهای‌ ماكروسكوپی‌حوزه ‌شصت‌ كلا و درازنو از جنگلهای‌استان گلستان محمدرضا عارفی‌پور ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۱۹۱ ارزیابی باسیلوس تورنژینسیس (فرآورده B,t.H) روی ابریشم‌باف و پروانه برگخوار سفید بلوط (گیلان، مازندران، آذربایجان‌شرقی و كهگیلویه و بویراحمد) رسول امید ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۱۹۲ شناسایی علل خشكیدگی درختان شاه بلوط در استان گیلان محمدرضا عارفی‌پور ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۱۹۳ شنا سا یی وبررسی بیولوژی گونه غا لب عوامل كنترل كننده سوسك بذرخواركهور وآكاسیا درجنوب بلوچستا ن مهدی افروزیان سیستان (مرکز زابل) ۱۳۸۰-۱۳۸۵
۱۹۴ بررسیهای صحرایی تاثیر دیملین و باكتری B.t روی لاروهای پروانه دم قهوه‌ای بلوط در جنگلهای ارسباران علی اصغر دردایی القلند‌یس آذربایجانشرقی ۱۳۸۱-۱۳۸۵
۱۹۵ بررسی امكان كنترل جوانه خوار بلوط با استفاده از فرومون ایرانی در استان (كردستان) مصطفی منصورقاضی كردستان ۱۳۸۳-۱۳۸۶
۱۹۶ بررسی امكان كنترل جوانه‌خوار بلوط با استفاده از فرومون ایرانی در استانهای (مازندران، آذربایجان‌غربی، كردستان، فارس) حسن عسگری ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۶
۱۹۷ بررسی عوامل موثر بر تغییرات جمعیت پسیل گز در منطقه غرب استان اصفهان احمدرضا سیف‌الهی‌صرآبادی اصفهان ۱۳۸۰-۱۳۸۶
۱۹۸ بررسی خصوصیات بیماریزایی و مولكولی ایزوله‌های Nattrassia عامل سرخشكیدگی و زوال گونه‌های مختلف اكالیپتوس و مركبات سیدعلی نجات‌سالاری ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۱۹۹ بررسی امكان كنترل جوانه خوار بلوط با استفاده از فرومون ایرانی در استان (مازندران) حسن بریمانی‌ورندی مازندران ۱۳۸۳-۱۳۸۶
۲۰۰ بررسی امكان كنترل جوانه خوار بلوط با استفاده از فرومون ایرانی در استان (آذربایجان غربی) محمدرضا زرگران آذربایجانغربی ۱۳۸۳-۱۳۸۶
۲۰۱ جداسازی و شناسایی قارچهای اكتومیكوریز روی گونه‌های صنوبر در استان اصفهان شعبا ن شفیع‌زاده اصفهان ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۲۰۲ امكان سنجی انتقال پسیل مولد گز انگبین منطقه كوهرنگ به روی گیاه گون Astragalus adscenddens در مراتع سه منطقه از استان لرستان مجید توكلی لرستان ۱۳۸۱-۱۳۸۶
۲۰۳ بررسی تا ثیرفا صله كا شت واگروفا رستری یونجه /سپیدار(P.alba)روی تراكم جمعیت آفا ت ودشمنا ن طبیعی آنها زهرا هاشمی خبیر آذربایجانغربی ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۲۰۴ جمع‌آوری و شناسایی پارازیتوئیدها و پرداتورهای ملخ كوهان‌دار تاغ در تاغزارهای استانهای تهران و اصفهان وحیدرضا منیری ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۲۰۵ بررسی ویژگیهای مورفولوژیكی و بیماریزایی ایزوله‌های عامل بیماری مرگ نارون در جنگلهای شمال كشور سیدعلی نجات‌سالاری ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۲۰۶ شناسایی گونه‌های خانواده Noctuidae از راسته پروانه‌ها جمع آوری شده در طرح ملی فون حشرات جنگلها و مراتع در ایران ناصر فرار بوشهر ۱۳۸۱-۱۳۸۶
۲۰۷ بررسی امكان كنترل جوانه‌خوار بلوط با استفاده از فرومون ایرانی در استان (فارس) حسن آل‌منصور فارس ۱۳۸۳-۱۳۸۶
۲۰۸ بررسی مقاومت نسبی گونه‌های سازگار درختان اكالیپتوس به بیماریهای خشكیدگی سرشاخه ناشی از قارچ mangifera Nattrassia درخوزستان، فارس و مازندران سیدعلی نجات‌سالاری ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۲۰۹ شناسایی پروانه‌های مهم برگخوار خانواده Geometridae و دشمنان طبیعی آنها و بررسی بیولوژی گونه غالب در جنگلهای استان مازندران محمدرضا بابایی مازندران ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۲۱۰ كاربرد قارچMetarhizium anisopliae var acridium روی ملخ بال كوتاه بلوط و بررسی اثرات زیست محیطی آن سعید باقری خوزستان ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۲۱۱ بررسی مقاومت و حساسیت گونه‌ها و كلن‌های صنوبر به آفات مهم صنوبر در استان آذربایجان شرقی بهمن صدقیان آذربایجانشرقی ۱۳۸۱-۱۳۸۶
۲۱۲ جمع‌آوری وشناسایی‌قارچهای ماكروسكوپی‌جنگلهای‌شمال وشمالغرب‌دراستا ن (آذربا یجان شرقی ) یزدان فضلعلی آذربایجانشرقی ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۱۳ جمع آوری و شناسایی پارازیتوئیدهای ملخ كوهان دار تاغ و تعیین پارازیتیسم و شكارگری دشمنان طبیعی مهم در تاغزارهای استان خراسان رضوی مهدی افروزیان خراسان رضوی ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۲۱۴ مطالعه اثر عصاره درختچه استبرق (Calotropis procera) در كنترل تعدادی آفات مهم انباری و جنگلی در استان بوشهر ناصر فرار بوشهر ۱۳۸۶-۱۳۸۷
۲۱۵ مدیریت كنترل تلفیقی آفات مهم بنه در استان كردستان رسول امید ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۷
۲۱۶ مدیریت بیماریهای گیاهی دراكوسیستم های جنگلی‌شهری سیدعلی نجات‌سالاری ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۷
۲۱۷ بررسی بندپایان مهم گونه‌های جنگلی راش، ممرز، افرا و توسكا و تعیین آفات مهم آنها در جنگلهای شمال كشور حمید یارمند ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۲۱۸ جمع آوری وشنا سا یی قا رچها ی ما كروسكوپی جنگلها ی شما ل وشما ل غرب دراستا ن (ما زندران ) سعیدعلی موسی‌زاده مازندران ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۱۹ جمع آوری،‌شناسایی و تعیین كارایی دشمنان طبیعی پروانه چوبخوار تاغ در استان یزد مهدی شمس‌زاده یزد ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۲۰ جمع آوری و شناسایی آفات گیاهان دارویی و دشمنان طبیعی آنها در استان علیرضا رجبی‌مظهر همدان ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۲۲۱ جمع آوری و شناسایی فون آفات بید و دشمنان طبیعی آنها در استان آذربایجان غربی زهرا هاشمی خبیر آذربایجانغربی ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۲۲ بررسی اولیه حشرات مرتبط با گونه های اكالیپتوس و تعیین آفات مهم آنها در ایران محمدابراهیم فرآشیانی ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۲۲۳ بررسی استفاده ازSheet mulches (نایلونی وگونی ) دركنترل علفهای هرز در خزانه تولید نها ل افرا در نهالستان در زیكلاه سنگده حسن بریمانی‌ورندی مازندران ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۲۲۴ شناسایی بندپایان خسارت‌زا به بذر ارس و بررسی بیولوژی دشمنان طبیعی گونه غالب آن در استان قزوین علی زرنگار قزوین ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۲۲۵ جمع آوری و شناسایی قارچهای ماكروسكوپی جنگلهای شمال و شمال غرب در استان (گیلان) جمشید بوجاری ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۲۶ زیست شناسی پروانه برگ خوار دو لكه‌ای بلوط (Linnaeus,1758) و مطالعه دشمنان آن در استان فا رس حسن آل‌منصور فارس ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۲۲۷ جمع آوری وشناسایی‌قارچهای‌ماكروسكوپی‌جنگلهای‌شمال‌وشمالغرب دراستانهای (آذربایجانشرقی ,ما زندران ,گیلان ) محمدرضا عارفی‌پور ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۲۸ جمع آوری و شناسایی فون دشمنان طبیعی آفات برگخوار بلوط در استان كهگیلویه و بویراحمد شیرزاد راد كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۲۹ بررسی آفات قرنطینه‌ای چوبهای وارداتی از مرزهای شمالی كشور رسول امید ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۳۰ ارزیابی كنجاله بنه به عنوان بستر كاشت برای قارچها ی Beauveria

Agaricus bisporus Lecanicillium muscarium bassiana

حسن عسگری ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۳۱ بررسی میزان كارآیی گونه‌های مختلف اکالیپتوس در جذب فلزات سنگِین در برخی از استانهای شمالی و جنوبی كشور علی‌ صلاحی‌ ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۳۲ بررسی بندپایان مهم گونه‌های جنگلی راش، ممرز، افرا و توسكا و تعیین آفات مهم آنها در جنگلهای شمال كشور-مازندران محمدرضا بابایی مازندران ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۲۳۳ ویژگی‌های زیستی و شناسایی دشمنان طبیعی آفت چوب‌خوار زیتونEuzopherodes vapidella vapidella Mann (Lepidoptera: Pyralidae) در استان فارس حسن آل‌منصور فارس ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۳۴ بررسی آفات و بیماریهای قرنطینه‌ای چوب‌های وارداتی از مرزهای شمالی كشور و تعیین راههای كنترل آنها جمشید بوجاری ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۳۵ شناسایی آفات مهم ارس و دشمنان طبیعی آنها و بررسی بیولوژی گونه غالب در جنگلهای هزار مسجد مهدی افروزیان خراسان رضوی ۱۳۸۵-۱۳۸۸
۲۳۶ بررسی میزان كارآیی گونه های مختلف اکالیپتوس در جذب فلزات سنگِین در برخی از استانهای شمالی و جنوبی كشور محمدحسن صالحه‌شوشتری خوزستان ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۳۷ بررسی آفات و عوامل بیماریزای قرنطینه‌ای چوبهای وارداتی از مرزهای شمالی كشور و تعیین راههای كنترل آنها ابراهیم عزیزخانی ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۳۸ بررسی بندپایان مهم گونه های جنگلی راش، ممرز، افرا و توسكا و تعیین آفات مهم آنها در جنگلهای شمال كشور-گیلان مسعود امین املشی گیلان ۱۳۸۵-۱۳۸۸
۲۳۹ بررسی آفات و بیماریهای مهم گیاه گازرخ در رویشگاههای طبیعی و مناطق جنگلكاری شده استانهای هرمزگان و سیستان – بلوچستان و بررسی دشمنان طبیعی آنها وحیدرضا منیری ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۴۰ بررسی میزان كارآیی گونه های مختلف اکالیپتوس در جذب فلزات سنگِین در برخی از استانهای شمالی و جنوبی كشور اسدالله كریمی‌دوست گلستان ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۴۱ بررسی روشهای كنترل آفات و عوامل بیماریزای قرنطینه‌ای چوبهای وارداتی از شمال كشور ابراهیم عزیزخانی ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۸
۲۴۲ بررسی بندپایان مهم گونه‌های جنگلی راش، ممرز، افرا و توسكا و تعیین آفات مهم آنها در جنگلهای شمال كشور-گلستان میرمرسل احمدی گلستان ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۲۴۳ بررسی آفات و بیماریهای گونه‌های مختلف آویشن (Thymus spp.) در ایران(قزوین) سیدرضا رزازهاشمی قزوین ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۲۴۴ بررسی آفات و بیماریهای گونه‌های مختلف آویشن (Thymus spp.) در ایران (چهارمحال وبختیاری) فرشاد حقیقیان‌قهفرخی چهارمحال‌بختیاری ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۲۴۵ بررسی آفات و بیماریهای گونه‌های مختلف آویشن (Thymus spp.) در ایران (آذربایجانغربی) زهرا هاشمی خبیر آذربایجانغربی ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۲۴۶ بررسی آفات و بیماریهای هیبریدهای كبوده × پده در ایستگاه رسول آباد میاندواب زهرا هاشمی خبیر آذربایجانغربی ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۲۴۷ بررسی آفات و بیماریهای گونه‌های مختلف آویشن (Thymus spp.) در ایران (اصفهان) شعبا ن شفیع‌زاده اصفهان ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۲۴۸ جمع آوری و شناسایی بندپایان زیان آور و مفید گونه پده (Populus euphratica) و تعیین آفات مهم آن در رویشگاه های طبیعی كشور مهری باب‌المراد ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۲۴۹ جمع آوری و شناسایی بندپایان زیان آور و مفید گونه پده (Populus euphratica) و تعیین آفات مهم آن در رویشگاه های طبیعی كشور.(اصفهان) جواد كریم‌زاده اصفهان ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۲۵۰ بررسی آفات و بیماریهای گونه‌های مختلف آویشن (Thymus spp.) در ایران (ایستگاه همندآبسردوباغ گیاه شناسی ملی ایران) سیدابراهیم صادقی ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۲۵۱ جمع آوری و شناسایی بندپایان زیان آور و مفید گونه پده (Populus euphratica) و تعیین آفات مهم آن در رویشگاه های طبیعی كشور.(خراسان رضوی) مهدی افروزیان خراسان رضوی ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۲۵۲ بیماریهای قارچی گونه‌ها و کلون‌های مختلف صنوبر در صنوبرکاریهای استان مازندران علی برهانی مازندران ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۲۵۳ بررسی آفات و بیماریهای گونه‌های مختلف آویشن (Thymus spp.) در ایران سیدابراهیم صادقی ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۲۵۴ بررسی آفات و بیماریهای گونه‌های مختلف آویشن (Thymus spp.) در ایران (همدان) علیرضا رجبی‌مظهر همدان ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۲۵۵ جمع آوری و شناسایی بندپایان زیان آور و مفید گونه پده (Populus euphratica) و تعیین آفات مهم آن در رویشگاه های طبیعی كشور.(خوزستان) غلامرضا كجباف والا خوزستان ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۲۵۶ پایلوت كنترل بیولوژیك ملخ كوهان‌دار تاغ با استفاده از قارچ Metarhizium anisopliae var acridum محمدجعفر فارسی‌رحیم‌آبادی ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۲۵۷ جمع‌آوری گال Aphelonyx persica در استان كهگیلویه و بویر احمد و تعیین تراکم و مناطق پراکنش آن مسعود یوسفی كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۲۵۸ بررسی اثر حشره‌كشی تركیبات استخراجی از گال بلوط Aphelonix persica روی Ephestia kuehniella و Tribolium confusum ابراهیم عزیزخانی ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۲۵۹ بررسی کنترل شیمیایی زنبور گالزای Leptocybe invasa Fisher and La Salle (Hym: Eulophidae) روی نهال اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) درنهالستان شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران محمدرضا بابایی مازندران ۱۳۹۰-۱۳۹۱
۲۶۰ بررسی و مقایسه فون گونه‌های كرم خاكی در اکوسیستمهای تخریب یافته و سالم راشستان‌های شمال ایران رسول امید ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۲۶۱ بررسی خواص ضدقارچی تركیبات استخراجی از گال بلوط Aphelonyx persica در شرایط آزمایشگاهی سیده معصومه زمانی ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۲۶۲ بررسی فون بند پایان مهم سوزنی برگان و تعیین آفات مهم آنها در جنگلکاریهای استان گیلان منصور صالحی گیلان ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۲۶۳ استفاده از تركیبات استخراجی از گال Aphelonyx persica در رنگرزی الیاف فرش ایرانی مجید توكلی لرستان ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۲۶۴ مطالعه و بررسی فون نماتودهای اکوسیستمهای تخریب یافته و سالم راشستان‌های شمال ایران سیدرضا رزازهاشمی قزوین ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۲۶۵ بررسی امكان پرورش انبوه كفشدوزك (.Oenopia conglobata (L روی میزبان مناسب آن در شرایط آزمایشگاهی سیدابراهیم صادقی ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۲۶۶ جمع‌آوری و شناسایی حشرات بذرخوار گون‌های مرتعی ایران و پارازیتوئیدهای آنها (آذربایجان شرقی) مصطفی نیكدل آذربایجانشرقی ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۶۷ جمع‌آوری و شناسایی حشرات بذرخوار گیاهان مرتعی ایران و پارازیتوئیدهای آنها سیدابراهیم صادقی ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۶۸ جمع‌آوری و شناسایی حشرات بذرخوار گون‌های مرتعی ایران و پارازیتوئیدهای آنها(‌لرستان) مجید توكلی لرستان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۶۹ جمع آوری و شناسایی حشرات بذر خوار لگومهای مرتعی و دشمنان طبیعی آنها در ایران(قم) علی محمدپور قم ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۷۰ جمع آوری و شناسایی حشرات بذر خوار لگومهای مرتعی و دشمنان طبیعی آنها در ایران(خراسان رضوی) مهدی افروزیان خراسان رضوی ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۷۱ جمع‌آوری و شناسایی آفات بذرخوار گیاهان علوفه ای (به جز لگوم ها)-چهارمحال بختیاری فرشاد حقیقیان‌قهفرخی چهارمحال‌بختیاری ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۷۲ جمع‌آوری و شناسایی آفات بذرخوار گیاهان علوفه ای (به جز لگوم ها) حمید یارمند ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۷۳ بررسی میزان آلودگی ژنوتیپ‌های مختلف گل محمدی (Rosa damascena Mill.) به آفات مهم آن در مناطق مختلف کشور (خراسان رضوی) مهدی افروزیان خراسان رضوی ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۲۷۴ بررسی آفات و عوامل بیماریزای قارچی كاكتوس Opuntia ficus-indica در استانهای بوشهر، ایلام و كرمانشاه ابراهیم عزیزخانی ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۲۷۵ جمع آوری و شناسایی حشرات بذر خوار لگومهای مرتعی ودشمنان طبیعی آنها در ایران(آذربایجان شرقی) مصطفی نیكدل آذربایجانشرقی ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۷۶ جمع‌آوری و شناسایی حشرات بذرخوار گون‌های مرتعی ایران و پارازیتوئیدهای آنها(اردبیل) داود علیقلی‌زاده اردبیل ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۷۷ جمع‌آوری و شناسایی حشرات بذرخوار گون‌های مرتعی ایران و پارازیتوئیدهای آنها(اصفهان) علیرضا حق‌شناس اصفهان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۷۸ جمع‌آوری و شناسایی آفات بذرخوار گیاهان علوفه ای (به جز لگوم ها)- گلستان میرمرسل احمدی گلستان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۷۹ بررسی اثرات آنتاگونیستی ۲۵گونه از قارچهای جنگلی بر روی چهارگونه قارچهای بیماریزای گیاهی علی برهانی مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۲۸۰ جمع‌آوری و شناسایی حشرات بذرخوار گون‌های مرتعی ایران و پارازیتوئیدهای آنها(قم) علی محمدپور قم ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۸۱ جمع‌آوری و شناسایی حشرات بذرخوار گون‌های مرتعی ایران و پارازیتوئیدهای آنها(بوشهر) سیدرضا گلستانه بوشهر ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۸۲ جمع‌آوری و شناسایی حشرات بذرخوار گون‌های مرتعی ایران و پارازیتوئیدهای آنها(فارس) سیداصغر آل حسین فارس ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۸۳ جمع‌آوری و شناسایی حشرات بذرخوار گون‌های مرتعی ایران و پارازیتوئیدهای آنها سیدابراهیم صادقی ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۸۴ جمع‌آوری و شناسایی آفات بذرخوار گیاهان علوفه ای (به جز لگوم ها)-کهکیلویه و بویر احمد عباس صلاحی اردكانی كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۸۵ جمع آوری وشناسایی حشرات بذر خوار لگومهای مرتعی ودشمنان طبیعی آنها در ایران(کهکیلویه و بویر احمد) عباس صلاحی اردكانی كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۸۶ جمع‌آوری و شناسایی آفات بذرخوار گیاهان علوفه ای (به جز لگوم ها)-قم علی محمدپور قم ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۸۷ جمع‌آوری و شناسایی حشرات بذرخوار گون‌های مرتعی ایران و پارازیتوئیدهای آنها(مازندران) حسن بریمانی‌ورندی مازندران ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۸۸ جمع آوری وشناسایی حشرات بذر خوار لگومهای مرتعی ودشمنان طبیعی آنها در ایران(اصفهان) علیرضا حق‌شناس اصفهان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۸۹ جمع‌آوری و شناسایی حشرات بذرخوار گون‌های مرتعی ایران و پارازیتوئیدهای آنها(کهکیلویه و بویر احمد،) عباس صلاحی اردكانی كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۹۰ جمع آوری و شناسایی حشرات بذر خوار لگومهای مرتعی و دشمنان طبیعی آنها در ایران(چهار محال و بختیاری) فرشاد حقیقیان‌قهفرخی چهارمحال‌بختیاری ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۹۱ جمع‌آوری و شناسایی آفات بذرخوار گیاهان علوفه‌ای (به جز لگوم‌ها)-همدان علیرضا رجبی‌مظهر همدان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۹۲ بررسی میزان آلودگی ژنوتیپ‌های مختلف گل محمدی (Rosa damascena Mill.) به آفات مهم آن در مناطق مختلف کشور (چهارمحال وبختیاری) فرشاد حقیقیان‌قهفرخی چهارمحال‌بختیاری ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۲۹۳ جمع‌آوری و شناسایی آفات بذرخوار گیاهان علوفه ای (به جز لگوم ها)-مازندران حسن بریمانی‌ورندی مازندران ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۹۴ جمع‌آوری و شناسایی آفات بذرخوار گیاهان علوفه ای (به جز لگوم ها)-اصفهان علیرضا حق‌شناس اصفهان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۹۵ ارزیابی خواص ضدقارچی، ضدباكتریایی و حشره‌كشی تركیبات استخراجی از گال بلوط Aphelonyx persica و امكان استفاده از آن در صنایع رنگرزی در استان كهگیلویه و بویراحمد سیدابراهیم صادقی ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۲۹۶ بررسی میزان آلودگی ژنوتیپ‌های مختلف گل محمدی (Rosa damascena Mill.) به آفات مهم آن در مناطق مختلف کشور(آذربایجان غربی) اسماعیل علیزاده آذربایجانغربی ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۲۹۷ جمع آوری و شناسایی حشرات بذر خوار لگومهای مرتعی و دشمنان طبیعی آنها در ایران(قزوین) علی زرنگار قزوین ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۹۸ جمع‌آوری و شناسایی حشرات بذرخوار گون‌های مرتعی ایران و پارازیتوئیدهای آنها (خراسان شمالی) سیدعلی‌اصغر كلانتری خراسان شمالی ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۹۹ جمع‌آوری و شناسایی حشرات بذرخوار گون‌های مرتعی ایران و پارازیتوئیدهای آنها(چهار محال و بختیاری) فرشاد حقیقیان‌قهفرخی چهارمحال‌بختیاری ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۰۰ جمع آوری وشناسایی حشرات بذر خوار لگومهای مرتعی ودشمنان طبیعی آنها در ایران(مازندران) حسن بریمانی‌ورندی مازندران ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۰۱ جمع آوری و شناسایی حشرات بذر خوار لگومهای مرتعی ودشمنان طبیعی آنها در ایران وحیدرضا منیری ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۰۲ جمع‌آوری و شناسایی آفات بذرخوار گیاهان علوفه‌ای (به جز لگومها)-آذربایجان غربی زهرا هاشمی خبیر آذربایجانغربی ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۰۳ بررسی، جمع آوری و شناسایی قارچهای اكتومیكوریز جنگلهای ناحیه خزری (فاز اول –راشستانها) جمشید بوجاری ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۳۰۴ جمع آوری و شناسایی حشرات بذر خوار لگومهای مرتعی و دشمنان طبیعی آنها در ایران(بوشهر) ناصر فرار بوشهر ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۰۵ جمع آوری وشناسایی حشرات بذر خوار لگومهای مرتعی ودشمنان طبیعی آنها در ایران(همدان) علیرضا رجبی‌مظهر همدان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۰۶ جمع آوری وشناسایی حشرات بذر خوار لگومهای مرتعی ودشمنان طبیعی آنها در ایران(اردبیل) داود علیقلی‌زاده اردبیل ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۰۷ جمع آوری و شناسایی حشرات بذر خوار لگومهای مرتعی و دشمنان طبیعی آنها در ایران(آذربایجان غربی) محمدرضا زرگران آذربایجانغربی ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۰۸ جمع‌آوری و شناسایی آفات بذرخوار گیاهان علوفه ای (به جز لگوم ها)-خراسان رضوی مهدی افروزیان خراسان رضوی ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۰۹ جمع‌آوری و شناسایی آفات بذرخوار گیاهان علوفه ای (به جز لگوم ها)-لرستان فاطمه پیروزی لرستان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۱۰ جمع‌آوری و شناسایی حشرات بذرخوار گون‌های مرتعی ایران و پارازیتوئیدهای آنها(آذربایجان غربی) اسماعیل علیزاده آذربایجانغربی ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۱۱ جمع‌آوری و شناسایی آفات بذرخوار گیاهان علوفه ای (به جز لگوم ها)-یزد مهدی شمس‌زاده یزد ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۱۲ جمع آوری وشناسایی حشرات بذر خوار لگومهای مرتعی ودشمنان طبیعی آنها در ایران(فارس) سیدحسن سعادتی فارس ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۱۳ جمع‌آوری و شناسایی آفات بذرخوار گیاهان علوفه ای (به جز لگوم ها)-فارس سیداصغر آل حسین فارس ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۱۴ جمع‌آوری و شناسایی آفات بذرخوار گیاهان علوفه ای (به جز لگوم ها)-اردبیل داود علیقلی‌زاده اردبیل ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۱۵ جمع‌آوری و شناسایی حشرات بذرخوار گون‌های مرتعی ایران و پارازیتوئیدهای آنها(قزوین) علی زرنگار قزوین ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۱۶ جمع‌آوری و شناسایی حشرات بذرخوار گون‌های مرتعی ایران و پارازیتوئیدهای آنها(همدان) علیرضا رجبی‌مظهر همدان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۱۷ جمع‌آوری و شناسایی آفات بذرخوار گیاهان علوفه ای (به جز لگوم ها)- آذربایجان شرقی علی اصغر دردایی القلند‌یس آذربایجانشرقی ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۱۸ جمع‌آوری و شناسایی حشرات بذرخوار گون‌های مرتعی ایران و پارازیتوئیدهای آنها(خراسان رضوی) مهدی افروزیان خراسان رضوی ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۱۹ جمع‌آوری و شناسایی آفات بذرخوار گیاهان علوفه ای (به جز لگوم ها)-قزوین علی زرنگار قزوین ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۲۰ جمع آوری و شناسایی حشرات بذر خوار لگومهای مرتعی و دشمنان طبیعی آنها در ایران(لرستان) فاطمه پیروزی لرستان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۲۱ جمع‌آوری و شناسایی حشرات بذرخوار گون‌های مرتعی ایران و پارازیتوئیدهای آنها(یزد) مهدی شمس‌زاده یزد ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۲۲ بررسی امکان جداسازی قارچهای بیمارگر حشرات از شفیره و لاروهای پروانه سفید اشجار (Drury) Hyphantria cunea, ارزیابی و مقایسه بیمارگری آنها با ۵ جدایه Beauveria bassiana در شرایط آزمایشگاه محمدجعفر فارسی‌رحیم‌آبادی ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۳۲۳ شناسائی حشرات بذرخوار درختچه های ارس، مطالعه سیکل زندگی و دشمنان طبیعی آنها در جنگلهای ارسباران علی اصغر دردایی القلند‌یس آذربایجانشرقی ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۳۲۴ بررسی میزان آلودگی ژنوتیپ‌های مختلف گل محمدی (Rosa damascena Mill.) به آفات مهم آن در مناطق مختلف کشور سیدابراهیم صادقی ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۳۲۵ بررسی خصوصیات فنولوژیک لورانتوس و ارائه راهکارهای مناسب جهت مدیریت و کنترل آن احمد حسینی ایلام ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۳۲۶ شناسایی مناطق حساس به آتش سوزی در جنگلهای منطقه کوه کچا (حوزه ۱۸ جنگلداری استان گیلان) و طبقه‌بندی گونه های درختی آن در برابر آتش به منظور مهار و کاهش سطوح آتش سوزی جنگلها مسعود امین املشی گیلان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۳۲۷ بررسی آفات و بیماریهای گونه‌های مختلف بید (Salix spp.) در ایران(ستاد موسسه) مهری باب‌المراد ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۲۸ بررسی علل زوال گونه های درختی جنگلکاری فولاد مبارکه حسن جهانبازی‌گوجانی چهارمحال‌بختیاری ۱۳۹۳-۱۳۹۴
۳۲۹ ارزیابی تأثیر قارچهای میكوریز آرباسكولار در افزایش رشد و پایداری گیاهچه‌های كشت بافتی بلوط بلند مازو (Quercus castaneifolia) و بررسی حضور احتمالی این قارچهای همزیست در رویشگاه‌های جنگلی بلوط كشور سیده معصومه زمانی ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۳۰ بررسی آفات و بیماریهای گونه‌های مختلف بید (Salix spp.) در ایران مهری باب‌المراد ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۳۱ تعیین عوامل بیماریزا در توده های خشکیده بلوط استان ایلام و بررسی روشهای مدیریتی آنها جواد اشرفی ایلام ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۳۲ بررسی آفات و عوامل بیماریزای قارچی گیاه شاهدانه Cannabis sativaدر ایستگاه تحقیقات البرز رسول امید ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۳۳۳ مدیریت آفت ( Caryedon serratus (Col.:Bruchidae سوسک بذرخوار کهور ایرانی با تاکید بر مطالعه بیولوژی ، دشمنان طبیعی و روش های مناسب کنترل در استان بوشهر سیدرضا گلستانه بوشهر ۱۳۹۴-۱۳۹۵
۳۳۴ ارزیابی میزان کارآیی زنبور پارازیتوئید Brachymeria intermedia (Nees) در کنترل آفات پروانه ای درختان بلوط و بررسی امکان حمایت از آنها در استان فارس رسول امید ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۳۳۵ بررسی آفات و بیماریهای مهم گیاه جتروفا در ایران محمدابراهیم فرآشیانی ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۳۳۶ شناسایی برخی زیرخانواده‎های سرخرطومی‎های(Col: Curculionidae) موزه بندپایان موسسه تحقیقات جنگل‎ها و مراتع كشور سمیرا فراهانی ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۶
۳۳۷ معرفی تیمارهای مکانیکی ترکیبی به منظور بهبود مدیریت کنترل لورانتوس احمد حسینی ایلام ۱۳۹۵-۱۳۹۶
۳۳۸ مدیریت علف‌های‌هرز در نهالستان‌ ‌جنگلی شهید روستا (زرقان، فارس) سیدحسن سعادتی فارس ۱۳۹۴-۱۳۹۶
۳۳۹ بررسی اثرعنا صرشیمیا یی با رش برجوامع گیا هی جنگلها ی شما ل علی‌ صلاحی‌ ستادموسسه ۱۳۷۵-۱۳۸۳
۳۴۰ ارزیابی‌خواص‌ضدباكتریایی‌تركیبات‌استخراجی‌ازگال بلوط Aphelonix persica روی چند باکتری مهم بیماریزای گیاهی در شرایط آزمایشگاهی (باکتریهای Erwinia، Pseudomonas، Xanthomonas و Agrobacterium) علی علیزاده‌‌علی‌آبادی ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۳۴۱ مقایسه روش‌های مختلف كنترل علف‌های هرز در نهال‌های سوزنی برگ(كاج تهران) سیدحسن سعادتی فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۳۴۲ شناسائی تکمیلی، تعیین پراکنش و ارزیابی تأثیر نماتدهای بیمارگر حشرات در کنترل سه گونه آفت مهم جنگلی در ارسباران خانواده‌های( Heterorhabditidae، Steinernematidae و Mermithidae) مصطفی نیكدل آذربایجانشرقی ۱۳۸۸-۱۳۹۳
۳۴۳ بررسی آفات و بیماریهای گونه‌های مختلف بید (Salix spp.) در ایران(مازندران) حسن بریمانی‌ورندی مازندران ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۴۴ جمع آوری ، شناسایی و تعیین پراکنش حشرات چوب خوار بلوط دراستان ایلام عسگر جوزیان ایلام ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۴۵ بررسی آفات و بیماریهای گونه‌های مختلف بید (Salix spp.) در ایران(آذربایجانغربی) زهرا هاشمی خبیر آذربایجانغربی ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۴۶ بررسی آفات و بیماریهای گونه‌های مختلف بید (Salix spp.) در ایران (چهارمحال بختیاری) فرشاد حقیقیان‌قهفرخی چهارمحال‌بختیاری ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۴۷ اپیدمیولوژی و مکانیسم بیماری‎زایی قارچ عامل بلایت شمشاد در شرایط آزمایشگاه و گلخانه فرزانه عادل ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۳۴۸ بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی جمعیت‌های ایرانی قارچ عامل خشکیدگی شمشاد خزری سیده معصومه زمانی ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۳۴۹ مدیریت تلفیقی مبارزه با ملخ کوهان دار تاغ Dericorys albidula در استان خراسان رضوی مهدی افروزیان خراسان رضوی ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۳۵۰ شناسایی تنوع زیستی، کارآیی و پراكنش نماتدهای مرمیتیده انگل حشرات در جنگل‌های ارسباران یزدان فضلعلی آذربایجانشرقی ۱۳۹۲-۱۳۹۶
۳۵۱ بررسی مقاومت اکسشن های شمشاد جنگلی در برابر قارچ عامل بلایت محمدرضا عارفی‌پور ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶