.بررسی ویژگیهای تخته خرده چوب ساخته شده از چوب گز

در این بررسی ساخت تخته خرده چوب از ضایعات هرس درختان گز و تعیین ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی آن مورد نظر قرار گرفته است. عوامل کاربردی نظیر میزان مصرف چسب در سه سطح ۹ , ۱۰ و ۱۱ درصد و زمان پرس نیز در سه سطح ۵ , ۶ و ۷ دقیقه متغیر در نظر گرفته شدند . سایر عوامل چون نوع چسب , نوع هاردنر , زمان بسته شدن ÷رس , رطوبت کیک خرده چوب , وزن مخصوص تخته و … ثابت تعیین شدند . جمعا ۹ تیمار و از هر تیمار ۳ تخته ساخته شدند . خواص فِیزیکی و مکانیکی شامل مدول خمشی , مدول الاستیسیته , چسبندگی داخلی و واکشیدگی ضخامتی ۲ و ۲۴ ساعتی تخته های ساخته شده مورد آزمون قرار گرفتند. برش تخته ها جهت انجام آزمایشات با استفاده از استاندارد DIN – ۶۸۷۶۳ صورت پذیرفت . سپس با استفاده از طرح فاکتوریل با بلوکهای کاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در ساخت تخته خرده چوب با استفاده از ضایعات هرس درختان گز که عمل پلی مریزاسیون و اتصال چسب و چوب بطور کامل صورت گرفته باشد با چسب مصرفی ۱۱ درصد و زمان پرس ۶ دقیقه مطلوب می باشد. تمام مقاومتهای فیزیکی و مکانیکی تخته های ساخته شده در این شرایط دارای خواص مناسب کاربردی تخته خرده چوب می باشد.

بازدید: 20

بررسی اثر نوع , مقدار الیاف سلولزی و درجه حرارت مخلوط سازی بر ویژگیهای مکانیکی چند سازه الیاف چوب / پلیمر

اثر الیاف پالایشی مکانیکی (RMP)چوب صنوبر و الیاف کارتن کهنه (OCC ) در چهار سطح افزودن ۱۰، ۲۰ ،۳۰ و ۴۰ درصد و اثر سه سطح درجه حرارت مخلوط سازی ۱۸۰ ، ۱۹۰ و ۲۰۰ سانتیگراد در چند سازه الیاف چوب / پلی – پروپیلن مورد بررسی قرار گرفت . در تمام تــرکیب ها از انیدرید مالئیک به میزان ۲% بعنوان سازگار کننده و دی کومیل پر اکساید به میزان ۱/۰% بعنوان شروع کننده واکنش استفاده شد. نتایج نشان داده است که الیاف صنوبر مقاومت به ضربه فاقدار (Izod ) ، مقاومت و مدول الاستیسیته کششی و خمشی زیادتر و درصد ازدیاد طولی کمتری نسبت به الیاف کارتن کهنه بوجود آورده اند . مقدار بهبودی ویژگیهای مکانیکی بستگی به زیاد شدن درصد وزنی الیاف داشته است . زیاد شدن مقدار الیاف باعث افزایش مقاومت و مدول الاستیسیته کششی و خمشی شده و مقاومت به ضربه فاقدار و درصد ازدیاد طولی را کاهش داده است . مقاومت و مدول الاستیسیته کششی و خمشی و مقاومت به ضربه فاقدار درحرارت مخلوط سازی ۱۹۰ درجه سانتیگراد زیادتر بوده و درصد ازدیاد طولی در ۱۸۰ درجه سانتیگراد کمتر بوده است .

 

بازدید: 16