گروه راهبردي مديريت پايدار بوم سازگان جنگلي زاگرس در آذرماه ۱۳۹۲ با دستور رياست محترم موسسه و با هدف برنامه ريزي و تصميم سازي براي برون رفت از مشکلات کنوني جنگلهاي زاگرس با تاکيد بر بحران زوال بلوطهاي زاگرس در محل موسسه تشکيل شد. اعضاء اين گروه گزيده اي از کارشناسان و صاحبنظران جنگلهاي زاگرس از سه بخش آموزش، پژوهش و اجرا هستند. تاکنون عملکرد اين گروه منجر به تدوين سه سند ملي با موضوع بحران زوال جنگلهاي زاگرس شده است و درصورت نياز براي ساير موضوعات اين جنگلها نيز اين روند ادامه خواهد يافت 

گروه راهبردي “مديريت پايدار بوم سازگان جنگلي زاگرس” در برنامه‌ راهبردي مؤسسه قرار گرفته است كه ساختار آن به شرح زير مي‌باشد:

هسته اصلي:

 1. آقاي دکتر پور هاشمي، رئيس کارگروه، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
 2. آقاي دکتر پرهيزکار، دبير کارگروه، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
 3. آقاي دکتر مروي مهاجر، عضو ،  دانشگاه تهران
 4. آقاي دکتر ثاقب طالبي، عضو ،  موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
 5. آقاي دکتر عزيزخاني، عضو،  موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
 6. آقاي دکتر حسين زاده،  عضو، مرکز تحقيقات ايلام
 7. آقاي دکتر توکلي، عضو، مرکز تحقيقات لرستان
 8. آقاي دکتر جهانبازي، عضو، مرکز تحققات چهارمحال بختياري
 9. آقاي دکتر بردبار، عضو، مرکز تحقيقات فارس
 10. آقاي مهندس پور مقدم، عضو، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور
 11. آقاي مهندس ابراهيمي رستاقي، عضو، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور
 12. آقاي دکتر قصرياني، عضو، سازمان محيط زيست
 13. آقاي مهندس خدا کرمي ، عضو، مرکز تحقيقات کرمانشاه
دریافت سند

بازدید: 84