مکانیزه کردن تولید نهال در توسعه جنگلکاری (زیر پروژه خودکفایی سلولزی)

مدیریت تلفیقی آفات و بیماریهای صنوبر در استان همدان

 عنوان پروژه

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع  مکان
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع  واحد اجرا
محمد کاظم عراقی از سال ۸۲ تا ۸۵  مجری
۱۳۸۲  زمان شروع
۱۳۸۵  زمان خاتمه

بازدید: 27