آزمایش جنگلکاری با درختان و درختچه های چند منظوره در مناطق مستعد استان یزد

آزمایش جنگلکاری با درختان و درختچه های چند منظوره در مناطق مستعد استان یزد

 عنوان پروژه

میانکوه، هرات ، بافق  مکان
مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان یزد  واحد اجرا
محمد هادی راد ازسال ۸۱ تا ۸۵  مجری
۱۳۷۹  زمان شروع
۱۳۸۵  زمان خاتمه

بازدید: 12

احیای جنگل‌های ارس از طریق کاشت بذر و نهال (فاز دوم)

(احیای جنگل‌های ارس از طریق کاشت بذر و نهال (فاز دوم

 عنوان پروژه

موسسه  مکان
جنگل  واحد اجرا
مصطفی خوشنویس  مجری
۱۳۸۸  زمان شروع
۱۳۹۳  زمان خاتمه

بازدید: 33