روزنامه شرق

صفحه نخست » روزنامه شرق

مصاحبه دکتر علیزاده با روزنامه شرق

رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در مصاحبه با خبرنگار روزنامه شرق، توضیحات مفصلی درخصوص بلندمرتبه سازی ...

سلطنت باغبانان از زبان روزنامه شرق

در زیر متن کامل مصاحبه خانم لیلا مرگن با دکتر جلیلی که در روزنامه شرق منتشر شده است ...

بیان برخی چالشهای باغ گیاهشناسی ملی ایران در مصاحبه دکتر جلیلی با روزنامه شرق

چندی‌پیش اخباری درباره حدود باغ گیاه‌شناسی ملی به نقل از احمد مسجد‌جامعی، عضو شورای شهر تهران منتشر شده ...