با نگاهي به وضعيت منابع آب و بيابانزايي كشور، يكي از عوامل مهم و تاثير گذار در شكل گيري و استمرار وضعيت ناگوار فعلي؛ فقدان نگاه جامع ، همه سو نگر و همگرا نسبت به منابع زيستي شامل خاك ، آب ، هوا ،منابع طبيعي و محيط زيست در فرايندهاي سياست گذاري ، تصميم گيري ، ايجاد ساختارها و اجرا است . در اين راستا كارگروه راهبردي آب و ريزگرد با اتخاذ رويكرد نظام مديريت يكپارچه و جامع منابع در بخش آب و رويكرد  نگرش سيستمي و مديريت مبتني بر پايداري محيطهاي طبيعي همراه با كاهش اثرات و سازگاري در بخش مهار ريزگردها تشكيل گرديده است .

كارگروه سعي داشته با تامل بر وضعيت محيطي كشور راهكارهايي مناسب براي بهبود شرايط و ايفاي نقش اثربخش و يكپارچه حاكميت در حوزه منابع آبي و همچنين تعادل بخشي و حفظ پايداري منابع و اكوسيستم هاي طبيعي ارائه نمايد.

اين کارگروه با اعضاي ذيل آغاز به کار نموده است

۱-آقاي دکتر  خسرو شاهي،رئيس کارگروه، موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع کشور

 ۲-  خانم مهندس انصافي مقدم،دبيرکارگروه، موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع کشور

 ۳- آقاي مهندس عباسي ،عضو ، موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع کشور

 ۴- آقاي دکتر روحي پور ،عضو ،موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع کشور

 ۵-  آقاي مهندس سيداخلاقي، عضو، موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع کشور

 ۶-  آقاي دکتر شفيعي، عضو ،موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع کشور

 ۷-  آقاي مهندس رهبر، عضو ، موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع کشور

 ۸-  آقاي دکتر حقاني،عضو، معاون فني مدير کل اداره منابع طبيعي استان تهران

 ۹-   آقاي مهندس جعفريان،عضو، دبيردفترمشارکت‌هاي مردمي سازمان جنگلها و مراتع کشور

 ۱۰-  آقاي مهندس مومن زاده، عضو، پژوهشگاه علوم جو

 ۱۱-  آقاي دکتر بدري پور، عضو، کارشناس ارشد سازمان جنگلها، دفتر بيابان

 ۱۲-  آقاي دکتر فتاحي،عضو، رئيس مرکز آموزش منابع طبيعي دکتر جوانشير

صورت جلسات ۱ صورت جلسات ۱۱
صورت جلسات ۲ صورت جلسات ۱۲
صورت جلسات ۳ صورت جلسات ۱۳
صورت جلسات ۴ صورت جلسات ۱۴
صورت جلسات ۵  
صورت جلسات ۶  
صورت جلسات ۷  
صورت جلسات ۸  
صورت جلسات ۹  
صورت جلسات ۱۰  
دریافت سند

بازدید: 46