بازدیدها: 2253

پژوهشگران بخش حفاظت و حمایت

رئیس بخش

نام و نام خانوادگی :سیده معصومه زمانی

مدرک / رشته :دکتری تخصصی / قارچ شناسی و بیماریهای قارچی گیاهان
مرتبه علمی :استادیار پژوهش
جایگاه سازمانی :رئیس بخش و عضو هیات علمی
حوزه فعالیت: تعامل قارچ-گياه / همزيستي اکتوميکوريزايي / تنوع ژنتيکي، بيماري­زايي و فيلوژني قارچ ها
ایمیل: mzamani@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

سایر اعضا

نام و نام خانوادگی :سمیرا فراهانی

مدرک / رشته :دکتری تخصصی / حشره شناسی
مرتبه علمی :استادیار پژوهش
جایگاه سازمانی :عضو هیات علمی
حوزه فعالیت: رده‌بندی زنبورها، تنوع زیستی حشرات
ایمیل: s.farahani@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :فرزانه کازرانی

مدرک / رشته :دکتری تخصصی / حشره شناسی
مرتبه علمی :استادیار پژوهش
جایگاه سازمانی :عضو هیات علمی
حوزه فعالیت: حشره شناسی – رده بندی دوبالان
ایمیل: farzane.kazerani@gmail.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :ستار زینالی

مدرک / رشته :کارشناسی / مرتع و آبخیزداری
مرتبه علمی :کارشناس آزمایشگاه و تحقیقات
جایگاه سازمانی :کارشناس موزه
حوزه فعالیت: آفات، کنترل بیولوژیک و همکاری در اجرای طرحها
ایمیل: sattarzeinali3@gmail.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :ریحانه غلامی

مدرک / رشته :دکتری، گیاه‌پزشکی، کنترل بیولوژیک
مرتبه علمی :کارشناس ارشد
جایگاه سازمانی :محقق غیر هیات علمی
حوزه فعالیت: پاتولوژی و کنترل میکروبی حشرات، مطالعات ریخت‌شناسی و فیلوژنی نماتدهای بیمارگر حشرات، رده‌بندی سرخرطومی های خانواده Curculionidae
ایمیل: Reihanehgholami95@gmail.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :داود بیات ترک

مدرک / رشته :گیاه‌پزشکی – بیماری‌شناسی گیاهی
مرتبه علمی :محقق غیر هیات علمی
جایگاه سازمانی :کارشناس
حوزه فعالیت: بیماری‌های گیاهی
ایمیل: dbayat13@gmail.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :مرضیه علی‌نژاد

مدرک / رشته :کارشناسی ارشد / گیاه‌پزشکی-کنترل بیولوژیک
مرتبه علمی :محقق غیر هیات علمی
جایگاه سازمانی :کارشناس
حوزه فعالیت: پاتولوژی و کنترل میکروبی حشرات
ایمیل: alinejad.marzieh@gmail.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :محمد ابراهیم فراشیانی

مدرک / رشته :دکتری تخصصی/گیاهپزشکی
مرتبه علمی :استادیار پژوهش
جایگاه سازمانی :عضو هیات علمی - رئیس گروه
حوزه فعالیت: موجودات چوبزی، تنوع زیستی، آفتکشهای بیورشنال
ایمیل: farashiani@gmail.com
سامانه علم سنجی CV

بازنشستگان

نام و نام خانوادگی :محمدرضا عارفی پور

مدرک / رشته : کارشناس ارشد/بیماری شناسی گیاهی
مرتبه علمی : کارشناس ارشد
جایگاه سازمانی : کارشناس ارشد بیماریهای گیاهی
حوزه فعالیت: قارچهای جنگلی، بیماریهای گیاهی
ایمیل: marefipour@gmail.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :حسن عسکری

مدرک / رشته :دکتری تخصصی/حشره شناسی
مرتبه علمی :استاد پژوهش
جایگاه سازمانی :عضو هیات علمی
حوزه فعالیت: کنترل بیولوژیک
ایمیل: askary2@gmail.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :سید ابراهیم صادقی

مدرک / رشته :دکتری تخصصی/حشره شناسی
مرتبه علمی :استاد پژوهش
جایگاه سازمانی :عضو هیات علمی
حوزه فعالیت: کنترل بیولوژیک
ایمیل: ebrahim.sadeghi@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :حمید یارمند

مدرک / رشته :کارشناسی ارشد /حشره شناسی
مرتبه علمی :مربی پژوهش
جایگاه سازمانی :عضو هیات علمی
حوزه فعالیت: مدیریت آفات
ایمیل: hamid_yarmand@yahoo.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :رسول امید

مدرک / رشته :کارشناسی ارشد / حشره شناسی
مرتبه علمی :مربی پژوهش
جایگاه سازمانی :عضو هیات علمی
حوزه فعالیت: آفات جنگلها و مراتع و کنترل بیولوژیک
ایمیل: rasoulomid@gmail.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :مهری باب مراد

مدرک / رشته :کارشناسی ارشد/حشره شناسی کشاورزی
مرتبه علمی :مربی پژوهش
جایگاه سازمانی :عضو هیات علمی
حوزه فعالیت: حشره شناسی و آفات صنوبر
ایمیل: babmorad@gmail.com
سامانه علم سنجی CV