آزمایش جنگلکاری با درختان و درختچه های چند منظوره در مناطق مستعد استان یزد

آزمایش جنگلکاری با درختان و درختچه های چند منظوره در مناطق مستعد استان یزد

 عنوان پروژه

میانکوه، هرات ، بافق  مکان
مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان یزد  واحد اجرا
محمد هادی راد ازسال ۸۱ تا ۸۵  مجری
۱۳۷۹  زمان شروع
۱۳۸۵  زمان خاتمه

احیای جنگل‌های ارس از طریق کاشت بذر و نهال (فاز دوم)

(احیای جنگل‌های ارس از طریق کاشت بذر و نهال (فاز دوم

 عنوان پروژه

موسسه  مکان
جنگل  واحد اجرا
مصطفی خوشنویس  مجری
۱۳۸۸  زمان شروع
۱۳۹۳  زمان خاتمه