آغاز بررسی جایگاه حفاظتی گیاهان ایران

به تازگی اجرای طرحی با عنوان ” تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستمهاي ايران و انتشار ليست قرمز گونه‌هاي گياهي ايران” در بخش گیاه‌شناسی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور آغاز شده است. ضمن اجرای این طرح ملی که دارای ۳۶ زیر طرح است، جايگاه حفاظتی تمامی گونه‌های گياهی کشور با تاکيد بيشتر روی گونه‌های انحصاری ايران در دوره های زمانی مشخص بر اساس دستورالعمل IUCN بررسی و مشخص خواهد شد. بخشی از نتایج اولیه این مطالعه در بخش معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران مجله طبیعت ایران منتشر شده است:

بازدید: 128