مدیریت هماهنگی امور پژوهشی و ارتباطات علمی، زیر نظر معاونت پژوهشی مؤسسه بوده و عهده دار مدیریت فعالیتهای مؤسسه در موضوعات  بررسی و تصویب طرح/ پروژه های تحقیقاتی، گزارشات نهایی، آموزش‌های ضمن خدمت پرسنل، برگزاری کارگاههای آموزشی، ترویج بافته های تحقیقاتی، مدیریت سیستم‌های رایانه ای مؤسسه و انتشارات  می باشد.

نام و نام خانوادگی : عباس قمری زارع
مدرک / رشته تحصیلی : دکتری ژنتیک
مرتبه علمی : دانشیار
جایگاه سازمانی : مدیر هماهنگی امور پژوهشی و ارتباطات علمی
ایمیل : ghamari-zare@rifr-ac.ir
 

واحد های زیر مجموعه

تلفن : ۵-۴۴۷۸۷۲۸۲ – ۰۲۱
فکس : ۴۴۷۹۶۵۷۵ – ۰۲۱

بازدید: 1607