تعیین فعالیت آنزیم های پراکسیداز و نیترات ردوکتاز در گیاه Thymus pubescens

تعیین فعالیت آنزیم های پراکسیداز و نیترات ردوکتاز در گیاه Thymus pubescens Boiss. et Kotschy ex Celak گیاه معطر Thymus pubescens یکی از ۱۴ گونه آویشن موجود در شمال و غرب کشور می باشد که پراکنش نسبتاٌ وسیعی دارد. نمونه برداری از یازده نقطه رویشی در جهار منطقه دره لار، دماوند، سیراچال و فشم در استان تهران و دو مرحله رویشی (قبل از گلدهی) و گلدهی صورت گرفت. فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز(NR) در برگ گیاهان چهار منطقه با روش درزیوه (in vivo) بررسی شد. فعالیت آنزیم NR در گیاهان دره لار و سیراچال در مرحله گلدهی بیشتر از مرحله رویشی بود. در گیاهان دماوند تغییری در فعالیت آنزیم مشاهده نشد و در گیاهان فشم فعالیت NR در مرحله گلدهی کمتر از مرحله رویشی بود. در مرحله رویشی گیاهان فشم و در مرحله گلدهی گیاهان سیراچال فعالیت بیشتری نسبت به سایر مناطق نشان دادند. درمجموع گیاهان سیراچال و فشم (شمال غرب استان تهران) نسبت به گیاهان دره لار و دماوند (شرق استان تهران) فعالیت بیشتری نشان دادند. فعالیت آنزیم پراکسیداز در برگ گیاهان سیراچال و فشم و در دو مرحله رویشی و گلدهی پس از عصاره گیری با خواندن جذب آنها تعیین شد. فعالیت آنزیمی تمام نمونه ها در مرحله رویشی بیش از مرحله گلدهی بود. علاوه براین گیاهان فشم نسبت به گیاهان سیراچال فعالیت بیشتری نشان دادند. افزایش فعالیت در مرحله رویشی نسبت به مرحله گلدهی طبق تحقیقات انجام، می تواند بعلت کاهش درجه حرارت باشد.

مولف:

دانلود نسخه Pdf

بازدید: 18