برغم تلاش‌هاي فراوان جهت احياء اراضي تخريب يافته و صرف هزينه‌هاي كلان براي جنگلكاري، به علت عدم انتخاب بذر مناسب از پايه‌هاي سالم و مقاوم با اشكال رويشي چشم نواز طبعاً نهال‌هاي قابل توجه توليد نشده و عرصه‌هاي تخريب يافته با گونه‌هاي نامناسب، فاقد توان و ظرفيت لازم براي تحمل بحرانهاي محيطي از جمله خشكسالي، افزايش دماي زمين و … با عدم موفقيت مواجه شده‌اند.

 بر اساس ضرورت و نياز و با توجه به اقدامات متفرقه انجام يافته و وضعيت فعلي نهالستانها و ايستگاه هاي توليد بذر و نهال، اين موضوع در دستور کار موسسه قرار گرفت و در جهت “ساماندهي و هدفمند کردن تحقيق و توليد بذور و نهال هاي جنگلي“ کارگروهي با اين نام شکل گرفت

سامان‌دهي و هدفمند‌سازي تحقيق و توليد بذر و نهال شناسنامه‌دار و گواهي شده” در برنامه راهبردي موسسه قرار گرفته است که ساختار آن به شرح زير مي باشد:

هسته اصلي:

۱- آقاي دکتر جعفري، رئيس کارگروه، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

۲- آقاي مهندس عراقي،عضو، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

۳- آقاي مهندس خوشنويس، عضو، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

۴- آقاي مهندس کنشلو، عضو، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

۵-آقاي دکتر عزيز خاني، عضو، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

۶- آقاي مهندس اميد، عضو، موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور

۷- خانم دکتر جم‌زاد، عضو، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

۸- آقاي دکتر جعفري، عضو، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

۹- آقاي دکتر لباسچي، عضو، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

۱۰- آقاي دکتر طباطبايي عقدايي، عضو، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

۱۱- قاي دکتر حسين‌خاني، عضو، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

۱۲- آقاي مهندس فرحناک، عضو، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

۱۳- آقاي مهندس فياض، عضو، موسسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

صورت جلسات ۱ صورت جلسات ۲
دریافت سند

بازدید: 103