آزمایش جنگلکاری با درختان و درختچه های چند منظوره در مناطق مستعد استان یزد

آزمایش جنگلکاری با درختان و درختچه های چند منظوره در مناطق مستعد استان یزد  عنوان پروژه میانکوه، هرات ، بافق  مکان مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان یزد  واحد اجرا محمد هادی راد ازسال ۸۱ تا ۸۵  مجری ۱۳۷۹  زمان شروع ۱۳۸۵  زمان خاتمه بازدید: 17

احیای جنگل‌های ارس از طریق کاشت بذر و نهال (فاز دوم)

(احیای جنگل‌های ارس از طریق کاشت بذر و نهال (فاز دوم  عنوان پروژه موسسه  مکان جنگل  واحد اجرا مصطفی خوشنویس  مجری ۱۳۸۸  زمان شروع ۱۳۹۳  زمان خاتمه بازدید: 74