واگذاري ژنوتیپ¬های برتر گل‌محمدي توليد شده در موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور به بهره بردار

يکي از دانش‌هاي فني به‌دست آمده در مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور جهت قرارگرفتن در اختيار بهره برداران، به معاونت محترم باغباني وزارت جهاد کشاورزي واگذار شد. اين دانش فني در خصوص گل‌محمدي است، گياه ارزشمندي که در اواخر دهه هفتاد در برنامه تحقيقاتي مؤسسه قرار گرفت. اين موضوع در قالب بيش از ۵۰ […]