با نگاهي به وضعيت منابع آب و بيابانزايي كشور، يكي از عوامل مهم و تاثير گذار در شكل گيري و استمرار وضعيت ناگوار فعلي؛ فقدان نگاه جامع ، همه سو نگر و همگرا نسبت به منابع زيستي شامل خاك ، آب ، هوا ،منابع طبيعي و محيط زيست در فرايندهاي سياست گذاري ، تصميم گيري ، ايجاد ساختارها و اجرا است . در اين راستا كارگروه راهبردي آب و ريزگرد با اتخاذ رويكرد نظام مديريت يكپارچه و جامع منابع در بخش آب و رويكرد  نگرش سيستمي و مديريت مبتني بر پايداري محيطهاي طبيعي همراه با كاهش اثرات و سازگاري در بخش مهار ريزگردها تشكيل گرديده است .

كارگروه سعي داشته با تامل بر وضعيت محيطي كشور راهكارهايي مناسب براي بهبود شرايط و ايفاي نقش اثربخش و يكپارچه حاكميت در حوزه منابع آبي و همچنين تعادل بخشي و حفظ پايداري منابع و اكوسيستم هاي طبيعي ارائه نمايد.