با عنايت به تاكيد رييس محترم موسسه جهت تشكيل كارگروه مشورتي بررسي خشكيدگي شمشاد در جنگلهاي هيركاني، نمايندگان سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، دانشگاه، سازمان حفاظت محيط زيست به همراه نماينده موسسه تحقيقات گياه‌پزشكي، روساي بخشهاي تحقيقاتي حمايت و حفاظت، بانك ژن، گروه زيست فن‌آوري از موسسه و نمايندگان مراكز تحقيقات گيلان، مازندران و گلستان جلسه‌اي در تاريخ۲/۱۱/۹۲ در موسسه تشكيل و موضوع مورد بحث و تبادل‌نظر و بررسي قرار گرفت.