استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گل محمدی در پایه های مختلف کشت شده در بعضی از استانهای کشور

استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گل محمدی در پایه های مختلف کشت شده در بعضی از استانهای کشور

 عنوان پروژه

موسسه و همدان  مکان
موسسه تحقیقات جنگلهاومراتع  واحد اجرا
همایون خیری از سال ۸۳ تا ۸۷  مجری
۱۳۸۳  زمان شروع
۱۳۸۷  زمان خاتمه

بازدید: 46

تعیین فعالیت آنزیم های پراکسیداز و نیترات ردوکتاز در گیاه Thymus pubescens

تعیین فعالیت آنزیم های پراکسیداز و نیترات ردوکتاز در گیاه Thymus pubescens Boiss. et Kotschy ex Celak گیاه معطر Thymus pubescens یکی از ۱۴ گونه آویشن موجود در شمال و غرب کشور می باشد که پراکنش نسبتاٌ وسیعی دارد. نمونه برداری از یازده نقطه رویشی در جهار منطقه دره لار، دماوند، سیراچال و فشم در استان تهران و دو مرحله رویشی (قبل از گلدهی) و گلدهی صورت گرفت. فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز(NR) در برگ گیاهان چهار منطقه با روش درزیوه (in vivo) بررسی شد. فعالیت آنزیم NR در گیاهان دره لار و سیراچال در مرحله گلدهی بیشتر از مرحله رویشی بود. در گیاهان دماوند تغییری در فعالیت آنزیم مشاهده نشد و در گیاهان فشم فعالیت NR در مرحله گلدهی کمتر از مرحله رویشی بود. در مرحله رویشی گیاهان فشم و در مرحله گلدهی گیاهان سیراچال فعالیت بیشتری نسبت به سایر مناطق نشان دادند. درمجموع گیاهان سیراچال و فشم (شمال غرب استان تهران) نسبت به گیاهان دره لار و دماوند (شرق استان تهران) فعالیت بیشتری نشان دادند. فعالیت آنزیم پراکسیداز در برگ گیاهان سیراچال و فشم و در دو مرحله رویشی و گلدهی پس از عصاره گیری با خواندن جذب آنها تعیین شد. فعالیت آنزیمی تمام نمونه ها در مرحله رویشی بیش از مرحله گلدهی بود. علاوه براین گیاهان فشم نسبت به گیاهان سیراچال فعالیت بیشتری نشان دادند. افزایش فعالیت در مرحله رویشی نسبت به مرحله گلدهی طبق تحقیقات انجام، می تواند بعلت کاهش درجه حرارت باشد.

مولف:

دانلود نسخه Pdf

بازدید: 18

جداسازی و شناسایی مونوساکاریـدهای موجود در موسـیلاژ بالنگوی سیاه به روش کروماتوگرافی لایـه نازک

بالنگوی سیاه(.Lallemantia iberica F. & C. M) گیاهی یک ساله، علفی و کوتاه است و از نواحی قفقازی منشأ می‌گیرد، به عنوان گیاه زینتی کشت می‌شود و بومی اروپای مرکزی و اروپای شرقی است. بالنگوی سیاه به خاطر دانه‌هایش پرورش داده می‌شود و دانه آن نزدیک به ۳۰٪ روغن خشک دارد. یکی از مواد مؤثره موجود در این گیاه موسیلاژ می‌باشد. موسیلاژها امروزه کاربردهای دارویی زیادی دارند. در این تحقیق موسیلاژ بالنگو استخراج شده و توسط کروماتوگرافی لایه نازک مورد شناسایی قرار گرفت. روشها شامل مراحل زیر بودند: استخراج، خالص سازی، تراکافت کردن، خشکاندن انجمادی، یون زدائی، هیدرولیز و در آخر کروماتوگرافی لایه نازک. برای انتخاب سیستم جداسازی مناسب فازهای ساکن و حلالهای زیر مورد استفاده قرار گرفت: ۱- سیلیکاژل G با حلال n-بوتانول: اسید استیک: آب (v/v50:25:25 ) 2-سیلیکاژل G با حلال – کلرفرم : متانول v/v )60:40) و ۳- کزل گور G با حلال n-بوتانول: استون: بافر فسفات (v/v40:50:10). با استفاده از سیستم آخری ۷ لکه از موسیلاژ بالنگو جداسازی و شناسایی شد. موسیلاژ بالنگوی سیاه شامل: مونوساکاریدهای گالاکتورونیک اسید، گالاکتوز، مانوز، آرابینوز، گزیلوز، گلوکز ورامنوز هست. این تحقیقات برای خلوص و شناسایی ترکیبها انجام شده است.

مولف:نساء فکری, مسعود خیامی, رضا حیدری, محمدعلی جوادی

دانلود نسخه Pdf

بازدید: 11

بررسی تراکم بوته و زمان کشت بر عملکرد گیاه. Agrimonia eupatoria L

. Agrimonia eupatoria L ازگیاهان دارویی چند ساله و بسیار ارزشمند می‌باشد که از دیرباز برای آرام‌بخشی و کاهش استرس و درمان یرقان استفاده می‌شده و امروزه اثرهای مفید آن در درمان هپاتیت، مشکلات تنفسی و نیز قابض و ضد خونریزی بودن آن به اثبات رسیده است. در تحقیقی که به منظور بررسی تراکم بوته و زمان کشت بر عملکرد گیاه آگریمونی در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۳ انجام شد، سه تراکم بوته ۴، ۲/۶ و ۲/۹ در متر مربع با استفاده از طرح فاکتوربل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار برای دو سال متوالی مورد بررسی قرارگرفت. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که از نظر رشد و گسترش بوته، تیمار تراکم ۴ بوته در متر مربع اختلاف معنی‌داری با سایر تیمارها در بذردهی دارد. همچنین نتایج نشان داد که اثر سال در زمان کاشت و اثر متقابل سال در تراکم در زمان کاشت در سطح یک درصد اختلاف آماری معنی‌دار داشتند و در فروردین سال دوم عملکرد بذر بالاتر بود.

مولف:مهردخت نجف پور نوایی, مصطفی گلی‌پور, اسلام پارسا

دانلود نسخه Pdf

بازدید: 14