بررسی وضعیت اشباع چوب گونه های صنوبر

بررسی وضعیت اشباع چوب گونه های صنوبر

 عنوان پروژه

 مکان
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع  واحد اجرا
حبیب عرب تبار از سال ۸۳تا ۸۵  مجری
۱۳۸۳  زمان شروع
۱۳۸۴  زمان خاتمه