نام و نام خانوادگی : فریبا عطار
مدرک / رشته تحصیلی فوق لیسانس / مدیریت
مرتبه علمی : کارشناس ارشد
جایگاه سازمانی : مدیر گروه طرح و برنامه موسسه
ایمیل : attar@rifr-ac.ir
 
CV سامانه علم سنجی

ساختار

 • رئيس (کارشناس)
 • كارشناس مسئول آمار و اطلاعات
 • كارشناس آمار و اطلاعات
 • كارشناس مسئول برنامه‌ريزي
 • كارشناس برنامه‌ريزي
 • كارشناس مسئول بودجه و اعتبارات
 • كارشناس بودجه و اعتبارات

وظایف

 • گردآوري و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات مربوط به فعاليتها و عملكرد مؤسسه تحقيقاتي متبوع و بخشهاي تحقيقاتي
 • تهيه، تنظيم و تدوين برنامه‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت مؤسسه اعم از پژوهشي، نيروي انساني و فناوري اطلاعات با همكاري و تشريك مساعي كليه واحدهاي تابعه با توجه به خط مشي‌ها و سياستهاي راهبردي و تحقيقاتي وزارت متبوع و پي‌گيري و دفاع از برنامه‌ها تا مرحله تصويب و ابلاغ، و نظارت بر روند اجرايي و پشرفت برنامه‌ها و انعكاس به مديريت مؤسسه و ساير مراجع ذيربط.
 • تهيه و تنظيم موافقتنامه اعتبارات مورد نياز مؤسسه در چهار چوب قوانين و دستوالعملهاي ابلاغي با همكاري و مشاركت واحدهاي تابعه و دفاع از آن در مراجع ذيربط تا مرحله تصويب و ابلاغ.
 • نظارت و هماهنگي بر ميزان پيشرفت و نحوة عملكرد اعتبارات مصوب در چهارچوب قوانين و دستوالعملهاي ابلاغي.
 • دريافت اعتبارات مصوب مربوط به برنامه‌ها، طرحها و پروژه‌هاي مؤسسه و ابلاغ تخصيص هر يك از واحدها به امور مالي و واحدهاي ذيربط.
 • مطالعه و بررسي و تهيه پيشنهادها و نقطه نظرهاي بخشها و واحدها پيرامون مسايل، موانع و روند اجرايي برنامه‌ها، طرحها و فعاليتها و ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع نارساييها و تنگناها در چرخه امور جاري مؤسسه و در نهايت انجام پي‌گيريهاي لازم براي رفع آنها.
 • مطالعه و بررسي قوانين، آئين‌نامه‌ها، تبصره‌هاي قانون بودجه و مصوبه‌ها و ارائه راهكارهاي مناسب اجرايي به بخشها و واحدهاي مربوطه.
 • انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در رابطه با بهبود روشهاي تهيه و تنظيم برنامه ها، طرحها و بودجه سنواتي
 • انجام مطالعات اقتصادي و اجتماعي و اثرگذاري طرحها و پروژه هاي تحقيقاتي مؤسسه در راستاي توسعه پايدار منابع پايه.

نام :شاهرخ

نام خانوادگی:کریمی

سمت :کارشناس مسئول آمار و اطلاعات

نام :عادل

نام خانوادگی :میرزایی

سمت:کارشناس

تلفن مستقیم دفتر: ۴۴۷۸۷۲۷۹

گزارشات آماری

فرم ها

قوانین و دستور العمل ها

لینکستان

سامانه ها پایگاه های اطلاع رسانی

 

بازدید: 902