بررسی علل و روند تغییرات شوری و قلیاییت خاک در منطقه مروست یزد با استفاده از داده های ماهواره ای

بررسی علل و روند تغییرات شوری و قلیاییت خاک در منطقه مروست یزد با استفاده از داده های ماهواره ای  عنوان پروژه استان یزد  مکان مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان یزد  واحد اجرا کاظم دشتکیان از سال ۸۲ تا ۸۴  مجری ۱۳۸۲  زمان شروع ۱۳۸۴  زمان خاتمه بازدید: 32