برگزاری سخنرانی علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان باعنوان” ترکیبات شیمیایی و عناصر معدنی گیاهان مرتعی مناطق ییلاقی استان لرستان “

شصتمین سخنرانی علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان در ۳۰خرداد۱۳۹۷ ، با عنوان ” ترکیبات شیمیایی و عناصر معدنی گیاهان مرتعی مناطق ییلاقی استان لرستان ” توسط دکتر کریم قربانی عضو هیات علمی و رییس بخش تحقیقات علوم دامی مرکز، در سالن جلسات و با حضور جمعی از اعضاء هیات علمی و کارشناسان برگزار گردید. دکتر کریم قربانی ، در مقدمه این سخنرانی علمی بهوسعت مراتع استان با ۸۸۳ هزارهکتار اشاره داشتند و یادآور شدند که بیش از ۷۰درصد ازمراتع استان ازنوع فقيروخيلي فقير۲۰درصد مراتع متوسط ۱۰درصد ازمراتع استان که عمدتا درمناطق ییلاقی وارتفاعات واقع شده اند مراتع نسبتا غنی از نظر پوشش گیاهی هستند. دکتر قربانی یادآور شدند؛ پوشش گیاهی غالب مراتع استان از نوع گیاهان مربوط به خانواده گندمیان، پهن برگان(فورب ها)، بوته ها ودرختچه ها هستند. به طوری که تیپ غالب مرتع استان پوشش انواع گون (Astragalos spp) به همراه گراس ها،فورب ها و درختچه و درختان بلوط وسایرگونه های همراه است . قربانی اضافه کردند؛کمبود ونامیزانی جیره‌‌ی غذایی دریافتی توسط دامها، به ویژه درنظام دامداری کوچنده به عنوان مهم‌ترین عامل محدودکننده دربروزاستعدادهای تولیدی و تولید مثلی دامها وعلت بسیاری بیماریها و عوارض متابولیکی دردامها محسوب می شود. به طوریکه عوارضی مانند: لاغری مفرط، سقط جنین ها، پایین بودن راندمان تولید مثلی، پشم ریزی،کاهش تولید شیر، پایین بودن وزن لاشه، شیوع بیماریهای انگلی و درصد بالای قصری درگله ها ریشه در فقر غذایی وکمبود مواد مغذی دارد. عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش لرستان، تعیین ترکیبات شیمیایی وعناصرمعدنی گیاهان مرتعی مناطق ییلاقی استان به روش تجزیه تقریبی، به منظورتشخیص میزان ونوع کمبود مواد مغذی برای امکان سنجی روشهای تامین این کمبودهای احتمالی وجبران آنها به صورت تغذیه تکمیلی ویا با استفاده ازمکمل‌ها معدنی تولیدات دامی یکی از اهداف اصلی و مهم در رابطه با مراتع و دامداری می باشد. ایشان در بخش نتایج سخنرانی خود به این موضوع اشاره کردند که؛ گونه های گیاهی غالب در بیشتر مراتع استان از نوع گراسهای یک یا چند ساله است و گونه های پهن برگ وخوشخوراک که از نظر ارزش غذایی برای دام درحد مطلوبی قراردارند بسیاراندک و دارای یک روند کاهشی از نظرتنوع و تراکم درپوشش گیاهی مراتع استان هستند. وی همچنین اشاره کرد ؛ دراین تحقیق میانگین ماده خشک،پروتئین خام، فیبرخام، چربی خام وخاکسترخام نمونه های گیاهان مرتعی برای سال اول به ترتیب۲/۴±۱/۲۸،۹۲/۸±۱/۲،۹/۱۶±۰/۳۲،۲۸/۳۳±۱/۳و۰/۱۵±۴/۹درصدبود. متوسط انرژی خام نمونه ها برای سال اول۱۸۶±۲۴۱۳کیلوکالری برکیلوگرم ماده خشک بود. نتایج این بررسی نشان دادکه دراوایل فصل رویش ميزان رطوبت، پروتئين خام وبرخی ازعناصرمعدنی برحسب ماده خشک درگیاهان بالاست وبه تدریج با افزایش سن گیاه ضمن افزایش مواد سلولزی مانند فیبرخام و مقدارکل خاکسترمتوسط عناصری مانند کلسیم وسدیم حالت افزایشی دارند ولی عناصرمیکرومانند: روی، منگنز، فسفر، منیزیم وسلنیوم روند کاهشی دارند. با توجه به نتایج بدست آمده لازم از آنجایی که دامهای چرا کننده از ایم مراتع با کمبود مواد مغذی بخصوص مواد معدنی روبرو هستند لازم است کمبود این مواد با استفاده از جیره های مکمل و یا بلوکهای معدنی تامین شود. کریم قربانی در پایان سخنرانی علمی خود به این موضوع تاکید داشتند که؛ دامدران جهت جلوگیری از کاهش وزن و پایین آمدن راندمان تولید مثل حتما از تغذیه تکمیلی استفاده کنند . این جیره مکمل می تواند بصورت اضافه کردن ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم جو به همراه مقدار کمی علوفه در هنگامن عصر باشد. همچنین استفاده از آجر های معدنی حاوی عناصر ضروری مانند کلسیم، فسفر، منیزیم، منگنز، روی،آهن، مولیبدن وسلینوم توصیه می شود. روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

بازدید: 13

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *