با تشکیل معاونت ترویج در سازمان و تغییر عنوان معاونت پژوهشی به معاونت پژوهش، فناوري وانتقال یافته ها و در راستاي اجراي سیاستهاي جدید سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ، اداره ترویج و انتقال یافته هاي تحقیقاتی با حکم رئیس محترم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از تاریخ ۹۶/۰۳/۰۵ آغاز به کار نمود.

بررسی تخصصی دستاوردهاي محققان در ستاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و بخشهاي تحقیقات منابع طبیعی مراکز استانی

دبیرخانه کمیته تخصصی ارزیابی و انتشار یافته هاي تحقیقاتی- ترویجی

 

 • احسان زندی اصفهان
 • دکتری تخصصی منابع طبیعی – علوم مرتع
 • عضو هیئت علمی
 • سمت: سرپرست اداره ترویج و انتقال یافته‌های تحقیقاتی
 • ایمیل : zandi@rifr-ac.ir

 

 • سپیده دهقان
 • کارشناس اداره ترویج و انتقال یافته‌های تحقیقاتی

   

 

 • فاطمه عباس پور
 • کارشناس اداره ترویج و انتقال یافته‌های تحقیقاتی

احسان زندی اصفهان

سپیده دهقان

فاطمه عباس‌پور

۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۸۰-۶

۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۸۰-۶

۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۸۰-۶

داخلی: ۵۶۸

داخلی ۵۷۹

داخلی ۵۶۵

آدرس ایمیل: extension@rifr-ac.ir

بازدید: 641