تعیین فعالیت آنزیم های پراکسیداز و نیترات ردوکتاز در گیاه Thymus pubescens

تعیین فعالیت آنزیم های پراکسیداز و نیترات ردوکتاز در گیاه Thymus pubescens Boiss. et Kotschy ex Celak گیاه معطر Thymus pubescens یکی از ۱۴ گونه آویشن موجود در شمال و غرب کشور می باشد که پراکنش نسبتاٌ وسیعی دارد

بررسی اثر عوامل مختلف بر شکستن خواب بذر کتان سفید (Linum album Boiss)

در این بررسی تآثیر عوامل مختلف بر شکستن خواب بذر کتان سفید طی سه آزمایش متوالی مورد آزمون قرار گرفت. در آزمایش اول اثر جیبرلیک اسید به ترتیب همراه با سرمادهی، آب داغ و اسید سولفوریک در شکستن خواب بذر این گونه بررسی شد

بررسی جغرافیای روستایی کهنز

Nowadays, parasite cities has been developed in order to attak of rural migrants in hope obtain atleast their daily bread and in reality cities cannot prosper without establishing social justice.

بررسی ویژگیهای اقلیمی (دماوبارش) درحوضه مرکزی ایران

در مقاله حاضر,خصوصیات جغرافیایی حوضه مرکزی ایران که در زمره مناطق خشک ونیمه خشک جای دارد

تکثیر گردوی ایرانی(juglans regia L.) از طریق کشت بافت

بذور نابالغ گردو از سه واریته ایرانی J3 (خود گشنی مصنوعی)، B21 و ۹۸ (آزاد گرده افشانی شده) یک ماه پس از گرده افشانی هر ۱۰ روز یکبار برداشت شده و پس از مراحل سترون کردن سطحی و تکرار شستشو، شکافته و از اندوسپرم ژلاتینی و قطعات لپه سفید رنگ به عنوان نمونه جدا کشت جهت القای جنین زایی سوماتیکی تولید گیاهچه استفاده شد.

بررسی تغییرات سطح صنوبرکاری ها با استفاده از عکس های هوایی و پیمایش زمینی

جهت تعیین تغییرات سطح صنوبرکاری در منطقه زنجانرود و نیز بررسی علل این تغییرات با نگرشی اقتصادی اجتماعی، تهیه نقشه صنوبرکاری ها در دو مقطع زمانی ضرورت دارد. بنابراین استفاده از عکس های هوایی مطرح گردید. برای تحقق چنین امری تهیه دو دسته عکس هوایی با مقیاس برابر ضروری بود.

.بررسی ویژگیهای تخته خرده چوب ساخته شده از چوب گز

در این بررسی ساخت تخته خرده چوب از ضایعات هرس درختان گز و تعیین ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی آن مورد نظر قرار گرفته است.

بررسی اثر نوع , مقدار الیاف سلولزی و درجه حرارت مخلوط سازی بر ویژگیهای مکانیکی چند سازه الیاف چوب / پلیمر

اثر الیاف پالایشی مکانیکی (RMP)چوب صنوبر و الیاف کارتن کهنه (OCC ) در چهار سطح افزودن ۱۰، ۲۰ ،۳۰ و ۴۰ درصد و اثر سه سطح درجه حرارت مخلوط سازی ۱۸۰ ، ۱۹۰ و ۲۰۰ سانتیگراد در چند سازه الیاف چوب / پلی – پروپیلن مورد بررسی قرار گرفت .

فشردگی خاکهای جنگلی و زیانهای آن بر درختان و چگونگی مقابله با آن

با توجه به بررسی منابع داخلی، پژوهشی در ارتباط با فشردگی خاکهای جنگلی ایران بر اثر عوامل گوناگون طبیعی و غیر طبیعی، به ویژه عملیات بهره برداری مشاهده نشده است.

روش نمونه برداری زوجی ( رگرسیونی )، ۱۳۷۵٫ مجله جنگل و مرتع ، شماره ۳۱، انتشارات سازمان جنگلها و مراتع

در مواردی که منطقه مورد مطالعه در یک مرتع بیش از اندازه باشد و نیروی مختصص کم باشد میتوان با استفاده از روش پلاتهای زوجی و روابط رگرسیونی با انتخاب پلاتهای کمتری یک برآورد قابل قبولی از کل جامعه داشت در این سیستم و روش معادلات رگرسیونی در دو مرحله انجام میگیرد.

بررسی روشهای تکثیر گردوی ایرانی

خلاصه در این تحقیق تکثیر گردوی ایرانی ( Juglans regia L. ) ازطریق روشهای کاشت بذر با تیمارهای مختلف، پیوندهای جوانه و چوبی، قلمه، خوابانیدن هوایی و کشت بافت مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که در روش تکثیر بذری، تیمار هورمونی GA3 اثر معنی داری بر جوانه زنی بذر نشان نداد ولی شکافدهی بذر در صد جوانه زنی را به طور معنی داری افزایش داد.

بررسی بعضی از ویژگیهای اکولوژیکی جوامع گیاهی هالوفیت حاشیه غربی دریاچه ارومیه

بعضی از ویژگیهای اکولوژیکی جوامع گیاهی هالوفیت حاشیه غربی دریاچه ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت.