بررسی اثرات میان مدت شدتهای مختلف چرای بز بر برخی خصوصیات پوشش گیاهی و عملکرد در منطقه استپی یزد

بررسی اثرات میان مدت شدتهای مختلف چرای بز بر برخی خصوصیات پوشش گیاهی و عملکرد در منطقه استپی یزد  عنوان پروژه ایستگاه تحقیقات مرتع نیر  مکان مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان یزد  واحد اجرا ناصر باغستانی میبدی از سال ۸۳ تا ۸۷-  مجری ۱۳۸۳  زمان شروع ۱۳۸۷  زمان خاتمه بازدید: 42