اثر زمان پرس و مقدار مصرف چسب برتخته خرده چوب ساخته شده از مخلوط منابع لیگنوسلولزی جنوب ایران

در این بررسی شرایط بهینه ساخت تخته‌ خرده چوب از ضایعات نخل , کهور پاکستانی , گز و اکالیپتوس کاملدولنسیس موجود در قسمتهای جنوبی ایران با هدف تعیین ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است. مصرف چسب ۹، ۱۰ و ۱۱ درصد (براساس وزن خشک خرده چوب)، زمان پرس ۵، ۶ و ۷ دقیقه به‌عنوان عوامل متغیر درنظر گرفته شدند. ماده چوبی بکار رفته شامل ضایعات هرس چهار گونه متداول در جنوب کشور، نوع رزین (اوره- فرم آلدئید)، نوع و درصد هاردنر (سخت‌کننده) (کلرور آمونیوم بر مبنای ۲ درصد وزن خشک چسب)، زمان بسته شدن پرس (۵/۴ میلیمتر بر ثانیه)، دانسیته تخته (۷/۰ گرم بر سانتیمتر مکعب)،‌ فشار پرس (۳۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) و درجه حرارت پرس (۱۶۰ درجه سانتیگراد) به‌طور ثابت فرض گردیدند. تخته‌های ساخته شده مطابق با استاندارد DIN-68763 جهت تعیین ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داده است که: – با افزایش میزان درصد چسب از ۹ به ۱۱ درصد مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و چسبندگی داخلی افزایش یافته و واکشیدگی ضخامتی پس از ۲ و ۲۴ ساعت غوطه‌وری در آب کاهش یافته‌اند.همچنین درزمان پرس ۶ دقیقه ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی در شرایط مطلوب قرار داشته است .

مولف:امیر نوربخش حبیب آبادی, ابوالفضل کارگرفرد

دانلود نسخه pdf

بازدید: 21

الگـوی برش چوب صنـوبر Populus nigra

۲۰ درخت صنوبر (Populus nigra)از منطقه کرج قطع شد و پس از تبدیل به گرده بینه‌هایی به طول۲۳۰ سانتیمتر و برش آنها به دو روش راه پهن (Live Sawing) و با استفاده از اره نواری افقی و یک رو یک نر شده با استفاده از اره نواری عمودی و در ۸ کلاسه قطری (۸ سطح) و تهیه تخته به ضخامت اسمی ۶۰ میلیمتر انجام گردید. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که برش راه پهن دارای بازده برش بیشتری نسبت به دیگر روش برش چوب می‌باشد. به منظور جلوگیری از ایجاد ترک و شکافهای انتهایی، مقاطع کلیه تخته‌ها با رنگ روغنی رنگ آمیزی گردیدند (این عمل قویا در کلیه عملیات چوب بری و چوب خشک‌کنی توصیه می‌گردد). در پایان الگوی برش (Sawing Pattern) مناسب جهت کلاسه‌های قطری گرده بینه‌های مورد بررسی در این تحقیق جهت برش و تهیه تخته به ضخامت اسمی ۶۰ میلیمتر، ارائه گردید.

مولف:حسین حسین خانی, عبدالرحمن حسین زاده, فرداد گلبابائی, عباس فخریان روغنی, مسعودرضا حبیبی

دانلود نسخه pdf

بازدید: 22