انتصاب دکتر محمد مهرنیا به عنوان سرپرست باغ گیاه‌شناسی زاگرس

بازدید: 50 بازدید
طی حکمی از طرف دکتر علیزاده رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، دکتر محمد مهرنیا به سمت سرپرست باغ گیاه‌شناسی زاگرس منصوب گردید.
با حضور دکتر علی علیزاده رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور و مهندس محمودیان معاون اداری، مالی و پشتیبانی مؤسسه، دکتر قربانی رئیس، دکتر فرهادی‌نژاد معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی، دکتر ویس کرمی معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته‌ها، دکتر محمدیان رئیس، محققان بخش تحقیقات منابع طبیعی و پرسنل باغ گیاه‌شناسی زاگرس، طی حکمی از طرف دکتر علیزاده، دکتر محمد مهرنیا به سمت سرپرست باغ گیاه‌شناسی زاگرس خرم‌آباد منصوب گردید. دکتر محمد مهرنیا استادیار و عضو هیئت علمی بخش تحقیقات منابع طبیعی مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان و دارای مدرک دكتراي تخصصي با گرایش گیاه‌شناسی است که تا کنون تعداد قابل ملاحظه‌ای طرح تحقیقاتی و مقاله علمی نیز در این زمینه اجرا و به رشته تحریر درآورده است.
حکم انتصاب سرپرست باغ گیاه‌شناسی زاگرس به شرح زیر است:
نظربه تخصص و سابقه علمی جنابعالی، به موجب این حکم، به سمت سرپرست باغ گیاه‌شناسی زاگرس، منصوب می‌شوید. انتظار دارد ضـمن بهره‌گیري از توان پرسـنل شاغل در باغ و نیز اسـتفاده از تمامی ظرفیت‌هاي علمی، تخصصـی و مـدیریتی موجود در اسـتان، به‌ویژه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی و نیز سازمان جهاد کشاورزي اسـتان، تمهیـدات لازم را براي حفظ، توسعه و تکمیل باغ گیاه‌شناسی زاگرس، به عمل آورید.
غنی‌سـازي بـاغ از لحـاظ گونه‌هـاي مختلف گیـاهی، اعم از درختـان، درختچه‌هـا و بوته‌هاي یکساله و چنـدساله بومی، به‌ویژه گونه‌هـاي انـدمیک و در معرض خطر ناحیه زاگرس، احـداث قطعات رویشـگاهی گوناگون، طراحی و اجراي قطعات مختلف با منظري چشم‌نواز و زیبا، راه‌اندازي هرباریوم گیاهی، موزه حشـرات و سایر جاذبه‌هاي علمی و گردشـگري، ازجمله اولویت‌هاي مورد تأکید است.
امید است باعنایت خداوند متعال و با همکاري نهادهاي استانی مرتبط، در اجراي وظایف محوله موفق باشید.
دسته بندی اخبار صفحه اصلی
اشتراک گذاری
ورود به سایت