جداسازی و شناسایی مونوساکاریـدهای موجود در موسـیلاژ بالنگوی سیاه به روش کروماتوگرافی لایـه نازک

بالنگوی سیاه(.Lallemantia iberica F. & C. M) گیاهی یک ساله، علفی و کوتاه است و از نواحی قفقازی منشأ می‌گیرد، به عنوان گیاه زینتی کشت می‌شود و بومی اروپای مرکزی و اروپای شرقی است. بالنگوی سیاه به خاطر دانه‌هایش پرورش داده می‌شود و دانه آن نزدیک به ۳۰٪ روغن خشک دارد. یکی از مواد مؤثره موجود در این گیاه موسیلاژ می‌باشد. موسیلاژها امروزه کاربردهای دارویی زیادی دارند. در این تحقیق موسیلاژ بالنگو استخراج شده و توسط کروماتوگرافی لایه نازک مورد شناسایی قرار گرفت. روشها شامل مراحل زیر بودند: استخراج، خالص سازی، تراکافت کردن، خشکاندن انجمادی، یون زدائی، هیدرولیز و در آخر کروماتوگرافی لایه نازک. برای انتخاب سیستم جداسازی مناسب فازهای ساکن و حلالهای زیر مورد استفاده قرار گرفت: ۱- سیلیکاژل G با حلال n-بوتانول: اسید استیک: آب (v/v50:25:25 ) 2-سیلیکاژل G با حلال – کلرفرم : متانول v/v )60:40) و ۳- کزل گور G با حلال n-بوتانول: استون: بافر فسفات (v/v40:50:10). با استفاده از سیستم آخری ۷ لکه از موسیلاژ بالنگو جداسازی و شناسایی شد. موسیلاژ بالنگوی سیاه شامل: مونوساکاریدهای گالاکتورونیک اسید، گالاکتوز، مانوز، آرابینوز، گزیلوز، گلوکز ورامنوز هست. این تحقیقات برای خلوص و شناسایی ترکیبها انجام شده است.

مولف:نساء فکری, مسعود خیامی, رضا حیدری, محمدعلی جوادی

دانلود نسخه Pdf

بازدید: 11

بررسی تراکم بوته و زمان کشت بر عملکرد گیاه. Agrimonia eupatoria L

. Agrimonia eupatoria L ازگیاهان دارویی چند ساله و بسیار ارزشمند می‌باشد که از دیرباز برای آرام‌بخشی و کاهش استرس و درمان یرقان استفاده می‌شده و امروزه اثرهای مفید آن در درمان هپاتیت، مشکلات تنفسی و نیز قابض و ضد خونریزی بودن آن به اثبات رسیده است. در تحقیقی که به منظور بررسی تراکم بوته و زمان کشت بر عملکرد گیاه آگریمونی در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۳ انجام شد، سه تراکم بوته ۴، ۲/۶ و ۲/۹ در متر مربع با استفاده از طرح فاکتوربل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار برای دو سال متوالی مورد بررسی قرارگرفت. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که از نظر رشد و گسترش بوته، تیمار تراکم ۴ بوته در متر مربع اختلاف معنی‌داری با سایر تیمارها در بذردهی دارد. همچنین نتایج نشان داد که اثر سال در زمان کاشت و اثر متقابل سال در تراکم در زمان کاشت در سطح یک درصد اختلاف آماری معنی‌دار داشتند و در فروردین سال دوم عملکرد بذر بالاتر بود.

مولف:مهردخت نجف پور نوایی, مصطفی گلی‌پور, اسلام پارسا

دانلود نسخه Pdf

بازدید: 14