برغم تلاش‌هاي فراوان جهت احياء اراضي تخريب يافته و صرف هزينه‌هاي كلان براي جنگلكاري، به علت عدم انتخاب بذر مناسب از پايه‌هاي سالم و مقاوم با اشكال رويشي چشم نواز طبعاً نهال‌هاي قابل توجه توليد نشده و عرصه‌هاي تخريب يافته با گونه‌هاي نامناسب، فاقد توان و ظرفيت لازم براي تحمل بحرانهاي محيطي از جمله خشكسالي، افزايش دماي زمين و … با عدم موفقيت مواجه شده‌اند.

 بر اساس ضرورت و نياز و با توجه به اقدامات متفرقه انجام يافته و وضعيت فعلي نهالستانها و ايستگاه هاي توليد بذر و نهال، اين موضوع در دستور کار موسسه قرار گرفت و در جهت “ساماندهي و هدفمند کردن تحقيق و توليد بذور و نهال هاي جنگلي“ کارگروهي با اين نام شکل گرفت