بازدیدها: 683

بخش تحقیقات جنگل

اهداف و وظایف

 1. تحقیق در زمینه کاربرد روش‌های جنگل‌شناسی و پرورش جنگل در مناطق مختلف جنگلی کشور با توجه به شرایط اکولوژیک، عوارض طبیعی و جوامع جنگلی موجود به‌منظور استقرار تجدیدحیات طبیعی
 2. تحقیق در مورد شناخت نیاز رویشگاهی و نحوه زیست گونه‌های درختی و درختچه‌ای جنگلی
 3. تعیین رویش در تیپ‌های مختلف جنگلی
 4. بررسی روش‌های مختلف مدیریت جنگل
 5. تحقیق در زمینه روش‌های احیاء جنگل‌های مخروبه و دانگ‌های تجدید نسل ناموفق به‌طریق طبیعی و مصنوعی
 6. تحقیق در روش‌های اندازه‌گیری و آماربرداری جنگل و همچنین تهیه جداول حجم در سطوح ملی برای گونه‌های مختلف
 7. مطالعه روش‌های مختلف تولید نهال و جنگل‌کاری در مناطق اکولوژیک کشور
 8. مطالعه روش‌های مختلف جنگل‌­شناسی و معرفی گونه‌های غیربومی سازگار در نواحی رویشی مختلف

 9. شناسایی ژنوتیپ‌ها و اکوتیپ‌های مختلف گونه ­های جنگلی

 10. تحقیق در زمینه اکولوژی و زیست‌شناسی جنگل
 11. بررسی زمین‌شناسی و مشخص کردن سنگ مادر و آزمایش مکانیک خاک‌های جنگلی به‌ویژه در مسیر جاده‌های جنگلی
 12. طبقه‌بندی خاک‌های مناطق جنگلی کشور (تهیه نقشه خاک) به‌منظور استفاده از اطلاعات خاک در برنامه‌ریزی‌های جنگلداری و جنگل‌شناسی
 13. تحقیق در مورد بیولوژی خاک‌های جنگلی 
 14. تحقیقات مهندسی جنگل (روش‌های بهره‌برداری، جاده‌سازی و حمل و نقل) در جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت
 15. بررسی روش‌های مختلف مدیریت بهینه جنگل و مطالعات اجتماعی- اقتصادی برای دستیابی به توسعه پایدار
 16. تحقیق در زمینه کاربرد شیوه‌های جنگل‌شناسی و پرورش جنگل در مناطق مختلف اکولوژیک
 17. بررسی ساختار، دینامیک و رویش جنگل
 18. تحقیقات بیومتری جنگل
 19. پایش کمی و کیفی جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت و تشکیل بانک اطلاعات جنگل