مکانیزه کردن تولید نهال در توسعه جنگلکاری (زیر پروژه خودکفایی سلولزی)

مدیریت تلفیقی آفات و بیماریهای صنوبر در استان همدان  عنوان پروژه موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع  مکان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع  واحد اجرا محمد کاظم عراقی از سال ۸۲ تا ۸۵  مجری ۱۳۸۲  زمان شروع ۱۳۸۵  زمان خاتمه بازدید: 31