بررسی وضعیت اشباع چوب گونه های صنوبر

بررسی وضعیت اشباع چوب گونه های صنوبر  عنوان پروژه  مکان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع  واحد اجرا حبیب عرب تبار از سال ۸۳تا ۸۵  مجری ۱۳۸۳  زمان شروع ۱۳۸۴  زمان خاتمه بازدید: 25