استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گل محمدی در پایه های مختلف کشت شده در بعضی از استانهای کشور

استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گل محمدی در پایه های مختلف کشت شده در بعضی از استانهای کشور

 عنوان پروژه

موسسه و همدان  مکان
موسسه تحقیقات جنگلهاومراتع  واحد اجرا
همایون خیری از سال ۸۳ تا ۸۷  مجری
۱۳۸۳  زمان شروع
۱۳۸۷  زمان خاتمه