بررسی بعضی از ویژگیهای اکولوژیکی جوامع گیاهی هالوفیت حاشیه غربی دریاچه ارومیه

بعضی از ویژگیهای اکولوژیکی جوامع گیاهی هالوفیت حاشیه غربی دریاچه ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت. شوری، بافت خاک و سطح ایستابی در زمره مهمترین عوامل کنترل کننده الگوی رویشی و پراکنش جوامع گیاهی به شمار می روند. بر حسب فاصله از دریاچه زون بندی گیاهان هالوفیت به ترتیب شامل هالوفیتهای ساقه آبدار، برگ آبدار، دفع کننده و مقاوم در برابر شوری است. تنوع شکلهای زیستی در میان گیاهان هالوفیت به دلیل مکانیسمهای سازشی مختلف آنها است. به همین دلیل انواع شکلهای زیستی در میان هالوفیتهای منطقه مشاهده می شود. بررسی پراکنش جغرافیایی گونه های هالوفیت نشان می دهد که گونه هایی با توزیع چند ناحیه ای درصد قابل توجهی را تشکیل می دهند. این موضوع مبین اهمیت کلیماکس ادافیکی نسبت به کلیماکس اقلیمی در این مناطق است.

مولف:یونس عصری

 

بازدید: 29

الگوی تغییرات عناصر معدنی چند گونه شورپسند طی دوره رویش و پراکنش آنها در ارتباط با شرایط زیستگاه

مقادیر یونهای سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، روی و مس چند گونه شورپسند در فصول مختلف سال اندازه گیری شد. در بین عناصر معدنی، سدیم نیشترین درصد ماده خشک گیاهان را تشکیل می دهد و پس از آن به ترتیب پتاسیم، کلسیم و منیزیم درصد قابل توجهی از ماده خشک گیاهان را شامل می شوند. در میان عناصر کم مصرف، تمایل گیاهان به یون آهن بیشتر از سه یون منگنز، مس و روی می باشد. بر خلاف کلسیم، منیزیم، روی و مس نوسانات فصلی یونهای سدیم، پتاسیم و آهن قابل توجه است. نحوه پراکنش گونه های شورپسند در طول شیب شوری خاک نشان داد که ارتباط مشخصی بین غلظتهای شوری خاک و موقعیت گونه های گیاهی وجود دارد و این گونه ها به ترتیب مقاومت در برابر شوری در طول این شیب محیطی استقرار می یابند.

مولف:یونس عصری

بازدید: 28

دو گونه جدید از جنس گون در ایران

نمونه‌های جمع‌آوری شده هرباریوم مرکزی ایران نامگذاری شدند. از میان نمونه‌های جمع‌آوری شده گونه‌های A. Juladakensis Maassoumi و A. karl- heinzii Maassoumi به عنوان گونه‌های جدید شرح داده می‌شوند. گونه‌‌های جدید به همراه دیاگنوز و شرح گیاه ارائه می‌شوند و با نزدیک‌ترین خویشاوندان خود مقایسه می‌گردند. نمونه‌های تیپ در هرباریوم مرکزی ایران نگهداری می‌شوند.

مولف:علی اصغر معصومی

دانلود نسخه pdf

بازدید: 29

فیلوژنی مولکولی قبیله Hedysareae با تأکید ویژه بر جنس Onobrychis بر اساس توالی‌های nrDNA ITS

تعداد ۵۳ گونه (۵۴ توالی) شامل ۲۸ گونه از قبیله Hedysareae، ۵ گونه از کلاد Vicioid و ۱۹ گونه از قبیله Galegeae از جمله دو گونه Glycyrrhiza به عنوان برون‌گروه با استفاده از توالی‌های nrDNA ITS در آنالیز فیلوژنی با روش بیشینه صرفه‌جویی قرار گرفت. آنالیز براساس وزن‌دهی مجدد پی‌درپی با شاخص سازگاری تصحیح شده فاش نمود که کلاد Vicioid اولین شاخه‌ای است که بدنبال آن کلاد Chesneya-Caragana و کلاد Astragalean به عنوان گروه‌های خواهری کلاد Hedysaroid قرار دارند. جنس Alhagi به‌عنوان پایه‌ترین تاکسون با بقیه کلاد Hedysaroid به خوبی متحد می‌شود. هرکدام از جنس‌های Ebenus و Taverniera تک‌تبارند و به طور ضعیف با هم متحد هستند. جنس Hedysarum تک‌تبار نیست و گونه‌هایش در سراسر کلاد Hedysaroid پخش هستند. Sulla یک جنس جداشده از Hedysarum، با در برگرفتن گونه Hedysarum humile گروه تک‌تبار به خوبی حمایت شده‌ای را تشکیل می‌دهد. جنس Eversmannia با کلاد Onobrychis خویشاوند است. خود جنس Onobrychis به علت قرار گرفتن دو گونه Hedysarum در میان گونه‌هایش تک‌تبار نیست و زیرجنس Onobrychis از جنس Onobrychis نیز تک‌تبار نیست، در حالیکه زیرجنس Sisyrosema یک کلاد قویاً حمایت شده‌ای را می‌سازد. در میان بخشه‌های چند گونه‌ای آنالیز شده از جنس Onobrychis، برخلاف بخشه Heliobrychis، بخشه‌های Dendrobrychis و Onobrychis ظاهراً تک‌تبار نیستند. در اینجا قبیله Hedysareac فقط مشتمل بر جنس‌های Alhagi, Ebenus, Eversmannia, Hedysarum, Onobrychis, Sulla, Taverniera, Corethrodendron وSartoria تعیین حدود می‌شود.

مولف:سمیه آهنگریان, شاهرخ کاظم‌پور اوصالو, علی اصغر معصومی

دانلود نسخه pdf

بازدید: 27