بازدید مدیر عامل محترم  شرکت سهامی آب منطقه ای تهران ازباغ گیاهشناسی ملی ایران

باغ گیاه شناسی ملی ایران با وسعت ۱۴۵هکتار در دامنه جنوبی رشته کوه البرز مرکزی، در شمال غربی تهران واقع گردیده است.  با توجه به افزایش جمعیت و همچنین، طرحهای توسعه‌ای منطقه ۲۲ تهران با کاهش سطح آب زیرزمینی و خطر بی‌آبی روبروست. بر اساس پیگیری ها و رایزنی های به عمل آمده توسط مسئولین […]

جمع آوری و شناسایی فلور استان یزد و تشکیل هرباریوم استانی- فاز دوم

جمع آوری و شناسایی فلور استان یزد و تشکیل هرباریوم استانی- فاز دوم  عنوان پروژه استان یزد  مکان مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان یزد  واحد اجرا علی میرحسینی از سال ۸۰ تا ۸۴  مجری ۸۰  زمان شروع ۸۴  زمان خاتمه بازدید: 42