تعیین فعالیت آنزیم های پراکسیداز و نیترات ردوکتاز در گیاه Thymus pubescens

تعیین فعالیت آنزیم های پراکسیداز و نیترات ردوکتاز در گیاه Thymus pubescens Boiss. et Kotschy ex Celak گیاه معطر Thymus pubescens یکی از ۱۴ گونه آویشن موجود در شمال و غرب کشور می باشد که پراکنش نسبتاٌ وسیعی دارد. نمونه برداری از یازده نقطه رویشی در جهار منطقه دره لار، دماوند، سیراچال و فشم در استان تهران و دو مرحله رویشی (قبل از گلدهی) و گلدهی صورت گرفت. فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز(NR) در برگ گیاهان چهار منطقه با روش درزیوه (in vivo) بررسی شد. فعالیت آنزیم NR در گیاهان دره لار و سیراچال در مرحله گلدهی بیشتر از مرحله رویشی بود. در گیاهان دماوند تغییری در فعالیت آنزیم مشاهده نشد و در گیاهان فشم فعالیت NR در مرحله گلدهی کمتر از مرحله رویشی بود. در مرحله رویشی گیاهان فشم و در مرحله گلدهی گیاهان سیراچال فعالیت بیشتری نسبت به سایر مناطق نشان دادند. درمجموع گیاهان سیراچال و فشم (شمال غرب استان تهران) نسبت به گیاهان دره لار و دماوند (شرق استان تهران) فعالیت بیشتری نشان دادند. فعالیت آنزیم پراکسیداز در برگ گیاهان سیراچال و فشم و در دو مرحله رویشی و گلدهی پس از عصاره گیری با خواندن جذب آنها تعیین شد. فعالیت آنزیمی تمام نمونه ها در مرحله رویشی بیش از مرحله گلدهی بود. علاوه براین گیاهان فشم نسبت به گیاهان سیراچال فعالیت بیشتری نشان دادند. افزایش فعالیت در مرحله رویشی نسبت به مرحله گلدهی طبق تحقیقات انجام، می تواند بعلت کاهش درجه حرارت باشد.

مولف:

دانلود نسخه Pdf

بازدید: 18

بررسی اثر عوامل مختلف بر شکستن خواب بذر کتان سفید (Linum album Boiss)

در این بررسی تآثیر عوامل مختلف بر شکستن خواب بذر کتان سفید طی سه آزمایش متوالی مورد آزمون قرار گرفت. در آزمایش اول اثر جیبرلیک اسید به ترتیب همراه با سرمادهی، آب داغ و اسید سولفوریک در شکستن خواب بذر این گونه بررسی شد. در آزمایش دوم تأثیر غلظت هورمون (در ۶ سطح) و زمان سرما دهی (در ۴ سطح ) در قالب یک طرح کاملاً تصادفی فاکتوریل بر شکستن خواب بذر این گونه آزمون شدند و در نهایت عامل بافت خاک مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان دادند که بین سطوح مختلف سرما تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود، ولی بین سطوح مختلف هورمون در سطح ۱% تفاوت معنی دار وجود دارد. اثر متقابل بین عوامل معنی دار نمی باشد. بهترین شرایط جوانه زنی(۹۴%)در تیمار توأم جیبرلیک اسید (۱۰۰-۲۰۰ ppm) و سرمادهی (C ˚۴+) به مدت ده روز به دست آمد.در بررسی های گلدانی مشخص شد که جوانه زنی بذرها و رشد بعدی گیاهچه‌ها به کیفیت بستر بستگی شدیدی دارد.تنها خاک رویشگاه طبیعی گیاه(اوین) به رشد و تثبیت گیاهچه ها پاسخ مناسبی داد. Determination of viability and dormancy breaking in Linum album Boiss Summary: Because of problems reported on germination and growth of Linum album, three experiments were accomplished for dormancy breaking by different factors in three consecutive experiments. The best germination was observed in GA3 treatment (100-200 ppm) At 4˚C for 10 days. The best medium for seedling establishment was the natural habit soil (Tehran- Evine).

مولف: محسن نصیری

دانلود نسخه PDF

بازدید: 14

بررسی جغرافیای روستایی کهنز

Nowadays, parasite cities has been developed in order to attak of rural migrants in hope obtain atleast their daily bread and in reality cities cannot prosper without establishing social justice. The loss is not felt merely by the affected populations in rural areas, but has major repercussions for towns, cities and metropolises because of the increasing ecological, economic and social interdependence between the urban centres and their rural hinterlands. These repercussions travel beyond national and continental boundaries through waves of environment – driven migrants to the centres of the developed world. Therefore, a viable framework of action to combat desertification, has to take into account the relationships of interdependence between : * Land degradation, poverty and sustainable agriculture and natural resource management. * Urbanization, rural development and environmental management. * Global cooperation, national policy and local development. It requires concerted an coordinate action at internationL,regional , national and local levels. For presentation of this paper the Kohanz village mentioned as a simple of society that has been affected by desertification process and involved twofold livelihoods. in this investigation, has been studied physical , human and economic geography of Kohanz village and has been emphasisted its population, imagration and its Socio – economic dependence to city and its unharmonious physical development .

بازدید: 5

بررسی ویژگیهای اقلیمی (دماوبارش) درحوضه مرکزی ایران

در مقاله حاضر,خصوصیات جغرافیایی حوضه مرکزی ایران که در زمره مناطق خشک ونیمه خشک جای دارد با گرایش به سمت بیابانی شدن آب وهوا ,معرفی و پس از مطالعه تغییرات بارندگی و دما ,شدت درجات خشکی آن با فرمول دمارتن محاسبه شده است،حوضه آبریز مرکزی ایران از زمره حوضه‌های بسته‌ای است که در دامنه های جنوبی سلسله جبال البرز مرکزی بین مختصات جغرافیایی °۴۸ تا ´۳۰ و °۵۲ طول شرقی و °۳۳ تا °۳۷ عرض شمالی واقع و در تقسیم‌بندی طرح جامع آب کشور، به عنوان حوضه هفتم مشخص شده است و حدود ۹۲۷۵۰ کیلومتر مربع وسعت دارد. تقریباً ۶/۵۴ درصد مساحت این حوضه را دشت‌ها و کوهیایه‌ها و ۴/۴۵ درصد آن را کوهستان‌ها تشکیل می‌دهند. حوضه آبریز مرکزی ایران، به وسیله استانهای تهران، مرکزی، قم، قزوین، زنجان، همدان و بخش‌های کوچکی از استان‌های مازندران و اصفهان پوشش یافته است.به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های اقلیمی، محاسبات آماری، به ترتیب در مورد شش پارامتر اقلیمی مشتمل بر بارش ماهانه، بالاترین بارش ۲۴ ساعته، میانگین حداقل ماهانه دما، میانگین حداکثر ماهانه دما، حداکثر مطلق دمای ماهانه و حداقل مطلق دمای ماهانه ۳۵ ایستگاه با قدمت ۴۰ سال به عمل آمده است.نتایج حاصل از محاسبات نشان می دهد ،در یک دوره آماری ۴۰ ساله، میانگین بارش کل ایستگاه‌ها در سطوح حوضه ۵/۲۵۶ mm و میانگین ضریب تغییرات بارش ۱۱/۳۵ درصد می‌باشد. در حوضه مرکزی ایران در امتداد غرب به شرق و با عبور از ارتفاعات به سمت دشت، بارندگی کاهش یافته و افزایش آن از عامل ارتفاع تبعیت می‌کند. ضریب تغییرات میانگین بارش کل دوره بین ۱/۲۲ درصد درملایر تا ۴/۶۲ درصد در دوزج و ضریب بی نظمی بارش کل دوره بین ۳/۸ درصد در زنجان و ۳۸٫۹ درصد در ایستگاه کویر متغیر است. میانگین سالانه دمای کل دوره مورد بررسی در سطح حوضه مرکزی ۹۹/۱۳ درجه ،حداکثر مطلق گرمترین ماه‌های دوره (۴۸+) درجه ، حداقل مطلق سردترین ماه‌های دوره (۳۵-) درجه سانتیگراد و میانگین ضریب تغییرات دمای کل دوره ۴۹/۱۱ درصد ، است . با استفاده از فرمول ضریب خشکی دمارتن ،نوع اقلیم هر یک از ایستگاه‌های حوضه مرکزی ایران تعیین گردیده است. معدل ضریب خشکی حوضه مرکزی در طول دوره آماری ۴۰ ساله ۰۹۲/۱۱ محاسبه شده که این رقم بیانگر اقلیم غالب نیمه خشک در طول دوره مورد بررسی می‌باشد.

بازدید: 6

تکثیر گردوی ایرانی(juglans regia L.) از طریق کشت بافت

بذور نابالغ گردو از سه واریته ایرانی J3 (خود گشنی مصنوعی)، B21 و ۹۸ (آزاد گرده افشانی شده) یک ماه پس از گرده افشانی هر ۱۰ روز یکبار برداشت شده و پس از مراحل سترون کردن سطحی و تکرار شستشو، شکافته و از اندوسپرم ژلاتینی و قطعات لپه سفید رنگ به عنوان نمونه جدا کشت جهت القای جنین زایی سوماتیکی تولید گیاهچه استفاده شد. قطعات ریشه نهالهای یکساله بذری نیز بدین منظور بکار گرفته شدند. محیط های کشت بکار رفته شامل MS و DKW-c بودند که قطعات لپه روی محیط اخیر تشکیل جنین‌های نابجای سوماتیکی کرده که ابتدا کروی و بعد به اشکال، لپه ای، کلیوی و در نهایت حلزونی در آمدند. این جنین ها مدت ۲ ماه برای برداشته شدن دوره کمون در ˚C 4+ سرمادهی شدند بعد برای تکرار جنین زایی روی محیط پایه (فاقد هورمون و گلوتامین) و برای اندام زایی روی محیط های ویژه هورمونی قرار گرفتند. در جنین های سوماتیکی تشکیل شده،ریشه چه، هیپوکوتیل و طرح برگهای اولیه لپه‌ای زیر میکروسکوپ قابل مشاهده بود. تکرار جنین زایی بیش از ۶ ماه ادامه یافت. قدرت اندام زایی و تولید گیاهچه در سه واریته مورد نظر تا حدودی اختلاف نشان می داد و تفاوت شاخه زایی در واریته J3 بارزتر بود. گیاهان حاصله پس از انتقال به گلدانهای حاوی پیت، پرلیت و ورمیکولیت (۱:۱:۱ حجمی) با همان محیط پایه (DKW-c) ده برابر رقیق شده و بدون ساکارز روزانه آبیاری می شدند. مراحل سازگاری ابتدا با قرار دادن سرپوش شیشه‌ای و بعد پوشش پلاستیکی که بتدریج سوراخ می شد انجام گرفت. نمونه های اندوسپرم و ریشه با وجود توان افزایش حجم و تشکیل کالوس تنها پس از چند هفته قهوه‌ای شده و از بین رفتند. علاوه بر اندام زایی روی جنین های سوماتیکی شکلهای دیگر اندام زایی، مستقیم روی قطعات لپه یا با واسطه کالوس و تولید جنین های نابجا روی توده های بافت قهوه‌ای خارج شده از جنین های سوماتیکی هیپروتروفیک شده قبلی، چند جنینی و شکلهای غیر طبیعی روی نمونه ها ظاهر شدند. بارزترین حالت ایجاد شده شاخه زایی شدید روی قطعات کالوس بود. محدوده تغییرات برای محیط کشت kin بین ppm 20-1/0 و برای محیط کشت IBA بین ppm 5-01/0 بود. بهترین ترکیب هورمونی برای ریشه زا IBA/K=4/1.5و برای شاخه زایی ppm 10/0.1 =IBA/K تعیین شد. Micropropagation of Persian walnut(juglans regia L.) Abstract: Unmaturated seeds from three cutivars of Persian walnut (juglans regia L.) were culected on ten days hnterval one month after polination. Following surface sterlization and repeated washing, gelatinus endosperm and wight cotiledon fragments were used as expelants on the MS and DKW-c media for induction of somatic emberyogenesis and plantlet production. Cotiledon explant on DKW-c medium formed somatic emberyos which wre globular at the beginning,then became bean-like and finally helical. Plantlets from the somatic emberyos were transferred into a mixture of peat, perlite, vermiculite (1:1:1v/v) under unsterhle conditionand fed with 1/10 dilutionof the same medium (excluding sucrose) everyday.

مولف: محسن نصیری

دانلود نسخه PDF

بازدید: 35

بررسی تغییرات سطح صنوبرکاری ها با استفاده از عکس های هوایی و پیمایش زمینی

جهت تعیین تغییرات سطح صنوبرکاری در منطقه زنجانرود و نیز بررسی علل این تغییرات با نگرشی اقتصادی اجتماعی، تهیه نقشه صنوبرکاری ها در دو مقطع زمانی ضرورت دارد. بنابراین استفاده از عکس های هوایی مطرح گردید. برای تحقق چنین امری تهیه دو دسته عکس هوایی با مقیاس برابر ضروری بود. اما چنین عکس هایی در سوابق سازمان نقشه برداری کشور موجود نبود. بنابراین عکس های هوایی سراسری سال ۱۳۴۴ منطقه، با مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ و نیز عکس های هوایی سال ۱۳۵۷ با مقیاس ۱:۱۰۰۰۰ از سازمان نقشه برداری کشور تهیه گردید و آنچه که از بررسی و مقایسه دو دسته از عکس ها به صورت مشاهده ای حاصل شد این بود که تغییرات چشمگیری در سطح صنوبرکاری های منطقه در فاصله سال های ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۷ به وقوع نپیوسته است و اظهارات اهالی و افراد سالخورده روستاها نیز این امر را تایید می نمود. ولی بر اساس شواهد، بیشترین تغییرات سطح بین سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۲ ( سال تحقیق) اتفاق افتاده و تحقیق مزبور به این دوره زمانی محدود گردیده است. بنابراین نقشه صنوبرکاری های منطقه برای سال ۱۳۵۷ با استفاده از عکس های هوایی و برای سال ۱۳۷۲ با پیمایش زمینی تهیه گردید و با استفاده از شبکه نقطه چین، میزان کاهش سطح صنوبرکاری ها طی سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۲ برابر ۲۲ درصد تعیین گردیده است.

مولف:

دانلود نسخه PDF

بازدید: 12

.بررسی ویژگیهای تخته خرده چوب ساخته شده از چوب گز

در این بررسی ساخت تخته خرده چوب از ضایعات هرس درختان گز و تعیین ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی آن مورد نظر قرار گرفته است. عوامل کاربردی نظیر میزان مصرف چسب در سه سطح ۹ , ۱۰ و ۱۱ درصد و زمان پرس نیز در سه سطح ۵ , ۶ و ۷ دقیقه متغیر در نظر گرفته شدند . سایر عوامل چون نوع چسب , نوع هاردنر , زمان بسته شدن ÷رس , رطوبت کیک خرده چوب , وزن مخصوص تخته و … ثابت تعیین شدند . جمعا ۹ تیمار و از هر تیمار ۳ تخته ساخته شدند . خواص فِیزیکی و مکانیکی شامل مدول خمشی , مدول الاستیسیته , چسبندگی داخلی و واکشیدگی ضخامتی ۲ و ۲۴ ساعتی تخته های ساخته شده مورد آزمون قرار گرفتند. برش تخته ها جهت انجام آزمایشات با استفاده از استاندارد DIN – ۶۸۷۶۳ صورت پذیرفت . سپس با استفاده از طرح فاکتوریل با بلوکهای کاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در ساخت تخته خرده چوب با استفاده از ضایعات هرس درختان گز که عمل پلی مریزاسیون و اتصال چسب و چوب بطور کامل صورت گرفته باشد با چسب مصرفی ۱۱ درصد و زمان پرس ۶ دقیقه مطلوب می باشد. تمام مقاومتهای فیزیکی و مکانیکی تخته های ساخته شده در این شرایط دارای خواص مناسب کاربردی تخته خرده چوب می باشد.

بازدید: 20

بررسی اثر نوع , مقدار الیاف سلولزی و درجه حرارت مخلوط سازی بر ویژگیهای مکانیکی چند سازه الیاف چوب / پلیمر

اثر الیاف پالایشی مکانیکی (RMP)چوب صنوبر و الیاف کارتن کهنه (OCC ) در چهار سطح افزودن ۱۰، ۲۰ ،۳۰ و ۴۰ درصد و اثر سه سطح درجه حرارت مخلوط سازی ۱۸۰ ، ۱۹۰ و ۲۰۰ سانتیگراد در چند سازه الیاف چوب / پلی – پروپیلن مورد بررسی قرار گرفت . در تمام تــرکیب ها از انیدرید مالئیک به میزان ۲% بعنوان سازگار کننده و دی کومیل پر اکساید به میزان ۱/۰% بعنوان شروع کننده واکنش استفاده شد. نتایج نشان داده است که الیاف صنوبر مقاومت به ضربه فاقدار (Izod ) ، مقاومت و مدول الاستیسیته کششی و خمشی زیادتر و درصد ازدیاد طولی کمتری نسبت به الیاف کارتن کهنه بوجود آورده اند . مقدار بهبودی ویژگیهای مکانیکی بستگی به زیاد شدن درصد وزنی الیاف داشته است . زیاد شدن مقدار الیاف باعث افزایش مقاومت و مدول الاستیسیته کششی و خمشی شده و مقاومت به ضربه فاقدار و درصد ازدیاد طولی را کاهش داده است . مقاومت و مدول الاستیسیته کششی و خمشی و مقاومت به ضربه فاقدار درحرارت مخلوط سازی ۱۹۰ درجه سانتیگراد زیادتر بوده و درصد ازدیاد طولی در ۱۸۰ درجه سانتیگراد کمتر بوده است .

 

بازدید: 16

فشردگی خاکهای جنگلی و زیانهای آن بر درختان و چگونگی مقابله با آن

با توجه به بررسی منابع داخلی، پژوهشی در ارتباط با فشردگی خاکهای جنگلی ایران بر اثر عوامل گوناگون طبیعی و غیر طبیعی، به ویژه عملیات بهره برداری مشاهده نشده است. بررسیهای به عمل آمده در مورد صدمات بهره برداری بر توده جنگل شامل صدمات فیزیکی مستقیم ماشین آلات بهره برداری به درختان سرپا و نهالهای حاصل از زادآوری طبیعی است (حسینی، ۱۳۷۳ – احمدی، ۱۳۷۵). ارزشیابی سیستمهای مکانیزه بهره برداری جنگل نیز از دیدگاه اقتصادی و زمان سنجی (فقهی،۱۳۶۸) و یا رابطه آنها با تغییرات شیب اراضی جنگلی (دهبندی، ۱۳۷۴) صورت گرفته است. بررسی قابلیت مکانیکی خاک مناطق مختلف جنگلی ایران با استفاده از شاخصهایی مانند حد روانی، حد خمیری، دامنه روانی، شاخص خمیرائی، رطوبت اپتیمم و دانه بندی با هدف مناسب بودن مسیرهای تعیین شده از نظر جاده سازی و حمل و نقل چوب انجام شده است (صفیاری، ۱۳۷۰ – چگنی، ۱۳۷۱ – عارفیان، ۱۳۷۵ – نجفی، ۱۳۷۷). طراحی منظر مسیر دسترسی و توقفگاههای جنگلی نیز بیشتر از نقطه نظر حفاظت خاک و حفظ منظر طبیعی جنگل بررسی شده است و توجهی به مسائل فشردگی خاک و زیانهای بعدی آن بر توده جنگل نشده است (عسکرزاده، ۱۳۷۵). بالاخره بررسی شبکه بندی مناسب جاده های جنگلی با توجه به اهداف جنگلشناسی نیز فقط با در نظر گرفتن شاخصهائی مانند زمین شناسی و هرز آب انجام شده است (احتشام زاده، ۱۳۷۵). در این مقاله واکنش گونه های مختلف جنگلی به فشردگی و تغییر ساختمان خاک، اثر کاربرد روشهای مختلف بهره برداری و ماشین آلات در فشردگی و تخریب خاکهای جنگلی، روشهای مختلف مدیریتی جهت جلوگیری و کاهش دامنه و سطح فشردگی خاکهای جنگلی و چگونگی اصلاح و ترمیم آنها و نتایج و پیشنهادات کلی ارائه شده است.

بازدید: 10

روش نمونه برداری زوجی ( رگرسیونی )، ۱۳۷۵٫ مجله جنگل و مرتع ، شماره ۳۱، انتشارات سازمان جنگلها و مراتع

در مواردی که منطقه مورد مطالعه در یک مرتع بیش از اندازه باشد و نیروی مختصص کم باشد میتوان با استفاده از روش پلاتهای زوجی و روابط رگرسیونی با انتخاب پلاتهای کمتری یک برآورد قابل قبولی از کل جامعه داشت در این سیستم و روش معادلات رگرسیونی در دو مرحله انجام میگیرد.

 

بازدید: 12

بررسی روشهای تکثیر گردوی ایرانی

خلاصه در این تحقیق تکثیر گردوی ایرانی ( Juglans regia L. ) ازطریق روشهای کاشت بذر با تیمارهای مختلف، پیوندهای جوانه و چوبی، قلمه، خوابانیدن هوایی و کشت بافت مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که در روش تکثیر بذری، تیمار هورمونی GA3 اثر معنی داری بر جوانه زنی بذر نشان نداد ولی شکافدهی بذر در صد جوانه زنی را به طور معنی داری افزایش داد. سرمادهی با افزایش تعداد بذر ترک خورده باعث افزایش درصد جوانه زنی و نیز مقاومت بیشتر گیاهچه های مستقر شده در بستر گردید. بهترین زمان کاشت مستقیم بذر در بستر اواخر پاییزبود ( ۶۸% جوانه زنی)در حالی که در کاشتهای زمستانه و تابستانه در صد جوانه زنی به ترتیب ۴۰ و ۲۱ بودند. در بخش قلمه اگر چه تلاشها با موفقیت کامل همراه نبود ولی مشاهده شد که افزایش قند و تیامین به تیمار هورمونی(IBA وIAA )میزان کالوس تشکیل شده در قاعده قلمه ها را افزایش داد و آثار ظهور ریشه مشاهده شد. در روش خوابانیدن هوایی، تیمار ورمیکولیت آغشته به اکسین( IBA=100ppm) در شرایط مه فشان منجر به ظهور ریشه گردید. بهترین نتیجه در روش پیوند زنی با پیوند چوبی اسکنه در فروردین ماه روی پایه های دو ساله و پیوند جوانه وصله‌ای در اواخر خرداد روی شاخه‌های یک ساله حاصل شد (به ترتیب ۴۰ و ۵۵ در صد موفقیت). در قسمت کشت بافت که بخش عمده این بررسی به آن اختصاص یافت بذور نا بالغ سه کولتیوار گردوی ایرانی یک ماه پس از گرده افشانی در فواصل زمانی ده روزه برداشت و قطعات لپه و اندوسپرم ژلاتینی آنها پس از مراحل ضد عفونی سطحی روی محیط کشتهایMS و DKW-c (محیط اختصاصی گردو) کشت شدند. قطعات لپه روی محیط اخیر تشکیل جنینهای سوماتیکی دادند که پس از دو ماه سرما دهی و انتقال به محیط کشت پایه فاقد هورمون و گلوتامین منجر به تکرار جنین زایی شد. با کشت این جنین ها روی محیط های اندام زایی گیاهچه های کامل تولید و به گلدانهای حاوی پیت، پرلیت و ورمیکولیت (۱:۱:۱ حجمی) منتقل و در ابتدا با همان محیط رقیق شده (۱۰ ∕ ۱) فاقد قند آبیاری شدند. محدوده تغییرات هورمونی در مورد Kin ، ppm20-1/. و در مورد IBA ، ppm 5-1/. بود . مناسبترین ترکیب هورمونی شاخه زا Kin=10ppm و IBA=0.1ppm و در مورد ریشه زایی Kin=1.5ppm و IBA=0.1ppm بودند.

مولف: محسن نصیری و جمال عاطفی

دانلود نسخه PDF

بازدید: 22

بررسی بعضی از ویژگیهای اکولوژیکی جوامع گیاهی هالوفیت حاشیه غربی دریاچه ارومیه

بعضی از ویژگیهای اکولوژیکی جوامع گیاهی هالوفیت حاشیه غربی دریاچه ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت. شوری، بافت خاک و سطح ایستابی در زمره مهمترین عوامل کنترل کننده الگوی رویشی و پراکنش جوامع گیاهی به شمار می روند. بر حسب فاصله از دریاچه زون بندی گیاهان هالوفیت به ترتیب شامل هالوفیتهای ساقه آبدار، برگ آبدار، دفع کننده و مقاوم در برابر شوری است. تنوع شکلهای زیستی در میان گیاهان هالوفیت به دلیل مکانیسمهای سازشی مختلف آنها است. به همین دلیل انواع شکلهای زیستی در میان هالوفیتهای منطقه مشاهده می شود. بررسی پراکنش جغرافیایی گونه های هالوفیت نشان می دهد که گونه هایی با توزیع چند ناحیه ای درصد قابل توجهی را تشکیل می دهند. این موضوع مبین اهمیت کلیماکس ادافیکی نسبت به کلیماکس اقلیمی در این مناطق است.

مولف:یونس عصری

 

بازدید: 29