استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گل محمدی در پایه های مختلف کشت شده در بعضی از استانهای کشور

استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گل محمدی در پایه های مختلف کشت شده در بعضی از استانهای کشور  عنوان پروژه موسسه و همدان  مکان موسسه تحقیقات جنگلهاومراتع  واحد اجرا همایون خیری از سال ۸۳ تا ۸۷  مجری ۱۳۸۳  زمان شروع ۱۳۸۷  زمان خاتمه بازدید: 61