بازدیدها: 4306

پژوهشگران بخش گیاهان دارویی

رئیس بخش

نام و نام خانوادگی :ابراهیم شریفی عاشورآبادی

مدرک / رشته :دکترای تخصصی اكولوژي كشاورزي
مرتبه علمی :دانشيار
جایگاه سازمانی :عضو هیئت علمی- مدیر گروه علوم زراعی
حوزه فعالیت: بخش تحقيقات گياهان دارويي
سامانه علم سنجی CV

سایر اعضا

نام و نام خانوادگی :فاطمه سفیدکن

مدرک / رشته :دکترای تخصصی شیمی آلی
مرتبه علمی :استاد
جایگاه سازمانی :عضو هیات علمی
حوزه فعالیت: گیاهان دارویی
ایمیل: sefidkon@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :محمدباقر رضایی

مدرک / رشته :دکترای تخصصی فیتوشیمی
مرتبه علمی :استاد
جایگاه سازمانی :عضو هیأت علمی
حوزه فعالیت: گیاهان دارویی
ایمیل: mrezaee@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :مهدی یحیی زاده بلالمی

مدرک / رشته :دکتری زیست شناسی گیاهی (فیزیولوژی گیاهی)
مرتبه علمی :استادیار پژوهشی
جایگاه سازمانی :عضو هیات علمی
حوزه فعالیت: گیاهان آلکالوئیدی، خالص سازی و فرآوری
ایمیل: yahyazadeh@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :کامکار جای مند

مدرک / رشته :دکترای تخصصی شیمی آلی
مرتبه علمی :دانشیار
جایگاه سازمانی :عضو هیأت علمی
حوزه فعالیت: گیاهان دارویی
ایمیل: Jaimand@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :فاطمه عسکری

مدرک / رشته :فوق لیسانس علوم گیاهی
مرتبه علمی :استادیار
جایگاه سازمانی :هیات علمی
حوزه فعالیت: گیاهان دارویی
ایمیل: fasgari@riffr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :راضیه عظیمی اترگله

مدرک / رشته :دکترای تخصصی شیمی آلی
مرتبه علمی :استادیار
جایگاه سازمانی :هیئت علمی
حوزه فعالیت: گیاهان دارویی استخراج مواد موثره
ایمیل: azimiorgchem@gmail.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :مینا کوه جانی گرجی

مدرک / رشته :دکتری تخصصی حشره شناسی-سم شناسی
مرتبه علمی :استادیار
جایگاه سازمانی :هیئت علمی
حوزه فعالیت: فرمولاسیون و آفتکش های گیاهی
ایمیل: Mina.Gorji1981@gmail.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :سمانه اسدی صنم

مدرک / رشته :دکتری تخصصی زراعت
مرتبه علمی :استادیار
جایگاه سازمانی :هیئت علمی
حوزه فعالیت: فیزیولوژی گیاهان دارویی
ایمیل: asadisanam@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :خلیل کریم زاده اصل

مدرک / رشته :دکترای تخصصی زراعت
مرتبه علمی :استادیار
جایگاه سازمانی :هیئت علمی
حوزه فعالیت: گیاهان دارویی(کشت و اهلی سازی)
ایمیل: khalil.karimzadeh@yahoo.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :مریم جبلی

مدرک / رشته :کارشناس ارشد میکروبیولوژی
مرتبه علمی :کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی :کارشناس تحقیقات
حوزه فعالیت: گیاهان دارویی
ایمیل: rihan2000ir@yahoo.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :محمود نادری

مدرک / رشته :کارشناسی ارشد شیمی آلی
مرتبه علمی :کارشناس-مدیر شبکه آزمایشگاهی
جایگاه سازمانی :مدیر خدمات فنی و آزمایشگاهی
حوزه فعالیت: شبکه آزمایشگاهی
ایمیل: m.nadery@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :سعیده مشکی زاده

مدرک / رشته :کارشناسی علوم گیاهی
مرتبه علمی :کارشناس
جایگاه سازمانی :کارشناس تحقیقات
حوزه فعالیت: گیاهان دارویی
ایمیل: s_meshki@yahoo.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :زهرا بهراد

مدرک / رشته :کارشناسی ارشد شیمی الی
مرتبه علمی :کارشناس پژوهشی
جایگاه سازمانی :کارشناس تحقیقات
حوزه فعالیت: کارشناس- مدیر کیفیت استاندارد
ایمیل: zahra.behrad77@gmail.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :معصومه لایق حقیقی

مدرک / رشته :دکترای تخصصی گیاهان دارویی
مرتبه علمی :کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی :کارشناس تحقیقات
حوزه فعالیت: گیاهان دارویی
ایمیل: layeghhaghighi@yahoo.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :مریم مکی زاده تفتی

مدرک / رشته :دکتری تخصصی اکولوژی گیاهان زراعی
مرتبه علمی :استادیار
جایگاه سازمانی :هیئت علمی
حوزه فعالیت: اکولوژی گیاهان دارویی
ایمیل: maryitafti@yahoo.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :میثم انصاری

مدرک / رشته :کارشناس ارشد گیاهان دارویی
مرتبه علمی :کارشناس
جایگاه سازمانی :کارشناس تحقیقات
حوزه فعالیت: گیاهان دارویی
ایمیل: mansari@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :فرحزا کاظمی سعید

مرتبه علمی :کارشناس
جایگاه سازمانی :کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی
حوزه فعالیت: فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان دارویی
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :مصطفی گلی پور

مدرک / رشته :کارشناسی گیاهان دارویی
مرتبه علمی :کارشناس
جایگاه سازمانی :کارشناس تحقیقات
حوزه فعالیت: گیاهان دارویی
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :سمیه فکری قمی

مدرک / رشته :کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
مرتبه علمی :کارشناس
جایگاه سازمانی :کارشناس تحقیقات
حوزه فعالیت: گیاهان دارویی
ایمیل: s.fekri_q@yahoo.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :فریدون رضایی

مدرک / رشته :کارشناس ارشد گیاهان دارویی
مرتبه علمی :کارشناس
جایگاه سازمانی :کارشناس تحقیقات
حوزه فعالیت: گیاهان دارویی
ایمیل: fraidounr@yahoo.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :بهروز نادری

مدرک / رشته :فوق دیپلم گیاهان دارویی
مرتبه علمی :تکنسین
جایگاه سازمانی :تکنسین
حوزه فعالیت: گیاهان دارویی
ایمیل: bnaderi@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :فخری جمالپور

مدرک / رشته :دیپلم حسابداری
مرتبه علمی :تکنسین
جایگاه سازمانی :تکنسین
حوزه فعالیت: اسانس گیری گیاهان دارویی
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :مهشید رحیمی فرد

مرتبه علمی :استادیار
جایگاه سازمانی :عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت: فیتوشیمی
ایمیل: m_rahimifard@yahoo.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :نجمه هادی

مدرک / رشته :دکترای تخصصی علوم باغبانی- اصلاح و فیزیولوژی گیاهان دارویی
مرتبه علمی : استادیار
جایگاه سازمانی :عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت: اصلاح و فیزیولوژی گیاهان دارویی
ایمیل: n.hadi@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :بهلول عباس زاده

مدرک / رشته :دکترای تخصصی زراعت
مرتبه علمی :استادیار
جایگاه سازمانی :رئیس بخش
حوزه فعالیت: گیاهان دارویی
ایمیل: babaszadeh@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

بازنشستگان

نام و نام خانوادگی :محمدحسین لباسچی

مدرک / رشته :دکترای تخصصی زراعت
مرتبه علمی :دانشیار
جایگاه سازمانی :عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت: گیاهان دارویی
ایمیل: lebaschy@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :مهدی میرزا

مدرک / رشته :دکترای تخصصی شیمی معدنی
مرتبه علمی :استاد
جایگاه سازمانی :عضو هیئت علمی- مدیر گروه شیمی
حوزه فعالیت: آنالیز و شناسایی ترکیبات شیمیایی گیاهان دارویی
ایمیل: mirza@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :مهردخت نجف پور نوائی

مدرک / رشته :فوق لیسانس علوم گیاهی
مرتبه علمی :استادیار
جایگاه سازمانی :عضو هیئت علمی- مدیر گروه تحقیقات اکولوژی
حوزه فعالیت: گیاهان دارویی
ایمیل: navaei@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV