بررسی بعضی از ویژگیهای اکولوژیکی جوامع گیاهی هالوفیت حاشیه غربی دریاچه ارومیه

بعضی از ویژگیهای اکولوژیکی جوامع گیاهی هالوفیت حاشیه غربی دریاچه ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت. شوری، بافت خاک و سطح ایستابی در زمره مهمترین عوامل کنترل کننده الگوی رویشی و پراکنش جوامع گیاهی به شمار می روند. بر حسب فاصله از دریاچه زون بندی گیاهان هالوفیت به ترتیب شامل هالوفیتهای ساقه آبدار، برگ آبدار، دفع کننده و مقاوم در برابر شوری است. تنوع شکلهای زیستی در میان گیاهان هالوفیت به دلیل مکانیسمهای سازشی مختلف آنها است. به همین دلیل انواع شکلهای زیستی در میان هالوفیتهای منطقه مشاهده می شود. بررسی پراکنش جغرافیایی گونه های هالوفیت نشان می دهد که گونه هایی با توزیع چند ناحیه ای درصد قابل توجهی را تشکیل می دهند. این موضوع مبین اهمیت کلیماکس ادافیکی نسبت به کلیماکس اقلیمی در این مناطق است.

مولف:یونس عصری

 

بازدید: 29

الگوی تغییرات عناصر معدنی چند گونه شورپسند طی دوره رویش و پراکنش آنها در ارتباط با شرایط زیستگاه

مقادیر یونهای سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، روی و مس چند گونه شورپسند در فصول مختلف سال اندازه گیری شد. در بین عناصر معدنی، سدیم نیشترین درصد ماده خشک گیاهان را تشکیل می دهد و پس از آن به ترتیب پتاسیم، کلسیم و منیزیم درصد قابل توجهی از ماده خشک گیاهان را شامل می شوند. در میان عناصر کم مصرف، تمایل گیاهان به یون آهن بیشتر از سه یون منگنز، مس و روی می باشد. بر خلاف کلسیم، منیزیم، روی و مس نوسانات فصلی یونهای سدیم، پتاسیم و آهن قابل توجه است. نحوه پراکنش گونه های شورپسند در طول شیب شوری خاک نشان داد که ارتباط مشخصی بین غلظتهای شوری خاک و موقعیت گونه های گیاهی وجود دارد و این گونه ها به ترتیب مقاومت در برابر شوری در طول این شیب محیطی استقرار می یابند.

مولف:یونس عصری

بازدید: 28