آزمایش جنگلکاری با درختان و درختچه های چند منظوره در مناطق مستعد استان یزد

آزمایش جنگلکاری با درختان و درختچه های چند منظوره در مناطق مستعد استان یزد  عنوان پروژه میانکوه، هرات ، بافق  مکان مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان یزد  واحد اجرا محمد هادی راد ازسال ۸۱ تا ۸۵  مجری ۱۳۷۹  زمان شروع ۱۳۸۵  زمان خاتمه بازدید: 21