نشست یک میلیارد درخت

صفحه نخست » نشست یک میلیارد درخت

اولین نشست هماهنگی کمیته‌های علمی استانی نهضت مردمی تولید و کاشت یک میلیارد درخت

به گزارش روابط عمومی ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، اولین نشست هماهنگی کمیته‌های علمی استانی نهضت مردمی ...