با عنايت به تاكيد رييس محترم موسسه جهت تشكيل كارگروه مشورتي بررسي خشكيدگي شمشاد در جنگلهاي هيركاني، نمايندگان سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، دانشگاه، سازمان حفاظت محيط زيست به همراه نماينده موسسه تحقيقات گياه‌پزشكي، روساي بخشهاي تحقيقاتي حمايت و حفاظت، بانك ژن، گروه زيست فن‌آوري از موسسه و نمايندگان مراكز تحقيقات گيلان، مازندران و گلستان جلسه‌اي در تاريخ۲/۱۱/۹۲ در موسسه تشكيل و موضوع مورد بحث و تبادل‌نظر و بررسي قرار گرفت.

در برنامه‌ راهبردي مؤسسه قرار گرفته است كه ساختار آن به شرح زير مي‌باشد:

هسته اصلي:

 1. آقاي دکتر ثاقب­طالبي، رئيس کارگروه، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
 2. آقاي دکتر پرهيزکار ،دبير کارگروه، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
 3. آقاي دکتر مروي‌مهاجر، عضو، دانشگاه تهران
 4. خانم دکتر ميرابوافتحي،عضو، مؤسسه تحقيقات گياه‌پزشکي
 5. آقاي دکتر قصرياني ،عضو، سازمان حفاظت محيطزيست
 6. آقاي دکتر کيادليري، عضو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
 7. آقاي دکتر بابايي کفاکي، عضو، اداره کل منابع طبيعي ساري
 8. آقاي دکتر قمري زارع، عضو، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
 9. آقاي دکتر جعفري، عضو، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
 10. آقاي دکتر محمد‌نژاد‌کياسري،عضو، مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي-مازندران
 11. آقاي دکتر برهاني، عضو، مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي-مازندران
 12. آقاي دکتر کاووسي، عضو، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 13. آقاي مهندس نوبخت، عضو، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري – چالوس
 14. آقاي مهندس خوشنويس، عضو، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
 15. آقاي مهندس اثني‌عشري، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري – تهران
 16. آقاي مهندس امان‌زاده ، عضو، مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي-گيلان

۱۷-آقاي مهندس قرباني، عضو، مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي-گلستان

 1. آقاي مهندس آهنگران، عضو، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري – چالوس
 2. آقاي مهندس  بوجاري، عضو، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

۲۰.   آقاي مهندس  عارفي‌پور، عضو، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

دریافت سند

بازدید: 41