.بررسی ویژگیهای تخته خرده چوب ساخته شده از چوب گز

در این بررسی ساخت تخته خرده چوب از ضایعات هرس درختان گز و تعیین ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی آن مورد نظر قرار گرفته است. عوامل کاربردی نظیر میزان مصرف چسب در سه سطح ۹ , ۱۰ و ۱۱ درصد و زمان پرس نیز در سه سطح ۵ , ۶ و ۷ دقیقه متغیر در نظر گرفته شدند . سایر عوامل چون نوع چسب , نوع هاردنر , زمان بسته شدن ÷رس , رطوبت کیک خرده چوب , وزن مخصوص تخته و … ثابت تعیین شدند . جمعا ۹ تیمار و از هر تیمار ۳ تخته ساخته شدند . خواص فِیزیکی و مکانیکی شامل مدول خمشی , مدول الاستیسیته , چسبندگی داخلی و واکشیدگی ضخامتی ۲ و ۲۴ ساعتی تخته های ساخته شده مورد آزمون قرار گرفتند. برش تخته ها جهت انجام آزمایشات با استفاده از استاندارد DIN – ۶۸۷۶۳ صورت پذیرفت . سپس با استفاده از طرح فاکتوریل با بلوکهای کاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در ساخت تخته خرده چوب با استفاده از ضایعات هرس درختان گز که عمل پلی مریزاسیون و اتصال چسب و چوب بطور کامل صورت گرفته باشد با چسب مصرفی ۱۱ درصد و زمان پرس ۶ دقیقه مطلوب می باشد. تمام مقاومتهای فیزیکی و مکانیکی تخته های ساخته شده در این شرایط دارای خواص مناسب کاربردی تخته خرده چوب می باشد.

بازدید: 20

بررسی اثر نوع , مقدار الیاف سلولزی و درجه حرارت مخلوط سازی بر ویژگیهای مکانیکی چند سازه الیاف چوب / پلیمر

اثر الیاف پالایشی مکانیکی (RMP)چوب صنوبر و الیاف کارتن کهنه (OCC ) در چهار سطح افزودن ۱۰، ۲۰ ،۳۰ و ۴۰ درصد و اثر سه سطح درجه حرارت مخلوط سازی ۱۸۰ ، ۱۹۰ و ۲۰۰ سانتیگراد در چند سازه الیاف چوب / پلی – پروپیلن مورد بررسی قرار گرفت . در تمام تــرکیب ها از انیدرید مالئیک به میزان ۲% بعنوان سازگار کننده و دی کومیل پر اکساید به میزان ۱/۰% بعنوان شروع کننده واکنش استفاده شد. نتایج نشان داده است که الیاف صنوبر مقاومت به ضربه فاقدار (Izod ) ، مقاومت و مدول الاستیسیته کششی و خمشی زیادتر و درصد ازدیاد طولی کمتری نسبت به الیاف کارتن کهنه بوجود آورده اند . مقدار بهبودی ویژگیهای مکانیکی بستگی به زیاد شدن درصد وزنی الیاف داشته است . زیاد شدن مقدار الیاف باعث افزایش مقاومت و مدول الاستیسیته کششی و خمشی شده و مقاومت به ضربه فاقدار و درصد ازدیاد طولی را کاهش داده است . مقاومت و مدول الاستیسیته کششی و خمشی و مقاومت به ضربه فاقدار درحرارت مخلوط سازی ۱۹۰ درجه سانتیگراد زیادتر بوده و درصد ازدیاد طولی در ۱۸۰ درجه سانتیگراد کمتر بوده است .

 

بازدید: 16

اثر زمان پرس و مقدار مصرف چسب برتخته خرده چوب ساخته شده از مخلوط منابع لیگنوسلولزی جنوب ایران

در این بررسی شرایط بهینه ساخت تخته‌ خرده چوب از ضایعات نخل , کهور پاکستانی , گز و اکالیپتوس کاملدولنسیس موجود در قسمتهای جنوبی ایران با هدف تعیین ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است. مصرف چسب ۹، ۱۰ و ۱۱ درصد (براساس وزن خشک خرده چوب)، زمان پرس ۵، ۶ و ۷ دقیقه به‌عنوان عوامل متغیر درنظر گرفته شدند. ماده چوبی بکار رفته شامل ضایعات هرس چهار گونه متداول در جنوب کشور، نوع رزین (اوره- فرم آلدئید)، نوع و درصد هاردنر (سخت‌کننده) (کلرور آمونیوم بر مبنای ۲ درصد وزن خشک چسب)، زمان بسته شدن پرس (۵/۴ میلیمتر بر ثانیه)، دانسیته تخته (۷/۰ گرم بر سانتیمتر مکعب)،‌ فشار پرس (۳۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) و درجه حرارت پرس (۱۶۰ درجه سانتیگراد) به‌طور ثابت فرض گردیدند. تخته‌های ساخته شده مطابق با استاندارد DIN-68763 جهت تعیین ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داده است که: – با افزایش میزان درصد چسب از ۹ به ۱۱ درصد مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و چسبندگی داخلی افزایش یافته و واکشیدگی ضخامتی پس از ۲ و ۲۴ ساعت غوطه‌وری در آب کاهش یافته‌اند.همچنین درزمان پرس ۶ دقیقه ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی در شرایط مطلوب قرار داشته است .

مولف:امیر نوربخش حبیب آبادی, ابوالفضل کارگرفرد

دانلود نسخه pdf

بازدید: 21

الگـوی برش چوب صنـوبر Populus nigra

۲۰ درخت صنوبر (Populus nigra)از منطقه کرج قطع شد و پس از تبدیل به گرده بینه‌هایی به طول۲۳۰ سانتیمتر و برش آنها به دو روش راه پهن (Live Sawing) و با استفاده از اره نواری افقی و یک رو یک نر شده با استفاده از اره نواری عمودی و در ۸ کلاسه قطری (۸ سطح) و تهیه تخته به ضخامت اسمی ۶۰ میلیمتر انجام گردید. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که برش راه پهن دارای بازده برش بیشتری نسبت به دیگر روش برش چوب می‌باشد. به منظور جلوگیری از ایجاد ترک و شکافهای انتهایی، مقاطع کلیه تخته‌ها با رنگ روغنی رنگ آمیزی گردیدند (این عمل قویا در کلیه عملیات چوب بری و چوب خشک‌کنی توصیه می‌گردد). در پایان الگوی برش (Sawing Pattern) مناسب جهت کلاسه‌های قطری گرده بینه‌های مورد بررسی در این تحقیق جهت برش و تهیه تخته به ضخامت اسمی ۶۰ میلیمتر، ارائه گردید.

مولف:حسین حسین خانی, عبدالرحمن حسین زاده, فرداد گلبابائی, عباس فخریان روغنی, مسعودرضا حبیبی

دانلود نسخه pdf

بازدید: 22