مدیریت تلفیقی آفات و بیماریهای صنوبر در استان همدان

مدیریت تلفیقی آفات و بیماریهای صنوبر در استان همدان  عنوان پروژه همدان  مکان مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان همدان  واحد اجرا نور علی رجبی مظهر از سال ۸۱ تا۸۴  مجری ۱۳۸۱  زمان شروع ۱۳۸۴  زمان خاتمه بازدید: 56