بررسی پایداری اجتماعی و اکولوژیکی شیوه های مختلف بهره برداری از مراتع (مطالعه موردی: حوزه سد امیرکبیر)

با توجه به نقش شیوه‌های مختلف بهره‌برداری از مراتع و تاثیرآن در بهبود و تخریب مراتع و وجود شیوه‌های مختلف بهره‌برداری در کشور، اقدام به مقایسه شیوه‌های افرازی، مشاعی و شورایی دارای طرح مرتعداری و شیوه های مشاعی و شورایی بدون طرح مرتعداری از نظر وضعیت، تولید، گرایش، تعداد دام مازاد در واحد سطح و سطح حداقل مرتع ‌برای هر بهره‌بردار گردید و شیوه‌های مختلف از نظر این عوامل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت تا بهترین شیوه یا شیوه‌ها از نظر حفظ پایداری اکولوژیکی معرفی گردد.

بررسی آثار تغییرات بارندگی و سطح ایستابی آب زیرزمینی بر پوشش، تراکم و تولید گونه اشنان در منطقه چاه افضل اردکان یزد

بررسی تغییرات پوشش گیاهی و شناخت نحوه تبعیت این تغییرات از شرایط رطوبتی و بارندگی حاکم بر مرتع از مهمترین عواملی است که درتعیین سیستم برنامه ریزی صحیح جهت بهره برداری و مدیریت هر مرتع وحفظ پوشش گیاهی آن مؤثر است.

تعیین میزان و شدت آلودگی گونه‌های درختی به سوسک شاخک بلند سارتا Aeolesthes sarta در فضای سبز شهر اصفهان

با توجه به خسارت شدید سوسک شاخک بلند سارتا Aeolesthes sarta در فضای سبز شهر اصفهان، میزان و شدت آلودگی گونه‌های مختلف درختی به این آفت با بازدید حدوداً ۶۲۰۰ اصله درخت در مناطق ده‌گانه شهرداری مورد مطالعه قرار گرفت.

اثر زمان پرس و مقدار مصرف چسب برتخته خرده چوب ساخته شده از مخلوط منابع لیگنوسلولزی جنوب ایران

در این بررسی شرایط بهینه ساخت تخته‌ خرده چوب از ضایعات نخل , کهور پاکستانی , گز و اکالیپتوس کاملدولنسیس موجود در قسمتهای جنوبی ایران با هدف تعیین ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است.

الگـوی برش چوب صنـوبر Populus nigra

۲۰ درخت صنوبر (Populus nigra)از منطقه کرج قطع شد و پس از تبدیل به گرده بینه‌هایی به طول۲۳۰ سانتیمتر و برش آنها به دو روش راه پهن (Live Sawing) و با استفاده از اره نواری افقی و یک رو یک نر شده با استفاده از اره نواری عمودی و در ۸ کلاسه قطری (۸ سطح) و تهیه تخته به ضخامت اسمی ۶۰ میلیمتر انجام گردید.

بررسی تولید نهال۱۰گونه مهم پهن برگ بومی با ارزش در نهالستانهای جنگلی شمال ایران

توسعه و احیا از محورهای عمده در برنامه جامع صیانت از جنگلهای شمال کشور می‌باشند که با تولید نهال استاندارد تحقق می یابد.

ارزیابی کمی وکیفی زادآوری طبیعی درحفره‌های ایجاد شده راشستانهای گلبند (سری جمند)

طبق بررسیهای انجام شده در بعضی از حفره‌های طبیعی ایجاد شده در توده‌های راش منطقه گلبند، تجدید حیات به نحو مطلوب مستقر شده است و در بعضی از حفره‌ها به جای زادآوری، با توجه به شرایط مختلف، گیاهانی نظیر سرخس و تمشک استقرار یافته است.

مقایسه کارآیی تعرق و محتوی آب نسبی در هشت رقم یونجه در شرایط تنش ملایم خشکی

هشت رقم یونجه از لحاظ کارآیی تعرق و محتوی آب نسبی، به‌عنوان شاخص‌های مقاومت به خشکی، در آزمایشی گلدانی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در گلخانه مورد مقایسه قرار گرفتند.

فیلوژنی مولکولی قبیله Hedysareae با تأکید ویژه بر جنس Onobrychis بر اساس توالی‌های nrDNA ITS

تعداد ۵۳ گونه (۵۴ توالی) شامل ۲۸ گونه از قبیله Hedysareae، ۵ گونه از کلاد Vicioid و ۱۹ گونه از قبیله Galegeae از جمله دو گونه Glycyrrhiza به عنوان برون‌گروه با استفاده از توالی‌های nrDNA ITS در آنالیز فیلوژنی با روش بیشینه صرفه‌جویی قرار گرفت.