بازدیدها: 6453

پژوهشگران بخش تحقیقات گیاه شناسی

رئیس بخش

نام و نام خانوادگی :بهنام حمزه

مدرک / رشته : دکتری علوم گیاهی
مرتبه علمی :دانشیار پژوهشی
جایگاه سازمانی :رئیس بخش گیاه‌شناسی
حوزه فعالیت: تاکسونومی، جامعه شناسی و اکولوژی گیاهی، بیوسیستماتیک گیاهی
ایمیل: hamzehee@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

سایر اعضا

نام و نام خانوادگی :یونس عصری

مدرک / رشته :دکتری زیست شناسی گیاهی
مرتبه علمی : دانشیار پژوهشی
جایگاه سازمانی : عضو هیئت علمی گروه تحقیقات اکولوژی و جامعه شناسی گیاهی
حوزه فعالیت: جامعه شناسی گیاهی، اکولوژی گیاهی، بیوسیستماتیک گیاهی
ایمیل: asri@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :عادل جلیلی

مدرک / رشته :دکتری اكولوژي گياهي
مرتبه علمی :استاد پژوهشی
جایگاه سازمانی :عضو هیئت علمی گروه تحقیقات اکولوژی و جامعه شناسی گیاهی
ایمیل: jalili@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :پریسا پناهی

مدرک / رشته :دکتری منابع طبیعی-جنگلداری
مرتبه علمی :دانشیار پژوهشی
جایگاه سازمانی :عضو هیات علمی گروه تحقیقات باغ گیاهشناسی ملی ایران
حوزه فعالیت: جنگلداری شهری، درخت شناسی، گرده شناسی
ایمیل: panahi@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :سیدرضا صفوی

مدرک / رشته :کارشناس ارشد علوم گیاهی
مرتبه علمی : استادیار پژوهشی
جایگاه سازمانی :عضو هیئت علمی-رییس گروه گیاهان بی گل
حوزه فعالیت: آرایه شناسی تیره های کاسنی و کدو؛ شناسایی گلسنگها و جلبکهای آب شور
ایمیل: safavi@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :محمد امینی‌راد

مدرک / رشته :دکتری گیاهشناسی
مرتبه علمی : استادیار پژوهشی
جایگاه سازمانی :عضو هیئت علمی گروه تحقیقات رده‌بندی گیاهان گل‌دار
حوزه فعالیت: تاکسونومی گیاهان تیره Cyperaceae و Poaceae‌ و Juncaceae و فلور گیاهان مناطق کوهستانی
ایمیل: aminirad2000@yahoo.co.uk
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :محمد محمودی

مدرک / رشته :دکتری سیستماتیک گیاهی
مرتبه علمی :استادیار پژوهشی
جایگاه سازمانی :عضو هیئت علمی گروه تحقیقات رده‌بندی گیاهان گل‌دار
حوزه فعالیت: جغرافیای گیاهی، اکولوژی و سیستماتیک گیاهی
ایمیل: mahmoodi@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :سعیده سادات میرزاده واقفی

مدرک / رشته :دکتری سیستماتیک گیاهی
مرتبه علمی :استادیار پژوهشی
جایگاه سازمانی :عضو هئیت علمی گروه تحقیقات باغ گیاه‌شناسی ملی ایران
حوزه فعالیت: باغبانی، توسعه و تکمیل کلکسیونهای باغ گیاه شناسی، تاکسونومی جنس Alyssum، جوانه‌زنی بذر، سیتوژنتیک
ایمیل: Mirzadeh@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :سمیه خیری

مدرک / رشته :دکتری سیستماتیک گیاهی
مرتبه علمی :استادیار پژوهشی
جایگاه سازمانی :عضو هیئت علمی گروه گیاهان بی‌گل
حوزه فعالیت: سیستماتیک و اکولوژی دیاتومه‌ها
ایمیل: kheiri@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :مهرنوش پناهی

مدرک / رشته :دکتری سیستماتیک گیاهی
مرتبه علمی :استادیار
جایگاه سازمانی :عضو هیئت علمی گروه تحقیقات رده‌بندی گیاهان گل‌دار
حوزه فعالیت: فیلوژنی و تاکسونومی تیره چتریان، سیستماتیک مولکولی
ایمیل: panahi.mehnush@gmail.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :کامیار پروانه

مرتبه علمی :کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی :کارشناس ارشد باغ گیاه‌شناسی
حوزه فعالیت: باغبانی توسعه و تکمیل کلکسیونهای باغ گیاه‌شناسی
ایمیل: kamiar.parvaneh@gmail.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :یوسف اجنی

مدرک / رشته :دکتری سیستماتیک گیاهی
مرتبه علمی :استادیار پژوهش
جایگاه سازمانی :عضو هیات علمی گروه رده بندی
حوزه فعالیت: تاکسونومی گیاهان تیره چتریان
ایمیل: ajanisef@yahoo.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :زهرا نوغانی

مرتبه علمی :کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی :مسئول واحد بذر و نهال، گلخانه و نهالستان و ناظر قطعات چین و ژاپن و هیمالیا
ایمیل: znoghani@gmail.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :مریم پالیزدار

مدرک / رشته :دکتری رشته زراعت
مرتبه علمی :کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی :کارشناس ارشد باغ گیاه‌شناسی ملی ایران
حوزه فعالیت: باغبانی، توسعه و تکمیل کلکسیونهای باغ گیاه شناسی، فضای سبز، کاکتوس ها
ایمیل: palizdar@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :مائده فدائی خجسته

مدرک / رشته :كارشناسي ارشد مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری
مرتبه علمی :کارشناس
جایگاه سازمانی :کارشناس گروه تحقیقات دیرینه شناسی گیاهی
حوزه فعالیت: دیرینه‌شناسی گیاهی (مطالعه گیاهان فسیل)
ایمیل: maede.khojasteh@gmail.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :فیروزه هاشمی یزدی

مدرک / رشته :دکتری زمین شناسی (چینه شناسی و فسیل شناسی)
مرتبه علمی :محقق
جایگاه سازمانی :محقق گروه تحقیقات دیرینه شناسی گیاهی
حوزه فعالیت: دیرینه‌شناسی گیاهی
ایمیل: fhashemi121@gmail.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :حسین نیک‌چهره

مدرک / رشته :لیسانس حفاظت و حمایت منابع طبیعی
مرتبه علمی :کارشناس
جایگاه سازمانی :کارشناس هرباریوم
حوزه فعالیت: اداری، مالی و امور رایانه‌ای
ایمیل: hossein52nik@yahoo.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :روح انگیز عباس عظیمی

مدرک / رشته :کارشناسی ارشد علوم گیاهی
مرتبه علمی :کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی :مسئول آزمایشگاه اکولوژی – آناتومی
حوزه فعالیت: آناتومی گیاهی، گرده‌شناسی
ایمیل: abbasazimi@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :ساره سادات کاظمی

مدرک / رشته :دکتری سیستماتیک گیاهی
مرتبه علمی :کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی :کارشناس ارشد گروه گیاهان بی گل
حوزه فعالیت: تاکسونومی گلسنگ
ایمیل: skazemi@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :بیتا سیاوش

مدرک / رشته :فوق لیسانس علوم گیاهی
مرتبه علمی :کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی :کارشناس ارشد گروه گیاهان بی گل
حوزه فعالیت: تاکسونومی گلسنگ ها
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :نوشین حیدرنیا

مدرک / رشته :فوق لیسانس بیوسیستماتیک گیاهی
مرتبه علمی :کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی :کارشناس ارشد گروه رده‌بندی گیاهان گل‌دار
حوزه فعالیت: بیوسیستماتیک گیاهی، تاکسونومی جنس Crepis، تاکسونومی قبیله‌های Drabeae و Alysseae و ترسیم نقشه پراکنش گیاهان
ایمیل: heidarnia1975@gmail.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :سهیلا اشرافی

مدرک / رشته :فوق لیسانس باغبانی- گیاهان زینتی
مرتبه علمی :کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی :کارشناس ارشد باغ گیاهشناسی ملی ایران
حوزه فعالیت: باغبانی، توسعه و تکمیل کلکسیونهای باغ گیاه شناسی، گیاهان زینتی
ایمیل: ashrafi@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :مریم حسنی نژاد

مدرک / رشته :کارشناس ارشد زیست شناسی علوم گیاهی
مرتبه علمی :کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی :کارشناس ارشد باغ گیاهشناسی ملی ایران
حوزه فعالیت: باغبانی، توسعه و تکمیل کلکسیونهای باغ گیاه شناسی، درختان میوه، گیاهان دارویی و سیستماتیک گیاهی
ایمیل: hasaninejad@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :عالمه دشتی

مدرک / رشته :فوق ليسانس علوم گياهي
مرتبه علمی :کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی :کارشناس ارشد گروه رده‌بندی گیاهان گل‌دار
حوزه فعالیت: بيوسيستماتيک گياهي، تاکسونومي جنس Saponaria، تهيه و نگهداري بانک اطلاعاتي هرباريوم
ایمیل: dashti@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :جواد محبی

مدرک / رشته :كارشناسي ارشد علوم گیاهی
مرتبه علمی :کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی :کارشناس ارشد باغ گیاهشناسی ملی ایران
حوزه فعالیت: باغبانی، توسعه و تکمیل کلکسیونهای باغ گیاه شناسی
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :ربابه فرح دوست

مدرک / رشته :کارشناسی ارشد مهندسی زراعت
مرتبه علمی :کارشناس
جایگاه سازمانی :کارشناس طراح گیاهی
حوزه فعالیت: طراحی و نقاشی از گیاهان و اجزای ریز آنها
ایمیل: Rfarahdoost93@gmail.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :مریم نوبخت

مدرک / رشته :فوق لیسانس علوم گیاهی
مرتبه علمی :کارشناس
جایگاه سازمانی :کارشناس طراح گیاهی
حوزه فعالیت: طراحی، راهنمای گردشگری باغ گیاهشناسی
ایمیل: maryamnobakht12@gmail.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :رفعت حبیبی

مدرک / رشته :فوق لیسانس علوم گیاهی
مرتبه علمی :کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی :کارشناس طراح گیاهی
حوزه فعالیت: طراحی، سیستماتیک گیاهی
ایمیل: rhabibi81@yahoo.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :محمد علیمرادی

مدرک / رشته :كارشناسي ارشد علوم گیاهی
مرتبه علمی :کارشناس
جایگاه سازمانی :کارشناس باغ گیاهشناسی ملی ایران
حوزه فعالیت: باغبانی، توسعه و تکمیل کلکسیونهای باغ گیاه شناسی
ایمیل: mohamad8033@yahoo.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :مهدیه آقامحمدی

مدرک / رشته :کارشناس ارشد باغبانی-گیاهان زینتی
مرتبه علمی :کارشناس
جایگاه سازمانی :کارشناس ارشد باغ گیاهشناسی ملی ایران
حوزه فعالیت: کارشناس (مسئول امور گردشگری باغ)
ایمیل: Maghamohammadi837@yahoo.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :مریم زارع زاده مهریزی

مدرک / رشته :فوق لیسانس مهندسی کشاورزی
مرتبه علمی :کارشناس
جایگاه سازمانی :کارشناس باغ گیاهشناسی ملی ایران
حوزه فعالیت: راهنمای گردشگری باغ گیاهشناسی
ایمیل: m.mehrizi67@yahoo.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :مهدیه صالحی وژده نظری

مدرک / رشته :فوق لیسانس علوم باغبانی
مرتبه علمی :کارشناس
جایگاه سازمانی :کارشناس بخش تحقیقات گیاهشناسی
حوزه فعالیت: کارشناس واحد بذر، سیتوژنتیک
ایمیل: mahdiyehsalehi1@gmail.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :مهنوش رضایی

مدرک / رشته :کارشناسی ارشد کشاورزی
مرتبه علمی :کارشناس
جایگاه سازمانی :کارشناس ارشد باغ گیاهشناسی ملی ایران
حوزه فعالیت: تبادلات بذر با دیگر باغ‌های گیاهشناسی، کاشت و نگهداری بذر
ایمیل: Rezaei.mahnush@gmail.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :آسیه شامخی

مدرک / رشته :لیسانس نقاشی
مرتبه علمی :کارشناس
جایگاه سازمانی :کارشناس طراح گیاهی
حوزه فعالیت: طراحی، عکاسی و گرافیگ
ایمیل: assieh.shamekhi@gmail.com
سامانه علم سنجی CV

بازنشستگان

نام و نام خانوادگی :افسون رحمانپور

مدرک / رشته :دکتری فیزیولوژی علوم گیاهی
مرتبه علمی :کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی :کارشناس باغ گیاهشناسی ملی ایران
حوزه فعالیت: باغبانی، توسعه و تکمیل کلکسیونهای باغ گیاه شناسی، مطالعات سازگاری، فنولوژیکی و تکثیر گونه های پیازی، درختی و درختچه‌ای
ایمیل: arahmanpour@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :نوشین طغرایی

مدرک / رشته :دکتری علوم و صنايع چوب و كاغذ
مرتبه علمی :استادیار پژوهشی
جایگاه سازمانی :عضو هیئت علمی بازنشسته گروه تحقیقات دیرینه‌شناسی گیاهی
حوزه فعالیت: پالئو‌بوتانی (دیرینه‌شناسی گیاهی)
ایمیل: ntoghraie@gmail.com
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :ولی‌اله مظفریان

مدرک / رشته :دکتری علوم گیاهی
مرتبه علمی :استاد پژوهشی
جایگاه سازمانی :عضو هیئت علمی گروه تحقیقات رده‌بندی گیاهان گل‌دار
حوزه فعالیت: سیستماتیک گیاهی، فلور ایران، تاکسونومی گیاهان تیره Apiaceae، Asteraceae و Rubiaceaea
ایمیل: mozaffar@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :مصطفی اسدی

مدرک / رشته :دکتری سیستماتیک گیاهی
مرتبه علمی :استاد پژوهشی
جایگاه سازمانی :عضو هیئت علمی گروه تحقیقات رده‌بندی گیاهان گل‌دار
حوزه فعالیت: فلور ایران، بیوسیستماتیک، جغرافیای گیاهی، جامعه‌شناسی گیاهی
ایمیل: assadi@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :علی اصغر معصومی

مدرک / رشته :دکتری علوم گیاهی
مرتبه علمی :استاد پژوهشی
جایگاه سازمانی :عضو هیئت علمی بازنشسته گروه تحقیقات رده‌بندی گیاهان گل‌دار
حوزه فعالیت: تاکسونومی جنس Astragalus و تعدادی از جنس‌های دیگر (Calligonum، Salix و Oxytropis)
ایمیل: maassoumi@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :محمد کاظم عراقی

مدرک / رشته :کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی
مرتبه علمی :مربی
جایگاه سازمانی :عضو هیات علمی
حوزه فعالیت: مکانیزاسیون
ایمیل: araghi@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV

نام و نام خانوادگی :زیبا جم زاد

مدرک / رشته :دکتری علوم گیاهی
مرتبه علمی :استاد پژوهشی
جایگاه سازمانی :عضو هیات علمی
حوزه فعالیت: تاکزونومی و فیلوژنی، گرده شناسی، کموتاکزونومی، فلور ایران. طراحی و ایجاد کلکسیونهای زنده گیاهی و باغ گیاه شناسی، تنوع زیستی وحفاظت از گیاهان . سردبیر مجله گیاه شناسی ایران
ایمیل: jamzad@rifr-ac.ir
سامانه علم سنجی CV