گروه راهبردي مديريت پايدار بوم سازگان جنگلي زاگرس در آذرماه ۱۳۹۲ با دستور رياست محترم موسسه و با هدف برنامه ريزي و تصميم سازي براي برون رفت از مشکلات کنوني جنگلهاي زاگرس با تاکيد بر بحران زوال بلوطهاي زاگرس در محل موسسه تشکيل شد. اعضاء اين گروه گزيده اي از کارشناسان و صاحبنظران جنگلهاي زاگرس از سه بخش آموزش، پژوهش و اجرا هستند. تاکنون عملکرد اين گروه منجر به تدوين سه سند ملي با موضوع بحران زوال جنگلهاي زاگرس شده است و درصورت نياز براي ساير موضوعات اين جنگلها نيز اين روند ادامه خواهد يافت