احیای جنگل‌های ارس از طریق کاشت بذر و نهال (فاز دوم)

(احیای جنگل‌های ارس از طریق کاشت بذر و نهال (فاز دوم  عنوان پروژه موسسه  مکان جنگل  واحد اجرا مصطفی خوشنویس  مجری ۱۳۸۸  زمان شروع ۱۳۹۳  زمان خاتمه بازدید: 74