انتصابات مرداد ۹۷

جناب آقاي خسرو ثاقب طالبي، طی حکمی از سوی رئيس محترم موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور به عنوان «رئيس بخش تحقيقات جنگل موسسه» منصوب شدند.

سرکار خانم مريم خدابخش، طی حکمی از سوی رئيس محترم موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور به عنوان «سرپرست اداره روابط عمومي موسسه» منصوب شدند.

جناب آقاي مهدي زهدي، طی حکمی از سوی رئيس محترم موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور به عنوان «سرپرست اداره امور بين الملل» منصوب شدند.

جناب آقاي علی اشرف جعفری، براساس بالاترین آرا کسب شده در نمایندگی اعضای هیات علمی و طی حکمی از سوی رئیس محترم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به مدت دو سال به­عنوان “نماینده اعضای هیات علمی وابسته به موسسه در ستاد و مراکز تحقیقات استانها در کمیته ترفیع” منصوب شدند.

جناب آقاي حسين بتولي، طی حکمی از سوی رئيس محترم موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور به عنوان «رئيس باغ گياه­شناسي کاشان» منصوب شدند.

طي حکمي از سوي معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي کليه اختيارات تفويض شده قبل توسط معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات براي انجام وظايف و تکاليف محوله قانوني، کمافي السابق معتبر و نافذ مي­باشد.

جناب آقاي منصور قدرتي، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به مدت دو سال در سمت «رئيس مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان سمنان» ابقاء شدند.

جناب آقاي حسن مومني، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به عنوان «عضو کميته هماهنگي پروژه مشترم ايران-سيميت “افزايش عملکرد گندم و بهره ­وري نظام­هاي زراعي گندم محور در ايران”» منصوب شدند.

سرکار خانم مرجانه صادقيان، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی به سمت «سرپرست اداره کل امور مالي سازمان» منصوب شدند.

جناب آقاي محمد شريفي مقدم، طی حکمی از سوی مديرکل دفتر منابع انساني و نوسازي اداري به مدت دو سال به عنوان «رئيس اداره کارگزيني دفتر منابع انساني و نوسازي اداري» منصوب شدند.

جناب آقاي مسعود امين املشي، طی حکمی از سوی رئيس محترم مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان گيلان به مدت دو سال به عنوان «رئيس بخش تحقيقات جنگل، مراتع و آبخيزداري» منصوب شدند.

جناب آقاي علی درجانی، طی حکمی از سوی معاون محترم وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی تا تعیین مسئول جدید، به عنوان «مسئول اداره امور محوله معاونت­ های ترویج، آموزش و موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی» منصوب شدند.

جناب آقاي محمد­نقي پاداشت، طی حکمی از سوی رئيس محترم موسسه تحقيقات علوم باغباني به مدت دو سال به سمت «رئيس پژوهشکده چاي» منصوب شدند.

بازدید: 112

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *