در تاريخ ۲۲/۲/۹۳ طي حکمي توسط رياست محترم موسسه آقاي دکتر مصطفي جعفري، عضو هيئت علمي و رئيس بخش تحقيقات جنگل موسسه به عنوان رئيس “کار گروه راهبردي لوايح و قوانين” منصوب شدند. اعضاء اين کارگروه آقاي دکتر خسرو ثاقب طالبي،‌آقاي دکتر محمد خسرو شاهي، مهندس محمد فياض و عنداللزوم افراد مورد نظر ديگر برحسب موضوع خواهند بود.

آقاي دکتر مصطفي جعفري بلافاصله کار روي موضوع را شروع نمودند و اولين گزارش کارگروه در تاريخ ۲۲/۴/۹۳ در شوراي پژوهشي موسسه و نيز در جلسه ديگري با حضور آقاي دکتر معصومي و دکتر رضائي و تعدادي از مسئولين و کارشناسان موسسه ارائه گرديد.
بر اساس گزارش ايشان مبناي راهبردي بررسي لوايح و قوانين موجود، مبتني بر سه مشخصه از قوانين استوار است: قدمت، قوت و قدرت آنها (سه قاف).۱- قدمت (قديمي بودن و سابقه قانون)، ۲- قوت (محتوي محکم قانون در جهت اهداف)، ۳- قدرت (قدرت مقابله با مسائل مورد نياز)

گروه راهبردي “لوايح و قوانين ” در برنامه‌ راهبردي مؤسسه قرار گرفته است كه ساختار آن به شرح زير مي‌باشد:
هسته اصلي:

۱. آقاي دکتر جعفري، رئيس کارگروه، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
۲. آقاي دکتر ثاقب طالبي، عضو، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
۳. آقاي دکتر خسروشاهي، عضو، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
۴. آقاي مهندس فياض، عضو، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

بازدید: 38