بازدیدها: 354

بخش تحقیقات حفاظت و حمایت

اهداف و وظایف

 اهداف

 • دستیابی به دستاوردها و فناوری های نوین در زمینه کنترل عوامل خساتزا به پوششهای گیاهی در عرصه های منابع طبیعی
 • دستیابی به دستاوردها و فناوری های نوین در زمینه جمع آوری، شناسایی، حفاظت و نگهداری، بهره برداری از ذخایر ژنتیکی مرتبط با حفاظت و حمایت عرصه های منابع طبیعی
 • دستیابی به فناوریهای لازم برای کاهش آلاینده‌ها در عرصه های منابع طبیعی (آب و خاک و گیاه) با استفاده از فناوری­های تولید داخل

وظایف

 • مدیریت کاهش زیان عوامل خسارتزا به منابع طبیعی
 • پژوهش در زمینه مدیریت آفت کش ها، آلاینده ها و کاهش اثرات جانبی آن ها در منابع طبیعی
 • پژوهش در زمینه پایش و مدیریت عوامل خسارتزای نوظهور
 • ارتقای روشهای نوین به منظور مدیریت تلفیقی آفات و بیماریها در عرصه‌های جنگل و مرتع
 • ارزیابی و مقایسه اکسشن های مختلف از گیاهان میزبان جنگلی و مرتعی به لحاظ درجه مقاومت در برابر حمله آفات و عوامل بیماریزا.
 • بررسی چالش آلاینده های زیست محیطی و پیامدهای آنها بر روی فون و فلور جنگلها و مراتع کشور.
 • بررسی چوب‌های وارداتی به لحاظ آفات قرنطینه‌ای.
 • بررسی روشهای مدیریتی به منظور پیش آگاهی، کنترل و کاهش بحران آتش‌سوزیها در جنگل‌های کشور.
 • پایش، شناسایی و مطالعه بیولوژی و اکولوژی آفات و عوامل بیماریزای گیاهی در جنگل‌ها و مراتع کشور.
 • جداسازی و شناسایی میکوریزا، ریزوبیوم‌ها و سایر میکروارگانیسم‌های محرک رشد گونه‌های گیاهی در حوزه جنگلها و مراتع.  
 • جمع آوری، شناسایی و بررسی ترکیبات قارچ های ماکروسکوپیک جنگلی با خواص درمانی.
 • حفظ تنوع زيستي در عرصه جنگلها و مراتع مرتبط با کارکرد بخش تحقیقات حفاظت و حمایت.
 • شناسایی آفات و عوامل بیماریزای درختان غیرمثمر و مثمر در فضای سبز شهری و ارائه راهکارهای مدیریتی در برابر آنها.
 • شناسایی و مطالعه بیولوژی حشرات مفید (حشرات مولد مانها و گالها) به منظور بهره گیری اقتصادی از آنها.
 • شناسایی، طبقه‌بندی و مطالعه بیولوژی و اکولوژی حشرات و میکروارگانیسم‌های کنترل زیستی جهت مدیریت غیر شیمیایی آفات و عوامل بیماریزا در جنگل‌ها و مراتع.
 • شناسایی، مطالعه بیولوژی و اکولوژی و مدیریت آفات و عوامل بیماریزای گیاهان دارویی.
 • شناسایی، مطالعه بیولوژی و اکولوژی و مدیریت آفات و عوامل بیماریزای صنوبر، بید و سایر درختان سریع الرشد.