بازدیدها: 1964

بخش تحقیقات جنگل

پروژه های بخش تحقیقات جنگل

ردیف عنوان پروژه مجری واحد اجرا دوره اجرا
۱ بررسی آب موردنیا ز درختا ن كا ج تهران علی دیانت‌نژاد ستادموسسه ۱۳۴۷-۱۳۴۸
۲ آزما یش آبیا ری قطره ای در پا رك جنگلی چیتگر(فا قد شنا سنا مه ) خسرو كوهسیاهی ستادموسسه ۱۳۴۹-۱۳۵۰
۳ طرح index site (فا قد شنا سنا مه ) سیروس تمدنی ستادموسسه ۱۳۵۰-۱۳۵۱
۴ طرح تهیه جدول حجم درجنگلها ی كرانه خزر(فا قد شنا سنا مه ) پرویز مهدیزاده ستادموسسه ۱۳۴۷-۱۳۵۱
۵ رژیم آبیا ری وتعیین بودجه آب (فا قد شنا سنا مه ) خسرو كوهسیاهی ستادموسسه ۱۳۴۷-۱۳۵۱
۶ آزما یش پیش آهنگ برای ۲ گونه اكالیپتوس و آكاسیا (فاقد شناسنا مه ) عنا یت اله وزیری فارس ۱۳۴۸-۱۳۵۲
۷ آزمایش سازگاری گونه های درختی در جنگلكاری دیم (شوشتر-البرز-گرگان - آستارا-اسالم -سنندج -لرستان زاغه - شاهیجان و ارژن فارس- رشت)-۳۱طرح میرفتح اله لطیفی ستادموسسه ۱۳۴۸-۱۳۵۲
۸ آزمایش سازگاری گونه‌های سوزنی برگ در جنگلكاری دیم (فاقد شناسنامه) عنا یت اله وزیری ستادموسسه ۱۳۴۸-۱۳۵۲
۹ بررسی اثر كودها ی شیمیا یی برروی درختا ن كا ج تهران (فا قد شنا سنا مه ) خسرو كوهسیاهی ستادموسسه ۱۳۴۷-۱۳۵۲
۱۰ برسی روش احیا جنگلها ی بلوط غرب (فا قدشنا سنا مه ) سیروس تمدنی لرستان ۱۳۴۸-۱۳۵۲
۱۱ آزما یش پیش آهنگ برای ۳ گونه اكالیپتوس (فا قد طرح ) عنا یت اله وزیری خوزستان ۱۳۴۸-۱۳۵۲
۱۲ ما لچ ومسئله بی آبی در جنگكا ری (فا قد شنا سنا مه ) خسرو كوهسیاهی ستادموسسه ۱۳۴۹-۱۳۵۲
۱۳ آزما یش هیبریداسیون كا ج تهران taeda eldarica,pinus pinus (فا قد شنا سنا مه ) سیروس تمدنی ستادموسسه ۱۳۵۱-۱۳۶۰
۱۴ بررسی تا ثیر كودها ی حیوانی ,ازت ,فسفر,پتا سیم برروی رشدسرونقره ای درمنطقه گردنه قوچك تهران (فا قد شنا سنا مه ) آهنگ كوثر ستادموسسه ۱۳۵۲-۱۳۶۱
۱۵ بررسی تا ثیر گوگرد در پا ئین آوردن ph خا ك كریم جوانشیر ستادموسسه ۱۳۶۰-۱۳۶۱
۱۶ بررسی وتعیین منا سب ترین ارتفا ع كنده درگونه ها ی راش وممرزوبلوط ابراهیم سلیما نزاده مازندران ۱۳۶۲-۱۳۶۲
۱۷ آزما یش تعیین تراكم منا سب بذور درختا ن جنگلی درخزانه بذر ابراهیم سلیما نزاده ستادموسسه ۱۳۶۲-۱۳۶۳
۱۸ بررسی مشا هدات گونه ها ی درختی ودرختچه ای غیربومی موجوددرشما ل ایران علیرضا میربادین مازندران ۱۳۶۲-۱۳۶۳
۱۹ بررسی جوامع گیا هی جنگلها ی كرانه دریا ی ما زندران براسا س روش براون بلانكه علیرضا میربادین مازندران ۱۳۶۳-۱۳۶۴
۲۰ بررسی فنولوژیك گونه ها ی مهم جنگلها ی شما ل ایران علیرضا میربادین گیلان ۱۳۵۳-۱۳۶۴
۲۱ سا زگا ری گونه ها ی مختلف درختی بومی وبیگا نه درشرایط دیم منا طق شیبدار كوهستا نی فرهنگ قصریانی كردستان ۱۳۶۲-۱۳۶۶
۲۲ بررسی امكا ن استقرار ارس polycarpus Juniperus دردامنه ها ی جنوبی البرز رفعت‌اله قاسمی ستادموسسه ۱۳۶۲-۱۳۶۶
۲۳ جمع آوری وبررسی ارقا م گردوی ایران حسن لطفیا ن ستادموسسه ۱۳۶۳-۱۳۶۷
۲۴ تعیین منا سبترین سن نها ل ارس (polycarpus Juniperus)ازخزانه به زمین اصلی رفعت‌اله قاسمی ستادموسسه ۱۳۶۴-۱۳۶۸
۲۵ نحوه رویا نیدن بذور گونه ها ی مهم جنگلی شما ل ایران محمود دستمالچی ستادموسسه ۱۳۶۴-۱۳۶۸
۲۶ بررسی مسا یل ومشكلات جنگلكا ریها ی سنواتی استا ن فا رس محمدرضا نگهدارصابر فارس ۱۳۷۰-۱۳۷۰
۲۷ طرح بررسی روشها ی كا شت مستقیم بذورگونه ها ی مختلف بلوط بمنظور احیا ء جنگلها ی غرب محمد فتاحی كرمانشاه ۱۳۶۶-۱۳۷۰
۲۸ بررسی علل ضعف توده ها ی جنگلی كا ج تهران درپا رك جنگلی شهیدعبا س بهجت حقیقی ( چیتگر) علیرضا میربادین ستادموسسه ۱۳۶۹-۱۳۷۱
۲۹ بررسی مرغوبیت وطبقه بندی رویشگا هها ی طبیعی توسكا درمنا طق جنگلی ما زندران یوسف گرجی بحری مازندران ۱۳۶۹-۱۳۷۱
۳۰ تعیین سیكل بذردهی راش بر اسا س مطا لعه وآنا لیز تنه وگروه ها ی زادآوری در جنگلها ی شما ل كشور علیرضا میربادین گیلان ۱۳۶۹-۱۳۷۱
۳۱ بررسی پا رامترها ی رویشی جنگلها ی دست كا شت سوزنی برگ در منطقه گرگا ن و گنبد با استفا ده از روش قطع و آنا لیز تنه اسدالله كریمی‌دوست گلستان ۱۳۷۰-۱۳۷۱
۳۲ بررسی نتا یج اجرای متد دانگ واحددرطرحها ی جنگلداری سری شورات گلبند و سری یك پنجم كامبیز اسپهبدی‌باروكلائی مازندران ۱۳۷۲-۱۳۷۲
۳۳ آزما یش سا زگا ری پرونا نس ها ی گونه غیربومی سوبابل -(لوسینا ) -(witl de lammll ) leucocephala Leucaena نجفقلی غیاثی هرمزگان ۱۳۶۴-۱۳۷۲
۳۴ بررسی آما ری وضعیت وموجودی سرپا وفا كتورها ی تعیین كننده ازدیدگا ه جنگل شنا سی درجنگل خا لص وطبیعی سرخدارواقع درعلی آبا دسیا ه رودبا رگیلان محمدرضا لسانی گلستان ۱۳۷۱-۱۳۷۲
۳۵ بررسی اثرجنسیت وپا شنه درمیزان موفقیت قلمه گیری ازسرخدار محمدرضا لسانی گلستان ۱۳۷۱-۱۳۷۲
۳۶ بررسی وضعیت رویش قطری وارتفا عی توسعه تا ج در توده دست كا شت دارتا لاب حجت احمدزاده مازندران ۱۳۷۰-۱۳۷۲
۳۷ بررسی سا زگا ری شش گونه ازدرختا ن غیرمثمردردشت كربا ل یوسف‌علی سعادت فارس ۱۳۶۹-۱۳۷۳
۳۸ بررسی ومقا یسه استقرار گونه ها ی درختی مقا وم به خشكی دررویشگا هها ی نیمه خشك جنگلی ما زندران درسا ل ۱۳۷۱ علیرضا موسوی گرمستانی مازندران ۱۳۶۹-۱۳۷۳
۳۹ طرح پیشا هنگ گونه ها ی درختی سنندج حسین معروفی كردستان ۱۳۵۴-۱۳۷۳
۴۰ بررسی وضعیت موجودتجدیدحیا ت طبیعی راش درراشتا نها ی طرح جنگلداری زیا رت گرگا ن (دانگ تجدیدنسل سری ۸) سیدزیداله میركاظمی گلستان ۱۳۷۱-۱۳۷۳
۴۱ تا ثیرپا رامترها ی زیست محیطی روی تولیدروغنها ی اسا نس صمغ درسراسر استا ن فرهنگ مراقبی لرستان ۱۳۷۳-۱۳۷۳
۴۲ بررسی تا ثیرتیما رها ی مختلف روی زادآوری توده ها ی حجت احمدزاده گیلان ۱۳۷۱-۱۳۷۴
۴۳ بررسی سا زگا ری كلكسیون گردوی كشوربه منظور انتخا ب ارقا م منا سب غضنفر اخلاصی مازندران ۱۳۶۵-۱۳۷۴
۴۴ بررسی منا سبترین زما ن و روش ها ی انتقا ل نها ل گونه سروزربین درمنطقه گرگا ن ناصر مهاجر گلستان ۱۳۷۲-۱۳۷۴
۴۵ بررسی عمق كا شت بذورگونه ها ی مختلف بلوط محمد فتاحی ستادموسسه ۱۳۷۱-۱۳۷۴
۴۶ جنگلكا ری با گونه ها ی سریع الرشدبمنظورتولید چوب صنعتی میرفتح اله لطیفی مازندران ۱۳۶۰-۱۳۷۴
۴۷ بررسی مقدما تی درتوده ها ی vera Pistacia دراستا ن خراسا ن مصطفی رمضانی خراسان رضوی ۱۳۷۲-۱۳۷۴
۴۸ مكا ن یا بی وطراحی سا یت پا رك جنگلی مجهزدرجنگل تجقیقا تی واز حسن خزایی‌پول مازندران ۱۳۷۴-۱۳۷۴
۴۹ بررسی و تعیین میزان رویش قطری گونه‌های مهم جنگلی ایران( جنگلهای ارسبا ران ) عظیم عباسلو آذربایجانشرقی ۱۳۷۴-۱۳۷۴
۵۰ بررسی روش احیا ء جنگلها ی بلوط غرب (قطعه با حصا ر وبدون حصا ر) حسین معروفی كردستان ۱۳۵۵-۱۳۷۴
۵۱ بررسی بهترین روش كا شت درخت كنا ر پرویز زندی فارس ۱۳۷۲-۱۳۷۴
۵۲ بررسی تغییرات‌متابولیكی تشكیل بذرزبان گنجشك Fraxinus سودابه علی‌احمدكروری ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۷۴
۵۳ بررسی وضعیت كمی وكیفی سروخمره ای (orientalis Biota) درجنگل سركش گرگا ن سیدزیداله میركاظمی گلستان ۱۳۷۲-۱۳۷۴
۵۴ تعیین موثرترین دور آبیاری تكمیلی برای استقرار اولیه ۴گونه و پروانا نس اكالیپتوس در تپه های شنی كرخه محمدحسن صالحه‌شوشتری خوزستان ۱۳۷۰-۱۳۷۴
۵۵ بررسی روش احیا ء جنگلها ی بلوط غرب درقطعه بدون حصا ر حسین معروفی كردستان ۱۳۵۵-۱۳۷۴
۵۶ بررسی فواصل كا شت ۷گونه بومی درمنطقه سیكوتپه غضنفر اخلاصی مازندران ۱۳۶۵-۱۳۷۴
۵۷ مقا یسه مشخصا ت كیفی گونه راش ازسه زویشگا ه آن درجنگلها ی نكا وبررسی با زدهی حجمی ارزش افزوده حا صل ازآنها درمجتمع نكا چوب حشمت اله ناصحی مازندران ۱۳۷۳-۱۳۷۴
۵۸ بررسی علل ضعف فیزیولوژیك گزشا هی درپا رك جنگلی چا ه كوتا ه سیدموسی صادقی بوشهر ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۵۹ بررسی قرابت بین توده درختا ن گردوازطریق "الكتروفورز"وارتبا طآن با صفا ت فیزیكو شیمیا یی چوب گردو علاء الدین كردنا ئیج ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۶۰ بررسی اقتصا دی موانع وروشها ی جا یگزینی منا سبترین سوختها ی فسیلی (نفت ,گا زوزغا ل سنگ )بجا ی سوختها ی جنگلی دربین عشا یروروستا ییا ن ۰۰۰ محسن ابراهیم پور لرستان ۱۳۷۳-۱۳۷۵
۶۱ بررسی اثرسا یبا ن ومبدابذرروی چنگا لی شدن نها ل بلوط درنها لستا ن قرق اسدالله كریمی‌دوست گلستان ۱۳۷۳-۱۳۷۵
۶۲ بررسی و تعیین میزان رویش قطری گونه‌های مهم جنگلی استان كرمان ارسلان شكرچیان كرمان ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۶۳ آزما یش سا زگا ری گونه ها ی مختلف پهن برگ وسوزنی برگ مجتبی حمزه پور فارس ۱۳۷۰-۱۳۷۵
۶۴ بررسی اكولوژیك رویشگا هها ی طبیعی كهورایرانی (specigera Prosopis) دراستا ن بوشهر(كنگا ن ) سیدموسی صادقی بوشهر ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۶۵ بررسی عمق كا شت بذورگونه ها ی مختلف بلوط (كردستان ) حسین معروفی كردستان ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۶۶ بررسی فنولوژی گونه بلوط درطرح جنگلداری لوه سیدزیداله میركاظمی گلستان ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۶۷ مطالعه‌فنولوژی‌جنس Juniperus دراستان سمنان حیدر شرفیه سمنان ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۶۸ بررسی تا ثیر آلودگی هوا و فشارهای زیست محیطی حاصله (عوامل غیرزنده) برروی پوشش گیاهی پارك جنگلی چیتگر علی‌ صلاحی‌ ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۷۶
۶۹ مقا یسه جنگلكاری چها رگونه آكاسیا ی بومی استا ن هرمزگان وتعیین حداقل آبیاری‌موردنیازهرگونه جهت استقراردرسا ل اول بعدازكا شت محمدامین سلطانی‌پور هرمزگان ۱۳۷۳-۱۳۷۶
۷۰ مطا لعه منا سبترین سن نها ل وفا صله كا شت بلندما زوzuercus,castavefolia جهت زادآوری تكمیلی دردانگ زادآوری طرح جنگلداری لوه ناصر مهاجر گلستان ۱۳۷۰-۱۳۷۶
۷۱ تعیین سیكل بذردهی بلوط بلندما زوبراسا س مطا لعه وآنا لیزتنه و گروهها ی زادآوری درجنگل لوه گرگا ن سیدزیداله میركاظمی گلستان ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۷۲ بررسی سا ختا ر تجدید حیا ت طبیعی جنگلها ی ارسبا ران (حوزه مطا لعا تی چا ی ) فرها د امیرقاسمی آذربایجانشرقی ۱۳۷۶-۱۳۷۶
۷۳ بررسی عمق كا شت بذربلوط احمد توكلی كرمانشاه ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۷۴ بررسی سا زگا ری سه واریته كا ج سیا ه دراستا نها ی غربی كشور حسین معروفی كردستان ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۷۵ بررسی مقا یسه ای خصوصیا ت اكولوژیك و ژنتیك جمعیت ها ی بنه در كردستا ن بایزید یوسفی كردستان ۱۳۷۵-۱۳۷۶
۷۶ طرح تحقیقا تی مدیریت بهینه منا بع طبیعی درحوزه آبخیزدریا ی خزر(شمال -فاز اول مطا لعات زیربنای ) پرویز خالقی ستادموسسه ۱۳۷۰-۱۳۷۶
۷۷ بررسی عمق كاشت بذور گونه‌های مختلف بلوط سید رحمان سهرابی لرستان ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۷۸ مطالعات‌اكوفیزیولوژی‌جنسJuniperus درایران‌فازاول‌مطالعات‌زیست‌محیطی‌وفنولوژی‌دراستان‌كرمان

(هتزا)

بیژن پورصفری كرمان ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۷۹ منا سبترین تراكم كا شت بذورگونه ها ی مهم جنگلی كرانه خزردرخزانه ارسلان همتی گیلان ۱۳۷۳-۱۳۷۶
۸۰ بررسی قا بلیت مكا نیكی خا ك و تعیین نقا ط بحرانی (اجبا ری منفی )درجنگلها ی تحقیقا تی واز(مسیرها ی پیش بینی شده سری ۱) اكبر نجفی‌آشتیانی ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۶
۸۱ شناسائی و طبقه‌بندی قارچهای میكوریزی همزیست با تاغ در یزد (طبقه بندی قارچهای میكوریزی با تاغ در استان یزد) محمدها دی راد یزد ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۸۲ بررسی‌احیاءجنگلهای‌ارس (چهارمحال وبختیاری) حسن جهانبازی‌گوجانی چهارمحال‌بختیاری ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۸۳ تعیین مناسبترین دور آبیاری نهالهای اسكنبیل Calligonum comosom بعد از انتقال جهت استقرار در رویشگاههای طبیعی محمد فیاض سیستان (مرکز زابل) ۱۳۷۱-۱۳۷۶
۸۴ بررسی‌احیاءجنگلهای‌ارس (خراسان) مصطفی رمضانی خراسان رضوی ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۸۵ مطالعات‌اكوفیزیولوژی‌جنسJuniperus درایران‌‌دراستان‌آذربایجا نغربی سیروس قیسی آذربایجانغربی ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۸۶ بررسی نیا ز رویشگا هی گونه وی ول (libani Quercus) در كردستا ن حسین معروفی كردستان ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۸۷ بررسی نیا ز رویشگا هی وخصوصیا ت كمی وكیفی جنس ها ی بلوطوممرزدرجنگلها ی ستن چا ی ارسبا ران آ۰ش عظیم عباسلو آذربایجانشرقی ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۸۸ بررسی نیا ز رویشگا هی گونه atlantica Pistacia. در منطقه شینه در شما ل غربی استا ن لرستا ن رضا بیرانوند كردستان ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۸۹ مطا لعه ریشه دار كردن قلمه جوانه انتها یی پسته وحشی (بنه ) در محیطها ی كنترل شده كیومرث قلعه با نی ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۹۰ بررسی و تعیین میزان رویش قطری گونه‌های مهم جنگلی استان مازندران ممرز عزت اله ابراهیمی مازندران ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۹۱ بررسی عوامل اكولوژی (ارتفا ع توپوگرافی خا ك و عوامل اقلیمی ) و تنوع ژنتیكی گونه گیلاس وحشی در جنگل تحقیقا تی واز و دشت كلاته داود آزادفر مازندران ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۹۲ پراكنش ویژگیها ی اكولوژیك وفنولوژیك PIstaciavera درمنطقه شما ل شرقی استا ن خراسا ن (حوزه آبخیزقره قو) مصطفی رمضانی خراسان رضوی ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۹۳ بررسی احیا جنگلها ی ارس ,طرح جا مع مطا لعا ت اكوفیزیولوژی جنس Juniperus درایران -استا ن قزوین احمد كاظمی قزوین ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۹۴ بررسی‌احیاءجنگلهای‌ارس (گلستان) اسدالله كریمی‌دوست گلستان ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۹۵ بررسی اثربهترین تا ریخ كا شت بذردرخزانه جهت تولیدكمی وكیفی نها ل سدروس دئودارا علیرضا موسوی گرمستانی مازندران ۱۳۷۲-۱۳۷۷
۹۶ بررسی‌اكوفیزیولوژی وبیوشیمیائی‌علل زردشدن تاغ زارهای‌دست كاشت‌ایران (استان یزد) حسین بری‌ابرقویی یزد ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۹۷ بررسی و مقا یسه نیا ز رویشگا هی توسكا ی ولرگ در جنگل تحقیقا تی واز و جنگلها ی منطقه نور عزت اله ابراهیمی مازندران ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۹۸ بررسی اثر تعرضا ت انسا ن و دام بر سا ختا رها ی جنگلی در حوزه آبخیز سری ۳ كلاردشت بهزاد انگورج مازندران ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۹۹ طبقه بندی تیپولوژی و برنا مه ریزی جنگل شنا سی جنگل تحقیقا تی واز یوسف گرجی بحری مازندران ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۱۰۰ بررسی عمق كا شت بذورگونه ها ی مختلف بلوط(فارس) سیدماجد حسامی فارس ۱۳۷۲-۱۳۷۷
۱۰۱ شناسا یی وطبقه بندی قارچهای میكوریز همزیست با تاغ درسبزوار حسین فرزانه خراسان رضوی ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۱۰۲ بررسی وتعیین میزان رویش قطری گونه ها ی بنه زبا ن گنجشك دراستا ن چها رمحا ل وبختیا ری حسن جهانبازی‌گوجانی چهارمحال‌بختیاری ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۱۰۳ آزما یش سا زگا ری گیا ه هوهوبا(جوجوبا) سیدمرتضی مرتضوی‌جهرمی فارس ۱۳۷۱-۱۳۷۷
۱۰۴ طرح پیشا هنگ چها رگونه آكاسیا درتپه ها ی خوزستان بصورت دیم نجف نجفی خوزستان ۱۳۶۸-۱۳۷۷
۱۰۵ بررسی شبكه حمل و نقل محصولات جنگل و تعیین ما شین آلات منا سب بهره برداری در جنگل تحقیقا تی واز علی اقتصادی مازندران ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۱۰۶ بررسی سا زگاری گونه ها ی اكالیپتوس مقا وم بخشكی گرما در تپه ها ی شنی و شنزارهای خوزستا ن نجف نجفی خوزستان ۱۳۷۱-۱۳۷۷
۱۰۷ بررسی‌اكوفیزیولوژی وبیوشیمیائی‌علل زردشدن تاغ زارهای‌دست كاشت‌ایران ( استان سمنان ) سیدمحمد موسوی سمنان ۱۳۷۵-۱۳۷۷
۱۰۸ بررسی احیای جنگلهای ارس- مطالعات‌اكوفیزیولوژی‌جنسJuniperus درایران‌‌- استان‌ آذربایجانشرقی توحید ابراهیمی گجوئی آذربایجانشرقی ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۱۰۹ تعیین جا یگا ه تیپولوژی به عنوان شا خص درجنگل شنا سی منطقه نكا -ظا لمرود بررسی سا ختا روتعیین شا خصها ی كمی وكیفی جنگلشنا سی دربخش ۵طرح جنگلداری ۰۰ محمد امینی مازندران ۱۳۷۵-۱۳۷۸
۱۱۰ بررسی میزان استقرارگونه ها ی مختلف بلوطدرروش بذركا ری ونها لكا ری حسین معروفی كردستان ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۱۱۱ مطالعات‌اكوفیزیولوژی‌جنسJuniperus درایران‌‌دراستان‌هرمزگان غلامرضا دمی‌زاده هرمزگان ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۱۱۲ مطا لعه وبررسی منا سب ترین روش بذركا ری وبذرپا شی بلندما زوبرای زادآوری تكمیلی دردانگ زادآوری درطرح جنگلداری لوه ناصر مهاجر گلستان ۱۳۷۰-۱۳۷۸
۱۱۳ بررسی سا زگا ری برخی ازگونه ها ی سوزنی برگ دراستا ن اردبیل مجید موحدنژاد اردبیل ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۱۱۴ بررسی امكا نا ت سا خت وتولیدانبوه گلدانها ی گیا ه كودی (توربی )ومقا یسه نها لكا ری این روش با روشها ی نا یلونی كامبیز یوسفی گیلان ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۱۱۵ بررسی تاثیر۱۲سال قرق بر تكامل پوشش گیاهی، اصلاح خاك و وضعیت زاد آوری گونه‌های جنگلی در منطقه چهارطاق اردل از استان چهارمحال بختیاری حسن جهانبازی‌گوجانی چهارمحال‌بختیاری ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۱۱۶ بررسی پا رامترها ی موثردرمدیریت منا بع طبیعی زاگرس محمد فتاحی ستادموسسه ۱۳۷۰-۱۳۷۸
۱۱۷ مطالعات‌اكوفیزیولوژی‌جنسJuniperus دراستان‌اردبیل ) رسول نیكخواه بهرامی اردبیل ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۱۱۸ تعیین میزان رشدارتفا ع وقطركل تدادركا شت مخلوط با توسكا ی ییلاقی ارسلان همتی گیلان ۱۳۶۹-۱۳۷۸
۱۱۹ شناسائی و بررسی اكولوژیك جنس بادام در استان بوشهر سعید رشوند بوشهر ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۱۲۰ بررسی وتعیین پراكنش جغرافیا یی گونه ها ی پسته وحشی دراستا ن ایلام منوچهر طهماسبی ایلام ۱۳۷۵-۱۳۷۸
۱۲۱ بررسی جوانه زنی بذور از گونه های جنگلی بومی استان آذربایجان شرقی آذر رفعتی سهرابی آذربایجانشرقی ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۱۲۲ بررسی و تعیین میزان رویش قطری درختان و درختچه‌های جنگلی فارس عبدالرضا رعیتی‌نژاد فارس ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۱۲۳ بررسی وتعیین پراكنش جعرافیا یی گونه پسته وحشی دراستا ن هرمزگا ن جلال برخورداری هرمزگان ۱۳۷۵-۱۳۷۸
۱۲۴ بررسی‌اكوفیزیولوژی وبیوشیمیائی‌علل زردشدن تاغ زارهای‌دست كاشت‌ایران(خراسان) عباس علی‌آ‌بادی خراسان رضوی ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۱۲۵ طرح بررسی جا مع جنگلها ی حرادراستا ن بوشهر(سواحل خلیج فا رس ودریا ی - -عما ن ) سعید رشوند بوشهر ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۱۲۶ بررسی اثر قا رچ ها ی همزیست ریشه ای (میكوریزا)درگردوی ایرانی خلیل انصا ری ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۱۲۷ طبقه بندی اراضی جهت برنا مه ریزی عملیا ت حمل چوب با استفا ده ازGIS سیستم اطلاعا ت جغرافیا ئی درجنگل تحقیقا تی واز سیدجلیل هاشمی ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۷۸
۱۲۸ اثر استرس خشكی و شوری روی رشد جذب مواد غذایی و فیزیولوژی با دام حیدرعلی دانشور اصفهان ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۱۲۹ بررسی خصوصیا ت رویشگا هی نا رون درتنگ هونی با زفت ۰ حسن جهانبازی‌گوجانی چهارمحال‌بختیاری ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۱۳۰ ارزیا بی امكا نا ت با لقوه تولیدبه منظورتوسعه روستا ها ی محا طدرجنگل تحقیقا تی واز با محوریت كا هش فشا ربرعرصه ها ی منا بع طبیعی عزت‌اله نیك‌اقبال ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۱۳۱ تعیین سیكل بذردهی راش براسا س مطا لعه وآنا لیزتنه وگروهها ی زادآوری درجنگل سیف‌اله خورنكه مازندران ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۱۳۲ بررسی اثرتعرضا ت انسا ن ودام برروی سا ختا رجنگلها ی بلوط یا سوج (منطقه پا تا وه ) مسعود یوسفی كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۱۳۳ مطا لعه مدل آرشیتكتور وچندرشدی درنها لها ی بلندما زو واثرهرس ,ریشه بر روند رشد طولی خسرو ثاقب‌طالبی ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۱۳۴ بررسی روشها ی تولید نها ل ارس poloycarpos Juniperus از طریق كشت با فت اندام زایی مستقیم و غیرمستقیم و مطا لعه سیتوژنتیك آنها محمدحسن جعفری صیادی ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۷۸
۱۳۵ مطا لعه اكوسیستم ها ی جنگلی غرب ایران درحوزه آبخیزلردگا ن استا ن چها ر محا ل وبختیا ری مرتضی امیدبخش چهارمحال‌بختیاری ۱۳۷۷-۱۳۷۸
۱۳۶ طرح مطا لعه فنولوژی گونه بنه mutica Pistacia دراستا ن كرما ن بیژن پورصفری كرمان ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۱۳۷ بررسی خصوصیا ت اكولوژیك سمنگ ("tecomella undulata)وارزش اقتصا دی آن دراستا ن بوشهر۰ سیدحسین حسینی بوشهر ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۱۳۸ بررسی اثر خواص فیزیكی شیمیایی خاك و كمبود آب بر پژمردگی و مرگ كهور ایرانی در نرماشیر بم پیمان اسفندیارپور كرمان ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۱۳۹ مطا لعه مقا یسه ای آنا تومی جنس Juniperus(ارس )درایران فریبا شاهمیر ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۱۴۰ طرح ملی -بررسی وتعیین پراكنش جغرافیا ئی پسته وحشی درایران محمدرضا نگهدارصابر فارس ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۱۴۱ بررسی كمی وكیفی جنگلكا ریها ی پا رك جنگلی لویزان بها رك عبداله زاده تهران ۱۳۸۰-۱۳۷۹
۱۴۲ مطا لعه ,طراحی وسا خت دستگا ه جدیدقطروبلندیا ب درختا ن رمضا نعلی خرمی مازندران ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۱۴۳ بررسی عوامل اكولوژیكی موثردرپراكنش با دام sp Amygdalus دراستا ن ایلام جعفر حسین‌زاده ایلام ۱۳۷۵-۱۳۷۹
۱۴۴ تعیین دورآبیا ری منا سب برای كنا ر,آكاسیا واكالیپتوس دراستا ن بوشهر۰ سیدموسی صادقی بوشهر ۱۳۷۴-۱۳۷۹
۱۴۵ ارزیا بی كمی وكیفی حفره ها ی زادآوری ایجا دشده درراشستا نها ی گلبند (سری جمند) هوشنگ شهنوازی ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۱۴۶ بررسی اكولوژیكی وفنولوژی گونه توس دراستا ن تهران هدایت غضنفری تهران ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۱۴۷ ارزیا بی رشدوعملكرددرختا ن بومی وغیربومی درجنگلكا ریها ی شرق گیلا ن ایرج مسیب نژاد گیلان ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۱۴۸ طرح ملی ایجا دشبكه قطعا ت بررسی نیمه دائمی درعرصه ها ی جنگلی طبیعی ودست كا شت منوچهر امانی ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۷۹
۱۴۹ بررسی عوامل موثردرپراكنش جغرافیا یی گونه ها ی پسته وحشی درخراسا ن مصطفی رمضانی خراسان رضوی ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۱۵۰ مطا لعه اكوسیستم ها ی جنگلی غرب (زاگرس )استا ن كردستا ن فرزاد منصوری كردستان ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۱۵۱ ارزیا بی توان اكولوژیك , به منظور مدیریت بهینه در حوزه آبخیز سراب دره شهر۰ علی نجفی‌فر ایلام ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۱۵۲ جداسا زی پا یه ها ی مقا وم به سرما ی viminalis Eucalyptusدراستا ن گیلا ن پژمان پرهیزكار ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۱۵۳ بررسی رابطه بین خصوصیا ت فیزیكی خا ك و مشخصا ت كمی و كیفی شمشا د در جنگلها ی غرب ما زندران محمد تقی سلطانی‌استرآبادی مازندران ۱۳۷۸-۱۳۷۹
۱۵۴ طرح ملی اكوسیستمهای‌جنگلی‌غرب‌ایران (زاگرس )-فا رس كاظم بردبار فارس ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۱۵۵ طرح بررسی جوامع جنگلها ی حرادرسواحل خلیج فا رس ودریا ی عما ن (هرمزگا ن ) محمود ضعیفی هرمزگان ۱۳۷۴-۱۳۷۹
۱۵۶ بررسی عمق كا شت بذربلوطگونه Q0macrantheraدرارسبا ران سلما ن عبدی آذربایجانشرقی ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۱۵۷ بررسی اثرات عوامل محیطی روی گونه فندق avellana Corylus - دررویشگا ه ها ی مختلف آن در كشور فرهنگ مراقبی ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۷۹
۱۵۸ بررسی كمی وكیفی توده ها ی طبیعی پسته وحشی (P0vera) درمنطقه قا زان قا یا (مراوه تپه ) اسدالله كریمی‌دوست گلستان ۱۳۷۵-۱۳۷۹
۱۵۹ بررسی میزان موفقیت گونه abies Piceaدرجنگلكا ریها ی استا ن گیلا ن ذوقعلی سیاهی‌پور گیلان ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۱۶۰ بررسی عوامل موثر در پراكنش گونه‌های پسته وحشی در استان یزد محمدها دی راد یزد ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۱۶۱ بررسی تغییرات كمی وكیفی جنگلها ی ما نگرو(حرا)درمنطقه قشم با كمك عكسها ی هوایی سا لها ی ۱۳۷۳و۱۳۴۶ علی مهدوی هرمزگان ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۱۶۲ بررسی خصوصیا ت رویشگا هی گونه كهور محلی cineraria Prosopis در جنوب سیستا ن و بلوچستا ن مجید گودآسیا یی سیستان (مرکز زابل) ۱۳۷۸-۱۳۷۹
۱۶۳ بررسی ‌اكوفیزیولوژی و بیوشیمیائی‌علل زرد شدن تاغ زارهای‌ دست كاشت‌ ایران (طرح مشترك ‌با سازمان جنگلها و مراتع ) سودابه علی‌احمدكروری ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۷۹
۱۶۴ برآوردرویش گونه زربین درتوده ها ی طبیعی ودست كا شت استا ن گیلا ن با استفا ده ازروش آنا لیزتنه اكبر مهتدی حقی گیلان ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۱۶۵ طرح ملی مطالعه اكوسیستم‌های جنگلی غرب ایران (زاگرس)- كرمانشاه معصومه خان‌‌‌حسنی كرمانشاه ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۱۶۶ بررسی نگرشها ی زیست محیطی در مدیریت معا دن كشور۰ بابك شهیدی زندی ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۱۶۷ زیرطرح مطالعات آنزیمی‌طرح مونیتورینگ بخش جنگل:بررسی آلودگیها ی ناشی‌از بروزجنگ‌خلیج ‌فارس در بیولوژی بعضی از درختا ن جنگلی جنوب ایران ۰ سودابه علی‌احمدكروری ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۱۶۸ مطا لعه رویشگا هها ی سرخداردرحوزه ها ی كلیبروایلنگه چا ی ازجنگلها ی ارسبا ران اكبر برزگرقاضی آذربایجانشرقی ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۱۶۹ بررسی عوامل موثردرپراكنش گونه ها ی پسته وحشی دراستا ن لرستا ن سید رحمان سهرابی لرستان ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۱۷۰ فنولوژی گونه ها ی بلوط وبنه درچنگلها ی استا ن ایلام منوچهر طهماسبی ایلام ۱۳۷۵-۱۳۸۰
۱۷۱ شناسا یی‌وطبقه‌بندی‌قارچهای‌میكوریزی همزیست باارس‌درسیراچال محمد متینی‌زاده ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۱۷۲ بررسی‌همزیستی‌درختان‌جنگلی بامیكروارگانیسمهادرقالب‌مطالعات‌جامع بیولوژی‌خاكهای ایران سودابه علی‌احمدكروری ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۸۰
۱۷۳ تولید نهال كلیر ( Cappari sdecidua) در استان هرمزگان غلامرضا دمی‌زاده هرمزگان ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۱۷۴ مطا لعه برخی ویژگیها ی اكولوژیك ذخا یرژنتیكی جنس زیتون دراستا ن فا رس محمدقاسم اوجی فارس ۱۳۸۰-۱۳۸۰
۱۷۵ بررسی علل ضعف ومرگ ومیردرختا ن پا رك جنگلی چشمه ابوالمهدی محمدرضا نگهدارصابر فارس ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۱۷۶ بررسی‌احیاجنگلهای‌ارس( طرح جامع مطالعات‌اكولوژی جنسJuniperus در ایران ) سودابه علی‌احمدكروری ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۸۰
۱۷۷ بررسی عوامل موثردرپراكنش گونه پسته وحشی درزنجا ن محمدرضا گل‌محمدی زنجان ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۱۷۸ احداث جنگل تحقیقاتی ارسباران و انجام مطالعات زیربنایی عظیم عباسلو آذربایجانشرقی ۱۳۷۲-۱۳۸۰
۱۷۹ بررسی عوامل موثردرپراكنش گونه ها ی پسته وحشی دراستا ن كهگیلویه و بویراحمد عزت الله بهشتی‌فرد كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۸۰ بررسی و تعیین پراكنش جغرافیایی پسته وحشی در استان سیستان و بلوچستان مجید گودآسیا یی سیستان (مرکز زابل) ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۸۱ طرح ملی گسترش گونه اكا لیپتوس درنقا ط مختلف ایران (تكثیرجنسی وغیر جنسی اكا لیپتوس ها ی مقا وم نسبت به تغییرات محیطی (سرما زدگی )۰۰ - فارس محمدقاسم اوجی فارس ۱۳۷۴-۱۳۸۰
۱۸۲ بررسی فواصل كا شت ۲ گونه درختا ن بومی درمنا طق پا یین بندجنگلها ی مخروبه شما ل محمدنبی قلی‌زاده مازندران ۱۳۶۶-۱۳۸۰
۱۸۳ بررسی عوامل موثردرپراكنش گونه ها ی پ سته وحشی دراستا ن كرما نشا ه یحیی خداكرمی كرمانشاه ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۸۴ ب ررسی شرایطرویشگا هی پسته وحشی (بنه )درمنا طق جنگلی قلا جه وبا ینگا ن وكا ربردGISدرتهیه نقشه ها ی پراكنش این گونه درمنطقه یحیی خداكرمی كرمانشاه ۱۳۸۰-۱۳۸۰
۱۸۵ بررسی منا سب ترین تراكم وتركیب افراو ون درجنگلكا ری (فا ز اول ) كامبیز اسپهبدی‌باروكلائی مازندران ۱۳۷۵-۱۳۸۰
۱۸۶ بررسی اكولوژی وتا ثیرپا رامترها ی زیست محیطی درمیزان رویش وتجدیدحیا ت طبیعی گونه آزاد دراستا ن گیلان (بررسی اكولوژی درخت شا ه بلوط) بابا خانجانی‌شیراز گیلان ۱۳۷۵-۱۳۸۰
۱۸۷ آت اكولوژی مقدما تی افراكیكم دراستا ن فا رس مسعود بابائیان فارس ۱۳۸۰-۱۳۸۰
۱۸۸ بررسی وتعیین پراكنش جغرافیا یی پسته وحشی دراستا ن چها رمحا ل و بختیا ری محمود طالبی چهارمحال‌بختیاری ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۸۹ طرح پیشا هنگ اصلاح وتوسعه بیشه زارها ی حا شیه رودخا نه ها ی خوزستا ن با گونه ها ی درختی ودرختچه ای سا زگا ربومی وغیربومی ۰ محمدحسن صالحه‌شوشتری خوزستان ۱۳۷۱-۱۳۸۰
۱۹۰ ارزیابی اثرات بهره برداری معادن سنگ ساختمانی بر منابع طبیعی وضعیت اقتصادی، اجتماعی منطقه چگنی كیانفر پیامنی لرستان ۱۳۷۷-۱۳۸۰
۱۹۱ بررسی روشها ی مختلف كشت گونه ها ی درختی ودرختچه ای وسا زگا ری این گونه ها در شرایطدیم درشیبها ی جنوبی كوه عون بن علی تبریز اكبر برزگرقاضی آذربایجانشرقی ۱۳۷۴-۱۳۸۱
۱۹۲ بررسی عوامل موثردرپراكنش پسته وحشی دراستا ن سمنا ن داریوش قربانیان سمنان ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۹۳ مطا لعه اكوسیستم ها ی جنگلی غرب ایران (زاگرس )استا ن چها رمحا ل وبختیا ری حسن جهانبازی‌گوجانی چهارمحال‌بختیاری ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۹۴ بررسی ومقا یسه كمی وكیفی توده ها ی طبیعی ودست كا شت توسكا درغرب ما زندران علی كیان مازندران ۱۳۸۰-۱۳۸۱
۱۹۵ احداث كلكسیون پسته ها ی وحشی دربا غ گیا هشنا سی ملی ایران ۰ یحیی دهقان‌شوركی ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۱۹۶ مطا لعه علل فیزیولوژیكی پوكی میوه بنه subsp atlantica Pistacia دراستا ن تهران یحیی دهقان‌شوركی ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۱۹۷ طرح ملی گسترش گونه اكالیپتوس در نقاط مختلف ایران (تكثیرجنسی و غیر جنسی اكالیپتوس‌ های مقاوم نسبت به تغییرات محیطی ,سرمازدگی )- گیلان۰ بابا خانجانی‌شیراز گیلان ۱۳۷۴-۱۳۸۱
۱۹۸ طرح جا مع بررسی گونه های مختلف اكالیپتوس در ایران از نقطه نظر,استقرار تكثیرجنسی و غیرجنسی اكالیپتوس های مقا وم نسبت به تغییرات محیطی نظیر- سامی باوی خوزستان ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۱۹۹ بررسی عوامل موثردرپراكنش گونه ها ی پسته وحشی دراستا ن بوشهر جواد رشیدی بوشهر ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۲۰۰ طرح جنگلداری مدل درجنگل تحقیقا تی واز محمد امینی ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۲۰۱ تدوین مشخصا ت جنگل شنا سی گونه ها ی درختی ودرختچه یی ایران شهلا صفیاری ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۸۱
۲۰۲ طرح ملی تعیین رویش قطری درختا ن ودرختچه ها ی جنگلی ایران علیرضا میربادین ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۸۱
۲۰۳ بررسی نیا زها ی اكولوژیكی گونه با رانك torminalis Sorbus درجنگلها ی سنگده كامبیز اسپهبدی‌باروكلائی مازندران ۱۳۷۵-۱۳۸۱
۲۰۴ طرح ملی بررسی وتعیین پراكنش جغرافیا یی پسته وحشی دراست ا ن اردبیل یونس رستمی‌كیا اردبیل ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۲۰۵ بررسی فنولوژی گونه بلوط ایرانی دراستا ن فا رس سیدماجد حسامی فارس ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۲۰۶ طرح‌ملی‌گسترش‌گونه اكالیپتوس در نقاط‌مختلف ایران ـ تكثیرجنسی‌وغیرجنسی‌اكالیپتوس‌های مقاوم نسبت به تغییرات‌محیطی (خشكی,سرمازدگی ) سودابه علی‌احمدكروری ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۸۱
۲۰۷ فنولوژی سه گونه بلوط (برودار,ما زودار,ویول ) درجنگلها ی استا ن كردستا ن فیروز مردانی كردستان ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۲۰۸ بررسی نقش‌جنگلكاری‌دراحیاءاكوسیستم های‌جنگلی‌آسیب‌دیده ازجنگ‌خلیج فارس(پروژه‌مونیتورینگ ) هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۲۰۹ تعیین سیكل بذر دهی گونه راش براسا س مطا لعه و آنا لیز تنه و گروهها ی زادآوری در راشستا نها ی گرگا ن سیدزیداله میركاظمی گلستان ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۲۱۰ بررسی اثر كودهای مختلف بر رشد و جذب عناصر معدنی نهالها در نهالستانهای دو منطقه كلوده و شهرپشت احمد رحمانی ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۲۱۱ بررسی جوامع گیا هی وضعیت فیزیكوشیمیا یی خا ك وسا ختا رجنگل به منظورانتخا ب شیوه جنگل شنا سی منا سب اسدا۰۰ه متاجی ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۱
۲۱۲ بررسی عوامل موثردرپراكنش گونه ها ی پسته وحشی دراستا ن تهران عبدالصمد كلیدری تهران ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۲۱۳ طرح ملی تحقیقا ت كا ربردی آزما یش جنگلكا ری با درختا ن چندمنظوره در حوزه ها ی آبخیزواراضی جنگلی رها شده درخراسا ن عبا س زارع زاده خراسان رضوی ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۲۱۴ طرح بررسی جا مع جنگلها ی حرا(ما نگرو)درسواحل وجزایرخلیج فا رس ودریا ی عما ن شهلا صفیاری ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۸۱
۲۱۵ جداسازی‌وشناسائی‌میكروارگانیسمهای‌محلول‌كننده فسفات ازخاكهای‌جنگلی:واز مریم تیموری ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۱
۲۱۶ بررسی عوامل موثردرپراكنش گونه ها ی پسته وحشی در استا ن مركزی حجت ا... زاهدی پور مركزی ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۲۱۷ بررسی عوامل اكولوژیكی موثردرپراكنش پسته وحشی (بنه )دراستا ن كردستا ن بهروز فانی كردستان ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۲۱۸ تحقیقا ت كا ربردی آزما یش جنگلكا ری با درختا ن چندمنظوره درحوزه ملی آبخیزواراضی جنگلی رها شده سطح استا ن سمنا ن حیدر شرفیه سمنان ۱۳۷۲-۱۳۸۱
۲۱۹ بررسی ومقا یسه كشت خا لص وآمیخته بلوط(بلندما زو)با شش گونه همراه بومی جنگلها ی ما زندران دررویشگا هها ی بلوطمنطقه نور عزت اله ابراهیمی مازندران ۱۳۷۳-۱۳۸۲
۲۲۰ طرح ملی تحقیقا تی كا ربردی آزما یش جنگلكا ری با درختا ن چندمنظوره در حوزه آبخیزاراضی رها شده استا ن مركزی ضیا ء آزدو مركزی ۱۳۷۲-۱۳۸۲
۲۲۱ بررسی تنوع ژنتیكی راش L0 orientalis Fagusوتعیین ارتبا طآن بربرخی ویژگیها ی فیزیولوژیكی ,بیوشیمیا یی ومورفولوژیكی راش درراشستا نها ی ۰۰۰ پروین صالحی‌شا‌نجا‌نی ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۲۲۲ احداث با غ بذربا گونه ها ی ون ونمداربصورت نها لی وپیوندی درچمستا ن نور عزت اله ابراهیمی مازندران ۱۳۷۳-۱۳۸۲
۲۲۳ سازگاری برخی گونه‌های سوزنی برگ در حوزه جنگلهای ارسباران سلما ن عبدی آذربایجانشرقی ۱۳۶۷-۱۳۸۲
۲۲۴ بررسی‌كشت دیم برخی ازگونه ها ی درختی ودرختچه ای بااستفا ده ازروشها ی مختلف‌ذخیره آب باران محمد فرحناك‌غازانی آذربایجانشرقی ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۲۲۵ بررسی عوامل موثر درپراكنش گونه ها ی پسته وحشی ایران محمد فتاحی ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۸۲
۲۲۶ بررسی وتعیین میزان رویش قطری گونه ها ی مهم جنگلی منطقه گرگا ن وگنبد سیدزیداله میركاظمی گلستان ۱۳۷۴-۱۳۸۲
۲۲۷ طرح ملی تحقیقات كاربردی جنگلكاری با درختان چندمنظوره در حوضه‌های آبخیز و اراضی رها شده همدان (گردو و بادام ) مصطفی زارعی‌لطفیان همدان ۱۳۷۳-۱۳۸۲
۲۲۸ بررسی عوامل موثر در پراكنش پسته وحشی استان كرمان ارسلان شكرچیان كرمان ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۲۲۹ طرح پیشا هنگ گونه ها ی مختلف درختی ودرختچه ای بومی وغیربومی در منطقه رامهرمز نجف نجفی خوزستان ۱۳۶۸-۱۳۸۲
۲۳۰ بررسی تا ثیرتواما ن فا صله كا شت وتنك كردن درجنگلكا ریها ی گونه دارتا لا ب ذوقعلی سیاهی‌پور گیلان ۱۳۷۰-۱۳۸۲
۲۳۱ بررسی كا شت درختا ن چندمنظوره دیم با استفا ده ازهرزآب دردامنه ها ی شیبدار منطقه ما رگون علی ملایی كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۲۳۲ احداث با غ بذرگونه ها ی مهم تجا ری وصنعتی بصورت نها لی وپیوندی محمود دستمالچی ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۸۲
۲۳۳ اثرفشردگی خا ك دررشدوریشه دوانی نها ل زیتون درشرایطگلخا نه ای واستقرار اولیه درمزرعه حسین سردابی ستادموسسه ۱۳۸۱-۱۳۸۲
۲۳۴ كاربرد آزمایش جنگلكاری با درختان چندمنظوره در حوزه‌های آبخیز و اراضی جنگلی رها شده (استان فارس) محمدقاسم اوجی فارس ۱۳۷۴-۱۳۸۲
۲۳۵ بهره وری گلدانها ی توربی (گیا ه كودی )درتولیدنها ل درختا ن ودرختچه ها ی جنگلی دردونها لستا ن دردومنطقه مرطوب ونیمه مرطوب استا ن گیلا ن كامبیز یوسفی گیلان ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۲۳۶ بررسی سا زگا ری سوزنی برگا ن مهم جها ن درمنطقه ارتفا عی میا نبندسا ری سیدعلی اكبر رضایی‌طالشی مازندران ۱۳۶۸-۱۳۸۳
۲۳۷ آزما یش پیشا هنگ گونه ها ی درختی مقا وم به خشكی دراراضی گسترش سیلاب سیدمرتضی مرتضوی‌جهرمی فارس ۱۳۷۱-۱۳۸۳
۲۳۸ آزمایش جنگلكاری با درختان چند منظوره در حوضه‌های آبخیز و اراضی جنگلی رها شده استان كرمان ارسلان شكرچیان كرمان ۱۳۷۴-۱۳۸۳
۲۳۹ بررسی وتعیین میزان رویش قطری گونه ها ی مهم جنگلی استا ن گیلان ذوقعلی سیاهی‌پور گیلان ۱۳۷۴-۱۳۸۳
۲۴۰ جمع آوری ,شنا سا یی گونه ها وارقا م بامبودراستا ن گیلان مسعود امین املشی گیلان ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۲۴۱ تعیین منا سبترین تراكم وتا ریخ كا شت بذرافرا(پلت ) وتوسكا ی ییلاقی در نها لستا ن سیف‌اله خورنكه مازندران ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۲۴۲ بررسی نحوه پا سخ قلمه‌های‌مختلفpolycarpos Juniperus به تیمارهای‌مختلف هورمونی,نوری مصطفی خوشنویس ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۲۴۳ ارزیا بی بهینه ومستمربراكوسیستم جنگلها ی شما ل كشوربا بكا رگیری داده ها ی ما هواره ای وسیستم اطلاعا ت جغرافیا ئی (Gls) خسرو میرآخورلو ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۲۴۴ آزما یش جنگلكا ری با درختا ن چندمنظوره و احداث كلكسیون ارقا م منا سب زیتون در استا ن قزوین ۰ احمد كاظمی قزوین ۱۳۷۳-۱۳۸۳
۲۴۵ طرح ملی جنگلكا ری پیشا هنگ سواحل جنوب كشور (استا ن سیستا ن وبلوچستا ن ) علی‌اكبر عامری سیستان (مرکز زابل) ۱۳۷۶-۱۳۸۳
۲۴۶ بررسی وضعیت تغذیه ای درختا ن ودرختچه ها ی با غ گیا هشنا سی ملی ایران احمد رحمانی ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۲۴۷ بررسی مقایسه ای استقرار ۲۰گونه درختی ودرختچه ای دراراضی‌خشك شور قلیادر شرایط با بادشكن وبدون بادشكن درمنطقه مرزی چات گنبد اسدالله كریمی‌دوست گلستان ۱۳۷۴-۱۳۸۳
۲۴۸ بررسی تا ثیرشدت ها ی مختلف تنك كردن به افزایش كمیت وبهبودكیفیت محصول درجنگلها ی دست كا شت یوسف گرجی بحری مازندران ۱۳۶۸-۱۳۸۳
۲۴۹ تعیین عوامل موثر بر نحوه اجرای طرحهای تحقیقاتی منابع طبیعی در موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع محمدحسن قاسمی ستادموسسه ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۲۵۰ طرح ملی تعیین سیكل بذردهی گونه ها ی جنگلی ایران علیرضا میربادین ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۸۳
۲۵۱ طراحی الگوی توسعه اقتصا دی -اجتما عی جنگل تحقیقا تی واز شهباز یزدانی ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۲۵۲ بررسی تراكم منا سب مسیرها ی چوب كشی درتراكم ها ی مختلف جا ده ها ی جنگلی بمنظور انتخا ب بهترین روش چوب كشی سیدرضا مصطفی‌نژاد مازندران ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۲۵۳ بررسی علل ریزش زود هنگا م بذر درختا ن زبا ن گنجشك در منا طق خزری و ارسبا ران فرهنگ مراقبی ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۲۵۴ تحقیقا ت كا ربردی جنگلكا ری با درختا ن چندمنظوره درحوضه ها ی آبخیزومنا طق مستعدجنگلكا ری استا ن اصفها ن (درختا ن با دام ) حیدرعلی دانشور اصفهان ۱۳۷۵-۱۳۸۴
۲۵۵ بررسی تا ثیرفا صله كا شت درجنگلكا ریها ی گونه توسكا ی قشلاقی درروش شا خه زاد۰ ایرج مسیب نژاد گیلان ۱۳۷۱-۱۳۸۴
۲۵۶ طرح ملی جنگلكاری پیشاهنگ سواحل‌جنوب كشور هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۷۵-۱۳۸۴
۲۵۷ بررسی امكا ن احیا ء جنگلها ی بنه ازطریق كشت مستقیم بذرونها ل مجتبی حمزه پور فارس ۱۳۷۹-۱۳۸۴
۲۵۸ اثرها ی گونه كهورآمریكا یی (سمر)juliflora" "Prosopisبرگونه ها ی بومی وبرخی خواص شیمیا یی خا ك دراستا ن هرمزگا ن كیان نجفی‌تیره‌شبانكاره هرمزگان ۱۳۷۹-۱۳۸۴
۲۵۹ پرورش جست گروهها ی جوان و نوجوان در جنگلها ی شا خه زاد بلوط استا ن لرستا ن به منظوركا هش تعدادجستها و تمركز رشد در جستها ی با قیما نده داریوش مهدیفر لرستان ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۲۶۰ كشت گروهی ازمهمترین وسریع الرشدترین‌درختان صنعتی جهان درچمستان نور سیدرضا مصطفی‌نژاد مازندران ۱۳۶۷-۱۳۸۴
۲۶۱ بررسی علل خشكیدگی تدریجی سرونقره ای دراستا ن قم حسین توكلی نكو قم ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۲۶۲ طرح ملی آلومتری گونه افراپلت دراكوسیستم ها ی طبیعی جنگلها ی استا ن گیلا ن ذوقعلی سیاهی‌پور گیلان ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۲۶۳ آزمایش جمع آوری ارقام گردو جهت احداث كلكسیون و جنگل كاری در جنگل تحقیقاتی ارسباران اكبر برزگرقاضی آذربایجانشرقی ۱۳۷۳-۱۳۸۴
۲۶۴ طرح ملی مطا لعه اكوسیستم ها ی جنگلی غرب ایران (زاگرس )كهگیلویه وبویراحمد مسعود یوسفی كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۲۶۵ بررسی تغییرات مرزفوقا نی جنگلها ی شما ل كشوربا استفا ده ازداده ها ی ما هواره ای دراستا ن ما زندران بهنوش جعفری مازندران ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۲۶۶ بررسی تغییرات مرز فوقانی جنگلهای شمال كشور با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای در استانهای مازندران، گلستان، گیلان و اردبیل خسرو میرآخورلو ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۲۶۷ بررسی تا ثیرنور(نوركا مل ,سا یه ونیم سا یه )برزنده ما نی جنگلكا ری با بذر بنه فرهاد جهانپور لرستان ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۲۶۸ آزما یش جنگلكا ری درختا ن ودرختچه ها ی چندمنظوره (انجیر,زیتون ,گردو دراستا ن كهگیلویه وبویراحمد محسن صداقتی‌نسب كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۷۲-۱۳۸۴
۲۶۹ بررسی تغییرات مرز فوقانی جنگلهای شمال كشور با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای در استان اردبیل یونس رستمی‌كیا اردبیل ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۲۷۰ تعیین مشخصا ت خا ك درارتبا طبا جوامع گیا هی درقسمتی ازجنگلها ی منطقه واز (زیرحوزه ۱و۲)درمنطقه ما زندران منوچهر زرین‌كفش ستادموسسه ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۲۷۱ بررسی تغییرات مرزفوقا نی جنگلها ی شما ل كشوربا استفا ده ازداده ها ی ما هواره ای دراستا ن گیلان مسعود امین املشی گیلان ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۲۷۲ بررسی تغییرات مرزفوقا نی جنگلها ی شما ل كشوربا استفا ده ازداده ها ی ما هواره ای دراستا ن گلستا ن اسدالله كریمی‌دوست گلستان ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۲۷۳ بررسی تا ثیرازت وفسفربرروی رشدونموونیزتوسعه كا نا ل ها ی صمغ ومیزان و تركیبا ت آن درنها ل ها ی بنه یحیی دهقان‌شوركی ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۲۷۴ طرح ملی جنگلكا ری پیشا هنگ سواحل جنوب كشوراستا ن هرمزگا ن غلامرضا دمی‌زاده هرمزگان ۱۳۷۹-۱۳۸۴
۲۷۵ تعیین میزان بذربلوطدركلا سه ها ی قطری مختلف وشرایطرویشگا هی متفا وت در هكتا ر حسین قربانی ایلام ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۲۷۶ تحقیقات كاربردی آزمایش جنگلكاری با درختان چندمنظوره در حوزه آبخیز و اراضی جنگلهای رها شده در استان تهران مجید الماسی تهران ۱۳۷۶-۱۳۸۴
۲۷۷ آزما یش جنگلكا ری با ارقا م مختلف گونه ها ی چند منظوره گردووبا دام در اراضی جنگلی استا ن كردستا ن فیروز مردانی كردستان ۱۳۷۵-۱۳۸۴
۲۷۸ بررسی و شناسایی مناطق مستعد درختكاری با دام دیم در استان همدان از طریق مطالعات اكولوژیك محمدمهدی معیاری همدان ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۲۷۹ بررسی تنك كردن یا روشن كردن درتوده ها ی جوان (۱۱سا له ) دست كا شت پلت دراما مزاده عبداله (آمل ) مجید حسنی ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۸۵
۲۸۰ تحقیقا ت كا ربردی آزما یش جنگلكا ری زیتون دراستا ن بوشهر۰ جواد رشیدی بوشهر ۱۳۷۶-۱۳۸۵
۲۸۱ امكا ن احیا ء جنگلها ی ارس (Juniperus)استا ن خراسا ن ازطریق كشت خا لص ارس و آمیخته آن با گونه ها ی پیشا هنگ منطقه ابراهیم خسروجردی خراسان رضوی ۱۳۸۱-۱۳۸۵
۲۸۲ مقا یسه درصدزنده ما نی دوگونه بنه atlantica Pistaciaوكلخونگ (khinjuk Pistacia)تحت تا ج پوشش ها وشرایطنوری متفا وت درجنگلها ی ۰۰۰ مسعود یوسفی كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۲۸۳ بررسی شیوه‌های موجود و تعیین اقتصادی‌ترین روش جمع آوری بذر، تولید نهال و انتقال به عرصه در گونه‌های مهم پهن برگ در جنگلهای شمال محمدباقر خدایی ستادموسسه ۱۳۸۱-۱۳۸۵
۲۸۴ مطا لعه دینا میك جنگل درطرح جنگداری نكا -ظا لمرود محمد امینی مازندران ۱۳۸۱-۱۳۸۵
۲۸۵ آزما یش جنگلكا ری درختا ن چندمنظوره در ایستگا ه ما هنشا ن استا ن زنجا ن طه مجیدی زنجان ۱۳۷۹-۱۳۸۵
۲۸۶ تا ثیربا كتریها ی محلول كننده فسفا ت برفیزیولوژی (تغذیه ورشد) افرا(پلت ) مریم تیموری ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۲۸۷ آزما یش سازگاری با گونه‌های سوزنی برگ در استان همدان مصطفی زارعی‌لطفیان همدان ۱۳۸۰-۱۳۸۵
۲۸۸ بررسی فنولوژی گونه بنه دراستا ن فا رس كاظم بردبار فارس ۱۳۷۹-۱۳۸۵
۲۸۹ آلومتری گونه درختی راش درمنطقه جنگلی نوشهروبهشهر روشن‌علی فرجی‌پول مازندران ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۲۹۰ بررسی اثرتنك كردن در افزایش كمی و كیفی توده‌های دست كاشت كاج تهران Pinuseldqrica0Medw در مناطق گلیداغی ـ قپان و كریم ایشان محمدرضا لسانی گلستان ۱۳۷۲-۱۳۸۵
۲۹۱ آزما یش جنگلكا ری با درختا ن چندمنظوره درحوزه ها ی آبخیزواراضی استا ن لرستا ن رضا كرمیان لرستان ۱۳۷۶-۱۳۸۵
۲۹۲ شنا سا یی وجمع آوری وارزیا بی گونه ها ی Ziziphusوارقا م مرغوب ازاستا نها ی جنوبی پیوندآنها برروی پا یه ها ی بذری به منظورایجا دكنا رستا ن دربا غ گیا ه محمدحسن عصاره خوزستان ۱۳۸۰-۱۳۸۵
۲۹۳ پرورش جست گروههای جوان و نوجوان در جنگلهای شاخه‌زاد بلوط مریوان بهروز فانی كردستان ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۲۹۴ بررسی سا زگا ری درختا ن چندمنظوره برای معرفی درمنا طق معتدل استا ن ایلام (ارقا م مختلف زیتون ) جعفر حسین‌زاده ایلام ۱۳۷۵-۱۳۸۵
۲۹۵ مقا یسه دقت وهزینه آما ربرداری منظم وتصا دفی با قطعا ت نمونه دایره ای وروش آما ربرداری ترانسكت با خط نمونه ها ی دارای درخت ثا بت درجنگلها ی بلوط غرب علی‌اصغر زهره‌وندی كرمانشاه ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۲۹۶ بررسی اثر فواصل كاشت روی كمیت و كیفیت چوب درخت گردو juglans regia در چمستان نور سیدعلی اكبر رضایی‌طالشی مازندران ۱۳۷۲-۱۳۸۵
۲۹۷ بررسی‌نیازرویشگاهی‌برخی‌ازدرختان‌جنگلی‌ایران(كیكم )-چهارمحال وبختیاری حسن جهانبازی‌گوجانی چهارمحال‌بختیاری ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۲۹۸ تعیین دورآبیا ری منا سب برای گونه ها ی كنا ر,واكا سیا سا لیسینا و درایستگا ه تحقیقا تی ترویجی ,آموزشی آبخوان دهلران منوچهر طهماسبی ایلام ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۲۹۹ جمع آوری ومقا یسه چندژنوتیپ با دام خوراكی مقا وم به خشكی وسرما دراستا ن كرما نشا ه به منظورجنگلكا ری با دوروش جمع آوری وذخیره نزولات جوی علی‌اصغر زهره‌وندی كرمانشاه ۱۳۷۶-۱۳۸۵
۳۰۰ آزما یش جنگلكا ری با درختا ن ودرختچه ها ی چندمنظوره درمنا طق مستعد استا ن یزد۰ محمدها دی راد یزد ۱۳۷۹-۱۳۸۵
۳۰۱ بررسی فنولوژی گونه راش درراشستا نها ی گرگا ن سیدزیداله میركاظمی گلستان ۱۳۸۰-۱۳۸۵
۳۰۲ طرح ملی احداث باغ بذر گونه‌های جنگلی مهم تجارتی ‌و صنعتی بصورت نهال پیوندی در جنگلهای ایران (ارسباران) عظیم عباسلو آذربایجانشرقی ۱۳۷۶-۱۳۸۵
۳۰۳ تعیین منا سبترین زما ن جنگلكا ری با گونه بلندما زودرجنگلها ی اسا لم بابا خانجانی‌شیراز گیلان ۱۳۷۳-۱۳۸۵
۳۰۴ مطالعه و بررسی آثار آگروفارستری (جنگل و كشاورزی) درمنطقه یخكش در جهت ارایه یك الگوی مناسب برای عمران روستایی، حفاظت و احیای جنگلهای شمال علی یخكشی مازندران ۱۳۸۰-۱۳۸۵
۳۰۵ آلومتری گونه بلوطبلندما زو سیدزیداله میركاظمی گلستان ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۳۰۶ مطا لعه اكوسیستم ها ی جنگلی غرب ایران (زاگرس )ـا ستا ن كرما ن بیژن پورصفری كرمان ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۳۰۷ شبكه قطعا ت بررسی نیمه دائمی درجنگلها ی طبیعی استا ن همدان شهرام هاشمپور همدان ۱۳۸۰-۱۳۸۵
۳۰۸ اثر تغییرات فیزیكی و شیمیایی خاك ناشی از دخالت انسان و دام بر زادآوری راشستانهای منطقه خورگام استان گیلان كامبیز یوسفی گیلان ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۳۰۹ بررسی‌نیازرویشگاهی‌برخی‌ازدرختان‌جنگلی‌ایران(بلوط ایرانی)-فارس كاظم بردبار فارس ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۳۱۰ بررسی‌نیازرویشگاهی‌برخی‌ازدرختان‌جنگلی‌ایران(گلابی‌وحشی)-فارس مجتبی حمزه پور فارس ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۳۱۱ بررسی‌ نیاز رویشگاهی‌ برخی‌ از درختان ‌جنگلی‌ ایران (اوری‌و لور)- اردبیل یونس رستمی‌كیا اردبیل ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۳۱۲ بررسی منا سب ترین تركیب وتراكم افرا و ون درجنگلكا ری (فا زدوم ) كامبیز اسپهبدی‌باروكلائی مازندران ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۳۱۳ اثر جنگلكاری گونه‌های مختلف اكالیپتوس بر پوشش گیاهی كف عرصه و خصوصیات فیزیكی و شیمیایی و حاصلخیزی خاك حسین سردابی ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۳۱۴ مطالعه اكوسیستم های جنگلی غرب ایران (زاگرس) استان لرستان سید رحمان سهرابی لرستان ۱۳۸۳-۱۳۸۶
۳۱۵ بررسی‌نیازرویشگاهی‌برخی‌ازدرختان‌جنگلی‌ایران (بادامك)-مركزی غلامرضا گودرزی مركزی ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۳۱۶ بررسی روشها ی احیا ء عرصه ها ی تخریب یا فته دانگها ی زادآوری درشورآب توسكا چا ل یوسف گرجی بحری مازندران ۱۳۸۱-۱۳۸۶
۳۱۷ شناسایی پرونانسهای گونه راش و بلوط در جنگلهای هیركانی تیمور رستمی‌شاهراجی گیلان ۱۳۷۶-۱۳۸۶
۳۱۸ احیا ی جنگلها ی بنه ازطریق قرق با اعما ل زادآوری طبیعی ومصنوعی محمدرضا نگهدارصابر فارس ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۳۱۹ بررسی‌ نیاز رویشگاهی ‌برخی ‌از درختان‌ جنگلی ‌ایران (دارماز و و كیكم)-كرمانشاه یحیی خداكرمی كرمانشاه ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۳۲۰ بررسی اكولوژی كنا ردراستا ن فا رس سیدمرتضی مرتضوی‌جهرمی فارس ۱۳۷۹-۱۳۸۶
۳۲۱ بررسی‌نیازرویشگاهی‌برخی‌ازدرختان‌جنگلی‌ایران(محلب)-ایلام منوچهر طهماسبی ایلام ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۳۲۲ بررسی ‌نیاز رویشگاهی‌ برخی‌ از درختان ‌جنگلی ‌ایران (اوری)- سمنان حیدر شرفیه سمنان ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۳۲۳ بررسی‌نیازرویشگاهی‌برخی‌ازدرختان‌جنگلی‌ایران (آلبالو وحشی و زالزالك)-كرمانشاه معصومه خان‌‌‌حسنی كرمانشاه ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۳۲۴ طرح مطالعه اكوسیستم های جنگلی غرب استان آذربایجان غربی (زاگرس) علی خداكریمی آذربایجانغربی ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۳۲۵ بررسی نقش عوامل ژنتیكی در فرم ظاهری ‌درخت ‌راش‌ استانهای‌ گیلان، مازندران‌ و گلستان پروین صالحی‌شا‌نجا‌نی ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۳۲۶ بررسی ‌نیاز رویشگاهی ‌برخی‌ از درختان ‌جنگلی ‌ایران (گیلاس‌وحشی)-گلستان سیدزیداله میركاظمی گلستان ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۳۲۷ بررسی‌نیازرویشگاهی‌برخی‌ازدرختان‌جنگلی‌ایران (بلوط ایرانی‌وگلابی‌وحشی)-كرمانشاه علی‌اصغر زهره‌وندی كرمانشاه ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۳۲۸ طرح ملی آلومتری گونه ها ی درختی راش ,افراپلت ,بلوط,توسكا وممرزدر اكوسیستم ها ی جنگلی شما ل مجید حسنی ستادموسسه ۱۳۸۱-۱۳۸۶
۳۲۹ طرح ملی آزما یش جنگلكا ری با درختا ن ودرختچه ها ی چندمنظوره درمنا طق مختلف ایران حسین سردابی ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۸۶
۳۳۰ شناسایی و جمع آوری پایه‌های مختلف انجیر در استان لرستان به منظور استفاده از پایه‌های برتر در جنگلكاری آزمایشی دیم رضا كرمیان لرستان ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۳۳۱ بررسی تغییرات سطح جنگلهای ارسباران بین‌سالهای ۶۶ تا ۸۰ با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و مقایسه با عملیات میدانی و ارتباط ‌این تغییرات با شرایط توپوگرافی ومناطق انسان شناخت محمد فرحناك‌غازانی آذربایجانشرقی ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۳۳۲ طرح ملی مطالعه اكوسیستم‌های جنگلی غرب ایران (زاگرس) در استان ایلام علی نجفی‌فر ایلام ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۳۳۳ ارزیا بی اثرات اعما ل مدیریت طرح جنگلكا ری كا مفیروز محمدرضا نگهدارصابر فارس ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۳۳۴ بررسی ‌نیاز رویشگاهی ‌برخی‌ از درختان ‌جنگلی‌ ایران (گیلاس‌وحشی-گیلان) بابا خانجانی‌شیراز گیلان ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۳۳۵ بررسی و مقایسه میزان رشد و تولید سه گونه سوزنی برگ سازگار شده در سواحل شرق دریای خزر در آزمایش پیشاهنگ سیف‌اله خورنكه مازندران ۱۳۷۳-۱۳۸۷
۳۳۶ بررسی استفاده از روش زمین آمار در برآورد موجودی در جنگلكاریها رضا اخوان ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۳۳۷ احیای جنگلهای ‌ارس (Juniperus) ایران ‌ا‌ز طریق نهالكاری ‌و بذركاری ‌در استانهای ‌تهران، خراسان، گلستان، اردبیل، هرمزگان و چهارمحال و بختیاری مصطفی خوشنویس ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۳۸ بررسی تاثیر قرق در تحول پوشش گیاهی جنگلهای كیكم، بنه و ارس كرمان ارسلان شكرچیان كرمان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۳۹ بررسی و تعیین مناسب ترین روشهای غنی سازی (احیای مصنوعی) توده‌های مخروبه بلند مازو در جنگل واز كرمعلی ذبیحی مازندران ۱۳۸۲-۱۳۸۷
۳۴۰ بررسی ‌نیاز رویشگاهی‌ برخی‌ از درختان‌ جنگلی‌ ایران (كلیر و چوج)- هرمزگان غلامرضا دمی‌زاده هرمزگان ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۳۴۱ بررسی نیاز رویشگاهی برخی از درختان جنگلی ایران َAmygdalus scoparia (بادامشك) در استان خراسان رضوی مصطفی رمضانی خراسان رضوی ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۳۴۲ احیاء جنگلهای‌ ارس (Juniperus) ایران ‌ا‌ز طریق‌ نهالكاری‌ و بذركاری ‌در استان‌چهارمحال ‌و بختیاری حسن جهانبازی‌گوجانی چهارمحال‌بختیاری ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۴۳ نقش شدت‌های مختلف نور در رشد و نمو نهالهای بلوط ایرانی علی نجفی‌فر ایلام ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۴۴ ارزیابی بیولوژیكی (مجموعه میكرو ارگانیسمها و قارچهای میكوریزی) بستر ارس محمد متینی‌زاده ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۳۴۵ بررسی تاثیر شدتهای تنك كردن برخصوصیات كمی و كیفی توسكای قشلاقی در منطقه جلگه‌ای غرب گیلان بابا خانجانی‌شیراز گیلان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۴۶ بررسی‌نیازرویشگاهی‌برخی‌ازدرختان‌جنگلی‌ایران (توسكای‌ییلاقی)-گیلان ارسلان همتی گیلان ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۳۴۷ بررسی ومقا یسه كشت خا لص وآمیخته بلوط(بلندما زو)با شش گونه همراه بومی جنگلها ی ما زندران دررویشگا هها ی بلوط چمستا ن نور عزت اله ابراهیمی مازندران ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۴۸ طرح ملی‌جنگلكاری پیشاهنگ‌كشور (زیرپروژه‌خودكفایی‌موادسلولزی) هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۷
۳۴۹ احیاء جنگلهای ‌ارس (Juniperus) ایران ‌ا‌ز طریق‌ نهالكاری ‌و بذركاری ‌در استان ‌گلستان اسدالله كریمی‌دوست گلستان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۵۰ بررسی ‌نیاز رویشگاهی ‌برخی‌ از درختان‌ جنگلی‌ ایران (آزاد)- گلستان ناصر مهاجر گلستان ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۳۵۱ بررسی سازگاری سوزنی برگان مهم جهان در منطقه ارتفاعی میان بند جنگلهای نكاء شیرزاد محمدنژادكیاسری مازندران ۱۳۷۳-۱۳۸۷
۳۵۲ بررسی‌نیازرویشگاهی‌برخی‌ازدرختان‌جنگلی‌ایران(بارانك‌وزبان‌گنجشك‌وچتنه )-آذربایجانشرقی توحید ابراهیمی گجوئی آذربایجانشرقی ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۳۵۳ بررسی توسعه جنگلهای مانگرو با كاشت گونه‌های حرا marina Avicenna و چندل Rhizophora در سواحل و خورهای استان هرمزگان مجید حسنی ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۵۴ بررسی ابزار و ارتفاع برش شاخه زاد و هدایت پرورشی جست گروهها در درختان دست كاشت اكالیپتوس كاملدولنسیس ۹۶۱۶ در استان خوزستان محمدحسن صالحه‌شوشتری خوزستان ۱۳۸۲-۱۳۸۷
۳۵۵ بررسی‌ نیاز رویشگاهی‌ برخی ‌از درختان‌ جنگلی ‌ایران (كیكم‌ و سفیدكركو وگیلاس ‌وحشی)-آذربایجاشرقی اكبر برزگرقاضی آذربایجانشرقی ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۳۵۶ بررسی نیاز آبی اكالیپتوس E.camaldulensis با استفاده از آزمایشهای لایسیمتری محمدها دی راد یزد ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۳۵۷ بررسی سازگاری ‌سوزنی برگان مهم‌ جهان در منطقه ارتفاعی پایین بند جنگلهای نكا شیرزاد محمدنژادكیاسری مازندران ۱۳۷۳-۱۳۸۷
۳۵۸ احیاء جنگلهای ‌ارس (Juniperus) ایران‌ ا‌ز طریق‌ نهالكاری ‌و بذركاری‌ در (ایستگاه سیراچال) مصطفی خوشنویس ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۵۹ بررسی سازگاری سوزنی‌برگان مهم جهان در سه منطقه شمال ایران (اسالم) ارسلان همتی گیلان ۱۳۶۸-۱۳۸۷
۳۶۰ بررسی امكان استقرار نهالهای كلیر Capparis dceidua در استان هرمزگان غلامرضا دمی‌زاده هرمزگان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۶۱ بررسی‌ نیاز رویشگاهی ‌برخی‌ از درختان ‌جنگلی ‌ایران (اوری)-مازندران عزت اله ابراهیمی مازندران ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۳۶۲ احیاءجنگلهای‌ارس(Juniperus) ایران‌ا‌زطریق‌نهالكاری‌و بذركاری‌دراستان‌خراسان مصطفی رمضانی خراسان رضوی ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۶۳ بررسی اجرای تنك كردن در توده‌های دست كاشت جوان افرا و توسكای ییلاقی در جنگل تنكابن محمدنبی قلی‌زاده مازندران ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۶۴ احیاءجنگلهای‌ارس(Juniperus) ایران‌ا‌زطریق‌نهالكاری‌و بذركاری‌در استان‌هرمزگان غلامرضا دمی‌زاده هرمزگان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۶۵ بررسی سوزنی برگان مهم جهان در جنگلهای شمال ایران (نوشهر) محمدنبی قلی‌زاده مازندران ۱۳۶۸-۱۳۸۷
۳۶۶ مطالعه تحولات جنگل‌شناسی در توده میانسال كاج تدا یوسف گرجی بحری مازندران ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۶۷ احیاء جنگلهای ‌ارس (Juniperus) ایران ‌ا‌ز طریق‌ نهالكاری ‌و بذركاری ‌در استان‌ اردبیل رسول نیكخواه بهرامی اردبیل ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۶۸ بررسی بخشی از تنوع زیستی (شامل ماكرو ارگانیسم‌ها و عناصر گیاهی) در سطح جنگكاریها (سوزنی‌برگ و پهن‌برگ) و جنگلهای طبیعی منطقه پایین‌بند نكا -مازندران شیرزاد محمدنژادكیاسری مازندران ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۳۶۹ بررسی طرز تربیت دانه‌زاد ناهمسال (برش شبه تك گزینی) برای دستیابی به زادآوری ایده‌آل در راشستانهای استان گلستان ناصر مهاجر گلستان ۱۳۸۲-۱۳۸۷
۳۷۰ بررسی استقرارگونه ها ی درختی ودرختچه ای درعرصه ها ی تخریب شده معا دن سنگ منطقه چگنی (ارژن,بادامك,داغداغان,بلوط) سید رحمان سهرابی لرستان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۷۱ بررسی شدتهای مختلف تنك كردن بر افزایش كیفیت و كمیت محصول در جنگلهای دست كاشت پیسه‌آ و مطالعه میزان موفقیت آن در منطقه اسالم ذوقعلی سیاهی‌پور گیلان ۱۳۷۴-۱۳۸۸
۳۷۲ بررسی سازگاری سه زیرگونه اكالیپتوس Eucalyptus globulus در استان گلستان (۱ فاز اول) سیدزیداله میركاظمی گلستان ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۳۷۳ بررسی ‌سازگاری ‌و عملكرد پرونانسهای‌ گونه‌های ‌صنعتی ‌اكالیپتوس‌ در نواحی‌ مختلف ‌اكولوژیكی ‌ایران ‌گلستان اسدالله كریمی‌دوست گلستان ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۳۷۴ بررسی بیوماس (علوفه‌ائی و خشبی) سازگارترین لگومینوزهای درختی و درختچه‌ای قابل استفاده در تثبیت بیولوژیكی عرصه‌های شنزار شمال غرب رودخانه كرخه محمدحسن صالحه‌شوشتری خوزستان ۱۳۷۹-۱۳۸۸
۳۷۵ بررسی اثر جنگلكاری گونه‌های سریع الرشد اكالیپتوس در جذب آلودگیهای ناشی از جنگ خلیج فارس در جنوب كشور(خوزستان) محمدحسن صالحه‌شوشتری خوزستان ۱۳۸۷-۱۳۸۸
۳۷۶ بررسی صدمات بهره برداری در قالب مدیریت پایدار جنگل در طرح جنگلداری نكا- ظالمرود سیدرضا مصطفی‌نژاد مازندران ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۳۷۷ بررسی‌ سازگاری‌ و عملكرد پرونانسهای‌ گونه‌های ‌صنعتی‌ اكالیپتوس‌ در نواحی ‌مختلف‌ اكولوژیكی ‌ایران (كرمان) پیمان اسفندیارپور كرمان ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۳۷۸ مقایسه طرز تربیت دانه‌زاد ناهمسال (برش شبه تك‌گزینی) و دانه‌زاد همسال (برشهای پناهی) برای دست‌یابی به زادآوری ایده‌آل در راشستانهای خزری مجید حسنی ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۸۸
۳۷۹ بررسی اثر فاصله كاشت بر كشت مخلوط بلند مازو و ممرز كرمعلی ذبیحی مازندران ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۳۸۰ تعیین مناسبترین فاصله كاشت درخت افرا (پلت) ذوقعلی سیاهی‌پور گیلان ۱۳۷۴-۱۳۸۸
۳۸۱ بررسی اثر كودهای مختلف شیمیایی و دامی بر رشد سه‌ گونه نهال جنگلی در نهالستانهای مرتفع و مقایسه رشد آنها پس از انتقال به عرصه احمد رحمانی ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۳۸۲ بررسی‌ سازگاری ‌و عملكرد پرونانسهای‌ گونه‌های‌ صنعتی ‌اكالیپتوس‌ در نواحی ‌مختلف‌ اكولوژیكی ‌ایران ( قم) حسین توكلی نكو قم ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۳۸۳ فنولوژی گونه بنه pistscia atlantica در استان كردستان فیروز مردانی كردستان ۱۳۸۵-۱۳۸۸
۳۸۴ بررسی ‌نیاز رویشگاهی ‌برخی‌ از درختان‌ جنگلی ‌ایران خسرو ثاقب‌طالبی ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۳۸۵ آت‌ اكولوژی گونه‌های گازرخ، پیر و كلیر و بررسی ‌شیوه‌های‌ احیاء رویشگاه‌ و جنگلكاری گازرخ هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۳۸۶ بررسی تغذیه گیاهی، نیازهای كودی (نوع كود، عناصر ماكرو و میكرو) و تاثیر آن برعملكرد گل و اسانس و تركیبات موثر گل محمدی احمد رحمانی ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۳۸۷ تغییرات مكانی و برآورد موجودی جنگلكاریها با روش ژئواستاتیستیك در جنگلهای خزری ایران رضا اخوان ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۳۸۸ مطالعه و ارزیابی جنگل‌شناسی جنگل‌كاریهای سنواتی سوزنی‌برگ در غرب مازندران (نوشهر) یوسف گرجی بحری مازندران ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۳۸۹ بررسی نیازهای رویشگاهی کنار و شیشم در استان خوزستان پدرام غدیری‌پور خوزستان ۱۳۸۷-۱۳۸۸
۳۹۰ جنگلکاری پیشاهنگ کشور گیلان (پیلمبرا) ذوقعلی سیاهی‌پور گیلان ۱۳۸۷-۱۳۸۸
۳۹۱ شناسایی پایه های مناسب اكالیپتوس در ایران و بررسی امكان استقرار آنها در شرایط اكوسیستم حاشیه كویر مركزی حسین توكلی نكو قم ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۳۹۲ بررسی‌فراگیرگونه‌های‌سازگاراكالیپتوس‌درایران‌بانگرش‌كاربردی(فازاول) محمدحسن عصاره ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۳۹۳ بررسی توسعه و كاشت مانگروها در مناطق مختلف سواحل خلیج فارس (هرمزگان) عبدالحمید حاجبی هرمزگان ۱۳۸۷-۱۳۸۸
۳۹۴ بررسی‌ سازگاری‌ و عملكرد پرونانسهای‌ گونه‌های‌ صنعتی‌ اكالیپتوس در نواحی ‌مختلف‌ اكولوژیكی ‌ایران (یزد) محمدها دی راد یزد ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۳۹۵ مطالعه‌ی اثر میزان آبیاری بر استقرار، زنده‌مانی و رشد بلوط مدیترانه‌ای (Quercusliex) در منطقه دوآب مرزن‌آباد یوسف گرجی بحری مازندران ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۳۹۶ تعیین اراضی‌قابل‌توسعه‌جنگلهای‌مانگرو سواحل جنوب ایران با استفاده از داده های ماهواره ای و GIS

(بوشهر)

جواد رشیدی بوشهر ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۳۹۷ كشت نهالهای با مبدا قلمه و بذر هوهوبای(جوجوبا) پرمحصول سازگار شده در جهرم و مقایسه آنها از نظر مقاومت به خشكی و سرما سیدمرتضی مرتضوی‌جهرمی فارس ۱۳۸۱-۱۳۸۹
۳۹۸ آت اكولوژی و فنولوژی گونه كلیر (Capparis deciduas) در هرمزگان غلامرضا دمی‌زاده هرمزگان ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۳۹۹ بررسی وضعیت زادآوری بنه در مناطق جنگلی استان فارس محمدرضا نگهدارصابر فارس ۱۳۸۸-۱۳۸۹
۴۰۰ بررسی‌ سازگاری‌ و عملكرد پرونانسهای ‌گونه‌های ‌صنعتی‌ اكالیپتوس‌ در نواحی‌ مختلف‌ اكولوژیكی ‌ایران حسین سردابی ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۴۰۱ بررسی سازگاری گونه آبیس گرندیس در مناطق میانبند و جلگه‌ای جنگلهای شمال علی اقتصادی ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۴۰۲ بررسی روشهای مناسب احیاء و بهره برداری توده‌های شاخه‌زاد بلوط در استان چهارمحال و بختیاری حسن جهانبازی‌گوجانی چهارمحال‌بختیاری ۱۳۸۰-۱۳۸۹
۴۰۳ بررسی شیوه‌های تولید نهال گازرخ (هرمزگان) عبدالحمید حاجبی هرمزگان ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۴۰۴ جنگلکاری پیشاهنگ کشور- مازندران (چمستان) هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۴۰۵ اثر تاریخ كاشت و پوشش كرت روی كاهش خسارات سرمای دیررس در نهال ‌گونه‌های‌ ون ‌و افرا كامبیز اسپهبدی‌باروكلائی مازندران ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۴۰۶ تعیین اراضی قابل توسعه جنگلهای مانگرو سواحل جنوب ایران با استفاده از داده های ماهواره ای و GIS خسرو میرآخورلو ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۴۰۷ بررسی سازگاری گونه آبیس گرندیس در مناطق میانبند و جلگه‌ای جنگلهای شمال(گیلان) ذوقعلی سیاهی‌پور گیلان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۴۰۸ بررسی ‌سازگاری‌ و عملكرد پرونانسهای ‌گونه‌های ‌صنعتی ‌اكالیپتوس‌ در نواحی مختلف ‌اكولوژیكی ‌ایران (اردبیل) یونس رستمی‌كیا اردبیل ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۴۰۹ جنگلکاری پیشاهنگ کشور هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۴۱۰ بررسی توسعه و كاشت مانگروها در مناطق مختلف سواحل خلیج فارس (بوشهر) جواد رشیدی بوشهر ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۴۱۱ بررسی جنگلكاری گونه‌های پیشاهنگ در استان بوشهر سیدموسی صادقی بوشهر ۱۳۸۰-۱۳۸۹
۴۱۲ بررسی اثر جنگلكاری گونه‌های سریع الرشد اكالیپتوس در جذب آلودگیهای ناشی از جنگ خلیج فارس در جنوب كشور(بوشهر) سیدموسی صادقی بوشهر ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۴۱۳ بررسی‌سازگاری‌وعملكردپرونانسهای‌گونه‌های‌صنعتی‌اكالیپتوس‌درنواحی‌مختلف‌اكولوژیكی‌ایران‌

(مازندران)

روشن‌علی فرجی‌پول مازندران ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۴۱۴ آت اكولوژی و فنولوژی گونه پیر محمد یوسف آچاك سیستان (مرکز زابل) ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۴۱۵ بررسی و تعیین مناسبترین روش استقرار بنه P.atlantica به منظور احیا پوشش گیاهی و جنگلكاری درحوزه‌های آبخیزداری پراكنش طبیعی استان سمنان داریوش قربانیان سمنان ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۴۱۶ تعیین رویش جوامع راشستان وبلوط-ممرزستان استان مازندران محمد امینی مازندران ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۴۱۷ بررسی‌سازگاری و عملكرد پرونانسهای‌ گونه‌های‌ صنعتی‌ اكالیپتوس‌در نواحی‌مختلف‌اكولوژیكی ‌ایران‌ لرستان رضا كرمیان لرستان ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۴۱۸ بررسی اثر جنگلكاری گونه‌های سریع الرشد اكالیپتوس درجذب‌آلودگیهای‌ناشی‌از جنگ‌خلیج فارس‌در جنوب كشور حسین سردابی ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۴۱۹ بررسی سازگاری گونه آبیس گرندیس در مناطق میانبند و جلگه‌ای جنگلهای شمال(مازندران) عزت اله ابراهیمی مازندران ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۴۲۰ بررسی ‌سازگاری‌ و عملكرد پرونانسهای‌ گونه‌های ‌صنعتی ‌اكالیپتوس‌ در نواحی‌مختلف‌ اكولوژیكی ‌ایران (ایلام) جعفر حسین‌زاده ایلام ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۴۲۱ احداث باغ بذر ون و نمدار بصورت نهالی و پیوندی در چمستان نور عزت اله ابراهیمی مازندران ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۴۲۲ آت اكولوژی و فنولوژی گونه گازرخ در سیستان و بلوچستان محمد یوسف آچاك سیستان (مرکز زابل) ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۴۲۳ بررسی ‌سازگاری‌ و عملكرد پرونانسهای ‌گونه‌های ‌صنعتی ‌اكالیپتوس‌ در نواحی‌ مختلف ‌اكولوژیكی‌ ایران (فارس) مجتبی حمزه پور فارس ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۴۲۴ تعیین اراضی قابل توسعه جنگلهای مانگرو سواحل جنوب‌ایران‌بااستفاده از داده‌های‌ماهواره‌ای‌و GIS (هرمزگان) محمود آباده هرمزگان ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۴۲۵ بررسی رویشگاههای بادامچه در استان قم به منظور دستیابی به اصلی ترین عامل اکولوژیک در ظهور آنها حسین توكلی نكو قم ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۴۲۶ بررسی‌سازگاری‌وعملكردپرونانسهای‌گونه‌های‌صنعتی‌اكالیپتوس‌درنواحی‌مختلف‌اكولوژیكی‌ایران‌-بوشهر سیدموسی صادقی بوشهر ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۴۲۷ مطالعه آت اکولوژی گونه‌ انار شیطان در استان کرمان بیژن پورصفری كرمان ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۴۲۸ جنگلكاری و احیاء رویشگاه گازرخ در استان سیستان - بلوچستان محمد یوسف آچاك سیستان (مرکز زابل) ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۴۲۹ جنگلكاری و احیاء رویشگاه گازرخ در استان هرمزگان غلامرضا دمی‌زاده هرمزگان ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۴۳۰ آت اكولوژی و فنولوژی گونه گازرخ ( Moringa peregerina) در هرمزگان غلامرضا دمی‌زاده هرمزگان ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۴۳۱ بررسی توسعه و كاشت مانگروها در مناطق مختلف سواحل خلیج فارس (بوشهر-هرمزگان) مجید حسنی ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۴۳۲ بررسی‌ سازگاری‌ و عملكرد پرونانسهای ‌گونه‌های ‌صنعتی‌ اكالیپتوس‌ در نواحی‌ مختلف‌ اكولوژیكی ‌ایران‌-مركزی غلامرضا گودرزی مركزی ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۴۳۳ بررسی ‌سازگاری‌ و عملكرد پرونانسهای‌ گونه‌های‌ صنعتی ‌اكالیپتوس ‌در نواحی‌مختلف ‌اكولوژیكی ‌ایران

(خراسان)

مصطفی رمضانی خراسان رضوی ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۴۳۴ طرح جامع جنگل تحقیقاتی بنه (پسته وحشی) محمدقاسم اوجی فارس ۱۳۷۶-۱۳۹۰
۴۳۵ تکثیر غیر جنسی سفید پلت( Popolus caspica) از طریق تحریک قلمه ساقه در رویشگاههای استان گیلان پژمان پرهیزكار ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۴۳۶ برآورد تولید بذر گونه‌های مختلف بلوط جنگلهای ایران با استفاده از روشهای مختلف بصری و تله‌گذاری

(فارس)

كاظم بردبار فارس ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۴۳۷ بررسی تغییرات شدت نور در تیپ‌های مختلف جنگل‌های طبیعی و مصنوعی منطقه هیركانی خسرو ثاقب‌طالبی ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۰
۴۳۸ اثر تردد اسكیدرهای چرخ لاستیكی در استقرار نهال در عرصه برداشتگاه سیدرضا مصطفی‌نژاد مازندران ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۴۳۹ برآورد میزان ترسیب كربن در توده‌های شاخه‌زاد بلوط كامفیروز استان فارس كاظم بردبار فارس ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۴۴۰ بررسی تاثیر میكرو ارگانیسمهای خاك در افزایش جوانه‌زنی بذور برخی درختان جنگلی با تاكید بر غنی‌سازی توده‌‌های جنگلی مریم تیموری ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۴۴۱ بررسی‌امکان کشت و سازگاری گونه جدید بامبو (Phyllostachys pubescence ) در اراضی جلگه ای شهرستان آستارا مسعود امین املشی گیلان ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۴۴۲ احیاء جنگل زربین حسن آباد از طریق كمك به استقرار زاد آوری طبیعی روشن‌علی فرجی‌پول مازندران ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۴۴۳ برآورد تولید بذر گونه‌های مختلف بلوط جنگلهای ایران با استفاده از روشهای مختلف بصری و تله‌گذاری

(باغ گیاه شناسی ملی ایران)

پریسا پناهی ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۴۴۴ بررسی امكان استفاده از اراضی شور شمال كشور در تولید چوب با گونه های مناسب اسدالله كریمی‌دوست گلستان ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۴۴۵ بررسی، تهیه و تنظیم وضعیت فعلی ذخائر توارثی جنگل‌های ایران مصطفی جعفری ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۰
۴۴۶ برآورد تولید بذر گونه‌های مختلف بلوط جنگلهای ایران با استفاده از روشهای مختلف بصری و تله‌گذاری(كردستان) مهدی پورهاشمی ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۴۴۷ بررسی‌ سازگاری ‌و عملكرد پرونانسهای ‌گونه‌های‌ صنعتی‌ اكالیپتوس در نواحی‌ مختلف‌ اكولوژیكی ‌ایران (تهران) حسین سردابی ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۹۰
۴۴۸ برآورد تولید بذر گونه‌های مختلف بلوط جنگلهای ایران با استفاده از روشهای مختلف بصری و تله‌گذاری

(گلستان)

اسدالله كریمی‌دوست گلستان ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۴۴۹ تاثیر تراكم نهال و رژیم آبیاری بر كیفیت نهال افرا و استقرار آن در عرصه كاشت سیف‌اله خورنكه مازندران ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۴۵۰ برآورد تولید بذر گونه‌های مختلف بلوط جنگلهای ایران با استفاده از روشهای مختلف بصری و تله‌گذاری مهدی پورهاشمی ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۴۵۱ بررسی همزیستی میکوریزی در سه گونه از آویشن محمد متینی‌زاده ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۴۵۲ بررسی و مقایسه توان بیولوژی بستر اکوسیستمهای تخریب‌یافته و سالم جنگلی راشستان‌های شمال ایران محمد متینی‌زاده ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۴۵۳ برآورد تولید بذر گونه‌های مختلف بلوط جنگلهای ایران با استفاده از روشهای مختلف بصری و تله‌گذاری

(كرمانشاه)

مهدی پورهاشمی كرمانشاه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۴۵۴ بررسی و مقایسه جمیعت باكتریهای موثر در چرخه نیتروژن در اکوسیستمهای تخریب یافته و سالم جنگلی راشستان‌های شمال ایران مریم تیموری ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۴۵۵ برآورد تولید بذر گونه‌های مختلف بلوط جنگلهای ایران با استفاده از روشهای مختلف بصری و تله‌گذاری

(اردبیل)

یونس رستمی‌كیا اردبیل ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۴۵۶ بررسی اثرات مختلف تنك كردن در توده‌های جوان بلند مازو و گونه‌های همراه در طرح جنگلداری لوه ناصر مهاجر گلستان ۱۳۷۹-۱۳۹۰
۴۵۷ بررسی علل خشكیدگی درختان بلوط ایرانی در جنگلهای کازرون استان فارس مجتبی حمزه پور فارس ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۴۵۸ بررسی همزیستی میكوریزی در چند گونه درختی و درختچه‌ای جنگلهای هیركانین و زاگرس و تولید نهالهای میكوریزی ارس و بنه فاز اول: قارچهای میكوریزی آربسكولار محمد متینی‌زاده ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۴۵۹ تحلیل استنادی مقالات چاپ شده در مجله علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ خسرو ثاقب‌طالبی ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۱
۴۶۰ بررسی و مقایسه ارتباط بین پوشش گیاهی و خصوصیات خاک در اکوسیستمهای تخریب‌یافته و سالم راشستان‌های شمال ایران(گیلان) بیت‌اله امانزاده گیلان ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۴۶۱ مطالعه دینامیك جنگل در طرح جنگلداری نكا-ظالمرود(فازدوم) محمد امینی مازندران ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۴۶۲ شناخت ویژگی‌های مناسب راشستانهای شمال كشور برای اعمال جنگلشناسی نزدیك به طبیعت (شیوه تك‌گزینی)- (مطالعه موردی: منطقه كلاردشت) پژمان پرهیزكار ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۴۶۳ شناخت ویژگی‌های مناسب راشستانهای شمال كشور برای اعمال جنگلشناسی نزدیك به طبیعت (شیوه تك‌گزینی)-گلستان سیدزیداله میركاظمی گلستان ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۴۶۴ تحقیق و بررسی در تغییرات اقلیمی واقع شده در مناطق مختلف ایران (استان تهران) بر مبنای روش گاهشناسی درختان کهنسال مصطفی جعفری ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۴۶۵ شناخت ویژگی‌های مناسب راشستانهای شمال كشور برای اعمال جنگلشناسی نزدیك به طبیعت (شیوه تك‌گزینی)-مازندران) محمد امینی مازندران ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۴۶۶ مطالعه ی پرورش گروه های نهال جوان در ناحیه ی احیاشده دانگ تجدیدنسل جنگل شوراب نوشهر یوسف گرجی بحری مازندران ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۴۶۷ بررسی وضعیت رشد نهالهای تغذیه شده در نهالستان با کودهای مختلف پس از انتقال به عرصه جنگل احمد رحمانی ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۴۶۸ بررسی و مقایسه ارتباط بین پوشش گیاهی و خصوصیات خاک در اکوسیستمهای تخریب‌یافته و سالم راشستان‌های شمال ایران(مازندران) رضا مهدوی مازندران ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۴۶۹ طرز تربیت دانـه‌زاد ناهمسال (برش تك‌گزینی) و دانه‌زاد همسال (برشهای پناهی) برای دستیابی به زادآوری در راشستانهای برای منطقه صفارود رامسر مجید حسنی ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۹۱
۴۷۰ بررسی مناسبترین فاصله كاشت درخت بلوط (بلند مازو) ارسلان همتی گیلان ۱۳۷۲-۱۳۹۱
۴۷۱ بررسی و مقایسه عناصر غذایی موجود در برگ درختان راش در اکوسیستمهای تخریب شده و سالم راشستان‌های شمال ایران احمد رحمانی ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۴۷۲ بررسی عملكرد گونه اكالیپتوس در نواحی مختلف اكولوژیكی سمنان (با نگرش کاربردی) حیدر شرفیه سمنان ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۴۷۳ شناخت ویژگی‌های مناسب راشستانهای شمال كشور برای اعمال جنگلشناسی نزدیك به طبیعت (شیوه تك‌گزینی)- (بررسی الگوی مكانی درختان) رضا اخوان ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۴۷۴ بررسی اكولوژی، استقرار و رویش گونه صنعتی استبرق در مناطق آلوده استان فارس سیدمرتضی مرتضوی‌جهرمی فارس ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۴۷۵ شناخت ویژگی‌های مناسب راشستانهای شمال كشور برای اعمال جنگلشناسی نزدیك به طبیعت (شیوه تك‌گزینی)-گیلان) بیت‌اله امانزاده گیلان ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۴۷۶ مقایسه دو روش آماری «طبقه بندی خوشه ای» و «تصادفی سیستماتیك» از نظر میزان دقت برآورد حجم سرپا، تعداد درخت و تعیین ساختار توده های جنگلی مازندران محمد امینی مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۴۷۷ ارزیابی كمی و كیفی برخی فاكتورهای اكوفیزیولوژیك جنگلكاریهای انجام شده در مرز فوقانی سنگده (بندبن) سیدعلی اكبر رضایی‌طالشی مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۴۷۸ ارزیابی مدیریت مشارکتی و مدیریت دولتی درحفاظت اکولوژیک و پایداری منابع طبیعی (مطالعه در سری‌های ۳ شیلر و سری‌های ۳ و ۴ بخش هشت نکا- ظالمرود) مجید لقمانپور ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۱
۴۷۹ مدلسازی سیستم‌های مختلف بهره‌برداری جنگل با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی هادی بیاتی مازندران ۱۳۹۲-۱۳۹۲
۴۸۰ بررسی كاربرد زمین آمار به منظور برآورد و نقشه سازی موجودی سرپا در جنگلهای مدیریت نشده خزری ایران رضا اخوان ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۴۸۱ احیای جنگل‌های ارس از طریق كاشت بذر و نهال (فاز دوم) - استان اردبیل رسول نیكخواه بهرامی اردبیل ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۴۸۲ بررسی پراکنش جغرافیایی و نیازهای رویشگاهی گونه نادر Myrtus communis در استان ایلام علی نجفی‌فر ایلام ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۴۸۳ بررسی تاثیر تنك كردن بر رویش جست گروههای بلوط ایرانی (Quercus brantii) در جنگلهای استان لرستان داریوش مهدیفر لرستان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۴۸۴ بررسی اثر میزان آبیاری و تركیب خاك بر زنده مانی و رشد نهالهای ارس Juniperus excelsa )) مطالعه موردی ارتفاعات جنوب مشهد ابراهیم خسروجردی خراسان رضوی ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۴۸۵ مطالعه الگوی مكانی درختان شاخه‌زاد بلوط در جنگل‌های مریوان فرزاد منصوری كردستان ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۴۸۶ شناخت، معرفی و بررسی رویشگاه، تكثیر و ایجاد ذخیره گاه و تهیه اطلس درختان كهنسال ایران در ۱۵ استان كشور و ثبت اطلاعات این درختان، و معرفی این درختان در سطح ملی و جهانی مصطفی خوشنویس ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۴۸۷ بررسی تاثیر راهكار های مختلف جهت زادآوری و استقرار بنه ( pistacia atlantica ) علی‌اصغر زهره‌وندی كرمانشاه ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۴۸۸ احیای جنگل‌های ارس از طریق كاشت بذر و نهال (فاز دوم) مصطفی خوشنویس ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۴۸۹ بررسی بهترین روش بذر كاری با توجه به عمق كاشت با گونه‌های بومی استان كهگیلویه و بویراحمد مسعود یوسفی كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۴۹۰ احیای جنگل‌های ارس از طریق كاشت بذر و نهال (فاز دوم) ـ مطالعات استان خراسان رضوی مصطفی رمضانی خراسان رضوی ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۴۹۱ احیای جنگل‌های ارس از طریق كاشت بذر و نهال (فاز دوم) - استان هرمزگان غلامرضا دمی‌زاده هرمزگان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۴۹۲ بررسی طرز تربیت دانه‌زاد ناهمسال (برش شبه تك گزینی) برای دستیابی به زادآوری ایده آل در راشستانهای اسالم بیت‌اله امانزاده گیلان ۱۳۷۹-۱۳۹۲
۴۹۳ تاثیر تنك كردن بر رویش جست گروههای بلوط ایرانی (Quercus brantii) در جنگلهای استان كرمانشاه یحیی خداكرمی كرمانشاه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۴۹۴ مطالعه ژنتیكی و ارزیابی جمعیتهای موجود گز روغنی در جهت تولید انبوه نهال از پایه های برتر و گسترش رویشگاههای آن در کشور هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۴۹۵ بررسی اکوفیزیولوژیک درختان آلوده به دارواش در سری کلیج کلای منطقه جنگلی سنگده سیدعلی اكبر رضایی‌طالشی مازندران ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۴۹۶ ارزیابی کمی و کیفی ساختار توده های دچار خشکیدگی بلوط در جنگلهای استان ایلام جعفر حسین‌زاده ایلام ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۴۹۷ مطالعه ساختار توده‌های شاخه‌زاد بلوط جنگل‌های مریوان مهدی پورهاشمی ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۴۹۸ بررسی روشهای مناسب احیاء و غنی سازی توده های بلوط ایرانی در استان فارس(فاز اول) كاظم بردبار فارس ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۴۹۹ احیای جنگل‌های ارس از طریق كاشت بذر و نهال (فاز دوم) - ایستگاه سیراچال) مصطفی خوشنویس ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۵۰۰ بررسی تأثیر هیدروژل و آبیاری بر زنده‌مانی و رشد نهال گونه بلوط ایرانی غرس شده روی دو دامنه‌ی غربی و شرقی در ایستگاه جنگل تحقیقاتی دار بادام كرمانشاه احمد توكلی كرمانشاه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۵۰۱ نیازهای رویشگاهی و الگوی پراكنش سه گونه بلوط (Quercus brantii, Quercus infectoria, Quercus libani در مناطق كمتر دست خورده و مقایسه با مناطق دست خورده در استانهای كردستان و كرمانشاه معصومه خان‌‌‌حسنی كرمانشاه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۵۰۲ شناسایی و پهنه‌بندی توده‌های خشكیدگی جنگل‌های بلوط در استان ایلام با استفاده ازGIS و RS محمدرضا جعفری ایلام ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۵۰۳ تعیین و ارزیابی میزان كاربرد معیارها و شاخصهای مدیریت پایدار جنگل و تدوین سیستم پایش در رویشگاههای طبیعی مصطفی جعفری ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۵۰۴ بررسی سازگاری و عملكرد پروونانس های گونه های صنعتی اكالیپتوس در نواحی مختلف اكولوژیكی ایران (فاز دوم)- مطالعات استان اردبیل یونس رستمی‌كیا اردبیل ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۰۵ بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر برخی گونه های درختی در اكوسیستمهای جنگلی خزری و تدوین برنامه کاهش (Mitigation) و تطبیق و سازگاری (Adaptation) در این اکوسیستمها مصطفی جعفری ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۵۰۶ اثر تنک کردن بر رشد و تنوع گونه های درختی درجنگلکاری جوان بلند مازو – فاز اول شهرام كیادلیری مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۰۷ بررسی تغییرات پوشش‌گیاهی و خاک عرصه های آتش گرفته جنگلی در دوره های زمانی محتلف

(شهرستان مریوان)

بهروز فانی كردستان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۰۸ بررسی سازگاری برخی از پهن‌برگان و سوزنی‌برگان مهم جهان در شمال كشور (مازندران منطقه چمستان نور: گونه ژنكو و چند گونه كاج) كامبیز اسپهبدی‌باروكلائی مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۰۹ بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی درختان بلوط ایرانی در توده های دچار زوال بلوط احمد حسینی ایلام ۱۳۹۲-۱۳۹۳
۵۱۰ بررسی امکان بهبود استقرار و رشد سه گونه بومی بلوط، بنه و داغداغان با استفاده از روش ذخیره نزولات بانکت هلالی در استان ایلام جعفر حسین‌زاده ایلام ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۱۱ بررسی تأثیر شدتهای تنک کردن بر خصوصیات کمی و کیفی توسکای قشلاقی در منطقه جلگه ای غرب گیلان بابا خانجانی‌شیراز گیلان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۱۲ بررسی سازگاری و عملكرد پروونانس های گونه های صنعتی اكالیپتوس در نواحی مختلف اكولوژیكی ایران (فاز دوم)- مطالعات استان لرستان رضا كرمیان لرستان ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۱۳ جنگلكاری پیشاهنگ كشور (فاز دوم)- مطالعات موردی استان مازندران هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۱۴ بررسی سازگاری برخی از پهن‌برگان و سوزنی‌برگان مهم جهان در شمال كشور (گیلان منطقه میانبند اسالم) ارسلان همتی گیلان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۱۵ بررسی سازگاری و عملكرد پروونانس های گونه های صنعتی اكالیپتوس در نواحی مختلف اكولوژیكی ایران (فاز دوم)- مطالعات استان تهران حسین سردابی ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۱۶ بررسی سازگاری برخی از پهن‌برگان و سوزنی‌برگان مهم جهان در شمال كشور (مازندران-منطقه زاغمرز) سیف‌اله خورنكه مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۱۷ بررسی سیستمهای مختلف بهره برداری از جنگل از نظر هزینه‌های تولید و میزان خسارات وارده بر جنگل(خاك، تجدید حیات و درختان سرپا) با توجه به شیوه های جنگلشناسی مورد اجرا علی اقتصادی ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۱۸ بررسی سازگاری برخی از پهن‌برگان و سوزنی‌برگان مهم جهان در شمال كشور(مازندران-منطقه‌چمستان نور: خانواده كاج) شیرزاد محمدنژادكیاسری مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۱۹ بررسی سازگاری برخی از پهن‌برگان و سوزنی‌برگان مهم جهان در شمال كشور(مازندران منطقه لاجیم ـ میانبند) سیدعلی اكبر رضایی‌طالشی مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۲۰ ناحیه‌بندی گردشگری طبیعی بر اساس مدل‌های تفرج در جنگل‌های زاگرس (استان ایلام) علی نجفی‌فر ایلام ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۵۲۱ پایش و ارزیابی جنگلکاریهای انجام شده در طرح جامع مدیریت آب و خاک البرز سیدعلی اكبر رضایی‌طالشی مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۲۲ آزمایش پیشاهنگ گونه‌های مختلف پهن برگ وسوزنی برگ در استان فارس مجتبی حمزه پور فارس ۱۳۷۹-۱۳۹۳
۵۲۳ بررسی سازگاری برخی از پهن‌برگان و سوزنی‌برگان مهم جهان در شمال كشور(مازندران منطقه چمستان نور: خانواده سرو) سیدرضا مصطفی‌نژاد مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۲۴ بررسی سازگاری برخی از پهن‌برگان و سوزنی‌برگان مهم جهان در شمال كشور (مازندران-میانبند نكا(ونمك)) شیرزاد محمدنژادكیاسری مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۲۵ بررسی سازگاری و عملكرد پروونانس های گونه های صنعتی اكالیپتوس در نواحی مختلف اكولوژیكی ایران (فاز دوم) - مطالعات استان بوشهر جواد رشیدی بوشهر ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۲۶ بررسی سازگاری برخی از پهن‌برگان و سوزنی‌برگان مهم جهان در شمال كشور (مازندران منطقه چمستان نور: شیردار، پلت) سیف‌اله خورنكه مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۲۷ بررسی سازگاری و عملكرد پروونانس های گونه های صنعتی اكالیپتوس در نواحی مختلف اكولوژیكی ایران (فاز دوم)- مطالعات استان فارس مجتبی حمزه پور فارس ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۲۸ ناحیه‌بندی گردشگری طبیعی بر اساس مدل‌های تفرج در جنگل‌های زاگرس (استان‌ فارس) كاظم بردبار فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۵۲۹ بررسی وضعیت عناصر غذایی در بخشهای مختلف پیکره درختان بلوط در توده های دچار خشکیدگی احمد حسینی ایلام ۱۳۹۲-۱۳۹۳
۵۳۰ ناحیه‌بندی گردشگری طبیعی بر اساس مدل‌های تفرج در جنگل‌های زاگرس (استان‌های فارس، ایلام و کرمانشاه) خسرو میرآخورلو ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۵۳۱ بررسی سازگاری و عملكرد پروونانس های گونه های صنعتی اكالیپتوس در نواحی مختلف اكولوژیكی ایران (فاز دوم)- مطالعات استان یزد محمدها دی راد یزد ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۳۲ شناخت وضعیت اجتماعی، معیشتی و مشاركتی جوامع روستایی و عشایری ساكن در محدوده مناطق خطر آتش‌سوزی جنگل مورد مطالعه: استان‌های گلستان، كردستان و چهارمحال و بختیاری سیدجعفر سیداخلاقی ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۵۳۳ بررسی سازگاری برخی از پهن‌برگان و سوزنی‌برگان مهم جهان در شمال كشور (مازندران-منطقه پائین بندنكا (كوهساركنده)) شیرزاد محمدنژادكیاسری مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۳۴ بررسی سازگاری و عملكرد پروونانس های گونه های صنعتی اكالیپتوس در نواحی مختلف اكولوژیكی ایران (فاز دوم)- مطالعات استان مازندران روشن‌علی فرجی‌پول مازندران ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۳۵ ناحیه‌بندی گردشگری طبیعی بر اساس مدل‌های تفرج در جنگل‌های زاگرس (استان‌ کرمانشاه) یحیی خداكرمی كرمانشاه ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۵۳۶ بررسی تأثیر شوری بر رشد نهالهای گیاه جتروفا و تعیین میزان تحمل به شوری آن احمد رحمانی ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۵۳۷ بررسی سازگاری برخی از پهن‌برگان و سوزنی‌برگان مهم جهان در شمال كشور (گیلان -منطقه بالابند اسالم) ارسلان همتی گیلان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۳۸ تأثیر تیمارهای پرورشی جست‌گروه‌ها بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی جست گروه‌های بلوط در جنگلهای مریوان محمد متینی‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۵۳۹ جنگلكاری پیشاهنگ كشور (فاز دوم)- مطالعات موردی استان گیلان بیت‌اله امانزاده گیلان ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۴۰ تعیین مناسبترین‌و اقتصادی ترین‌دورآبیاری برای‌سه گونه زبان‌گنجشك،داغدغان و بنه‌در شمال‌استان ایلام منوچهر طهماسبی ایلام ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۴۱ بررسی سازگاری و عملكرد پروونانس های گونه های صنعتی اكالیپتوس در نواحی مختلف اكولوژیكی ایران (فاز دوم)- مطالعات استان قم حسین توكلی نكو قم ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۴۲ بررسی سازگاری و عملكرد پروونانس های گونه های صنعتی اكالیپتوس در نواحی مختلف اكولوژیكی ایران (فاز دوم)- مطالعات استان خراسان رضوی مصطفی رمضانی خراسان رضوی ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۴۳ بررسی سازگاری برخی از پهن‌برگان و سوزنی‌برگان مهم جهان در شمال كشور (مازندران -منطقه پاسند) سیف‌اله خورنكه مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۴۴ بررسی سازگاری برخی از پهن‌برگان و سوزنی‌برگان مهم جهان در شمال كشور (گیلان منطقه پائین بند اسالم) ارسلان همتی گیلان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۴۵ آزمایش سازگاری گونه های سوزنی برگ به منظور افزایش تنوع گونه ها در شهرستان ساوه غلامرضا گودرزی مركزی ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۴۶ آزمایش سازگاری گونه های سوزنی برگ جدید در بخشهای مختلف فضای سیز شهر مشهد به منظور ایجاد تنوع گونه ای علیرضا زارع خراسان رضوی ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۴۷ بررسی سازگاری و عملكرد پروونانس های گونه های صنعتی اكالیپتوس در نواحی مختلف اكولوژیكی ایران (فاز دوم)- مطالعات استان ایلام جعفر حسین‌زاده ایلام ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۴۸ بررسی سازگاری برخی از پهن‌برگان و سوزنی‌برگان مهم جهان در شمال كشور (مازندران - چمستان نور: بلندمازو، نمدار، داغداغان و گردو) كرمعلی ذبیحی مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۴۹ بررسی سازگاری و عملكرد پروونانس های گونه های صنعتی اكالیپتوس در نواحی مختلف اكولوژیكی ایران (فاز دوم)- مطالعات استان مركزی (منطقه ساوه) غلامرضا گودرزی مركزی ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۵۰ بررسی سازگاری و عملكرد پروونانس های گونه های صنعتی اكالیپتوس در نواحی مختلف اكولوژیكی ایران (فاز دوم)- مطالعات استان مركزی (منطقه محلات) غلامرضا گودرزی مركزی ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۵۱ شناسائی مبداء ها و پایه های مناسب جمع آوری بذر افرا پلت برای تولید نهالهای مقاوم به سرما در یك نهالستان كوهستانی (مطالعه موردی: نهالستان شركت چوب فریم) كامبیز اسپهبدی‌باروكلائی مازندران ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۵۲ بررسی عوامل مؤثر در افزایش زنده‌مانی و رشد نهالهای بلوط‌ایرانی( (Quercus brantii، در عرصه‌های کاملاً تخریب‌یافته جنگلهای زاگرس علی نجفی‌فر ایلام ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۵۵۳ تاثیر زمان جمع‌آوری و مدت نگهداری بر قوه نامیه بذر ارژن و بلوط در جنگلهای حوزه زاگرس استان خوزستان. ( مطالعه موردی: ایذه، دشت سوسن) محمدحسن صالحه‌شوشتری خوزستان ۱۳۹۲-۱۳۹۴
۵۵۴ تأتیر سرشاخه زنی (گلازنی) بر ویژگیهای كمی گونة های برودار و وی ول، تجدیدحیات، پوشش گیاهی و خاك در جنگلهای استان كردستان فیروز مردانی كردستان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۵۵۵ ارزیابی همزیستی میکوریز آربسکولار چند گونه‌ی مختلف درختی و درختچه‌ای جنگل‌های هیرکانی (فاز دوم) و تولید نهال‌های میکوریزی دو گونه‌ی ملج و بارانک محمد متینی‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۴
۵۵۶ تعیین تكنیك‌های مختلف ذخیره نزولات و كشت دیم گونه‌های جنگلی در شرایط مختلف خاكی، توپوگرافی و اقلیمی هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۵۵۷ بررسی امکان احیاء جنگلهای تخریب یافته فوقانی استان گیلان از طریق کشت درختان و درختچه های پیش آهنگ و پرستار ارسلان همتی گیلان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۵۵۸ ارزیابی همزیستی میکوریز آربسکولار چند گونه‌ی مختلف درختی و درختچه‌ای زاگرسی (فاز دوم) و تولید نهال‌های میکوریزی سه گونه‌ی محلب، کیکم و گلابی وحشی محمد متینی‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۴
۵۵۹ بررسی مقایسه‌ای تكنیك‌های كاشت بذر و نهال بلوط ایرانی در فارس علیرضا عباسی فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۵۶۰ بررسی و کاربرد ذخیره نزولات در مقابله با خشکیدگی درختان بلوط استان ایلام جعفر حسین‌زاده ایلام ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۵۶۱ تهیه بیلان آبی خاک در توده های بلوط دچار خشكیدگی در استان ایلام ایاد اعظمی ایلام ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۵۶۲ بررسی سازگاری گونه آبیس گرندیس(Abies grandis) در مناطق میانبند جنگلهای شمال (فاز دوم)- مطالعات موردی استان گیلان ارسلان همتی گیلان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۵۶۳ بررسی و تعیین مناسبترین روشهای غنی سازی( احیای مصنوعی) جنگلهای مخروبه بلندمازو در جنگل "واز" ( مازندران) كرمعلی ذبیحی مازندران ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۵۶۴ بررسی سازگاری و عملکرد رویشی برخی ژنوتیپ‌های گز شاهی در اراضی شور و قلیا محمدحسین صادق زاده ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۵۶۵ تحقیق و بررسی در روشهای مدیریت پایدار جنگل در اکوسیستمهای جنگلی خزری با در نظر گرفتن معیار ها و شاخص های لازم (سه استان، شش منطقه و ستاد- تهران) مصطفی جعفری ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۵۶۶ جنگلكاری و احیاء رویشگاه گازرخ در استان سیستان – بلوچستان _ ایرانشهر (فازدوم) محمد یوسف آچاك بلوچستان (مرکز ایرانشهر) ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۵۶۷ بررسی اثر توپوگرافی و توان اکولوژیکی رویشگاه در خشکیدگی جنگلهای استان ایلام علی نجفی‌فر ایلام ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۵۶۸ بررسی سازگاری گونه آبیس گرندیس (Abies grandis) در مناطق میانبند جنگلهای شمال (فاز دوم)- مطالعات موردی استان مازندران علی اقتصادی ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۵۶۹ تحقیق و بررسی در روشهای مدیریت پایدار جنگل در اکوسیستمهای جنگلی خزری با در نظر گرفتن معیار ها و شاخص های لازم - جنوب البرز مصطفی جعفری ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۵۷۰ بررسی و اصلاح ساختار توده های بلوط شاخه زاد جنگلهای مریوان (فاز اول) مهدی پورهاشمی ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۵۷۱ پرورش جست گروه‌های بلوط در جنگلهای مریوان بهروز فانی كردستان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۵۷۲ تعیین بهترین شیوه عملیات اصلاحی و پرورشی به منظور ترمیم ساختار توده‌های بلوط در معرض خشكیدگی علی نجفی‌فر ایلام ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۵۷۳ بررسی سازگاری، قابلیت تولید بیودیزل، فنولوژی، تكثیر و ازدیاد، گیاه پالایی و مقاومت به شوری گیاه جتروفا هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۵۷۴ ارزیابی تنوع گیاهان و بی مهرگان خاکزی در مراحل تحولی راشستان های مازندران (مطالعه موردی: قطعه شاهد منطقه هفت خال) شیرزاد محمدنژادكیاسری مازندران ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۵۷۵ بررسی سازگاری گیاه جتروفا در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۵۷۶ بررسی افزایش رشد و زنده‌مانی نونهال‌های برودار (Quercus brantii) و وی‌ول(Quercus libani) با كمك باكتری‌های افزایش دهنده رشد گیاهان مریم تیموری ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۵۷۷ بررسی اثر تاریخ، سن و روش كاشت روی رشد و زنده مانی نهالهای ارس مطالعه موردی ارتفاعات جنوب مشهد هادی درودی خراسان رضوی ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۵۷۸ تأثیر برش‌های اصلاحی بر جست‌دهی درختان خشكیده‌ی بلوط ایرانی در استان فارس كاظم بردبار فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۵۷۹ بررسی مراحل تحول خشکه دارها و ارتباط آن باکمیت و کیفیت زادآوری در جنگل های اسالم بیت‌اله امانزاده گیلان ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۵۸۰ پروژه تكمیلی بررسی سازگاری چهارگونه اكالیپتوس در استان سمنان (فاز دوم) حیدر شرفیه سمنان ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۵۸۱ بررسی مراحل فنولوژی جتروفا در شرایط مختلف (نوع نهال تولیدی، شرایط محیطی رویشگاه) هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۵۸۲ بررسی سازگاری و استقرار گونه‌های درختی غیر مثمر با استفاده از فاضلاب و توانمندی گونه‌های مختلف در ترسیب كربن و فلزات سنگین هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۵۸۳ بررسی عوامل موثر بر زوال بلوط ایرانی در جنگلهای زاگرس و راههای مقابله با آن در استان ایلام جعفر حسین‌زاده ایلام ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۵۸۴ بررسی تنوع گونه های گیاهی آوندی در روشنه های طبیعی و ایجاد شده راشستانهای اسالم

مطالعه موردی- حوضه ناو اسالم

بیت‌اله امانزاده گیلان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۵۸۵ بررسی تنوع میکروبی خاک در اکوسیستم های استپی، نیمه استپی و علفزارها ( مطالعه موردی پارک ملی خبر و روچون استان کرمان ) مریم تیموری ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۵۸۶ بررسی الگوی پراکنش زمانی و مکانی روشنه‌های تجدیدحیات در راشستان‌های طبیعی کلاردشت پژمان پرهیزكار ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۵۸۷ شناسایی و پایش درختان خوب بذرده بلوط ایرانی در جنگلهای لرستان بمنظور حفاظت از آنها (فاز اول) مهدی پورهاشمی ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۶
۵۸۸ تغییرات برخی ویژگی‏های زیستی خاک در اثر آتش‏سوزی در رویشگاه سیراچال محمد متینی‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۵۸۹ بررسی بذر دهی گونه ارس (Juniperus excelsa) و ارتباط آن با بارندگی، دما، و ویژگیهای خاک در استان زنجان طه مجیدی زنجان ۱۳۹۲-۱۳۹۶
۵۹۰ ارزیابی اثرات ناشی از عوامل اقلیمی و ریزگردها بر خشکیدگی و زوال گونه¬های جنگلی مناطق حفاظت شده جنگلی محیط زیست حسن جهانبازی‌گوجانی چهارمحال‌بختیاری ۱۳۹۴-۱۳۹۶
۵۹۱ ارزیابی همزیستی و غنای قارچ‌های میکوریزی آربسکولار در اکوسیستم‌های رویشی استپی، نبمه استپی، ماندابی و علف‌زار محمد متینی‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۶
۵۹۲ ارزیابی برخی عوامل زیستی خاک در اکوسیستم‌های رویشی استپی، نبمه استپی، ماندابی و علف‌زار محمد متینی‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۶
۵۹۳ کمی سازی و برآورد برخی ارزش‌های اقتصادی خدمات اکوسیستمی تالاب گندمان یعقوب ایران‌منش چهارمحال‌بختیاری ۱۳۹۵-۱۳۹۶
۵۹۴ بررسی سا زگا ری گونه ها ی غیر مثمر گیا هی (درختی ودرختچه ای )در منطقه نوارمرزی داشلی برون حسین پیرسحرخیزلنگرودی گلستان ۱۳۶۴-
۵۹۵ اثرات تغییر سوخت فسیلی به سوخت هیزمی در حفاظت جنگلهای ارسباران سجاد قنبری ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۵۹۶ بررسی تنوع گیاهی در مناطق جنگلی استان فارس(فاز اول جنگلهای ناحیه رویشی ایران-تورانی) محمدرضا نگهدارصابر فارس ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۵۹۷ شناخت ویژگی‌های مناسب راشستانهای شمال كشور برای اعمال جنگلشناسی نزدیك به طبیعت (شیوه تك‌گزینی) خسرو ثاقب‌طالبی ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۲
۵۹۸ بررسی اثرات اقتصادی ، اجتماعی و اكولوژیكی قرق در جنگل پسته خواجه كلات ابراهیم خسروجردی خراسان رضوی ۱۳۸۷-۱۳۹۲
۵۹۹ بررسی و مقایسه ارتباط بین پوشش گیاهی و خصوصیات خاک در اکوسیستمهای تخریب‌یافته و سالم راشستان‌های شمال ایران احمد رحمانی ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۶۰۰ امکان برآورد مکانی ویژگی¬های ساختاری توده (تراکم، تاج¬پوشش و تیپ جنگل) با استفاده از سامانة اطلاعات جغرافیایی در جنگل¬های باغان مریوان ساسان وفایی كردستان ۱۳۹۲-۱۳۹۳
۶۰۱ بررسی وضعیت خاک جنگل در توده های خشکیده بلوط مناطق تحت تأثیر خشکسالی در استان ایلام رضا سلیمانی ایلام ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۶۰۲ بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر برخی گونه های درختی در اكوسیستمهای جنگلی خزری و تدوین برنامه کاهش (Mitigation) و تطبیق و سازگاری (Adaptation) در این اکوسیستمها- استان تهران مصطفی جعفری ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۶۰۳ بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر برخی گونه های درختی در اكوسیستمهای جنگلی خزری و تدوین برنامه کاهش (Mitigation) و تطبیق و سازگاری (Adaptation) در این اکوسیستمها- استان گلستان محمدكریم مقصودلو گلستان ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۶۰۴ تعیین تغییرات تاریخی میزان ید درختان در طول قرن گذشته و ارتباط آن با وضعیت تغذیه ای ید افراد در دو کشور ایران و رومانی مصطفی جعفری ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۳
۶۰۵ شناسایی و بررسی حوادث ناشی از عملیات بهره‌برداری در جنلگهای شمال محمدباقر خدایی ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۶۰۶ بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر برخی گونه های درختی در اكوسیستمهای جنگلی خزری و تدوین برنامه کاهش (Mitigation) و تطبیق و سازگاری (Adaptation) در این اکوسیستمها- استان مازندران (ساری) سیف‌اله خورنكه مازندران ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۶۰۷ شناخت وضعیت اجتماعی، معیشتی و مشاركتی جوامع روستایی و عشایری ساكن در محدوده مناطق خطر آتش‌سوزی جنگل مورد مطالعه: استان‌چهارمحال و بختیاری حسن جهانبازی‌گوجانی چهارمحال‌بختیاری ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۶۰۸ بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر برخی گونه های درختی در اكوسیستمهای جنگلی خزری و تدوین برنامه کاهش (Mitigation) و تطبیق و سازگاری (Adaptation) در این اکوسیستمها- استان مازندران (نوشهر) جمشید مختاری مازندران ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۶۰۹ بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر برخی گونه های درختی در اكوسیستمهای جنگلی خزری و تدوین برنامه کاهش (Mitigation) و تطبیق و سازگاری (Adaptation) در این اکوسیستمها- استان گیلان بابا خانجانی‌شیراز گیلان ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۶۱۰ شناخت وضعیت اجتماعی، معیشتی و مشاركتی جوامع روستایی و عشایری ساكن در محدوده مناطق خطر آتش‌سوزی جنگل مورد مطالعه: استان‌ كردستان بهروز فانی كردستان ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۶۱۱ شناخت وضعیت اجتماعی، معیشتی و مشاركتی جوامع روستایی و عشایری ساكن در محدوده مناطق خطر آتش‌سوزی جنگل مورد مطالعه: استان‌ گلستان سیدزیداله میركاظمی گلستان ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۶۱۲ بررسی و مقایسه تغییرات خاک اکوسیستمهای جنگلی تخریب یافته و سالم در ناحیه رویشی خزری (فاز اول: راشستانها) احمد رحمانی ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۳
۶۱۳ شناسائی زون ها و شاخص های مرتبط با آنها برای طرح ریزی پارک های جنگلی طبیعی در شمال کشور قدرت اله برزه كار مازندران ۱۳۹۳-۱۳۹۴
۶۱۴ تعیین تكنیك‌های مختلف ذخیره نزولات و كشت دیم گونه‌های جنگلی در شرایط مختلف خاكی، توپوگرافی و اقلیمی ـ ایستگاه سیراچال محمدحسین صادق زاده ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۶۱۵ تحقیق و بررسی در روشهای مدیریت پایدار جنگل در اکوسیستمهای جنگلی خزری با در نظر گرفتن معیار ها و شاخص های لازم - گیلان (حوزه شفارود) ارسلان همتی گیلان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۶۱۶ بررسی میزان وابستگی اقتصادی بهره‌برداران مناطق جنگلی مریوان و سروآباد به فرآورده‌های فرعی جنگلی فیروز مردانی كردستان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۶۱۷ تعیین تكنیك‌های مختلف ذخیره نزولات و كشت دیم گونه‌های جنگلی در شرایط مختلف خاكی، توپوگرافی و اقلیمی(بلوچستان- ایرانشهر) محمد یوسف آچاك سیستان (مرکز زابل) ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۶۱۸ تعیین تكنیك‌های مختلف ذخیره نزولات و كشت دیم گونه‌های جنگلی در شرایط مختلف خاكی، توپوگرافی و اقلیمی- استان سمنان حیدر شرفیه سمنان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۶۱۹ تحقیق و بررسی در روشهای مدیریت پایدار جنگل در اکوسیستمهای جنگلی خزری با در نظر گرفتن معیار ها و شاخص های لازم - گلستان محمدكریم مقصودلو گلستان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۶۲۰ تحقیق و بررسی در روشهای مدیریت پایدار جنگل در اکوسیستمهای جنگلی خزری با در نظر گرفتن معیار ها و شاخص های لازم - استان مازندران جمشید مختاری مازندران ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۶۲۱ بررسی عوامل موثر بر مشارکت مردم در حفظ و احیاء جنگلهای بلوط مبتلا به خشکیدگی در استان ایلام از دیدگاه بهره برداران و کارشناسان حیدر صیدزاده ایلام ۱۳۹۲-۱۳۹۴
۶۲۲ تعیین تكنیك‌های مختلف ذخیره نزولات و كشت دیم گونه‌های جنگلی در شرایط مختلف خاكی، توپوگرافی و اقلیمی- (سیستان- زابل) مجتبی گنجعلی سیستان (مرکز زابل) ۱۳۹۲-۱۳۹۴
۶۲۳ جنگلكاری پیشاهنگ كشور (فاز دوم) هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۶۲۴ بررسی سازگاری و عملكرد پروونانس های گونه های صنعتی اكالیپتوس در نواحی مختلف اكولوژیكی ایران (فاز دوم) حسین سردابی ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۶۲۵ تعیین تكنیك‌های مختلف ذخیره نزولات و كشت دیم گونه‌های جنگلی در شرایط مختلف خاكی، توپوگرافی و اقلیمی - ایستگاه البرز مجید حسنی ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۶۲۶ تحقیق و بررسی در روشهای مدیریت پایدار جنگل در اکوسیستمهای جنگلی خزری با در نظر گرفتن معیار ها و شاخص های لازم - گیلان (حوزه اسالم) بابا خانجانی‌شیراز گیلان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۶۲۷ بررسی سازگاری برخی از پهن‌برگان و سوزنی‌برگان مهم جهان در شمال كشور خسرو ثاقب‌طالبی ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۴
۶۲۸ تعیین تكنیك‌های مختلف ذخیره نزولات و كشت دیم گونه‌های جنگلی در شرایط مختلف خاكی، توپوگرافی و اقلیمی- استان خراسان جنوبی هاشم كنشلو خراسان جنوبی ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۶۲۹ تحقیق و بررسی در روشهای مدیریت پایدار جنگل در اکوسیستمهای جنگلی خزری با در نظر گرفتن معیار ها و شاخص های لازم ـ منطقه ساری محمد امینی مازندران ۱۳۹۲-۱۳۹۴
۶۳۰ بررسی سازگاری گیاه جتروفا در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری- گلستان محمدكریم مقصودلو گلستان ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۶۳۱ بررسی سازگاری گیاه جتروفا در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری- استان بوشهر فرهاد فخری بوشهر ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۶۳۲ بررسی سازگاری و استقرار گونه های درختی غیر مثمر با استفاده از فاضلاب و توانمندی گونه های مختلف در ترسیب كربن و فلزات سنگین- سیستان (زابل) مجتبی گنجعلی سیستان (مرکز زابل) ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۶۳۳ پهنه بندی محدوده جنگلهای هیرکانی با استفاده از داده های ماهواره ای مطالعه موردی استان مازندران رمضا نعلی خرمی مازندران ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۶۳۴ بررسی امکان توسعه فعالیت های علمی و آموزشی دانش آموزان با استفاده ازظرفیتهای باغ گیاهشناسی ملی ایران (مطالعات موردی: آموزش و پرورش شهر تهران) محمدكاظم عراقی ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۶۳۵ پهنه بندی محدوده جنگلهای هیرکانی با استفاده از داده های ماهواره ای- مطالعه موردی استان گیلان مسعود امین املشی گیلان ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۶۳۶ بررسی سازگاری گیاه جتروفا در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری- ایرانشهر محمد یوسف آچاك بلوچستان (مرکز ایرانشهر) ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۶۳۷ بررسی سازگاری و استقرار گونه های درختی غیر مثمر با استفاده از فاضلاب و توانمندی گونه های مختلف در ترسیب كربن و فلزات سنگین- استان قم حسین باقری قم ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۶۳۸ تهیه نقشه پراكنش بلوط ایرانی و خشكیدگی آن در شهرستان شیراز با استفاده از تكنیك سنجش از دور محمدرضا نگهدارصابر فارس ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۶۳۹ پهنه بندی محدوده جنگلهای هیرکانی با استفاده از داده های ماهواره ای- مطالعه موردی استان گلستان خسرو میرآخورلو ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۶۴۰ بررسی سازگاری و استقرار گونه های درختی غیر مثمر با استفاده از فاضلاب و توانمندی گونه های مختلف در ترسیب كربن و فلزات سنگین- استان یزد محمدها دی راد یزد ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۶۴۱ بررسی سازگاری و استقرار گونه های درختی غیر مثمر با استفاده از فاضلاب و توانمندی گونه های مختلف در ترسیب كربن و فلزات سنگین- استان مركزی ضیا ء آزدو مركزی ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۶۴۲ تهیه نقشه پراكنش بلوط ایرانی و خشكیدگی آن در شهرستان شیراز با استفاده از سنجش از دور محمدرضا نگهدارصابر فارس ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۶۴۳ بررسی سازگاری و استقرار گونه‌های درختی غیر مثمر با استفاده از فاضلاب و توانمندی گونه‌های مختلف در ترسیب كربن و فلزات سنگین ـ مطالعه موردی: شهرستان سبزوار ابوالقاسم دادرسی‌سبزواری خراسان رضوی ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۶۴۴ پهنه بندی محدوده جنگلهای هیرکانی با استفاده از داده های ماهواره ای خسرو میرآخورلو ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۶۴۵ ارزیابی دو شیوه عملیات پرورشی (تنک کردن) در جنگلکاری های پهن برگ و سوزنی برگ پایین بند مازندران براساس تعیین توان اکولوژیک (مطالعه موردی: جنگلکاری های منطقه نکا) شیرزاد محمدنژادكیاسری مازندران ۱۳۹۱-۱۳۹۶
۶۴۶ بررسی کاربرد روش نمونه‌برداری k-nn (k- nearest neighbor) به منظور جایگزینی با روش معمول نمونه‌برداری در جنگلهای شمال کشور مجید حسنی ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۷
۶۴۷ بررسی کاربرد روش نمونه‌برداری k-nn (k- nearest neighbor) به منظور جایگزینی با روش معمول نمونه‌برداری در جنگلهای استان کهگیلویه و بویر احمد رضا اخوان ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۷