آزمایشگاه های بخش تحقیقات جنگل

آزمایشگاه تحقیقات اکوفیزیولوژی و بیوتکنولوژی بخش جنگل در سال ۱۳۷۲ تأسیس شد. از آن زمان تاکنون یک طرح بین­ المللی، چندین طرح ملی و پروژه ­های تحقیقاتی فراوانی در موضوعات مرتبط با اکولوژی و فیزیولوژی درختان جنگلی و همچنین میکروبیولوژی خاک در این آزمایشگاه انجام شده است.در حال حاضر، امکانات و برنامه­ های آزمایشگاه بر تحقیقات در زمینه بیولوژی خاک و فیزیولوژی درختان جنگلی متمرکز شده است. ارزیابی همزیستی قارچ­های میکوریزی، سنجش شاخص­های مهم زیستی خاک و باکتری­های موثر در چرخه عناصر غذایی از آن جمله هستند.علاوه بر این ارائه خدمات به دانشجویان برای گذراندن پایان‌نامه‌های دانشجویی و سایر سازمان­ها و افراد از دیگر وظایف و اهداف این آزمایشگاه است.در حال حاضر از دستگاه­های این آزمایشگاه می‌توان دستگاه جذب اتمی، اسپکتروفتومترUV، کوره و آون، انکوباتور، میکروسکوپ و لوپ، دستگاه pH متر، ترموسایکلر و ژل­داک را نام برد.این آزمایشگاه آماده همکاری و ارائه خدمات به دانشگاه­ها و سایر مراکز تحقیقاتی است.