مدارک درخواستی

 1. پذيرش ارائه مقاله به صورت شفاهي   ( ۲نسخه)
 2.  خلاصه مقاله پذيرفته شده در كنفرانس و ترجمه آن ( ۲نسخه)
 3.  فرم تكميل شده مصوبه ماموريت خارج از كشور(جديد)
 4.  حكم گارگزيني( ۲نسخه)
 5.  دلايل توجيهي و ضرورت انجام سفر( اين نامه فقط بايد با همين عنوان باشد)
 6.  بروشور كنفرانس( ۲نسخه)
 7.  کپی پاسپورت
 8.   CV
 9.   تکمیل کاربرگ اعزام
 10.   معرفینامه  رئیس مرکزدر استان   یا تایید  رئیس بخش در تهران
 11.    مراجعه به اداره حراست و تکمیل فرم مربوطه

فرم های اعزام امور بین الملل

قبل از تکمیل فرمهای مربوطه با اداره بین الملل تماس حاصل فرمائید.

شماره تماس : ۴۴۷۸۷۲۹۰

بازدید: 66