دکتر علیزاده

برگزاری جلسه شورای پژوهشی با حضور سرپرست جدید موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

نخستین نشست شورای پژوهشی موسسه با حضور دکتر علیزاده امروز دوشنبه 26 اردیبهشت با حضور معاونین ایشان و ...