بازدیدها: 1965

بخش تحقیقات گیاهان دارویی

پروژه های بخش تحقیقات گیاهان دارویی

ردیف عنوان پروژه مجری واحد اجرا دوره اجرا
۱ جمع آوری وشنا سا ئی گیا ها ن داروئی استا ن آذربا یجا نشرقی محمدعلی سركارات آذربایجان شرقی ۱۳۶۸-۱۳۷۱
۲ جمع آوری وشنا سا یی گیا ها ن دارویی استا ن كرمان سیروس صابرآملی كرمان ۱۳۶۸-۱۳۷۲
۳ بررسی اثر كود شیمیا یی (ازت وفسفر)برروی میزان بذردهی ورشداندامها ی گیا ه داروئی :زوفا ,شا هبیزك ,گل گا وزبا ن سنبل الطیب و آویشن مهردخت نجف‌پورنوایی ستادموسسه ۱۳۷۱-۱۳۷۳
۴ بررسی پیرامون گونه‌های افدرا از جهت تولید افدرین و پزدوافدرین سیستان و بلوچستان محمدحسین صندوق داران سیستان (مرکز زابل) ۱۳۷۳-۱۳۷۳
۵ تعیین بهترین روش ودفعا ت بهره برداری گزانگبین كریم باقرزاده باغبادارانی اصفهان ۱۳۷۲-۱۳۷۴
۶ بررسی اثرات زما ن بهره برداری ازگون برروی كمیت وكیفیت محصول وبقا گیا ه دراستا ن مركزی اكبر گندمكارقالهری مركزی ۱۳۷۱-۱۳۷۴
۷ بررسی گونه ها ی افدرادرآذربا یجا نشرقی ازنظرتولید افدرین وپزدوافدرین فروغ محمدزاده آذربایجانشرقی ۱۳۷۳-۱۳۷۴
۸ بررسی پیرامون گونه‌های افدرا (در ایران) از جهت تولید افدرین و پزدوافدرین (ستاد) زهرا باهرنیك ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۷۴
۹ بررسی وشنا سا ئی موادمتشكله موجوددراسا نس وعصا ره چندگونه گیا ه دارویی ایران وبررسی اثرات بیولوژیكی آنها محسن بیگدلی ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۱۰ شنا سا یی استخراج مشتقا ت بنزوـ گا ما ـ پا یرونها ی موجوددرگیا ه گل راعی محمدباقر رضایی ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۷۵
۱۱ بررسی منا بع تولیدكننده ,نحوه تولیدبیدخشت (بیدانگبین ) محمود یوسفی خراسان رضوی ۱۳۷۱-۱۳۷۵
۱۲ استخراج اسیدآلژنیك ونمكها ی آن ازجلبكها ی قهوه ای موجوددرخلیج فا رس ۰ جلوه سهرابی‌پور هرمزگان ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۱۳ شناسایی‌وبررسی‌اكولوژیك‌گیاهان‌اسانس‌داربه منظوراهلی‌كردن‌وكشت‌آنهاشامل‌جنسهای Mentha Thymus مهردخت نجف‌پورنوایی ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۷۵
۱۴ بررسی روشها ی كا شت وتكثیرگیا ه با ریجه درسمنا ن نجاتعلی سالار سمنان ۱۳۷۳-۱۳۷۵
۱۵ جمع آوری ,شنا سا یی ,اهلی كردن وبررسی موادموثره گیا ها ن دارویی (خراسا ن ) سیدابراهیم موسوی‌آلاشلو خراسان رضوی ۱۳۶۶-۱۳۷۵
۱۶ بررسی منا بع تولیدكننده ونحوه تولیدشكرتیغا ل كریم باقرزاده باغبادارانی اصفهان ۱۳۷۱-۱۳۷۵
۱۷ شنا سا یی سا ختما ن برخی ازكربوهیدراتها وفعا لیت بیولوژیكی آنها درگیا ه آلوا محمدباقر رضایی ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۷۵
۱۸ بررسی منابع تولیدكننده و نحوه تولید شكر تیغال مجید توكلی لرستان ۱۳۷۱-۱۳۷۵
۱۹ جمع آوری وشنا سا یی گیا ها ن دارویی دراستا ن سمنا ن كاظم طاهریان سمنان ۱۳۷۲-۱۳۷۵
۲۰ جمع آوری وشنا سا ئی واهلی كردن وبررسی موادموثره گیا ها ن داروئی منطقه قزوین احمد اكبری‌نیا قزوین ۱۳۶۵-۱۳۷۵
۲۱ بررسی منا بع تولیدكننده ونحوه تولید شیرخشت (خراسا ن ) علی اصغر پاریاب خراسان رضوی ۱۳۷۱-۱۳۷۵
۲۲ بررسی پیرامون گونه‌های افدرا از جهت تولید افدرین و پزدوافدرین در استان بوشهر فاطمه غلامیان بوشهر ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۲۳ بررسی منابع تولیدكننده و نحوه تولید گز علفی مجید توكلی لرستان ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۲۴ طرح مشا هده ای كشت واهلی كردن زیره سبزدر كرما ن عهدیه كالیراد كرمان ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۲۵ ارزیابی روشها ی تكثیر,اصلاح وتوسعه كشت درختچه عناب محمدرضا نائینی قم ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۲۶ بررسی اهمیت وجا یگا ه گیا ها ن دارویی وگیا ه درما نی دركتب ومتون اسلامی احمدعلی آقا رفیعی ستادموسسه ۱۳۷۵-۱۳۷۶
۲۷ جمع آوری ,شنا سا یی ,اهلی كردن وبررسی موادموثره گیا ها ن دارویی ایران مصطفی نعمتی پیكا نی كرمانشاه ۱۳۶۹-۱۳۷۶
۲۸ بررسی پیرامون گونه ها ی افدرا ازجهت تولید افدرین وپزدوافدرین دراستا ن آذربا یجا نغربی بهمن علیزاده آذربایجانغربی ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۲۹ استخراج وشنا سا یی تركیبا ت شیمیا یی موجوددراسا نس دوگونه گیا ه معطر دارویی خا نواده لابیا ته صدیقه محمدی ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۶
۳۰ جمع آوری وشنا سا یی گیا ها ن رنگده فا رس ورنگرزی به روشها ی علمی برروی الیا ف پشم وابریشم طبیعی ایرج جاویدتاش فارس ۱۳۶۶-۱۳۷۶
۳۱ بررسی پیرامون گونه ها ی افدرا(درایران )ازجهت تولیدافدرین و پزدوافدرین(خراسان) محمدتقی كاشكی خراسان رضوی ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۳۲ بررسی تركیبا ت شیمیا یی موجود در اسا نس گیا ها ن دارویی امید برقی ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۳۳ بررسی اثرات نحوه كا شت درشرایطآبی ودیم برعملكردوموادموثره چندگونه ازگیا ها ن دارویی (اثرات تنش خشكی برتغییرات موادموثره گل راعی درمزرعه محمدحسین لباسچی ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۳۴ بررسی موادموثره گونه كا سنی intybus Cichorium حمیده فخررنجبری آذربایجانشرقی ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۳۵ استخراج وشنا سا یی برخی ازسزكویی ترپنوئیدها درگل با بونه كامكار جایمند ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۳۶ استخراج وشنا سا یی برخی ازتری پنوئیدها درشیرین بیا ن كامكار جایمند ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۳۷ جمع آوری وشنا سا یی گیا ها ن دارویی منطقه گرگا ن ودشت فا زاول ازطرح جمع آوری ,شنا سا یی ,اهلی كردن وبررسی موادموثره گیا ها ن دارویی ۰۰۰ حسین پیرسحرخیزلنگرودی گلستان ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۳۸ بررسی كمی وكیفی اسا نس آویشن Quantitatve درسه مرحله شروع گلدهی ,اواسط گلدهی واواخرگلدهی عبا س رحیمی بیدگلی ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۳۹ كشت واهلی كردن ۵گونه گیا ه داروئی منطقه قزوین دردوتا ریخ كا شت بها ره و پا ئیزه درشرایطدیم وآبی درایستگا ه تحقیقا ت الموت قزوین احمد اكبری‌نیا قزوین ۱۳۷۵-۱۳۷۷
۴۰ شناسایی‌وبررسی‌اكولوژیك‌گیاهان‌اسانس‌داربه منظوراهلی‌كردن‌وكشت‌آنها(تیره نعناعیان -اردبیل ) فرزانه عظیمی اردبیل ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۴۱ جمع آوری شنا سا ئی اهلی كردن وبررسی موادموثره گیا ها ن دارویی فا رس ایرج جاویدتاش فارس ۱۳۶۴-۱۳۷۷
۴۲ جمع آوری ,شنا سا ئی واهلی كردن وبررسی موادموثره گیا ها ن داروئی استا ن اردبیل اسماعیل علی اكبرزاده آلنی اردبیل ۱۳۷۲-۱۳۷۷
۴۳ جمع آوری ,شنا سا ئی ,,اهلی كردن وبررسی موادموثره گیا ها ن داروئی استا ن خوزستا ن حمید هویزه خوزستان ۱۳۷۵-۱۳۷۷
۴۴ بررسی پراكنش جنس ها ی گیا هی دررویشگا هها ی كوهستا نی ما زندران حسن قلیچ‌نیا عمرانی مازندران ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۴۵ جمع آوری وشنا سا یی گیا ها ن دارویی استا ن سیستا ن وبلوچستا ن محمدحسین صندوق داران سیستان (مرکز زابل) ۱۳۷۳-۱۳۷۷
۴۶ استخراج آگا رـآگا رازجلبكها ی قرمزخلیج فا رس ۰ محمدباقر رضایی ستادموسسه ۱۳۷۵-۱۳۷۷
۴۷ طرح مشا هده ای كشت واهلی كردن زیره سیا ه دراستا ن كرما ن عهدیه كالیراد كرمان ۱۳۷۲-۱۳۷۷
۴۸ جمع‌آوری ,شناسایی اهلی كردن گیاهان دارویی استان لرستان (فا زاول) شهلا احمدی لرستان ۱۳۷۳-۱۳۷۷
۴۹ بررسی اثرات تخریبی بهره برداری درادامه حیا ت وزادآوری ازگیا ه با ریجه دراستا ن خراسا ن محمدعلی عسگرزاده خراسان رضوی ۱۳۷۳-۱۳۷۷
۵۰ بررسی منا بع تولیدكننده ونحوه تولید شیرابه ها ی قندی ترنجبین محمدعلی عسگرزاده خراسان رضوی ۱۳۷۳-۱۳۷۷
۵۱ استخراج وشنا سا یی برخی ازآلكا لوئیدها درسنبل الطیب محمدباقر رضایی ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۷۷
۵۲ جمع آوری ,شنا سا یی ,كشت واهلی كردن گیا ها ن دارویی كردستا ن فرحناز هوشیدری كردستان ۱۳۷۳-۱۳۷۷
۵۳ جمع آوری وشنا سا یی گیا ها ن دارویی استا ن هرمزگا ن محمدامین سلطانی‌پور هرمزگان ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۵۴ بررسی منا بع تولیدكننده ونحوه تولیدشكرتیغال(خراسان) محمدتقی كاشكی خراسان رضوی ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۵۵ بررسی منا بع تولیدكننده ونحوه تولیدشیرابه ها ی قندی (مان‌ها ) گزانگبین‌شهداد( گل گیس ) وترنجبین غلامحسین رحمانی كرمان ۱۳۷۳-۱۳۷۷
۵۶ بررسی تا ثیرمحل رویش وارتفا ع بركمیت وكیفیت اسا نس pubescens Thymus (قبل ازگلدهی وگلدهی كا مل )وتغییرات فعا لیت آنزیمها ی پراكسیدازونیترات فاطمه عسكری ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۵۷ جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی استان بوشهر كهزاد سرطاوی بوشهر ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۵۸ جمع آوری، شناسایی، اهلی كردن و بررسی مواد گیاهان دارویی منطقه قم محمدحسین عبدالمحمدی قم ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۵۹ استخراج شنا سا یی تركیبا ت موثره اسا نس دربرگ گیا ه داروئی ver Lavandula شا هین مردانی نژاد فارس ۱۳۷۷-۱۳۷۸
۶۰ بررسی تا ثیرعوامل اكولوژیك (محل رویش وارتفا ع )برروی كیفیت وكمیت اسا نس كا ه مكی Cymbopogon درمراحل مختلف فنولوژیكی مهران كا سكا نی ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۶۱ بررسی كیفی وسمی اسا نس اندامها ی مختلف گلپردرمراحل مختلف رشد۰ نیلوفر محمد ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۶۲ مطا لعه شرایط اكولوژیك‌رویشگاههای‌گونه‌های‌اسانس‌داراستان‌كرمان سیروس صابرآملی كرمان ۱۳۷۳-۱۳۷۸
۶۳ استخراج وشنا سا یی موادسمی گیا ها ن aucheri Resedaوerecta Marsednia دراستا ن خوزستا ن سیدرضا مقدس خوزستان ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۶۴ جمع آوری شنا سا یی اهلی كردن وبررسی موادموثره گیا ها ن داروئی استا ن - كهكیلویه وبویراحمد عزیزاله جعفری كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۶۵ طرح جمع آوری ،شناسایی، كشت و اهلی كردن گیاهان دارویی استان یزد عبا س زارع زاده یزد ۱۳۷۳-۱۳۷۸
۶۶ بررسی اثرمقا دیرمختلف بذروكودشیمیا یی برعملكردوموادموثره سه گونه از گیا ها ن دارویی (تا ثیركودها ی شیمیا یی وآلی برعملكردكمی وكیفی رازیا نه ) ابراهیم شریفی‌عاشورآبادی ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۶۷ تحقیق و بررسی اطلا عا ت منطقه ای در زمینه كا ربرد گیا ها ن داروئی فروغ محمدزاده آذربایجانشرقی ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۶۸ بررسی سازگاری و امكان كشت كولتیوارهای مختلف وایول Parthenium در ایران زهرا باهرنیك ستادموسسه ۱۳۷۱-۱۳۷۸
۶۹ جمع آوری وشنا سا یی گیا ها ن دارویی استا ن آذربا یجا ن شرقی توحید ابراهیمی گجوئی آذربایجانشرقی ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۷۰ بررسی منا بع تولیدكننده ونحوه تولیدشكرتیغا ل درفا رس ایرج جاویدتاش فارس ۱۳۷۰-۱۳۷۸
۷۱ شنا سا یی رویشگا هها ,تعیین پراكندگی وتراكم گیا ه Frerulagamnosa (با ریجه )دراستا ن اصفها ن كریم باقرزاده باغبادارانی اصفهان ۱۳۷۳-۱۳۷۸
۷۲ كشت و اهلی كردن موسیر در استان همدان حسن جلیلی همدان ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۷۳ بررسی اثرات ارتفا ع رویشگا ه ازسطح دریا بروی مقداردرصدوتركیب اسا نس گیا ه رازیا نه مهدخت مداح ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۷۴ مطا لعا ت مقدما تی فیتوشیمی وجداسا زی وتعیین مقدارتركیبا ت موثره درسدر, با بونه ,گزنه اسفرزه ,گل گا وزبا ن وچر(چ لپه ) حبیب اله صراف زاده خوزستان ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۷۵ بررسی فواصل آبیا ری برروی رشد وعملكرد چند گیا ه داروئی درایستگا ه تحقیقا ت گیا ها ن داروئی قزوین سیدمحسن حسینی قزوین ۱۳۷۵-۱۳۷۸
۷۶ تشكیل كلكسیون گیا ها ن دارویی درمنطقه جوپا ركرما ن عهدیه كالیراد كرمان ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۷۷ شنا سا یی رویشگا هها وتعیین پراكندگی وتراكم گیا ها ن تولیدكننده محصولات فرعی جنگل ومرتع دربوشهر سیدحسین حسینی بوشهر ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۷۸ طرح ملی شناسائی و تعیین پراكندگی كتیرا در گیاهان تولید كننده مواد صمغی استان اصفهان كریم باقرزاده باغبادارانی اصفهان ۱۳۷۳-۱۳۷۸
۷۹ جمع آوری وبررسی امكا ن اهلی كردن اكوتیپها ی منا سب دوگیا ه دارویی Perforatum,Melissa Hypericum رسول رنگ‌آوران آذربایجانشرقی ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۸۰ شناسایی رویشگاهها و تعیین پراكندگی و تراكم گیاهان تولیدكننده محصولات فرعی جنگل و مرتع محمد دینی ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۷۹
۸۱ تعیین منا سبترین تا ریخ كا شت وتراكم بوته ودوره آبیا ری وتا ثیرآن براندامها ی هوایی وما ده موثرحا صل ازآنها درگیا ه دارویی زوفا ۰۰۰ غلامرضا نادری‌بروجردی تهران ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۸۲ شناسایی‌وبررسی‌اكولوژیك‌گیاهان‌اسانس‌داربه منظوراهلی‌كردن‌وكشت‌آنها(كهگیلویه وبویراحمد) اردشیر شفیعی كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۷۴-۱۳۷۹
۸۳ بررسی اثرتنش خشكی روی جوانه زنی ,برخی جنبه ها ی فیزیولوژیك وكمیت وكیفیت اسا نس درمرحله گدهی گیا ه hortensis Satureta زهرا باهرنیك ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۷۹
۸۴ كشت (اهلی كردن ) ۱۲گونه گیا هی داروئی در استا ن سمنا ن علی ابراهیمی‌وركیا نی سمنان ۱۳۷۵-۱۳۷۹
۸۵ استخراج رنگ ازگیا ها ن به منظوراستفا ده درموادخوراكی ,دارویی ,بهداشتی آرایشی وصنا یع ایرج جاویدتاش فارس ۱۳۷۴-۱۳۷۹
۸۶ بررسی اثرات تنش خشكی بر رشد و متابولیسم مواد موثره ۴ گونه از گیاهان دارویی (بررسی اثرات تنش خشكی بر رشد و متابولیسم مواد موثره گل راعی در۰۰۰ محمدحسین لباسچی ستادموسسه ۱۳۷۵-۱۳۷۹
۸۷ بررسی‌تركیبهای شیمیایی اسانس ۵ گونه از پونه‌های ایران: پونه یكرنگ، پونه سرخ آبادی، پونه دمبرگدار، پونه سنبله‌ای و نعناع مظفریان محمدباقر رضایی ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۷۹
۸۸ جمع آوری,شناسایی‌وچگونگی‌كشت‌گیاهان‌دارویی‌ـ صنعتی‌واسانس‌دارمنطقه‌كاشان ۰ حسین بتولی اصفهان ۱۳۷۵-۱۳۷۹
۸۹ بررسی ویژگی ها ی تشریحی وتا ثیرعوامل رویشگا هی برروی عملكردوتغییرات كمی وكیفی كا كوتی z.c.elbursensiدرمنا طق مختلف كشورحداقل سه استا ن رضا احسانی ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۹۰ بررسی ویژگیها ی تشریحی تركیبا ت اسا نسی وخواص ضدمیكروبی گیا ه خلا ل دندان زهرا آبروش ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۹۱ بررسی و مقا یسه درصد اسانس و تركیبات متشكله آن در گیاهان طبیعی اكالیپتوس كامالدولنسیس در سه رویشگاه دست كاشت اكولوژیك كیوان آقائی جوبنی ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۷۹
۹۲ بررسی تركیبا ت موجود در اسا نس با ریجه و مقا یسه اكوتیپها ی مختلف آن در حا لت Invivo & 0Invitro سیداحمد شفیعی دارابی ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۹۳ مقا یسه تا ثیر روشها ی تقطیر و استخراج با سیا ل فوق بحرانی در كمیت و كیفیت اسا نس ها ی رازیا نه و برازمبل بلوچی ۰ سیدمهدی پورمرتضوی اردكا نی ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۹۴ جداسا زی وتعیین درصدتیمول وكا رواكرول در۵ گونه آویشن وبررسی اثرات ضد میكروبی اسا نس سیداكبر میرمصطفی ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۷۹
۹۵ بررسی تا ثیرتنش آبی وكودنیتروژنی برروی میزان رشد,عنا صرمعدنی محتوی با فت واسا نس درگیا ه زیره سبز فرحزا كاظمی‌سعید ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۹۶ جمع آوری ,شنا سا ئی ,كشت واهلی كردن وبررسی مواد موثره گیا ها ن داروئی استا ن همدان (فا زاول :جمع آوری وشنا سا ئی ) رمضان كلوندی همدان ۱۳۷۴-۱۳۷۹
۹۷ شنا سا یی رویشگا هها تعیین پراكندگی وتراكم گیا ها ن تولیدكننده محصولات فرعی جنگل ومراتع كاظم طاهریان سمنان ۱۳۷۴-۱۳۷۹
۹۸ شناسایی‌وبررسی‌اكولوژیك‌گیاهان‌اسانس‌داربه منظوراهلی‌كردن‌وكشت‌آنها(فارس)Cymbopoyon,zataria,oliveria,myrtus,ducrosia ایرج جاویدتاش فارس ۱۳۷۳-۱۳۷۹
۹۹ بررسی سازگاری چند گونه از گیاهان دارویی به شوری سعید دوازده‌‌‌‌ امامی خراسان رضوی ۱۳۷۷-۱۳۷۹
۱۰۰ مقا یسه موادموثره سه جمعیت شیرین بیا ن درسه استا ن فا رس ,لرستا ن وكرما ن با كا لوس ایجا دشده ازاین سه جمعیت ومقا یسه اقتصا دی آنها سیده حمیرا سلیمانی ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۱۰۱ استخراج وشنا سا یی آلكا لوئیدها ی گیا ها ن parviflora Fumaria asepala,Fumaria indica,Fumaria Fumariaازتیره شا ه تره حسن نوروزی ارسی ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۱۰۲ شناسایی‌وبررسی‌اكولوژیك‌گیاهان‌اسانس‌داربه منظوراهلی‌كردن‌وكشت‌آنها (كردستان)شامل چهار جنس: Mentha,Ziziphora,Thmus,Echinophora جما ل حسنی كردستان ۱۳۷۴-۱۳۷۹
۱۰۳ اثر بهره برداری در ادامه حیات و زادآوری گیاه آنغوزه در فارس علی اكبر اشراقی فارس ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۱۰۴ كلكسیون گیا ها ن دارویی سمنا ن علی ابراهیمی‌وركیا نی سمنان ۱۳۷۵-۱۳۷۹
۱۰۵ بررسی تركیبهای شیمیایی‌اسانس‌ششگونه از گیاهان معطره ایران(۱-بابونه ایرانی-۲-بابونه‌جنوبی

۳-بابونه خزری۴-بابونه كاذب۵-بابونه كوهستانی۶-بابونه طالقانی

كامكار جایمند ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۰
۱۰۶ بررسی تركیبا ت متشكله اسا نس ۵گونه ازگیا ها ن معطر:رازیانه,جاشیر,آویشن و Echinophora -sibthorpianaو Nepeta glomerulosa فاطمه سفیدكن ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۰
۱۰۷ اهلی كردن گیا ها ن دارویی ,زیره ,اسفرزه ,كا سنی ,كرچك ورازیا نه دراستا ن ت هران محسن بیگدلی تهران ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۰۸ بررسی نقش كتیراگیری درتخریب یا عدم تخریب منا بع طبیعی اقبال محمدی كردستان ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۱۰۹ استخراج وشنا سا یی فلاونوئیدها ی گیاه روبینیا پسیودوآكاسیا (اقا قیا ) اعظم آقا ولی جما عت ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۰
۱۱۰ بررسی سا زگا ری گونه ها ی مهم دارویی بصورت دیم وآبی دراقلیم استپی سرد كریم باقرزاده باغبادارانی اصفهان ۱۳۷۴-۱۳۸۰
۱۱۱ شناسایی‌وبررسی‌اكولوژیك‌گیاهان‌اسانس‌داربه منظوراهلی‌كردن‌وكشت‌آنها (استان‌قم) حسین بشری قم ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۱۲ كلكسیون گیا ها ن دارویی آذربا یجا ن شرقی رسول رنگ‌آوران آذربایجانشرقی ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۱۳ بررسی تركیبهای تشكیل دهنده اسانس۶گونه معطربه روش دستگا هی :مرزه ،مریم‌نخودی,جعفری ,گونه ای سالویا ،Dittrichishia sp. مهدی میرزا ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۰
۱۱۴ بررسی موادموثره واسا نس گیا ه pogonosperma Nepeta درشرایطكشت شده و مقا یسه آن با نمونه ها ی گیا هی درشرایط طبیعی احمد اكبری‌نیا قزوین ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۱۱۵ شنا سا یی تركیبها ی تشكیل دهنده اسا نس ۵گونه گیا ه معطرhumil Jasminum Lo.heteraphylla,Loniceraودوگونه توكریوم مهدی میرزا ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۰
۱۱۶ بررسی پیرامون جنس Ribesدرارسبا ران وطریقه اهلی كردن آن آذر رفعتی سهرابی آذربایجانشرقی ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۱۷ بررسی كمی و كیفی اسانس ۶ گونه از سبزیجات معطر (شوید-گشنیز-ریحان-مرزه ترخون و كرفس) فاطمه سفیدكن ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۰
۱۱۸ بررسی اثر Fe,K,P,N بر روی میزان فیتوماس و درصد اسانس گیاه شمعدانی معطر در منطقه كاشان عباس كیانی‌پور اصفهان ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۱۱۹ استخراج وشنا سا یی بعضی ازتركیبا ت آلی ومعدنی دركتیرای دوگونه گون محبوبه كریمی ستوده نیا سر ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۰
۱۲۰ بررسی‌ تركیبات متشكله روغنهای اسانسی‌ موجود در۵ گونه ‌گیاه‌ معطر ایران ‌به ‌اسامی:

Laurus nobilis, Myrtus communis, Geranium rotundifolium, Hymenocrater elegans, Tanacetum polycephalum

محمدمهدی برازنده ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۰
۱۲۱ شناسایی تركیبهای تشكیل دهنده اسانس۶گونه معطر:زیره سیاه ,زیره سبز,زنیان.خردل,نوعی‌بادرنجوبه ,گونه ای خوشاریز لطیفه احمدی ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۰
۱۲۲ بررسی منا بع تولیدكننده ونحوه تولیدشیرابه ها ی قندی (ما ن ها )۱ـ گزعلف ی ـ ترنجبین ۳ـ شكرتیغا ل ۴ـ بیدخشت (بیدانگبین )۵ـ شیرخشت محمد دینی ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۸۰
۱۲۳ بررسی كمی و كیفی ۵ گونه از نعناع ایران شامل گونه های ۱-نعناع فلفلی ۲-پونه آسیایی ۳-پونه جنگلی ۴-پونه زیبا ۵-پونه كرمانی كامكار جایمند ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۰
۱۲۴ بررسی منا بع تولیدكننده ونحوه تولیدشیرابه ها ی قندی (ما ن ها )درمنطقه قم سیروس طهماسبی‌افشا ر قم ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۲۵ جمع آوری وشناسایی‌گیاهان‌دارویی دراستان آذربایجانغربی (درفازاول ) مهناز حیدری ریكان آذربایجانغربی ۱۳۷۳-۱۳۸۰
۱۲۶ بررسی تركیبات متشكله روغنهای اسانسی موجود در شش گونه گیاه معطره ایران سه گونه Origanum و چند گونه Geranium محمدمهدی برازنده ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۰
۱۲۷ تحقیق درموردتا ثیربهره برداری درادامه حیا ت وزادآوری گیا ه Ferula (با ریجه ) به روش تیغ زنی (زنجا ن ) محمدقاسم نبئی زنجان ۱۳۷۴-۱۳۸۰
۱۲۸ شنا سایی ارقا م مختلف عناب موجود در ایران حسین توكلی نكو قم ۱۳۷۸-۱۳۸۱
۱۲۹ شنا سا یی تركیبها ی تشكیل دهنده اسا نس ۵گونه Salvia مهدی میرزا ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۳۰ بررسی تا ثیربهره برداری درادامه حیا ت وقا بلیت بهره دهی گیا ه با ریجه دراستا ن اصفها ن محمد اصفا اصفهان ۱۳۷۳-۱۳۸۱
۱۳۱ جمع آوری ,شنا سا ئی وتعیین پراكنش گیا ها ن سمی استا ن ما زندران بمنظوراعما ل مدیریت مراتع محمد اكبرزاده مازندران ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۳۲ بررسی تغییرات موادموثره گیا ه با درنجبویه ودوگونه درمنه درطی رشدبه منظوردستیا بی به منا سب ترین زما ن برداشت یوسف ایمانی ویزج یگان آذربایجانشرقی ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۳۳ ارزیا بی اقتصا دی تولیدوفرآوری گیا ها ن دارویی استا ن همدان با هدف با زار -یا بی صا درات حمیدرضا وجدانی همدان ۱۳۸۱-۱۳۸۱
۱۳۴ تعیین بهترین سطح كودازته فسفره برمقدارتولیداندامها ی هوایی (گلها ) وما ده موثره حا صل ازآنها درگیا ه دارویی با بونه recutita Chamomilla غلامرضا نادری‌بروجردی تهران ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۱۳۵ تخلیص و بهینه‌سازی اسانسهای Ci. aurantifolia, Ci.aurantium, Citrus sinensis به روشهای فیزیكوشیمیایی به منظوركاربرد در صنایع دارویی مهدی میرزا ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۱
۱۳۶ تحقیق در مورد شنا سا یی وچگونگی كشت واهلی كردن گیا ها ن داروئی وصنعتی استا ن مركزی عبا س متقی مركزی ۱۳۷۴-۱۳۸۱
۱۳۷ بررسی كمی وكیفی اسا نس ۵گونه ازبا بونه ها ی ایران(۱-بابونه رفیع۲-بابونه بیشه زاری۳-بابونه شفاف۴-بابونه زردو۵-بابونه ناج دندانی لوله ای)

۴-ابونه

محمدباقر رضایی ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۱
۱۳۸ كا شت واهلی كردن وتعیین میزان موادموثره گونه ها ی مهم گل انگشتا نه لیلا روشندل فارس ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۳۹ بررسی کشت ، اهلی کردن و تعیین مواد مؤثره گیاهان دارویی در منطقه شمال خراسان محمدعلی عسگرزاده خراسان رضوی ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۱۴۰ بررسی فعالیت آنتی‌اكسیدانی‌عصاره گونه های‌بومی‌جنس‌سالویا(salvia) درایران فازاول‌گونه‌های ۱ تا ۱۵ زیبا جم‌زاد ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۴۱ بررسی تا ثیرمحل جمع آوری بذروتیما رها ی پیش رویشی درتولیدنها ل سه گونه داروئی مورخوش (majdea Zhumeria)ومورتلخ mirzayanii Salviaوگلدر عبدالحمید حاجبی هرمزگان ۱۳۸۰-۱۳۸۱
۱۴۲ مقا یسه تا ثیرحا صلخیزی خا ك (كودها ی شیمیا یی وآلی )وتغذیه برگی برعملكردو موادموثره گیا ه داروئی زنیا ن (ammi copticum=Trachyspermum Carum) احمد اكبری‌نیا قزوین ۱۳۸۰-۱۳۸۱
۱۴۳ بررسی ,تعیین اسا می علمی وگردآوری اطلاعا ت موجودراجع به خواص وكا ربرد گیا ها ن دارویی وفرآورده ها ی فرعی جنگل ومرتع موردمصرف درطب سنتی ۰۰۰ محمد دینی ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۸۱
۱۴۴ بررسی امكا ن كشت گیا ه Kotschy Dracocephalum وبررسی میزان اسا نس آن مهردخت نجف‌پورنوایی ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۴۵ كشت وتكثیرچها رگونه گیا ه دارویی استا ن چها رمحا ل وبختیا ری به منظورحفظ ژنوم گیا ها ن وبررسی امكا ن انطبا ق آنها با شرایط استا ن حسین محمدی نجف‌آبادی چهارمحال‌بختیاری ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۴۶ تعیین منا سبترین سطح تراكم ,تعدادچین واثركودازته درگیا ه كنگرفرنگی Cynara بابك بحرینی‌نژاد اصفهان ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۴۷ بررسی تا ثیرسیستم ها ی تغذیه ای وكشت مخلوط برعملكردها ی كمی ,كیفی وكا ر آیی انرژی دراكوسیستم ها ی زراعی گیا ها ن داروئی ابراهیم شریفی‌عاشورآبادی ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۴۸ بررسی ومقا یسه گیا ه تا نا ستوم پا رتنیوم خودرووكشت شده دربا غ گیا ها ن دارویی بوعلی سینا ی همدان ازلحا ظمهمترین ما ده موثره موجوددربرگ گیا ه كیوان رزاقی همدان ۱۳۸۱-۱۳۸۲
۱۴۹ بررسی‌جهت‌تعیین‌اكوتیپهای‌زیره‌كوهیpersicum Bunium درایران‌و انتخاب‌اكوتیپ‌سازگار برای خراسان محمدعلی عسگرزاده خراسان رضوی ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۱۵۰ شناسایی‌وبررسی اكولوژیك‌دوگونه‌زرین گیاه kotschyi Dracocephalumو Valeriana(سنبل الطیب)به منظوراهلی كردن وكشت آنها مسعود عسگرزاده اصفهان ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۵۱ تحقیق و بررسی اثر بهره برداری در ادامه حیات و زادآوری گیاهان مولد محصولات فرعی جنگل و مرتع (باریجه)- ستاد محمد دینی ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۸۲
۱۵۲ اثرتا ریخ كشت ومیزان بذربرتولیدبذرovata Plantago درمراوه تپه محمدعلی دری گلستان ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۵۳ كشت‌واهلی كردن گیا ه داروئی وشا درشرایط اكولوژیك استان تهران بهناز علیجانپور تهران ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۵۴ بررسی اسا نس ۵ گونه ازجنس L. Pimpinella در ایران۰( P.barbata(DC) Boiss.,P.affinis ledeb, ,P.eurea DC. ,P.ENECAR PA BANK r soland فاطمه عسكری ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۵۵ بررسی وتحقیق روی اثربهره برداری درادامه حیا ت وزادآوری ازگیا ه مولد كتیرا كرما نشا ه محمدرضا شوشتری كرمانشاه ۱۳۷۳-۱۳۸۲
۱۵۶ مطا لعه فنولوژی گونه ها ی millefolium A.filipendulina,Achillaدر شرایط طبیعی (رویشگا هی )وكا شته شده رسول نیكخواه بهرامی اردبیل ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۵۷ شناسایی‌وبررسی‌اكولوژیك‌گونه‌های‌آویشن‌بمنظوراهلی‌كردن‌وكشت‌آنهادراستان‌آذربایجانغربی ۰ مژگا ن لارتی آذربایجانغربی ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۵۸ بررسی امكا ن كشت و تكثیرگیا ه داروئی نپتا منتویدس دربخشها یی از استا ن اردبیل و تغییرات میزان موادموثره درارتفا عا ت مختلف ۰ علی اكبر ایمانی‌جبه‌دار اردبیل ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۵۹ جمع آوری و شنا سا ئی گیا ها ن داروئی استا ن زنجا ن احمد موسوی زنجان ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۶۰ شناسایی‌وبررسی‌اكولوژیك‌گیاهان‌اسانس‌داربه منظوراهلی‌كردن‌وكشت‌آنها(خراسان) محمدعلی عسگرزاده خراسان رضوی ۱۳۷۶-۱۳۸۲
۱۶۱ بررسی‌اثرات‌عوامل‌رویشگاهی‌درتغییرات شیمیا یی ومیزان اسانس زیره سیاه (persicum Bunium)كرمان داود درویشی‌زیدآبادی كرمان ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۱۶۲ جمع آوری ,شنا سا ئی ,كشت واهلی كردن گیا ها ن داروی استا ن كردستا ن مرحله دوم ۱- جمع آوری و شنا سا یی گونه ها ی گیا هی خوراكی وحشی فرحناز هوشیدری كردستان ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۱۶۳ بررسی موادموثره‌گونه‌گیاه‌دارویی Withania somnifera همراه‌باتعیین‌مقدار آلكالوئید آنها در فصول مختلف ایرج جاویدتاش فارس ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۶۴ طرح بررسی اثرات بهره برداری سقز درنحوه ترمیم پوست وادامه حیا ت درختا ن بن كاظم بردبار فارس ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۱۶۵ بررسی تا ثیرشرایطمحیطی برروی كمیت وكیفیت اسا نس سه گونه دارویی دراستا ن اصفها ن كریم باقرزاده باغبادارانی اصفهان ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۶۶ بررسی تاثیر پارامترهای مختلف فیزیكی بر بازده اسانس گیری و تركیبات شیمیایی اسانس چند گونه از اكالیپتوس E.globulus,E.gili,E.viminalis محمدمهدی برازنده ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۱۶۷ ایجا دكلكسیون گیا ها ن داروئی قاسمعلی ابرسجی‌قشلاق گلستان ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۱۶۸ بررسی پراكنش, خصوصیات ‌اكولوژیك ‌و فنولوژیك ‌و اسانس ‌گیاه زو در استان‌ كرمانشاه برزو یوسفی كرمانشاه ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۶۹ بررسی اسانس‌گونه‌های اكالیپتوس كاشته شده درایران بمنظوردستیابی‌به گونه های اقتصادی محسن بیگدلی تهران ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۱۷۰ بررسی‌تاثیربرخی‌ازعوامل‌اكولوژیك‌بردوگونه‌داروئی‌مورخوش(majdae Humeria)ومورتلخ درهرمزگا ن محمدامین سلطانی‌پور هرمزگان ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۱۷۱ بررسی گونه ای دارویی بومادران انحصاری ایران ازلحاظمیزان ماده موثره(اسانس):بومادران‌دماوندی,بومادران باغی ,بومادران جنوبی ,بومادران بختیاری وبومادران دربندی كامكار جایمند ستادموسسه ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۱۷۲ اثر بهره برداری در ادامه حیات و زادآوری گیاه گون مولد كتیرا در استان فارس پرویز زندی فارس ۱۳۷۶-۱۳۸۳
۱۷۳ جمع آوری و حفظ ژرم پلاسم گیا ها ن دارویی استا ن اصفها ن محمد اصفا اصفهان ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۱۷۴ ایجا دكلكسیون زنده گیا ها ن داروئی زینتی مشهد محمدعلی عسگرزاده خراسان رضوی ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۱۷۵ بررسی سه گونه با بونه ازلحاظ میزان ماده موثره (اسانس ) An.cotula,An.kotschyana,Anthemis coelopoda محمدباقر رضایی ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۱۷۶ بررسی تا ثیررویشگا ه برعملكردماده موثره دوگیاه دارویی آویشن ومریم نخودی دراستان همدان رمضان كلوندی همدان ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۷۷ بررسی تا ثیرعوامل بوم شناسی برعملكردما ده موثره گیاه داروی Thymus(آویشن) دراستانهای همدان ,مركزی ,كرما نشا ه وكردستا ن رمضان كلوندی همدان ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۱۷۸ بررسی‌كمی‌وكیفی‌اسانس‌سه‌گونه‌معطر و انحصاری‌ایران (Micromeria.persica,Nepeta heliotropifolia ,Lallemantia pelata) فاطمه سفیدكن ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۱۷۹ كشت وبررسی سه گونه گیا ه دارویی درشهرستا ن همدان حسن جلیلی همدان ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۸۰ پا یلوت استخراج آگا رـآگا رازجلبكها ی قرمزخلیج فا رس محمدباقر رضایی ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۳
۱۸۱ بررسی دوروش كاشت (بذرونهال ) Zataria multiflora دردوزما ن (بها رو پاییز)درمنطقه دزفول احمد عصاره خوزستان ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۱۸۲ احداث كلكسیون گیا ها ن داروئی استا ن مركزی علی فرمهینی‌فراها نی مركزی ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۱۸۳ بررسی روش كا شت ,داشت ,وبرداشت وتكثیرگیا ه داروئی رازك درگرگا ن عبدالهاشم دماوندی‌كمالی گلستان ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۱۸۴ جمع آوری، شناسایی، كشت و اهلی كردن و بررسی مواد موثر گیاهان دارویی در ایران پرویز باباخانلو ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۴
۱۸۵ بررسی اثرات تراكم كا شت وزما ن برداشت برعملكردپیكررویشی ومیزان اسا نس گیا ه آویشن daenensis Thymus بابك بحرینی‌نژاد اصفهان ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۱۸۶ شناسایی‌وبررسی‌اكولوژیك‌گیاهان‌اسانس‌داربه منظوراهلی‌كردن‌وكشت‌آنها پرویز باباخانلو ستادموسسه ۱۳۶۹-۱۳۸۴
۱۸۷ بررسی اسا نس چها رگونه Pimpinella. Lدرایران P.barbata , Boiss.,P.antriscuides ,P.kotschyana)P.puberula فاطمه عسكری ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۱۸۸ بررسی كشت و اهلی كردن گیاه مفراح در استان همدان حسن جلیلی همدان ۱۳۷۹-۱۳۸۴
۱۸۹ استخراج وبررسی تركیبها ی موجوددراسا نس ۵گونه معطرایران Andropogon ischaemum,Salvia spinosa ,Plumbago europaea,Varthemia persica, Peucedanum petiolare, مهدی میرزا ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۱۹۰ شناسایی‌وبررسی‌اكولوژیك‌گیاهان‌اسانس‌داربه منظوراهلی‌كردن‌وكشت‌آنها(استان یزد) عبا س زارع زاده یزد ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۹۱ اثرسطوح آبیا ری درعملكردارقا م مختلف علف چا ی (perforatum Hyperieum) وارداتی وبومی دراستا ن گلستا ن سیدعلی حسینی(حبیب) گلستان ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۹۲ جمع آوری و شنا سا یی گیا ها ن داروئی در استا ن ایلا م (فا زاول جمع آوری و شنا سا یی )۰ حسین قربانی ایلام ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۹۳ جمع آوری،‌ شناسایی، كشت و اهلی كردن و بررسی مواد موثره گیاهان دارویی ایران پرویز باباخانلو ستادموسسه ۱۳۶۵-۱۳۸۴
۱۹۴ كلكسیون گیاهان داروئی استان یزد عبا س زارع زاده یزد ۱۳۷۹-۱۳۸۴
۱۹۵ كشت واهلی كردن گیا ه دارویی جوشن ومقا یسه موادموثره آن با شرایططبیعی (persica Artemisia) پروین رامك لرستان ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۱۹۶ بهبود روش تقطیر با آب جهت استخراج اسانس با بازده بالا از گل محمدی كامكار جایمند ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۱۹۷ بررسی مقا یسه ای اسا نس گونه ها ی مرزه با حداقل ۴یا ۵اكسشن ازگونه ها ی موجود درایران فاطمه سفیدكن ستادموسسه ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۱۹۸ تعیین بهترین سطح كود ازته و عمق بذر و اثر آن بر مقدار تولید اندامهای هوایی و ماده موثره حاصل از گیاه oliveri Cymbopogon عبدالرضا حطم خوزستان ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۱۹۹ بررسی كشت و اهلی كردن دو گونه دارویی و صنعتی كندل و كما آنغوزه در شرایط جنوب خراسان براتعلی غلامی خراسان رضوی ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۲۰۰ اثر تاریخ كشت و كود ازته بر میزان محصول اسفرزه پاكستانی جعفر پوراكبری خوزستان ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۲۰۱ بررسی بهترین تا ریخ ,روش تكثیر(قلمه,بذر)دوگونه مرزه (مرزه‌خوزستانی و مرزه بختیاری)وتعیین عملكرداسا نس آنها وتعیین نوع تركیبا ت موجوددرآن شهلا احمدی لرستان ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۲۰۲ جمع آوری شناسایی كشت و اهلی كردن و بررسی مواد موثره گیاهان دارویی استان چهارمحال و بختیاری منوچهر سرداری چهارمحال‌بختیاری ۱۳۷۹-۱۳۸۴
۲۰۳ بررسی تنشها ی خشكی گونه ها ی مهم گیا ها ن داروئی محمدحسین لباسچی ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۲۰۴ جمع آوری و شنا سا یی daenensis Thymus از رویشگا هها ی مختلف و تعیین میزان مواد موثر آنها در منطقه مركزی ایران بابك بحرینی‌نژاد اصفهان ۱۳۷۹-۱۳۸۴
۲۰۵ جمع آوری و شنا سا ئی گیا ها ن داروئی استا ن گیلان عباس اكبرزاده شفارودی گیلان ۱۳۸۰-۱۳۸۵
۲۰۶ استخراج تركیبها ی موثرگلا ب به وسیله تقطیرمعمولی ودرخلا ء (روغن ثا نویه ) مهدی میرزا ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۲۰۷ تعیین روش منا سب انتقا ل گل ازمزرعه به آزما یشگا ه وتا ثیرآن بر میزان اسا نس گل محمدی محمدباقر رضایی ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۲۰۸ بررسی اثرمقا دیرمختلف آبیا ری بربرخی پا رامترها ی رشدومقا دیركا ئوچودر كولتیوارها ی مختلف وایول زهرا باهرنیك ستادموسسه ۱۳۸۱-۱۳۸۵
۲۰۹ تأثیر مقادیر مختلف شوری بر روی عملكرد و برخی عناصر موجود در دو گونه گیاه دارویی صبرزرد Aloe littoralis و Aloe vera كهزاد سرطاوی بوشهر ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۲۱۰ بررسی روش و زمان كاشت آویشن خراسانی به منظور كشت و اهلی كردن آن در استان خراسان( Thymus transcaspicus) براتعلی غلامی خراسان رضوی ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۲۱۱ تحقیق و معرفی گیا ها ن دارویی ضد سرطا ن درایران با توجه به طب گیا هی قدیم و جدید مهردخت نجف‌پورنوایی ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۵
۲۱۲ اثرات سطوح مختلف ازت و پتا س بر شا خص ها ی كمی و كیفی گل محمدی (زیرپروژه گل محمدی ) مرتضی دانشخواه ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۲۱۳ روشهای نگهداری اسانس و تاثیر زمان بر میزان ثبات تركیبهای گل محمدی محمدباقر رضایی ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۲۱۴ تشكیل كلكسیون گیا ها ن دارویی استا ن هرمزگا ن محمدامین سلطانی‌پور هرمزگان ۱۳۸۱-۱۳۸۵
۲۱۵ مقا یسه میزان (اولئوروپین )درگیا ه زیتون europaea Olea در سه استا ن گیلان ,تهران و فا رس كامكار جایمند ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۲۱۶ بررسی تركیبا ت متشكله اسا نس پنج گونه آویشن ایران(T.migricus,T.carmanicus,T.trautvetteri,T.caucasicus,T.transcapicus) محمدمهدی برازنده ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۲۱۷ مطالعه كلونهای گونه‌های مختلف نعناع و بررسی میزان‌اسانس و تركیبات‌موجوددرآن‌به‌منظور تولید رقم اصلاح شده با اسانس بالا محمدباقر رضایی ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۵
۲۱۸ بررسی كشت و اهلی كردن و تعیین مواد موثره دو گونه دارویی از جنس Nepeta در خراسان براتعلی غلامی خراسان رضوی ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۲۱۹ بررسی امكا ن غنی سا زی اسا نس گل محمدی فاطمه سفیدكن ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۲۲۰ بررسی تا ثیرروشها ی استخراج بركمیت و كیفیت اسا نس گل محمدی فاطمه سفیدكن ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۲۲۱ تحقیق در مورد تا ثیر بهره برداری به روش تیغ زنی در ادامه حیا ت و زادآوری گیا ها ن مولد كتیرا۰ كریم باقرزاده باغبادارانی اصفهان ۱۳۷۳-۱۳۸۵
۲۲۲ بررسی تنوع ژنتیكی ,درگیا ه رازیا نه لیلی صفائی اصفهان ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۲۲۳ تعیین میزان تركیبها ی دارویی ورنگدانه ای وغذایی (كروسین ,كروستین , زعفرانول )دركلاله رقم ها ی زعفران L sativus Crocusدراستا ن خراسا ن محمدباقر رضایی ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۲۲۴ بررسی و شنا سا یی تركیبا ت اسا نس ریشه ,اندام هوایی و میوه (بذر) ۵ گونه گیاه خودروشامل: ferula ovina,,F.tabasensis, Troilis arvensis,crambe orietalis.bupleurum lancifolium محسن بیگدلی تهران ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۲۲۵ بررسی بهترین روش و عمق كا شت جلبك آگا روفیت longissima Gracilariopsis در سواحل بندرعبا س رضا ربیعی هرمزگان ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۲۲۶ بررسی اثرات زمان كاشت و دور آبیاری بر عملكرد اندام هوایی و میزان ماده موثر گونه‌های Salvia. Officinalis , S.sclarea S. hypolecua, و Thymus vulgaris در ایستگاه خجیر تهران ابراهیم فراهانی تهران ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۲۲۷ بررسی روش ومیزان اسا نس گل محمدی دركا رخا نجا ت درمقا یسه با روش آزما یشگا هی ( نیمه صنعتی ) محمدباقر رضایی ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۲۲۸ تعیین بازارهای هدف گیاهان دارویی علی ابراهیمی‌وركیا نی ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۲۲۹ بررسی میزان اسانس گیاه Teucrium polium و تغییرات آن در اثر عوامل اكولوژیك

كریم باقرزاده باغبادارانی اصفهان ۱۳۸۳-۱۳۸۶
۲۳۰ بررسی تركیبهای شیمیایی‌موجود در اسا نس پنج گونه Salvia :S.indica,S.grossheimii,S.cerathophylla,S.chloroleaca,S.lachnocalyx مهدی میرزا ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۲۳۱ طرح ملی بررسی تركیبات متشكله اسانس گیاهان معطرایران فاطمه سفیدكن ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۲۳۲ تعیین توان تولید و سازگاری برخی گیاهان دارویی در شرایط دیم منطقه دماوند محمدحسین لباسچی ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۲۳۳ بررسی تركیبها ی شیمیایی اسا نس پنج گونه Hypericumوبررسی میزان هیپریسین توسط HPLC

Hypericum essential oils:H.dogonbadanicum,H.hyssopifolium,H.helianthemoides,H.lysimachioides ,H.triquetrifoiium

كامكار جایمند ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۲۳۴ كشت و پرورش جلبكهای دریایی در استخرهای پرورش میگو در استان هرمزگان رضا ربیعی هرمزگان ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۲۳۵ بررسی وتعیین منا سب ترین تا ریخ كشت وتراكم بوته دررشد,بذردهی واسا نس گیا ه Agrimonia مهردخت نجف‌پورنوایی ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۶
۲۳۶ بررسی تولید، درصد و تركیب شیمیایی روغن بنه و برآورد ارزش اقتصادی بذر آن در جنگلهای چهارمحال و بختیاری حسن جهانبازی‌گوجانی چهارمحال‌بختیاری ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۲۳۷ استخراج واندازه گیری تركیبها ی فلاونوییدی Kaempferol وQuercetin در گل برگ گل محمدی كامكار جایمند ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۲۳۸ بررسی رویشگا هها ی طبیعی گیا ه دارویی بوما دران millefolium Achillea دراستا ن تهران ومدلسا زی رشدآن دراكوسیستم ها ی زراعی ابراهیم شریفی‌عاشورآبادی ستادموسسه ۱۳۸۱-۱۳۸۶
۲۳۹ بررسی روشهای بهره برداری بهینه از فاضلاب با استفاده از کشت جایگزین مانند گیاهان صنعتی ، زینتی و داروئی وانواع اکالیپتوس در اراضی پائین دست شهرستانهای جنوبی استان تهران محسن بیگدلی تهران ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۲۴۰ بررسی فنولوژی و مطالعات پایه بر روی یكصد گونه گیاهی دارویی كشت شده در باغ گیاهان دارویی ابن‌سینا همدان (فاز دوم احداث باغ همدان) همایون خیری همدان ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۲۴۱ بررسی كاشت جلبكهای دریایی در كانالهای خروجی مزارع پرورش میگو در منطقه تیاب رضا ربیعی هرمزگان ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۲۴۲ تعیین نیا زآبی وبررسی عملكردها ی كمی وكیفی گیا ه بومادران Achillea جهت كشت درمنا طق خشك كشور ابراهیم شریفی‌عاشورآبادی ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۲۴۳ بررسی تركیبها ی شیمیا یی اسا نس چها رگونه pimpinella. L.در ایران :P.deverroides(Boss.),P.khorasanica Engstrand, P.khayamii Mozaff.ed., P.anisactis Rech. F., فاطمه عسكری ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۲۴۴ استخراج و شناسایی تركیبهای شیمیایی اسانس گل محمدی در پایه‌های مختلف كشت شده در بعضی از استانهای كشور(كرمان) محمدرضا كدوری كرمان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۴۵ بررسی میزان كلروفیل و ویتامین C موجود در كاسبرگ‌های گل محمدی محمدباقر رضایی ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۷
۲۴۶ استخراج و شناسایی تركیبهای شیمیایی اسانس گل محمدی در پایه‌های مختلف كشت شده در بعضی از استانهای كشور(استان مركزی) ضیا ء آزدو مركزی ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۴۷ مقا یسه كمیت و كیفیت اسا نس ,ابسولوت و كا نكریت حا صل از گلبرگ خشك و غنچه خشك گل محمدی در مقا یسه با گلبرگ و غنچه تا زه فاطمه سفیدكن ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۷
۲۴۸ استخراج وشنا سا یی تركیبها ی شیمیا یی اسا نس گل محمدی درپا یه ها ی مختلف كشت شده دربعضی ازاستا نها ی كشور(فارس) پرویز زندی فارس ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۴۹ استخراج و شناسایی تركیبهای شیمیایی اسانس گل محمدی در پایه‌های مختلف كشت شده در بعضی از استانهای كشور(همدان) همایون خیری همدان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۵۰ تعیین میزان اسانس و تركیبهای گل محمدی در شرایط مختلف رویش (طول دوره گلدهی گل محمدی) محمدباقر رضایی ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۲۵۱ استخراج و شناسایی تركیبهای شیمیایی اسانس گل محمدی در پایه‌های مختلف كشت شده در بعضی از استانهای كشور (خراسان) محمدعلی عسگرزاده خراسان رضوی ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۵۲ استخراج و شناسایی تركیبهای شیمیایی اسانس گل محمدی در پایه‌های مختلف كشت شده در بعضی از استانهای كشور (آذربایجا نغربی) مهناز حیدری ریكان آذربایجانغربی ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۵۳ بررسی و مقایسه كمیت و كیفیت اسانس سه گونه اكالیپتوس در شرایط طبیعی و كشت با فت E.globulus,E.grandis,E.camaldulensis فاطمه سفیدكن ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۲۵۴ كنترل علفها ی هرز كشت دیم آویشن دنا یی در منطقه دما وند اكبر نجفی‌آشتیانی ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۷
۲۵۵ استخراج و شناسایی تركیبهای شیمیایی اسانس گل محمدی در پایه‌های مختلف كشت شده در بعضی از استانهای كشور(كردستان) بایزید یوسفی كردستان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۵۶ بررسی‌ روشهای مختلف‌ افزایش‌ كمی و كیفی‌ اسانس گل محمدی (تعیین ‌بهترین مدت‌ زما‌ن اسانس‌گیری) مهدی میرزا ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۲۵۷ بررسی نوسانات فصلی (اسانس ) و تركیب‌های عمده آن در گونه‌های سازگار اكالیپتوس در مناطق گرمسیری ایران فاطمه سفیدكن ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۲۵۸ بررسی كمیت و كیفیت اسانس و مواد موثره گل محمدی (Rosa Domascena. Mill.) در شرایط دیم و آبی محمدحسین لباسچی ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۵۹ بررسی تاثیر تاریخ كشت برعملكرد بذر، مقدار و كیفیت اسانس گونه Pimpinella از مناطق رویشی استانهای تهران و مازندران فاطمه عسكری ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۲۶۰ بررسی اثرات روشهای مختلف تیغ زنی بر میزان عملکرد صمغ و بقاء گیاه آنغوزه در شرایط طبیعی و زراعی براتعلی غلامی خراسان رضوی ۱۳۸۶-۱۳۸۷
۲۶۱ استخراج و شناسایی تركیبهای شیمیایی‌اسانس‌ گل‌ محمدی‌ در پایه‌های ‌مختلف‌ كشت‌ شده ‌در بعضی از استانهای ‌كشور محمدباقر رضایی ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۶۲ استخراج و شناسایی تركیبهای شیمیایی اسانس گل محمدی در پایه‌های مختلف كشت شده در بعضی از استانهای كشور (اصفهان) كریم باقرزاده باغبادارانی اصفهان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۶۳ شناسایی‌تركیبات شیمیایی‌اسانس ۵ گونه جنس‌زیره (Bunium):B.badghyzi,B.caroides,B.cylindricum,B.paucifolium,B.rectangulum فاطمه سفیدكن ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۲۶۴ بررسی فیزیولوژیكی رشد برای شناسایی بهتر مراحل فنولوژیك، نحوه رشد و افزایش اسانس گل محمدی محمدحسین لباسچی ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۲۶۵ استخراج و شناسایی تركیبهای شیمیایی اسانس گل محمدی در پایه‌های مختلف كشت شده در بعضی از استانهای كشور(خوزستان) محمدعلی شیخ‌الاسلامی خوزستان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۶۶ ارزیابی شاخص‌های مرفولوژیك و عملكرد اسانس جمعیتهای salvia sclarea در شرایط طبیعی و زراعی فرزانه بهادری سمنان ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۲۶۷ تاثیر كشت و اهلی كردن بر رشد و مواد موثره تعدادی از گونه‌های ‌جنس آویشن ( thymus ) در اقالیم مختلف كشور (خراسان شمالی) گل محمد گریوانی خراسان شمالی ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۲۶۸ تاثیر سیستمهای تغذیه گیاه (شیمایی، تلفیق و ارگانیك) بر كمیت و كیفیت دو گونه آویشن L vulgaris Thymus وL daenensis Thymus بهلول عباس‌زاده ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۶۹ تاثیر كشت و اهلی كردن بر رشد و مواد موثره تعدادی از گونه‌های ‌جنس آویشن ( thymus ) در اقالیم مختلف كشور(آذر بایجان غربی) مژگا ن لارتی آذربایجانغربی ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۲۷۰ استفاده از نانو ذرات عصاره های گیاهی همیشه بهار و بابونه در ساخت فراورده های دارویی و آرایشی – بهداشتی فاطمه سفیدكن ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۸
۲۷۱ بررسی نوسانات فصلی اسانس و تركیبهای عمده آن در گونه‌های سازگار اكالیپتوس در مناطق شمالی ایران محمدباقر رضایی ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۷۲ تاثیركشت‌و اهلی كردن‌بر‌رشدومواد موثره تعدادی از گونه‌های‌جنس‌آویشن( thymus )دراقالیم‌مختلف كشور ابراهیم شریفی‌عاشورآبادی ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۲۷۳ تاثیركشت‌و اهلی كردن‌بر‌رشدومواد موثره تعدادی از گونه‌های‌جنس‌آویشن( thymus )دراقالیم‌مختلف كشور(گیلان) علیرضا حداد گیلان ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۲۷۴ بررسی نوسانات فصلی اسانس و تركیب های عمده آن در گونه های سازگار اكالیپتوس در مناطق مركزی ایران كامكار جایمند ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۷۵ استخراج و اندازه گیری تانن موجود در تفاله گل محمدی باقیمانده از تقطیر كامكار جایمند ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۸
۲۷۶ تاثیر كشت و اهلی كردن بر رشد و مواد موثره تعدادی از گونه‌های ‌جنس آویشن ( thymus ) در اقالیم مختلف كشور(اصفهان) لیلی صفائی اصفهان ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۲۷۷ بررسی سازگاری پایه‌های گل محمدی در استان كرمان- گلباف محمدرضا كدوری كرمان ۱۳۸۵-۱۳۸۸
۲۷۸ استخراج و شناسایی تركیبهای شیمیایی اسانس گل محمدی در پایه‌های مختلف كشت شده در بعضی از استانهای كشور(كرمانشاه) خسرو شهبازی كرمانشاه ۱۳۸۵-۱۳۸۸
۲۷۹ بررسی كمی و كیفی اسانس گیاه Nepeta crassifolia دررویشگاههای طبیعی و شرایط مزرعه در استان آذربایجان شرقی آذر رفعتی سهرابی آذربایجانشرقی ۱۳۸۵-۱۳۸۸
۲۸۰ تاثیر كشت و اهلی كردن بر رشد و مواد موثره تعدادی از گونه‌های ‌جنس آویشن ( thymus ) در اقالیم مختلف كشور(استان تهران) رضا حبیبی تهران ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۲۸۱ تاثیر كشت و اهلی كردن بر رشد و مواد موثره تعدادی از گونه‌های ‌جنس آویشن ( thymus ) در اقالیم مختلف كشور(قزوین) احمد اكبری‌نیا قزوین ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۲۸۲ تاثیر روشهای تغذیه گیاه (شیمایی، تلفیقی و ارگانیك) بر عملكرد سرشاخه گلدار و اسانس گیاه دارویی آویشن(اصفهان) لیلی صفائی اصفهان ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۲۸۳ بررسی خصوصیات رویشگاهها و پراكنش گونه‌های مختلف جنس تیموس در ایران (مازندران) حسن قلیچ‌نیا عمرانی مازندران ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۲۸۴ بررسی سازگاری و عملكرد برخی گونه‌های آویشن در دیمزارهای مختلف كشور (گیلان) كامبیز یوسفی گیلان ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۲۸۵ بررسی تاثیر اقلیم و زمانهای برداشت برعملكردوتركیبات اسانس آویشن دنایی(Thymus dainesis فرزانه بهادری سمنان ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۲۸۶ جمع آوری، كشت و استقرار گیاهان دارویی نادر و در حال انقراض ایران به منظور احیا و حفاظت آنها

كردستان

فرحناز هوشیدری كردستان ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۲۸۷ مطالعه اثر روشهای مختلف هرس و فاصله كاشت در میزان تولید گل و اسانس گل محمدی گلناز حدادی زنجان ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۲۸۸ جمع آوری، كشت و استقرار گیاهان دارویی نادر و در حال انقراض ایران به منظور احیا و حفاظت آنها

(اصفهان)

سعید دوازده‌‌‌‌ امامی اصفهان ۱۳۸۸-۱۳۸۹
۲۸۹ بررسی خصوصیات رویشگاهها و پراكنش گونه‌های مختلف جنس تیموس در ایران(فارس) لیلا روشندل فارس ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۲۹۰ بررسی خصوصیات رویشگاهها و پراكنش گونه‌های مختلف جنس تیموس در ایران (آذربایجان شرقی) رسول رنگ‌آوران آذربایجانشرقی ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۲۹۱ بررسی خصوصیات رویشگاهها و پراكنش گونه‌های مختلف جنس تیموس در ایران زهرا باهرنیك ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۲۹۲ بررسی خصوصیات رویشگاهها و پراكنش گونه‌های مختلف جنس تیموس در ایران(خراسان) براتعلی غلامی خراسان رضوی ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۲۹۳ بررسی كارایی تعذیه بیولوژیك بر گونه‌های آویشن در شرایط زراعی فرزانه بهادری سمنان ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۲۹۴ بررسی خصوصیات رویشگاهها و پراكنش گونه‌های مختلف جنس تیموس در ایران (كردستان) جما ل حسنی كردستان ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۲۹۵ بررسی كمیت و كیفیت ژل در گیاه Aloe vera در شرایط مزرعه و گلخانه اكبر نجفی‌آشتیانی ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۸۹
۲۹۶ بررسی تاثیر اقلیم برفنولوژی و استقرار گیاه صبر زرد (Aloe vera) منطقه شهداد محمدرضا كدوری كرمان ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۲۹۷ بررسی كمی و كیفی اسانس گیاه Thymus pubescens در رویشگاههای طبیعی و شرایط مزرعه‌ای در استان آذربایجان‌شرقی یوسف ایمانی ویزج یگان آذربایجانشرقی ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۲۹۸ بررسی مرفولوژیكی سیستم زیرزمینی كلوس به منظور اصلاح روش بهره برداری سنتی حمید هویزه خوزستان ۱۳۸۸-۱۳۸۹
۲۹۹ بررسی سازگاری و عملكرد برخی گونه‌های آویشن در دیمزارهای مختلف كشور- لرستان علی سپهوند لرستان ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۳۰۰ جمع آوری ،كشت و استقرار گیاهان دارویی نادر و در حال انقراض ایران به منظور احیا و حفاظت آنها

(قزوین)

سعید رشوند قزوین ۱۳۸۸-۱۳۸۹
۳۰۱ بررسی كمی و كیفی اسانس گیاه مورخوش (Zhumeria majdae) در رویشگاههای طبیعی و شرایط مزرعه محمدامین سلطانی‌پور هرمزگان ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۳۰۲ بررسی سازگاری و عملكرد برخی گونه‌های آویشن در دیمزارهای مختلف كشور (خراسان شمالی) گل محمد گریوانی خراسان شمالی ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۳۰۳ ارزیابی روشهای مختلف تكثیر گیاه دارویی آویشن كوهی Thymus فرزانه بهادری سمنان ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۳۰۴ بررسی خصوصیات رویشگاهها و پراكنش گونه‌های مختلف جنس تیموس در ایران (لرستان) علی محمدیان لرستان ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۳۰۵ بررسی تأثیر كود دامی و انواع كود سبز (یونجه بمی ، شبدرایرانی، ماشك گل خوشه ای) بر حاصلخیزی خاك و عملكردگیاه دارویی آویشن(Thymus daenensis) محسن بنی‌اسدی كرمان ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۳۰۶ كشت و پرورش جلبك های اقتصادی در مزارع پرورش میگو در استان هرمزگان ولی اله ساعد هرمزگان ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۳۰۷ پروژه پایلوت كشت و توسعه جلبك مهدی فرحپور ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۳۰۸ جمع آوری، كشت و استقرار گیاهان دارویی نادر و در حال انقراض ایران به منظور احیا و حفاظت آنها

كهگیلویه و بویراحمد

شهاب‌الدین میری‌نژاد كهگیلویه وبویراحمد ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۳۰۹ جمع آوری، كشت و استقرار گیاهان دارویی نادر و در حال انقراض ایران به منظور احیا و حفاظت آنها

مازندران

سیروس صابرآملی مازندران ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۳۱۰ تجزیه كمی و كیفی روغن بذر Moringa peregrina جهت تعیین كاربردهای آن و تعیین بهترین روش و زمان استخراج روغن كامكار جایمند ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۳۱۱ جمع آوری، كشت و استقرار گیاهان دارویی نادر و در حال انقراض ایران به منظور احیا و حفاظت آنها

(لرستان)

علی سپهوند لرستان ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۳۱۲ جمع آوری و حفظ ژرم پلاسم گیاهان دارویی استان اصفهان (فاز دوم) محمد اصفا اصفهان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۳۱۳ پروژه پایلوت كشت و توسعه جلبك گراسیلاریا (Gracilaria corticata) و سارگاسوم

(sargassuum sp) در استان بوشهر

كهزاد سرطاوی بوشهر ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۳۱۴ جمع آوری ،كشت و استقرار گیاهان دارویی نادر و در حال انقراض ایران به منظور احیا و حفاظت آنها

آذربایجانغربی

مژگا ن لارتی آذربایجانغربی ۱۳۸۸-۱۳۸۹
۳۱۵ عصاره گیری از گیاهان دارویی ضد سرطان به منظور اسكرین(غربال) كردن اثرات ضد توموری آنها فاطمه سفیدكن ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۳۱۶ پروژه پایلوت كشت و پرورش جلبكهای مهم و اقتصادی در سواحل استان سیستان و بلوچستان علی مهدی آبكنار سیستان (مرکز زابل) ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۳۱۷ پایلوت تحقیقی - ترویجی كشت و پرورش جلبك های اقتصادی در استان هرمزگان ولی اله ساعد هرمزگان ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۳۱۸ بررسی كمی و كیفی گیاه مرزه كوهی Satureja sahendica در رویشگاههای طبیعی و شرایط مزرعه در استان قزوین احمد اكبری‌نیا قزوین ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۳۱۹ بررسی اثر مالچهای مختلف گیاهی بر رشد، عملكرد و اسانس دو گونه گیاه دارویی آویشن در شرایط دیم منطقه دماوند(ایستگاه همند آبسرد) اكبر نجفی‌آشتیانی ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۸۹
۳۲۰ تاثیر روشهای مختلف حاصلخیزی خاک بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی مرزه ابراهیم فراهانی تهران ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۳۲۱ استخراج و تجزیه كیفی و كمی اسانس گونه‌های مختلف آویشن در برخی از استانهای كشور

(ایستگاه همند آبسرد)

محمد بختیاری‌رمضانی ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۳۲۲ استخراج و تجزیه كیفی و كمی اسانس گونه‌های مختلف آویشن در برخی از استانهای كشور (كردستان) جما ل حسنی كردستان ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۲۳ بررسی عملكرد زیره سبز (Cuminum cyminum) تحت روشهای تغذیه گیاه (متداول، ارگانیك و تلفیقی) غلامحسین رحمانی كرمان ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۳۲۴ استخراج و تجزیه كیفی و كمی اسانس گونه‌های مختلف آویشن در برخی از استانهای كشور (اصفهان ) حسین زینلی اصفهان ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۲۵ استخراج و تجزیه كیفی و كمی اسانس گونه‌های مختلف آویشن در برخی از استانهای كشور (خراسان رضوی-شرایط زراعی ) عباس صفرنژاد خراسان رضوی ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۲۶ استخراج و تجزیه كیفی و كمی اسانس گونه‌های مختلف آویشن در برخی از استانهای كشور (اردبیل) علی صمدزاده اردبیل ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۲۷ استخراج و تجزیه كیفی و كمی اسانس گونه‌های مختلف آویشن در برخی از استانهای كشور (گلستان ) محمدعلی دری گلستان ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۲۸ بررسی سازگاری و عملكرد برخی گونه‌های آویشن در دیمزارهای مختلف كشور (اصفهان) كریم باقرزاده باغبادارانی اصفهان ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۲۹ تعیین و رتبه بندی بازار های هدف گیاهان مرزه ،آلوئه ورا،انیسون ،گل محمدی ،بادرنجبویه ،آویشن و زیره علی ابراهیمی‌وركیا نی ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۳۳۰ بررسی سازگاری و عملكرد برخی گونه‌های آویشن در دیمزارهای مختلف كشور (كرمانشاه) صادق اسفندیاری كرمانشاه ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۳۱ بررسی سازگاری و عملكرد برخی گونه‌های آویشن در دیمزارهای مختلف كشور (همندآبسرد) محمد بختیاری‌رمضانی ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۳۲ استخراج و تجزیه ‌كیفی‌ و كمی‌ اسانس‌ گونه‌های‌ مختلف‌ آویشن ‌در برخی ‌از استانهای ‌كشور (آذربایجا‌ن‌شرقی ـ شرایط رویشگاهی) یوسف ایمانی ویزج یگان آذربایجانشرقی ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۳۳ استخراج و تجزیه كیفی و كمی اسانس گونه‌های مختلف آویشن در برخی از استانهای كشور (یزد) عبا س زارع زاده یزد ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۳۴ استخراج و تجزیه كیفی و كمی اسانس گونه‌های مختلف آویشن در برخی از استانهای كشور (همدان) محمدرضا صادقی‌منش همدان ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۳۵ استخراج و تجزیه كیفی و كمی اسانس گونه‌های مختلف آویشن در برخی از استانهای كشور(خراسان رضوی-شرایط رویشگاهی) براتعلی غلامی خراسان رضوی ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۳۶ استخراج و تجزیه كیفی و كمی اسانس گونه‌های مختلف آویشن در برخی از استانهای كشور(فارس-شرایط رویشگاهی) لیلا روشندل فارس ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۳۷ ارزیابی كشت مخلوط و تك كشتی آویشن (Thymus daenensi) و یونجه (Medicago sativa) محمدرضا كدوری كرمان ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۳۳۸ استخراج و تجزیه ‌كیفی‌ و كمی‌ اسانس‌ گونه‌های‌ مختلف‌ آویشن‌ در برخی‌ از استانهای ‌كشور (آذربایجان‌شرقی ـ كشت اكسشن ها در شرایط زراعی) آذر رفعتی سهرابی آذربایجانشرقی ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۳۹ استخراج و اندازه گیری آلکالوییدهای تروپانی در برخی از گونه های هیوسیاموس ایران فاطمه سفیدكن ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۳۴۰ بررسی ‌سازگاری و عملكرد برخی گونه‌های آویشن در دیمزارهای ‌مختلف كشور- آذربایجان‌شرقی امیرحسین طالب‌پور آذربایجانشرقی ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۴۱ بررسی سازگاری و عملكرد برخی گونه‌های آویشن در دیمزارهای مختلف كشور (كردستان) جما ل حسنی كردستان ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۴۲ مطالعه رویشگاه‌های طبیعی مورد تعیین بهترین روش كاشت و مقایسه مواد موثره گیاه در رویشگاههای مختلف فارس مجتبی حمزه پور فارس ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۴۳ بررسی اثرات زمان کشت و تراکم بر عملکرد رویشی و میزان اسانس مرزه Satureja sahendica بهلول عباس‌زاده ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۳۴۴ استخراج و تجزیه كیفی و كمی اسانس گونه‌های مختلف آویشن در برخی از استانهای كشور مهدی میرزا ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۴۵ بررسی تأثیر كود دامی و انواع كود سبز (یونجه بمی ، شبدرایرانی، ماشك گل خوشه ای) بر حاصلخیزی خاك و عملكردگیاه دارویی زیره سبز(Cuminum cyminum) هرمزد نقوی كرمان ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۳۴۶ استخراج و تجزیه كیفی و كمی اسانس گونه‌های مختلف آویشن در برخی از استانهای كشور(زنجان) احمد موسوی زنجان ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۳۴۷ استخراج و تجزیه كیفی و كمی اسانس گونه‌های مختلف آویشن در برخی از استانهای كشور (لرستان) علی محمدیان لرستان ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۴۸ بررسی تأثیر كودهای آلی(یونجه بمی ، شبدرایرانی، ماشك گل خوشه ای، كود دامی) بر حاصلخیزی خاك و عملكرد كمی ترخون(Artamisia dracanculus) محسن بنی‌اسدی كرمان ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۳۴۹ استخراج و تجزیه كیفی و كمی اسانس گونه‌های مختلف آویشن در برخی از استانهای كشور

(مازندران)

حسن قلیچ‌نیا عمرانی مازندران ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۵۰ استخراج و تجزیه كیفی و كمی اسانس گونه‌های مختلف آویشن در برخی از استانهای كشور(فارس-شرایط زراعی) عبدالرضا نصیرزاده فارس ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۵۱ بررسی سازگاری و عملكرد برخی گونه‌های آویشن در دیمزارهای مختلف كشور محمدحسین لباسچی ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۵۲ بررسی تأثیر كودهای آلی(یونجه بمی ، شبدرایرانی، ماشك گل خوشه ای، كود دامی) بر حاصلخیزی خاك و عملكردگیاه دارویی بادرنجبویه(Melissa officinalis) هرمزد نقوی كرمان ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۳۵۳ استخراج و شناسایی تركیبهای شیمیایی اسانس گل محمدی در پایه‌های مختلف كشت شده در بعضی از استانهای كشور (در شرایط دیم منطقه شهركرد چهارمحال بختیاری) حسین محمدی نجف‌آبادی چهارمحال‌بختیاری ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۵۴ بررسی اثرات ضد میكروبی اسانس گونه های مختلف آویشن فاطمه عسكری ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۳۵۵ بررسی عملكرد نعناع فلفلی (Mentha piperita) تحت روشهای تغذیه گیاه (متداول، ارگانیك و تلفیقی) محمدرضا كدوری كرمان ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۳۵۶ استخراج و تجزیه كیفی و كمی اسانس گونه‌های مختلف آویشن در برخی از استانهای كشور (قم) عبا س پورمیدانی قم ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۵۷ استخراج و تجزیه كیفی و كمی اسانس گونه‌های مختلف آویشن در برخی از استانهای كشور(باغ گیاه شناسی ملی ایران) مهدی میرزا ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۳۵۸ جمع آوری، كشت و استقرار گیاهان دارویی نادر و در حال انقراض ایران به منظور احیا و حفاظت آنها مهردخت نجف‌پورنوایی ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۳۵۹ بررسی تركیبهای شیمیایی اسانس و میزان هیپریسین عصاره نه گونه Hypericum

Hypericum androsaemum ; H. armenum ; H. asperulum ; H. fursei ; H. hirsutum ; H. linarioides ; H. olivieri ; H. tetrapterum ; H. vermiculare

 و بررسی میزان هیپریسین توسط HPLC

كامكار جایمند ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۳۶۰ استخراج و تجزیه كیفی و كمی‌اسانس گونه‌های مختلف آویشن در برخی از استانهای كشور (سمنان) نجاتعلی سالار سمنان ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۶۱ استخراج و تجزیه كیفی و كمی اسانس گونه‌های مختلف آویشن در برخی از استانهای كشور (مركزی) مصطفی زارع مركزی ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۶۲ بررسی تأثیر كودهای آلی(یونجه بمی ، شبدر، ماشك گل خوشه ایی، كود دامی) بر حاصلخیزی خاك و عملكرد كمی نعناع فلفلی(Mentha piperita) غلامحسین رحمانی كرمان ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۳۶۳ تعیین نیاز آبی گل محمدی (Rosa Domascena. Mill.) ابراهیم شریفی‌عاشورآبادی ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۳۶۴ بررسی كاربرد كودهای میکوریز و ورمی کمپوست بر عملكرد كمی و كیفی دو گونه گیاه دارویی آویشن در شرایط زراعی فرزانه بهادری سمنان ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۳۶۵ بررسی پراكنش، نیازهای اكولوژیك، امكان كشت و اهلی كردن ویژگیهای فیتوشیمیایی گونه‌های جنس آویشن (Tymus) ابراهیم شریفی‌عاشورآبادی ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۹۱
۳۶۶ کاشت، داشت، برداشت و ارتقاء كیفیت اسانس نعناء فلفلی تولیدی كشور جهت استفاده در صنایع داروسازی حسین بتولی اصفهان ۱۳۹۱-۱۳۹۱
۳۶۷ بررسی تغیرات كمی و كیفی اسانس ۵ گونه جنس L. Heracleum. مهدی میرزا ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۳۶۸ كشت واهلی كردن دوگونه دارویی انحصاریNepeta crassifolia ,Nepeta denudata در استان تهران به منظور حفاظت و احیا آنها مهردخت نجف‌پورنوایی ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۳۶۹ بررسی و مقایسة عملكرد‌های كمی و كیفی اسانس گل محمدی در شرایط آبیاری و دیم با استفاده از مالچ پلاستیك محمدحسین لباسچی ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۳۷۰ بررسی سازگاری و عملکرد دو گونه‌ آویشن در دیمزارهای مختلف استان آذربایجان غربی مژگا ن لارتی آذربایجانغربی ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۳۷۱ بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد بیولوژیکی و کمیت و کیفیت اسانس سه گونه مرزه (S. khuzistanica , S. sahendica , S. bachtiarica) سعید دوازده‌‌‌‌ امامی اصفهان ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۳۷۲ بررسی تركیبهای شیمیایی اسانس دو گونه Pimpinella L. ، (P. olivieri & P. peucedanifolia) و شش گونه Centaurea، (C. hyrcanica, C. imperialis, C. koeieana, C. pterocaula, C. urvillei, C. zuvandica) در ایران فاطمه عسكری ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۳۷۳ بررسی عملکرد سرشاخه گلدار و اسانس ژنوتیپ های آویشن دنایی Thymus daenensis در شرایط مختلف اقلیمی استان اصفهان بابك بحرینی‌نژاد اصفهان ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۳۷۴ استخراج و تعیین میزان تانن از گال Aphelonyx persica بر روی بلوط ایرانی Quercus Brantii به روش اسپکتروفتومتری كامكار جایمند ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۳۷۵ بررسی سازگاری و عملكرد رقم خارجی و توده‌های محلی شاهدانه تحت شرایط تغذیه‌ای در تراكم‌های مختلف بهلول عباس‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۳۷۶ بررسی اثر ماندگاری كودهای شیمیائی، دامی و كود نانو بر كمیت و كیفیت گل محمدی بهلول عباس‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۳۷۷ بررسی تنوع در عملکرد و اجزا عملکرد و سازگاری گونه های مختلف مرزهspp. Satureja در برخی از مناطق کشور (ایستگاه تحقیقات همند) محمدحسین لباسچی ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۷۸ طراحی و ساخت دستگاه پایلوت (نیمه صنعتی) اسانس‌گیری به روشهای مختلف تقطیر كامكار جایمند ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۳۷۹ بررسی عملکرد بذر و کمیت و کیفیت اسانس ژنوتیپ های برتر رازیانه در شرایط مختلف اقلیمی استان اصفهان لیلی صفائی اصفهان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۸۰ استخراج و تجزیه كمی و كیفی اسانس گونه های مختلف مرزه كشت شده در برخی مناطق اكولوژیك كشور - مطالعه موردی: ایستگاه همندآبسرد اكبر نجفی‌آشتیانی ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۸۱ استخراج و تجزیه كمی و كیفی اسانس گونه های مختلف مرزه كشت شده در برخی مناطق اكولوژیك كشور - مطالعه موردی: استان یزد عبا س زارع زاده یزد ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۸۲ بررسی اثر سایه اندازی خارشتر در مقدار تولید محصول زعفران حسین رحیمی‌ خراسان رضوی ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۳۸۳ بررسی تاثیر دور آبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد کمی و ترکیبات اسانس مرزه سهندی Satureja sahendica احمد اكبری‌نیا قزوین ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۳۸۴ استخراج و تجزیه كمی و كیفی اسانس گونه های مختلف مرزه كشت شده در برخی مناطق اكولوژیك كشور - مطالعه موردی: استان لرستان شهلا احمدی لرستان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۸۵ استخراج و تجزیه كمی و كیفی اسانس گونه های مختلف مرزه كشت شده در برخی مناطق اكولوژیك كشور - مطالعه موردی: باغ گیاه شناسی ملی ایران فاطمه سفیدكن ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۸۶ استخراج و تجزیه كمی و كیفی اسانس گونه های مختلف مرزه كشت شده در برخی مناطق اكولوژیك كشور - مطالعه موردی: استان خراسان رضوی حامد ظریف‌كتابی خراسان رضوی ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۸۷ بررسی روش‌های مختلف خواب‌شکنی، جوانه‌زنی، كشت، عملکرد بذر، كمیت و کیفیت اسانس گونه Pimpinella aurea از رویشگاه‌های مختلف

فاطمه عسكری ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۸۸ استخراج و تجزیه كمی و كیفی اسانس گونه های مختلف مرزه كشت شده در برخی مناطق اكولوژیك كشور - مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی فرید نورمند موید آذربایجانشرقی ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۸۹ استخراج و تجزیه كمی و كیفی اسانس گونه های مختلف مرزه كشت شده در برخی مناطق اكولوژیك كشور - مطالعه موردی: استان كردستان فرحناز هوشیدری كردستان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۹۰ اثرات نوع کود و تراکم بر عملکرد کمی و کیفی بذر آنیسون مهدی فراوانی خراسان رضوی ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۳۹۱ بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس پنج گونه Tanacetum sp. ایران محمدباقر رضایی ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۳۹۲ بررسی و مقایسه عملکرد گل و اسانس ژنوتیپ های گل محمدی در مقیاس نیمه صنعتی در سه منطقه استان خراسان رضوی (مشهد، تربت حیدریه و گناباد) براتعلی غلامی خراسان رضوی ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۹۳ بررسی كاشت چند گونه گیاه مهم داروئی استان فارس با مقایسه مواد مؤثره آنها در شرایط رویشگاهی و مزرعه وحید روشن سروستانی فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۳۹۴ استخراج و شناسایی تركیبهای شیمیایی اسانس ژنوتیپ های گل محمدی Rosa damascena Mill بصورت کشت دیم درمنطقه شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری(تکمیل فاز اول) حسین محمدی نجف‌آبادی چهارمحال‌بختیاری ۱۳۹۳-۱۳۹۳
۳۹۵ بررسی و مقایسه عملکرد گل و اسانس ژنوتیپ های برترگل محمدی درمقیاس نیمه صنعتی در منطقه بیرجند (استان خراسان جنوبی) مرضیه تابع خراسان جنوبی ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۳۹۶ مطالعه اثر روشهای مختلف هرس و فاصله كاشت در میزان تولید گل و اسانس گل محمدی (فاز دوم) گلناز حدادی زنجان ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۳۹۷ بررسی سازگاری و ارزیابی عملكرد كمی و كیفی ۱۲ گونه دارویی در دو منطقه استان خراسان رضوی براتعلی غلامی خراسان رضوی ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۳۹۸ زراعت گیاه Mentha longifolia به روش آبیاری تحت فشار(تیپ) در منطقه کاشان حسین بتولی اصفهان ۱۳۹۳-۱۳۹۳
۳۹۹ ارزیابی تاثیر برخی شرایط اكولوژیكی بر كمیت روغن میوه بنه (Pistacia atlantica) در کردستان بایزید یوسفی كردستان ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۴۰۰ معرفی گونه های ارزشمند جنس مرزه (Satureja) برای كشت و فراوری در مناطق اكولوژیك مختلف كشور به منظور تولید انبوه فاطمه سفیدكن ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۳
۴۰۱ ارزیابی و مقا یسه عملکرد اقتصادی گونه‌های با ارزش گیاهان دارویی چند ساله بهلول عباس‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۴۰۲ ارتقا تنوع کاشت گیاهان داروئی درحوزه سدالبرز(منطقه لفور ) محمد اكبرزاده مازندران ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۰۳ ارزیابی همزیستی قارچ های میکوریزی آربسکولار با گیاهان دارویی حوزه آبخیز نوژیان (لرستان) پروین رامك لرستان ۱۳۹۳-۱۳۹۴
۴۰۴ بررسی كاشت روناس با عملیات به زراعی در استان سمنان غلا مرضا مرادی‌حقیقی سمنان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۴۰۵ بررسی عملکرد گل و اسانس ژنوتیپ های برتر گل محمدی با استفاده از مالچ پلاستیکی در شرایط دیم شهرستان سمیرم (ونک) همت علی انصاری اصفهان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۰۶ بررسی‌استقراروارزیابی‌رشدوعملكرد گیاهان دارویی در شرایط دیم (آذربایجانغربی) مژگا ن لارتی آذربایجانغربی ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۰۷ جمع آوری و حفظ ژرم پلاسم گیاهان داروئی و اسانس دار اقتصادی استان اصفهان بابك بحرینی‌نژاد اصفهان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۰۸ بررسی‌استقراروارزیابی‌رشدوعملكرد گیاهان دارویی در شرایط دیم (كردستان) جما ل حسنی كردستان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۰۹ بررسی اثر حفاظت فراسرد بر اسانس چهار گونه مرزه Satureja reshingeri, S. spicigera, . bachtiarica, S. khuzistanica S. فاطمه سفیدكن ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۴
۴۱۰ بررسی تغییرات اسید سالیسیلیك در گونه‌های مختلف بیدها و مطالعه ارتباط آنها با برخی ویژگی‌های فیزیولوژیكی و مورفولوژیكی این گونه‌ها فرحزا كاظمی‌سعید ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۴۱۱ تعیین میزان تحمل به خشكی در گیاه كنگر فرنگی Cynara scolymus بابك بحرینی‌نژاد اصفهان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۴۱۲ احداث موزه گل محمدی و گلاب در باغ گیاه شناسی کاشان حسین بتولی اصفهان ۱۳۹۳-۱۳۹۴
۴۱۳ استخراج و تجزیه كمی و كیفی اسانس اكسشن‌های مختلف گونه‌های Anthemis كشت شده در ایستگاه تحقیقات البرز فاطمه سفیدكن ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۴
۴۱۴ بررسی سازگاری گیاه كنگر فرنگی Cynara scolymus در شرایط مختلف اقلیمی استان اصفهان بابك بحرینی‌نژاد اصفهان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۴۱۵ تعیین میزان تحمل به شوری در گیاه كنگر فرنگی Cynara scolymus بابك بحرینی‌نژاد اصفهان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۴۱۶ بررسی‌استقراروارزیابی‌رشدوعملكرد گیاهان دارویی در شرایط دیم (سمنان) سیدعلیرضا حسینی سمنان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۱۷ بررسی سازگاری و ارزیابی عملكرد ۱۰ گونه گیاه داروئی - تجاری به منظور تولید زراعی و ارزیابی اقتصادی آنها در شرایط گناباد براتعلی غلامی خراسان رضوی ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۱۸ ارزیابی پتانسیل رویشگاهی گونه های دارویی استان اصفهان جهت کشت در شرایط دیم

 فاز اول: تهیه نقشه مناطق دارای قابلیت رشد گونه های مهم دارویی در استان اصفهان

مسعود برهانی اصفهان ۱۳۹۳-۱۳۹۴
۴۱۹ بررسی‌استقراروارزیابی‌رشدوعملكرد گیاهان دارویی در شرایط دیم - استان گیلان پریسا شاهین رخسار گیلان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۲۰ بررسی‌استقراروارزیابی‌رشدوعملكرد گیاهان دارویی در شرایط دیم ( تهران - ایستگاه همند آبسرد) فضل‌اله صفی‌خانی ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۲۱ بررسی‌استقراروارزیابی‌رشدوعملكرد گیاهان دارویی در شرایط دیم (استان مركزی) محمود حق‌شناس مركزی ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۲۲ بررسی‌استقراروارزیابی‌رشدوعملكرد گیاهان دارویی در شرایط دیم (اصفهان) همت علی انصاری اصفهان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۲۳ بررسی مقدماتی كشت و استقرار برخی درختان و درختچه‌های دارویی بهلول عباس‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۴۲۴ بررسی‌استقراروارزیابی‌رشدوعملكرد گیاهان دارویی در شرایط دیم فضل‌اله صفی‌خانی ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۲۵ بررسی‌استقراروارزیابی‌رشدوعملكرد گیاهان دارویی در شرایط دیم (ایلام) منوچهر طهماسبی ایلام ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۲۶ بررسی تاثیر دو روش آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی بر کارآیی مصرف آب در تولید گل محمدی در استان کرمان نادر كوهی چله كران كرمان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۲۷ بررسی عملکرد گل و اسانس ژنوتیپ های برتر گل محمدی با استفاده از مالچ پلاستیکی در شرایط دیم شهرستان فریدونشهر بابك بحرینی‌نژاد اصفهان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۲۸ بررسی‌استقراروارزیابی‌رشدوعملكرد گیاهان دارویی در شرایط دیم (آذربایجانشرقی) امیرحسین طالب‌پور آذربایجانشرقی ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۴۲۹ بررسی‌استقراروارزیابی‌رشدوعملكرد گیاهان دارویی در شرایط دیم (كرمان) محمدرضا كدوری كرمان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۳۰ بررسی امكان جوانه زنی و استقرار سه گونه دارویی انحصاری, Nepeta prostrata,Nepeta,cephalotes ,Nepeta gloeocephala به منظور حفاظت و احیا آنها مهردخت نجف‌پورنوایی ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۴
۴۳۱ ارزیابی توان تولید مخلوط آویشن و اسپرس در دیمزارهای كم بازده كشور- كردستان جما ل حسنی كردستان ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۴۳۲ استخراج و تجزیه كمی و كیفی اسانس اكسشن های مختلف گونه‌های بومادران كشت شده در ایستگاه تحقیقات البرز فاطمه سفیدكن ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۴۳۳ ارزیابی توان تولید مخلوط آویشن و اسپرس در دیمزارهای كم بازده كشور- خراسان شمالی صفر صفری خراسان شمالی ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۴۳۴ ارزیابی عملكرد گل و اسانس ژنوتیپهای برتر گل محمدی در شرایط مختلف اكولوژیكی كردستان بایزید یوسفی كردستان ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۴۳۵ بررسی عملكرد گل و اسانس ژنوتیپ‌های برتر گل محمدی در استان ایلام منوچهر طهماسبی ایلام ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۴۳۶ تدوین استاندارد گیاه دارویی Zataria multiflora مهردخت نجف‌پورنوایی ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۵
۴۳۷ ارزیابی توان تولید مخلوط آویشن و اسپرس در دیمزارهای كم بازده كشور- ایلام منوچهر طهماسبی ایلام ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۴۳۸ تأثیرکودهای آلی و زیستی بر عملكرد، اجزای عملكرد و اسانس گیاه دارویی نوروزک ( Salvia leriifolia Benth.) مجید دشتی خراسان رضوی ۱۳۹۴-۱۳۹۵
۴۳۹ بررسی کشت و امکان سنجی توان صادراتی گونه های امیدبخش گیاهان دارویی استان زنجان پرویز مرادی زنجان ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۴۴۰ ارزیابی توان تولید مخلوط آویشن و اسپرس در دیمزارهای كم بازده كشور ابراهیم شریفی‌عاشورآبادی ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۴۴۱ تاثیر استفاده از مکمل گیاهی دارویی رزن (ریشه گیاه دارویی رازیانه ـ Foeniculum vulgare) به شكل پودری و مایع در جیره بره‌های مهربان در استان همدان رمضان كلوندی همدان ۱۳۹۴-۱۳۹۵
۴۴۲ تکثیر بذر نمونه‌های مختلف Pimpinella (6 گونه موجود در بانک ژن‌) و بررسی تنوع مورفولوژیك و فیتوشیمیایی آن‌ها به منظور كشت و اهلی كردن فاطمه عسكری ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۴۳ بررسی ترکیبات شیمیایی، خواص آنتی اکسیدان و آنتی باکتریال ۵ گونه گیاه دارویی انتخابی استان لرستان بر برخی باکتری‌های مهم بی هوازی اختیاری و اجباری دهان و دندان پروین رامك لرستان ۱۳۹۵-۱۳۹۶
۴۴۴ تجزیه كمی وكیفی اسانس شش گونه جنس Anthemisآذربایجان شرقی یوسف ایمانی ویزج یگان آذربایجانشرقی ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۴۵ بررسی رشد دو اکوتیپ خشخاش (Papaver somniferun L.) در کشت مخلوط با گندم بهلول عباس‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۶
۴۴۶ تاثیر تنش خشكی بر خصوصیات مورفولوژیكی و میزان اسانس سه گونه آویشن عبا س پورمیدانی قم ۱۳۹۵-۱۳۹۶
۴۴۷ بهینه سازی شرایط استخراج نیمه صنعتی اسانس گونه اکلیل کوهی Rosmainus officinalis L كامكار جایمند ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۶
۴۴۸ بررسی علل کاهش پراکنش گونه باریجه (Ferula gummosa) در استان زنجان پرویز مرادی زنجان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۴۴۹ کاربرد اومیکس ترکیبی در درک پاسخ به تنش خشکی در گیاه آویشن پرویز مرادی زنجان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۴۵۰ تعیین بهترین سطح كودازته وفسفربرمقدارتولیداندامها ی هوایی وما ده موثره حا صل ازآنها درگیا ه دارویی آویشن شیرازی دراستا ن تهران رضا حبیبی تهران ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۴۵۱ جمع آوری و آنالیز رایحه گلهای معطر برای استفاده در آروماتوتراپی با دستگاه جذب رایحه محمدباقر رضایی ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۴۵۲ بررسی عملکرد گل و اسانس ژنوتیپ های برتر گل محمدی در شرایط مختلف اقلیمی استان اصفهان حسین زینلی اصفهان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۴۵۳ تأثیر عصاره برخی گیاهان معطر استان همدان بر كنترل جوانه‌زنی سیب زمینی فرزاد گودرزی همدان ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۴۵۴ بررسی فیتوشیمیMarrubium astracanicum دراستان فارس وحید روشن سروستانی فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۴۵۵ شناسایی و مقایسه فیتوشیمی جمعیت های مختلف Teucrium polium دراستان فارس وحید روشن سروستانی فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۴۵۶ بررسی مواد آنتی‌اكسیدان، فنل كل، پلی‌فنل‌ها و اثر ضدسرطانی گیاه آنغوزه سردسیری (Ferula persica) لیلا روشندل فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۴۵۷ بررسی فیتوشیمی Stachys inflata دراستان فارس وحید روشن سروستانی فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۴۵۸ پهنه‌بندی گونه‌ی دارویی كلپوره (Teucrium polium) در رویشگاه‌های حوضه‌ی مهارلو قاسم خداحامی فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۴۵۹ بررسی مواد آنتی‌اكسیدان، فنل كل، پلی‌فنل‌ها و اثر ضدسرطانی دو گیاه آنغوزه و وشا (كما كندل) لیلا روشندل فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۴۶۰ بررسی مواد آنتی‌اكسیدان، فنل كل، پلی‌فنل‌ها و اثر ضدسرطانی گیاه باریجه (Ferula gomosa) لیلا روشندل فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۴۶۱ پهنه‌بندی گونه‌ی دارویی فراسیون(Marrubium astracanicum) در رویشگاه‌های حوضه‌ی مهارلو قاسم خداحامی فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۴۶۲ پهنه‌بندی گونه‌ی دارویی سنبله‌ای كرك‌دار (Stachys inflata) در رویشگاه‌های حوضه‌ی مهارلو قاسم خداحامی فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۴۶۳ استخراج و تجزیه كمی و كیفی اسانس گونه های مختلف مرزه كشت شده در برخی مناطق اكولوژیك كشور فاطمه سفیدكن ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۳
۴۶۴ مقایسه كمی وكیفی اسانس سه گونه جنس دارویی بومادران در شرایط طبیعی و زراعی استان كردستان شب بو كفاش كردستان ۱۳۸۸-۱۳۹۳
۴۶۵ بررسی و مقایسه ی تأثیر روشهای تک کشتی و کشت مخلوط با نعناع فلفلی (Mentha piperita) بر عملکرد گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) در استان مازندران (مطالعه موردی: مناطق بنفشه ده نور و پشت كوه ساری) سیروس صابرآملی مازندران ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۴۶۶ تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و ترکیبات اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) محمد اكبرزاده مازندران ۱۳۹۲-۱۳۹۴
۴۶۷ بررسی تاثیر برخی از عوامل اكولوژیك بر گونه دارویی آنغوره (Ferula assafoetida) رحمان اسدپور هرمزگان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۴۶۸ بررسی و تعیین بهترین مدیریت بهره برداری بر عملکرد و بقاء گونه های آنغوزه و باریجه و کندل در شرایط دیم براتعلی غلامی خراسان رضوی ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۴۶۹ ارزیابی و بررسی رشد، استقرار و کیفیت گیاهان دارویی در شرایط آبی منوچهر طهماسبی ایلام ۱۳۹۰-۱۳۹۵
۴۷۰ بررسی عملكرد گل و اسانس ژنوتیپ‌های برتر گل محمدی در استان كرمانشاه خسرو شهبازی كرمانشاه ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۴۷۱ جمع آوری، شناسائی و ایجاد كلكسیون اکسشنهای بید مشک (Salix aegyptica ) کردستان بایزید یوسفی كردستان ۱۳۹۱-۱۳۹۶
۴۷۲ بررسی دورکنندگی عصاره شش گیاه داروئی روی بذر و نهال بلوط به منظور حفاظت از خسارت حیوانات وحید روشن سروستانی فارس ۱۳۹۴-۱۳۹۶
۴۷۳ تعیین نیاز آبی آویشن دنایی (Celak. Thymus daenensis) با استفاده از لایسیمتر ابراهیم شریفی‌عاشورآبادی ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۷۴ بررسی امكان كشت گونه¬های دارویی مرزنجوشOriganum vulgare، مرزنجوش O. majorana ، آویشن Thymus vulgar و نعنا فلفلی Mentha piperita در منطقه گرگان محمدعلی دری گلستان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۷۵ بررسی تاثیر محل جمع آوری بذر و تیمارهای پیش رویشی در تولید نهال گونه دارویی آنغوزه (Ferula assa- foetida) عبدالحمید حاجبی هرمزگان ۱۳۹۴-۱۳۹۶