بررسی اثرات میان مدت شدتهای مختلف چرای بز بر برخی خصوصیات پوشش گیاهی و عملکرد در منطقه استپی یزد

بررسی اثرات میان مدت شدتهای مختلف چرای بز بر برخی خصوصیات پوشش گیاهی و عملکرد در منطقه استپی یزد

 عنوان پروژه

ایستگاه تحقیقات مرتع نیر  مکان
مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان یزد  واحد اجرا
ناصر باغستانی میبدی از سال ۸۳ تا ۸۷-  مجری
۱۳۸۳  زمان شروع
۱۳۸۷  زمان خاتمه

بازدید: 30